Edulliset kotisivut yritykselle, mistä kannattaa aloittaa? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Koti­si­vut yri­tyk­sel­le \ Edul­li­set koti­si­vut yri­tyk­sel­le, mis­tä kan­nat­taa aloittaa?

Olet­ko hank­ki­mas­sa edul­li­set koti­si­vut yri­tyk­sel­le? Ennen kuin lis­ta­taan eri­lai­sia omi­nai­suuk­sia sivus­tol­le­si niin on hyvä miet­tiä, mil­lai­set on ylei­ses­ti hyvät koti­si­vut yri­tyk­sel­le. Eli mitä yri­tyk­se­si sivus­tol­la halu­taan tavoitella? 

Ylei­sim­min yri­tyk­sen sivus­tol­la halutaan:

 • Tuo­da yri­tyk­sen pal­ve­lui­ta ja yri­tys­kult­tuu­ria esille
  • Nykyi­sil­le siakkaille
  • Poten­ti­aa­li­sil­le asiakkaille
  • Nykyi­sil­le työntekijöille
  • Poten­ti­aa­li­sil­le työntekijöille
  • Yri­tyk­sen kumppaneille
 • Gene­roi­da suo­raa myyn­tiä verkkokaupassa
 • Saa­da yhtey­den­ot­to­pyyn­tö­jä ja liidejä
  • Uutis­kir­jeen tilaajia
  • Yhtey­den­ot­to­lo­mak­kei­ta
  • Soit­to­ja
  • Säh­kö­pos­te­ja
  • Pdf-tie­dos­to­jen latauk­sia (vas­taa­vas­ti saat asiak­kaan säh­kö­pos­tio­soit­teen eli lii­din jon­ka myy­jä­si voi kontaktoida)

Eli on hyvin pal­jon yri­tyk­sen tar­peis­ta kiin­ni mil­lai­set on hyvät koti­si­vut yri­tyk­sel­le. Mikä­li osaat jo vali­ta esi­mer­kik­si yllä ole­vas­ta luet­te­los­ta tär­keim­mät omi­nai­suu­det tai tie­dät jo entuu­des­taan mitä odo­tat yri­tyk­se­si sivus­tol­ta niin olet jo pit­käl­lä koti­si­vu­jen hankinnassa!

Edulliset kotisivut yritykselle itse tehtynä

Jos haluat luo­da itse täy­sin uudet edul­li­set koti­si­vut yri­tyk­sel­le, niin pro­ses­si läh­tee liik­keel­le verk­ko­si­vu­ti­lan ja domai­nin han­kin­nas­ta. Mikä­li taas päi­vi­tät van­ho­jen sivu­jen tilal­le uudet sivut niin sil­loin voit käyt­tää tie­ten­kin van­haa verk­ko­si­vu­ti­laa ja domai­nia eikä uusia tar­vit­se hankkia. 

Laa­duk­kaat ja edul­li­set koti­si­vut yri­tyk­sel­le inhouse­na on vuo­si vuo­del­ta hel­pom­paa teh­dä kos­ka sivus­ton raken­ta­mi­seen on jat­ku­vas­ti kehit­ty­neem­piä rat­kai­su­ja. Voit itse luo­da koti­si­vut yri­tyk­sel­le hel­pos­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Enää ei tar­vit­se osa­ta koo­da­ta tai opis­kel­la vuo­sia digi­mark­ki­noin­tia vaan voit hyvin­kin nopeas­ti aloit­taa sivus­ton raken­ta­mi­sen WordPressillä tai suo­sio­taan kas­vat­ta­val­la WIXillä. Suo­sit­te­lem­me luo­maan koti­si­vut yri­tyk­sel­le toi­sel­la edel­lä mai­ni­tuis­ta järjestelmistä. 

Jos haluat raken­taa itse edul­li­set koti­si­vut yri­tyk­sel­le niin tär­kein kysy­mys onkin onko yri­tyk­se­si hen­ki­lös­töl­lä aikaa ope­tel­la sivus­ton teke­mis­tä ja käyt­tää run­saas­ti aikaa sivus­ton raken­ta­mi­seen? Mikä­li yri­tyk­sel­lä­si on jo laa­jaa toi­min­taa niin on jär­ke­vää etsiä ja kil­pai­lut­taa sopi­va kump­pa­ni verk­ko­si­vus­ton rakentamiseen.

Mistä kannattaa hankkia kotisivut?

Edul­li­set koti­si­vut yri­tyk­sel­le on yksi digi­mark­ki­noin­nin ja digi­taa­li­sen myyn­nin tär­keim­piä han­kin­to­ja. Mie­ti siis tar­kas­ti kenel­tä verk­ko­si­vus­ton tulet hank­ki­maan ja muis­ta kil­pai­lut­taa useam­pia toi­mi­joi­ta. Näin tulet löy­tä­mään sopi­vim­man toi­mi­jan juu­ri yri­tyk­se­si tar­pei­siin. Suo­si­tuk­sem­me on vali­ta avoi­men läh­de­koo­din jär­jes­tel­mä kuten esi­mer­kik­si WordPress. Näin var­mis­tat, että sivus­toa­si voi yllä­pi­tää käy­tän­nös­sä mikä vain digi­toi­mis­to Suo­mes­sa tai ulko­mail­la, kos­ka WordPress on sel­väs­ti maa­il­man suo­si­tuin alus­ta verkkosivustoille.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kuinka paljon edulliset kotisivut yritykselle maksaa?

Kuten kai­kis­sa digi­taa­li­sis­sa rat­kai­suis­sa edul­li­set koti­si­vut yri­tyk­sel­le mak­saa toi­sel­ta yri­tyk­sel­tä 1000 euroa ja naa­pu­rin yri­tyk­sel­tä täy­sin sama tuo­te voi mak­saa hyvin­kin 10 000 euroa. Ongel­ma­na on erot­taa sivus­ton laa­tu­te­ki­jät eikä näi­tä voi­da­kaan täy­sin raja­ta tai var­mis­taa ennen kuin olet jo sitou­tu­nut ja jopa mak­sa­nut koko sivus­to­si kump­pa­nil­le­si. Myös ikä­viä yllä­tyk­siä tapah­tuu jat­ku­vas­ti jois­ta kuu­lem­me asiak­kail­tam­me ennen kuin he otta­vat yhteyt­tä mei­hin. Suo­sim­me aina ket­te­rää mal­lia jos­sa asia­kas pää­see ete­ne­mään han­kin­nas­saan mah­dol­li­sim­man pie­nel­lä bud­je­til­la ja sivus­toa voi laa­jen­taa eri­lais­ten moduu­lien ansios­ta myös myöhemmin.

Nyrk­ki­sään­tö­nä voi­daan sanoa pie­nen sivus­ton mak­sa­van Suo­mes­sa ylei­ses­ti 1000 euroa - 3000 euroa. Mikä­li sivus­tol­la­si on enem­män toi­min­to­ja ja väli­leh­tiä kym­me­niä niin on hyvä varau­tua mak­sa­maan sivus­tos­ta vähin­tään 3000 - 5000 euroa. Myös kump­pa­nin sijain­ti vai­kut­taa mones­ti hin­ta­ta­soon ja pää­kau­pun­ki­seu­dul­la jou­dut ylei­sim­min mak­sa­maan kor­keam­man hin­nan kuin muil­la alueil­la Suomessa.

Millaiset on hyvät kotisivut?

Hyvät ja edul­li­set koti­si­vut yri­tyk­sel­le on siis ylei­sim­min teh­ty avoi­men läh­de­koo­din jär­jes­tel­mäl­lä kuten WordPres­sil­lä. Näin et sitou­du sivus­ton teh­nee­seen toi­mit­ta­jaan ja voit vaih­taa toi­mit­ta­jaa mikä­li huo­maat ryp­py­jä yhteis­työs­sä tai yri­tyk­see­si pal­ka­taan hen­ki­lö jol­la on jo sivus­tois­ta koke­mus­ta ja hän voi alkaa yllä­pi­tä­mään sivustoasi.

Lisäk­si sivus­tol­la on hyvä asen­taa tar­kas­ti Google Ana­ly­tics seu­ran­ta­koo­di, Google Tag Mana­ger, Face­boo­kin pik­se­li eli seu­ran­ta­koo­di, Ins­ta­gra­min seu­ran­ta­koo­di, sekä Lin­ke­dI­nin seu­ran­ta­koo­di (b2b-toi­mi­jat). Koo­dien asen­ta­mi­sen jäl­keen on tär­ke­ää myös mää­ri­tel­lä eri­lai­set “tavoit­teet” ana­ly­tiik­kaan joi­den avul­la voit seu­ra­ta suo­raan rapor­teis­ta kuin­ka mon­ta yhtey­den­ot­toa olet saa­nut. Esi­merk­ke­jä mää­ri­tel­tä­vis­tä tavoitteista:

 • Soi­tot sivus­tol­ta­si (mat­ka­pu­he­li­mel­la nume­roan­ne klikanneet)
 • Säh­kö­pos­tit sivustoltasi
 • Lähe­te­tyt yhteydenottolomakkeet
 • Tila­tut uutiskirjeet
 • Lue­tut blogit
 • Kat­so­tut videot
 • Ja muut sivus­to­si perus­teel­la seu­rat­ta­vat asiat

Näi­den tavoit­tei­den avul­la voit myö­hem­min opti­moi­da sivus­toa tehok­kaam­mak­si ja lisäk­si teh­dä muu­tok­sia mai­non­taa­si digi­taa­li­sis­sa kanavissa.

Tulokselliset kotisivut koostuu useista tekijöistä

Mikä­li haluat kes­kus­tel­la lisää verk­ko­si­vus­tois­ta ja mitä sivus­toa han­kit­taes­sa kan­nat­tai­si huo­mioi­da niin kysy roh­keas­ti lisää!

Älä tee vuo­si­so­pi­muk­sia ja muis­ta haas­ta­tel­la useam­pia toi­mi­joi­ta niin löy­dät var­mas­ti itsel­le­si sopi­vim­man kumppanin.

Ota yhteyt­tä!
edulliset kotisivut yritykselle
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy