Miksi edulliset kotisivut ovat yrityksen kallein investointi? 

Koti­si­vu­jen koh­dal­la hal­val­la ei saa hyvää. Serk­ku­po­jan teke­mät edul­li­set koti­si­vut saat­ta­vat tun­tua osto­het­kel­lä mitä par­haim­mal­ta dii­lil­tä, mut­ta pian huo­maat­kin, kuin­ka jou­dut teke­mään hin­ta­via paran­nuk­sia yksi toi­sen­sa jäl­keen. Kun koti­si­vut on han­kit­tu siel­tä, mis­tä hal­vim­mal­la saa, saat­taa sivus­ton yllä­pi­to osoit­tau­tua mah­dot­to­mak­si ja sivuis­ta saa­ta­va lii­ke­toi­min­ta­hyö­ty jää­dä olemattomaksi.

Tut­ki tark­kaan eri vaih­toeh­to­ja koti­si­vu­jen toteut­ta­mi­seen. Koti­si­vut ovat yri­tyk­se­si käyn­ti­kort­ti, sil­lä lähes­tul­koon jokai­nen asia­kas tur­vau­tuu Googleen etsies­sään tuo­tet­ta tai pal­ve­lua. Täl­löin esi­mer­kik­si huo­nos­ti mobii­li­lait­teil­le skaa­lau­tu­vat, hitaat ja epä­am­mat­ti­mai­sen näköi­set koti­si­vut saa­vat asiak­kaan siir­ty­mään seu­raa­vaan. Laa­duk­kaat koti­si­vut anta­vat poten­ti­aa­li­sel­le asiak­kaal­le yri­tyk­ses­tä­si luo­tet­ta­van sekä ammat­ti­mai­sen kuvan, mikä puo­les­taan luo mie­li­ku­van myös hyväs­tä tuot­tees­ta tai palvelusta.

Usein edulliset kotisivut on tehty valmispohjaan

On tot­ta, että osa teki­jöis­tä las­kut­taa koti­si­vuis­ta muu­ta­man sata­sen ja osa tuhan­sia euro­ja. Ajat­te­let taa­tus­ti, kuin­ka sato­jen euro­jen suu­rui­nen hin­tae­ro on mah­dol­li­nen niin sano­tus­ti samas­sa pro­jek­tis­sa. Pro­jek­ti on kui­ten­kin hyvin eri­lai­nen toteu­tus­ta­vas­ta riippuen.

Hyvin edul­li­set koti­si­vut, tai suo­ras­taan hal­vat sel­lai­set, on usein raken­net­tu val­miin koti­si­vu­poh­jan pääl­le. Niis­sä on käy­tet­ty val­mis­ta poh­jaa ja tee­maa, jol­loin koti­si­vut val­mis­tu­vat muu­ta­mas­sa päi­väs­sä. Et vält­tä­mät­tä saa koti­si­vuis­ta­si sel­lai­sia, kuin oli­sit halun­nut, eikä sivus­ton ulkoa­su ero­tu mas­sas­ta, kos­ka muut­kin käyt­tä­vät samo­ja teemoja.

Hintavammat kotisivut ovat persoonallisesti sinulle tehdyt

Sinun on kui­ten­kin tär­ke­ää ymmär­tää, ettei aina kai­kis­ta suu­rin­kaan hin­ta­lap­pu takaa kat­seen van­git­se­vaa lop­pu­tu­los­ta, jota myös haku­ko­neet rakas­ta­vat. Huo­mat­ta­vas­ti kal­liim­mat koti­si­vut on useim­mi­ten teh­ty alus­ta alkaen itse, eli koti­si­vu­jen hin­ta pitää sisäl­lään graa­fi­sen suun­nit­te­lun (Web Design) sekä suun­ni­tel­man toteu­tuk­sen ja asen­nuk­sen sisäl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mään.

Ammat­ti­lai­sen alus­ta alkaen teke­mät koti­si­vut eivät rajoi­tu val­mis­poh­jien tee­moi­hin sekä nii­den yksin­ker­tai­siin ele­ment­tei­hin, vaan voit todel­la saa­da juu­ri sinun yri­tyk­se­si näköi­set koti­si­vut. Hyväs­tä kan­nat­taa mak­saa, mut­ta ei lii­kaa – rei­lul­la ton­nil­la saat meil­tä laa­duk­kaat koti­si­vut yri­tyk­sel­le­si toi­mia­las­ta riippumatta.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Viisi syytä, miksi edulliset kotisivut ovat usein kaikista kallein vaihtoehto

Saat­taa kuu­los­taa jär­jen­vas­tai­sel­ta, että edul­li­set koti­si­vut oli­si­vat­kin todel­li­suu­des­sa kal­liim­mat kuin hin­ta­vam­mat vaih­toeh­dot. Usein näin kui­ten­kin on, ja me Kublal­la tie­däm­me syyn. Ker­rom­me sinul­le seu­raa­vak­si vii­si syy­tä, mik­si edul­li­set koti­si­vut usein saa­vat lom­pa­kon tun­tu­maan odo­tet­tua tyhjemmältä.

1. Vaihdat tekijää, koska et ole tyytyväinen lopputulokseen

Mikä­li mark­ki­noi­den hal­vin hin­ta on ainoa kri­tee­ri, saa­tat olla teki­jän työn­jäl­keen tyy­ty­mä­tön, jol­loin vaih­dat teki­jää – ja se jos jokin tulee kal­liik­si. Ei ole lain­kaan har­vi­nais­ta jou­tua heit­tä­mään koko pro­jek­tia mene­mään, mikä saa aika­tau­lut pauk­ku­maan ja lom­pa­kon keve­ne­mään enti­ses­tään. Tie­ten­kin täs­sä tilan­tees­sa on myös vaih­toeh­to­na vain hyväk­syä huo­not koti­si­vut, mut­ta kan­nat­taa­ko se? Ole siis tark­ka­na, kun valit­set koti­si­vuil­le­si tekijää.

2. Joudut myöhemmin tekemään kalliita parannuksia

Mikä­li edul­li­set koti­si­vut ovat tutun lap­sen kave­rin opin­näy­te­työ, jou­dut mitä toden­nä­köi­sem­min teke­mään sivus­toon paran­nuk­sia myö­hem­min. Paran­nuk­set voi­vat liit­tyä vir­hei­den kor­jaa­mi­seen tai vaik­ka­pa sii­hen, että sivus­to ei ole­kaan ihan niin moder­ni. Alan ammat­ti­lai­set voi­vat las­kut­taa jopa 100 euroa tun­nil­ta, jol­loin tur­hien vir­hei­den tai huo­li­mat­to­mas­ti teh­ty­jen töi­den kor­jaa­mi­nen saat­taa tul­la kalliiksi.

On kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa vali­ta koti­si­vu­jen teki­jäk­si asian­tun­ti­ja, joka osaa arvioi­da, mil­lai­sia omi­nai­suuk­sia kulut­ta­jat arvos­ta­vat koti­si­vuis­sa nyt ja tule­vai­suu­des­sa. Näin sivus­toa ei tar­vit­se olla heti päi­vit­tä­mäs­sä ajan tasalle.

3. Sivut eivät sijoitu Googlen hakutulossivulla hyvin

Koti­si­vuil­le vali­tut ele­men­tit vai­kut­ta­vat sii­hen, mil­lais­ta sisäl­töä jul­kai­set sivuil­la, ja kuin­ka sivut sijoit­tu­vat haku­ko­nees­sa. Mikä­li koti­si­vut eivät ole haku­ko­neys­tä­väl­li­set, on nii­tä hyvin han­ka­la haku­ko­neop­ti­moi­da. Koti­si­vu­jen teko­vai­hees­sa teh­dyt valin­nat vai­kut­ta­vat sivus­to­si näky­vyy­teen esi­mer­kik­si Googles­sa, joten tähän on todel­la syy­tä kiin­nit­tää huo­mio­ta – onko koti­si­vu­je­si teki­jäl­lä tar­vit­ta­va osaa­mi­nen haku­ko­neop­ti­moin­nin tekemiseen?

Mikä­li Google ei löy­dä sivus­toa­si tai tie­dä sen ole­mas­sao­los­ta, on koti­si­vu­je­si hyö­ty riip­pu­vai­nen omas­ta mark­ki­noin­nis­ta­si, jol­la ohjaat kävi­jöi­tä sivus­tol­le­si. Edul­li­set koti­si­vut muut­tu­vat nopeas­ti hyö­dyt­tö­mik­si, kun kävi­jät eivät löy­dä sivus­toa hakukoneista.

4. Kotisivujen jatkokehittäminen osoittautuu hankalaksi

Vaik­ka koti­si­vut ovat val­miit, täy­tyy nii­tä jat­ku­vas­ti muo­ka­ta ja kehit­tää vie­lä val­mis­tu­mis­päi­vän jäl­keen­kin. Asiak­kaat saat­ta­vat toi­voa uusia, tren­dik­käi­tä omi­nai­suuk­sia tai jonain päi­vä­nä toi­vot­kin itse sivus­tol­le jotain uut­ta. On ehdot­to­man tär­ke­ää, että koti­si­vu­ja on help­po jat­ko­ke­hit­tää. Voi olla, ettei esi­mer­kik­si val­mis­poh­jal­le raken­ne­tut, edul­li­set koti­si­vut anna sinul­le mah­dol­li­suut­ta kehit­tää sivus­toa­si tar­peek­si sen kas­vaes­sa, sil­lä val­mis tee­ma rajoit­taa usein jon­kin verran.

5. Sivusto ei palvele asiakkaita kuten oli ajateltu

Todel­la edul­li­set koti­si­vut ovat usein hyvin yksin­ker­tai­set sivut, jot­ka eivät pal­ve­le asiak­kai­ta toi­vo­tul­la taval­la. Täl­löin poten­ti­aa­li­set asiak­kaat pois­tu­vat sivus­tol­ta jo ennen kuin ovat tutus­tu­neet yri­tyk­see­si tar­kem­min – muu­ta­ma sekun­ti riit­tää ohjaa­maan asiak­kaan joko sivus­tol­ta pois tai tut­ki­maan kiin­nos­tu­nee­na sivus­ton mui­ta sivuja.

Hyvät koti­si­vut ovat sel­lai­set, jot­ka myy­vät. Mikä­li sivus­to ei pal­ve­le asiak­kai­ta tai vas­taa hei­dän odo­tuk­si­aan, syn­tyy tus­kin kaup­po­ja­kaan. Tänä päi­vä­nä kulut­ta­jat osaa­vat vaa­tia sivus­to­ja, jot­ka toi­mi­vat sau­mat­to­mas­ti jokai­sel­la lait­teel­la ja joil­la vie­rai­le­mi­nen on suo­ras­taan koke­mus. Ammat­ti­lai­nen osaa luo­da koti­si­vuis­ta miel­lyt­tä­vän ympäristön.

Fiksuin valinta on tilata kotisivut ammattilaiselta

Vaik­ka edul­li­set koti­si­vut kuu­los­ta­vat hyväl­tä vaih­toeh­dol­ta mak­su­ti­lan­tees­sa, saa­tat pit­käl­lä täh­täi­mel­lä käyt­tää enem­män rahaa ja raha­nar­vois­ta aikaa sivus­toon ver­rat­tu­na sii­hen, että oli­sit heti alus­ta alkaen läh­te­nyt toteut­ta­maan sivus­toa ammat­ti­lai­sen kanssa.

Kun tilaat koti­si­vut ammat­ti­lai­sel­ta, saat takuu­var­mas­ti koti­si­vut, jot­ka teke­vät poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta mak­sa­via asiak­kai­ta. Me autam­me teke­mään puhut­te­le­vat, sel­keät ja ennen kaik­kea myy­vät koti­si­vut, jon­ne osto­ky­kyi­nen koh­de­ryh­mä löytää.

Vink­ki: Kun etsit sopi­vaa teki­jää, kat­so läpi hänen refe­rens­sin­sä sekä tar­kis­ta, mikä on teki­jän omien koti­si­vu­jen lataus­no­peus ja res­pon­sii­vi­suus. Löy­dät nämä googlet­ta­mal­la esi­mer­kik­si Test My Site sekä Mobiililaitesoveltuvuustesti.

Pyy­dä apua Kublalta!
Edulliset kotisivut yritykselle
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy