Miksi edulliset kotisivut ovat yrityksen kallein investointi? 

Koti­si­vu­jen koh­dal­la hal­val­la ei saa hyvää. Serk­ku­po­jan teke­mät edul­li­set koti­si­vut saat­ta­vat tun­tua osto­het­kel­lä mitä par­haim­mal­ta dii­lil­tä, mut­ta pian huo­maat­kin, kuin­ka jou­dut teke­mään hin­ta­via paran­nuk­sia yksi toi­sen­sa jäl­keen. Kun koti­si­vut on han­kit­tu siel­tä, mis­tä hal­vim­mal­la saa, saat­taa sivus­ton yllä­pi­to osoit­tau­tua mah­dot­to­mak­si ja sivuis­ta saa­ta­va lii­ke­toi­min­ta­hyö­ty jää­dä olemattomaksi.

Tut­ki tark­kaan eri vaih­toeh­to­ja koti­si­vu­jen toteut­ta­mi­seen. Koti­si­vut ovat yri­tyk­se­si käyn­ti­kort­ti, sil­lä lähes­tul­koon jokai­nen asia­kas tur­vau­tuu Googleen etsies­sään tuo­tet­ta tai pal­ve­lua. Täl­löin esi­mer­kik­si huo­nos­ti mobii­li­lait­teil­le skaa­lau­tu­vat, hitaat ja epä­am­mat­ti­mai­sen näköi­set koti­si­vut saa­vat asiak­kaan siir­ty­mään seu­raa­vaan. Laa­duk­kaat koti­si­vut anta­vat poten­ti­aa­li­sel­le asiak­kaal­le yri­tyk­ses­tä­si luo­tet­ta­van sekä ammat­ti­mai­sen kuvan, mikä puo­les­taan luo mie­li­ku­van myös hyväs­tä tuot­tees­ta tai palvelusta.

Usein edulliset kotisivut on tehty valmispohjaan

On tot­ta, että osa teki­jöis­tä las­kut­taa koti­si­vuis­ta muu­ta­man sata­sen ja osa tuhan­sia euro­ja. Ajat­te­let taa­tus­ti, kuin­ka sato­jen euro­jen suu­rui­nen hin­tae­ro on mah­dol­li­nen niin sano­tus­ti samas­sa pro­jek­tis­sa. Pro­jek­ti on kui­ten­kin hyvin eri­lai­nen toteu­tus­ta­vas­ta riippuen.

Hyvin edul­li­set koti­si­vut, tai suo­ras­taan hal­vat sel­lai­set, on usein raken­net­tu val­miin koti­si­vu­poh­jan pääl­le. Niis­sä on käy­tet­ty val­mis­ta poh­jaa ja tee­maa, jol­loin koti­si­vut val­mis­tu­vat muu­ta­mas­sa päi­väs­sä. Et vält­tä­mät­tä saa koti­si­vuis­ta­si sel­lai­sia, kuin oli­sit halun­nut, eikä sivus­ton ulkoa­su ero­tu mas­sas­ta, kos­ka muut­kin käyt­tä­vät samo­ja teemoja.

Hintavammat kotisivut ovat persoonallisesti sinulle tehdyt

Sinun on kui­ten­kin tär­ke­ää ymmär­tää, ettei aina kai­kis­ta suu­rin­kaan hin­ta­lap­pu takaa kat­seen van­git­se­vaa lop­pu­tu­los­ta, jota myös haku­ko­neet rakas­ta­vat. Huo­mat­ta­vas­ti kal­liim­mat koti­si­vut on useim­mi­ten teh­ty alus­ta alkaen itse, eli koti­si­vu­jen hin­ta pitää sisäl­lään graa­fi­sen suun­nit­te­lun (Web Design) sekä suun­ni­tel­man toteu­tuk­sen ja asen­nuk­sen sisäl­lön­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mään.

Ammat­ti­lai­sen alus­ta alkaen teke­mät koti­si­vut eivät rajoi­tu val­mis­poh­jien tee­moi­hin sekä nii­den yksin­ker­tai­siin ele­ment­tei­hin, vaan voit todel­la saa­da juu­ri sinun yri­tyk­se­si näköi­set koti­si­vut. Hyväs­tä kan­nat­taa mak­saa, mut­ta ei lii­kaa – rei­lul­la ton­nil­la saat meil­tä laa­duk­kaat koti­si­vut yri­tyk­sel­le­si toi­mia­las­ta riippumatta.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Viisi syytä, miksi edulliset kotisivut ovat usein kaikista kallein vaihtoehto

Saat­taa kuu­los­taa jär­jen­vas­tai­sel­ta, että edul­li­set koti­si­vut oli­si­vat­kin todel­li­suu­des­sa kal­liim­mat kuin hin­ta­vam­mat vaih­toeh­dot. Usein näin kui­ten­kin on, ja me Kublal­la tie­däm­me syyn. Ker­rom­me sinul­le seu­raa­vak­si vii­si syy­tä, mik­si edul­li­set koti­si­vut usein saa­vat lom­pa­kon tun­tu­maan odo­tet­tua tyhjemmältä.

1. Vaihdat tekijää, koska et ole tyytyväinen lopputulokseen

Mikä­li mark­ki­noi­den hal­vin hin­ta on ainoa kri­tee­ri, saa­tat olla teki­jän työn­jäl­keen tyy­ty­mä­tön, jol­loin vaih­dat teki­jää – ja se jos jokin tulee kal­liik­si. Ei ole lain­kaan har­vi­nais­ta jou­tua heit­tä­mään koko pro­jek­tia mene­mään, mikä saa aika­tau­lut pauk­ku­maan ja lom­pa­kon keve­ne­mään enti­ses­tään. Tie­ten­kin täs­sä tilan­tees­sa on myös vaih­toeh­to­na vain hyväk­syä huo­not koti­si­vut, mut­ta kan­nat­taa­ko se? Ole siis tark­ka­na, kun valit­set koti­si­vuil­le­si tekijää.

2. Joudut myöhemmin tekemään kalliita parannuksia

Mikä­li edul­li­set koti­si­vut ovat tutun lap­sen kave­rin opin­näy­te­työ, jou­dut mitä toden­nä­köi­sem­min teke­mään sivus­toon paran­nuk­sia myö­hem­min. Paran­nuk­set voi­vat liit­tyä vir­hei­den kor­jaa­mi­seen tai vaik­ka­pa sii­hen, että sivus­to ei ole­kaan ihan niin moder­ni. Alan ammat­ti­lai­set voi­vat las­kut­taa jopa 100 euroa tun­nil­ta, jol­loin tur­hien vir­hei­den tai huo­li­mat­to­mas­ti teh­ty­jen töi­den kor­jaa­mi­nen saat­taa tul­la kalliiksi.

On kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa vali­ta koti­si­vu­jen teki­jäk­si asian­tun­ti­ja, joka osaa arvioi­da, mil­lai­sia omi­nai­suuk­sia kulut­ta­jat arvos­ta­vat koti­si­vuis­sa nyt ja tule­vai­suu­des­sa. Näin sivus­toa ei tar­vit­se olla heti päi­vit­tä­mäs­sä ajan tasalle.

3. Sivut eivät sijoitu Googlen hakutulossivulla hyvin

Koti­si­vuil­le vali­tut ele­men­tit vai­kut­ta­vat sii­hen, mil­lais­ta sisäl­töä jul­kai­set sivuil­la, ja kuin­ka sivut sijoit­tu­vat haku­ko­nees­sa. Mikä­li koti­si­vut eivät ole haku­ko­neys­tä­väl­li­set, on nii­tä hyvin han­ka­la haku­ko­neop­ti­moi­da. Koti­si­vu­jen teko­vai­hees­sa teh­dyt valin­nat vai­kut­ta­vat sivus­to­si näky­vyy­teen esi­mer­kik­si Googles­sa, joten tähän on todel­la syy­tä kiin­nit­tää huo­mio­ta – onko koti­si­vu­je­si teki­jäl­lä tar­vit­ta­va osaa­mi­nen haku­ko­neop­ti­moin­nin tekemiseen?

Mikä­li Google ei löy­dä sivus­toa­si tai tie­dä sen ole­mas­sao­los­ta, on koti­si­vu­je­si hyö­ty riip­pu­vai­nen omas­ta mark­ki­noin­nis­ta­si, jol­la ohjaat kävi­jöi­tä sivus­tol­le­si. Edul­li­set koti­si­vut muut­tu­vat nopeas­ti hyö­dyt­tö­mik­si, kun kävi­jät eivät löy­dä sivus­toa hakukoneista.

4. Kotisivujen jatkokehittäminen osoittautuu hankalaksi

Vaik­ka koti­si­vut ovat val­miit, täy­tyy nii­tä jat­ku­vas­ti muo­ka­ta ja kehit­tää vie­lä val­mis­tu­mis­päi­vän jäl­keen­kin. Asiak­kaat saat­ta­vat toi­voa uusia, tren­dik­käi­tä omi­nai­suuk­sia tai jonain päi­vä­nä toi­vot­kin itse sivus­tol­le jotain uut­ta. On ehdot­to­man tär­ke­ää, että koti­si­vu­ja on help­po jat­ko­ke­hit­tää. Voi olla, ettei esi­mer­kik­si val­mis­poh­jal­le raken­ne­tut, edul­li­set koti­si­vut anna sinul­le mah­dol­li­suut­ta kehit­tää sivus­toa­si tar­peek­si sen kas­vaes­sa, sil­lä val­mis tee­ma rajoit­taa usein jon­kin verran.

5. Sivusto ei palvele asiakkaita kuten oli ajateltu

Todel­la edul­li­set koti­si­vut ovat usein hyvin yksin­ker­tai­set sivut, jot­ka eivät pal­ve­le asiak­kai­ta toi­vo­tul­la taval­la. Täl­löin poten­ti­aa­li­set asiak­kaat pois­tu­vat sivus­tol­ta jo ennen kuin ovat tutus­tu­neet yri­tyk­see­si tar­kem­min – muu­ta­ma sekun­ti riit­tää ohjaa­maan asiak­kaan joko sivus­tol­ta pois tai tut­ki­maan kiin­nos­tu­nee­na sivus­ton mui­ta sivuja.

Hyvät koti­si­vut ovat sel­lai­set, jot­ka myy­vät. Mikä­li sivus­to ei pal­ve­le asiak­kai­ta tai vas­taa hei­dän odo­tuk­si­aan, syn­tyy tus­kin kaup­po­ja­kaan. Tänä päi­vä­nä kulut­ta­jat osaa­vat vaa­tia sivus­to­ja, jot­ka toi­mi­vat sau­mat­to­mas­ti jokai­sel­la lait­teel­la ja joil­la vie­rai­le­mi­nen on suo­ras­taan koke­mus. Ammat­ti­lai­nen osaa luo­da koti­si­vuis­ta miel­lyt­tä­vän ympäristön.

Fiksuin valinta on tilata kotisivut ammattilaiselta

Vaik­ka edul­li­set koti­si­vut kuu­los­ta­vat hyväl­tä vaih­toeh­dol­ta mak­su­ti­lan­tees­sa, saa­tat pit­käl­lä täh­täi­mel­lä käyt­tää enem­män rahaa ja raha­nar­vois­ta aikaa sivus­toon ver­rat­tu­na sii­hen, että oli­sit heti alus­ta alkaen läh­te­nyt toteut­ta­maan sivus­toa ammat­ti­lai­sen kanssa.

Kun tilaat koti­si­vut ammat­ti­lai­sel­ta, saat takuu­var­mas­ti koti­si­vut, jot­ka teke­vät poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta mak­sa­via asiak­kai­ta. Me autam­me teke­mään puhut­te­le­vat, sel­keät ja ennen kaik­kea myy­vät koti­si­vut, jon­ne osto­ky­kyi­nen koh­de­ryh­mä löytää.

Vink­ki: Kun etsit sopi­vaa teki­jää, kat­so läpi hänen refe­rens­sin­sä sekä tar­kis­ta, mikä on teki­jän omien koti­si­vu­jen lataus­no­peus ja res­pon­sii­vi­suus. Löy­dät nämä googlet­ta­mal­la esi­mer­kik­si Test My Site sekä Mobiililaitesoveltuvuustesti.

Pyy­dä apua Kublalta!
Edulliset kotisivut yritykselle
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy