Edulliset kotisivut yritykselle, mistä kannattaa aloittaa? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Koti­si­vut yri­tyk­sel­le \ Edul­li­set koti­si­vut yri­tyk­sel­le, mis­tä kan­nat­taa aloittaa?

Olet­ko hank­ki­mas­sa edul­li­set koti­si­vut yri­tyk­sel­le? Ennen kuin lis­ta­taan eri­lai­sia omi­nai­suuk­sia sivus­tol­le­si niin on hyvä miet­tiä, mil­lai­set on ylei­ses­ti hyvät koti­si­vut yri­tyk­sel­le. Eli mitä yri­tyk­se­si sivus­tol­la halu­taan tavoitella? 

Ylei­sim­min yri­tyk­sen sivus­tol­la halutaan:

 • Tuo­da yri­tyk­sen pal­ve­lui­ta ja yri­tys­kult­tuu­ria esille
  • Nykyi­sil­le siakkaille
  • Poten­ti­aa­li­sil­le asiakkaille
  • Nykyi­sil­le työntekijöille
  • Poten­ti­aa­li­sil­le työntekijöille
  • Yri­tyk­sen kumppaneille
 • Gene­roi­da suo­raa myyn­tiä verkkokaupassa
 • Saa­da yhtey­den­ot­to­pyyn­tö­jä ja liidejä
  • Uutis­kir­jeen tilaajia
  • Yhtey­den­ot­to­lo­mak­kei­ta
  • Soit­to­ja
  • Säh­kö­pos­te­ja
  • Pdf-tie­dos­to­jen latauk­sia (vas­taa­vas­ti saat asiak­kaan säh­kö­pos­tio­soit­teen eli lii­din jon­ka myy­jä­si voi kontaktoida)

Eli on hyvin pal­jon yri­tyk­sen tar­peis­ta kiin­ni mil­lai­set on hyvät koti­si­vut yri­tyk­sel­le. Mikä­li osaat jo vali­ta esi­mer­kik­si yllä ole­vas­ta luet­te­los­ta tär­keim­mät omi­nai­suu­det tai tie­dät jo entuu­des­taan mitä odo­tat yri­tyk­se­si sivus­tol­ta niin olet jo pit­käl­lä koti­si­vu­jen hankinnassa!

Edulliset kotisivut yritykselle itse tehtynä

Jos haluat luo­da itse täy­sin uudet edul­li­set koti­si­vut yri­tyk­sel­le, niin pro­ses­si läh­tee liik­keel­le verk­ko­si­vu­ti­lan ja domai­nin han­kin­nas­ta. Mikä­li taas päi­vi­tät van­ho­jen sivu­jen tilal­le uudet sivut niin sil­loin voit käyt­tää tie­ten­kin van­haa verk­ko­si­vu­ti­laa ja domai­nia eikä uusia tar­vit­se hankkia. 

Laa­duk­kaat ja edul­li­set koti­si­vut yri­tyk­sel­le inhouse­na on vuo­si vuo­del­ta hel­pom­paa teh­dä kos­ka sivus­ton raken­ta­mi­seen on jat­ku­vas­ti kehit­ty­neem­piä rat­kai­su­ja. Voit itse luo­da koti­si­vut yri­tyk­sel­le hel­pos­ti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Enää ei tar­vit­se osa­ta koo­da­ta tai opis­kel­la vuo­sia digi­mark­ki­noin­tia vaan voit hyvin­kin nopeas­ti aloit­taa sivus­ton raken­ta­mi­sen WordPressillä tai suo­sio­taan kas­vat­ta­val­la WIXillä. Suo­sit­te­lem­me luo­maan koti­si­vut yri­tyk­sel­le toi­sel­la edel­lä mai­ni­tuis­ta järjestelmistä. 

Jos haluat raken­taa itse edul­li­set koti­si­vut yri­tyk­sel­le niin tär­kein kysy­mys onkin onko yri­tyk­se­si hen­ki­lös­töl­lä aikaa ope­tel­la sivus­ton teke­mis­tä ja käyt­tää run­saas­ti aikaa sivus­ton raken­ta­mi­seen? Mikä­li yri­tyk­sel­lä­si on jo laa­jaa toi­min­taa niin on jär­ke­vää etsiä ja kil­pai­lut­taa sopi­va kump­pa­ni verk­ko­si­vus­ton rakentamiseen.

Mistä kannattaa hankkia kotisivut?

Edul­li­set koti­si­vut yri­tyk­sel­le on yksi digi­mark­ki­noin­nin ja digi­taa­li­sen myyn­nin tär­keim­piä han­kin­to­ja. Mie­ti siis tar­kas­ti kenel­tä verk­ko­si­vus­ton tulet hank­ki­maan ja muis­ta kil­pai­lut­taa useam­pia toi­mi­joi­ta. Näin tulet löy­tä­mään sopi­vim­man toi­mi­jan juu­ri yri­tyk­se­si tar­pei­siin. Suo­si­tuk­sem­me on vali­ta avoi­men läh­de­koo­din jär­jes­tel­mä kuten esi­mer­kik­si WordPress. Näin var­mis­tat, että sivus­toa­si voi yllä­pi­tää käy­tän­nös­sä mikä vain digi­toi­mis­to Suo­mes­sa tai ulko­mail­la, kos­ka WordPress on sel­väs­ti maa­il­man suo­si­tuin alus­ta verkkosivustoille.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kuinka paljon edulliset kotisivut yritykselle maksaa?

Kuten kai­kis­sa digi­taa­li­sis­sa rat­kai­suis­sa edul­li­set koti­si­vut yri­tyk­sel­le mak­saa toi­sel­ta yri­tyk­sel­tä 1000 euroa ja naa­pu­rin yri­tyk­sel­tä täy­sin sama tuo­te voi mak­saa hyvin­kin 10 000 euroa. Ongel­ma­na on erot­taa sivus­ton laa­tu­te­ki­jät eikä näi­tä voi­da­kaan täy­sin raja­ta tai var­mis­taa ennen kuin olet jo sitou­tu­nut ja jopa mak­sa­nut koko sivus­to­si kump­pa­nil­le­si. Myös ikä­viä yllä­tyk­siä tapah­tuu jat­ku­vas­ti jois­ta kuu­lem­me asiak­kail­tam­me ennen kuin he otta­vat yhteyt­tä mei­hin. Suo­sim­me aina ket­te­rää mal­lia jos­sa asia­kas pää­see ete­ne­mään han­kin­nas­saan mah­dol­li­sim­man pie­nel­lä bud­je­til­la ja sivus­toa voi laa­jen­taa eri­lais­ten moduu­lien ansios­ta myös myöhemmin.

Nyrk­ki­sään­tö­nä voi­daan sanoa pie­nen sivus­ton mak­sa­van Suo­mes­sa ylei­ses­ti 1000 euroa - 3000 euroa. Mikä­li sivus­tol­la­si on enem­män toi­min­to­ja ja väli­leh­tiä kym­me­niä niin on hyvä varau­tua mak­sa­maan sivus­tos­ta vähin­tään 3000 - 5000 euroa. Myös kump­pa­nin sijain­ti vai­kut­taa mones­ti hin­ta­ta­soon ja pää­kau­pun­ki­seu­dul­la jou­dut ylei­sim­min mak­sa­maan kor­keam­man hin­nan kuin muil­la alueil­la Suomessa.

Millaiset on hyvät kotisivut?

Hyvät ja edul­li­set koti­si­vut yri­tyk­sel­le on siis ylei­sim­min teh­ty avoi­men läh­de­koo­din jär­jes­tel­mäl­lä kuten WordPres­sil­lä. Näin et sitou­du sivus­ton teh­nee­seen toi­mit­ta­jaan ja voit vaih­taa toi­mit­ta­jaa mikä­li huo­maat ryp­py­jä yhteis­työs­sä tai yri­tyk­see­si pal­ka­taan hen­ki­lö jol­la on jo sivus­tois­ta koke­mus­ta ja hän voi alkaa yllä­pi­tä­mään sivustoasi.

Lisäk­si sivus­tol­la on hyvä asen­taa tar­kas­ti Google Ana­ly­tics seu­ran­ta­koo­di, Google Tag Mana­ger, Face­boo­kin pik­se­li eli seu­ran­ta­koo­di, Ins­ta­gra­min seu­ran­ta­koo­di, sekä Lin­ke­dI­nin seu­ran­ta­koo­di (b2b-toi­mi­jat). Koo­dien asen­ta­mi­sen jäl­keen on tär­ke­ää myös mää­ri­tel­lä eri­lai­set “tavoit­teet” ana­ly­tiik­kaan joi­den avul­la voit seu­ra­ta suo­raan rapor­teis­ta kuin­ka mon­ta yhtey­den­ot­toa olet saa­nut. Esi­merk­ke­jä mää­ri­tel­tä­vis­tä tavoitteista:

 • Soi­tot sivus­tol­ta­si (mat­ka­pu­he­li­mel­la nume­roan­ne klikanneet)
 • Säh­kö­pos­tit sivustoltasi
 • Lähe­te­tyt yhteydenottolomakkeet
 • Tila­tut uutiskirjeet
 • Lue­tut blogit
 • Kat­so­tut videot
 • Ja muut sivus­to­si perus­teel­la seu­rat­ta­vat asiat

Näi­den tavoit­tei­den avul­la voit myö­hem­min opti­moi­da sivus­toa tehok­kaam­mak­si ja lisäk­si teh­dä muu­tok­sia mai­non­taa­si digi­taa­li­sis­sa kanavissa.

Tulokselliset kotisivut koostuu useista tekijöistä

Mikä­li haluat kes­kus­tel­la lisää verk­ko­si­vus­tois­ta ja mitä sivus­toa han­kit­taes­sa kan­nat­tai­si huo­mioi­da niin kysy roh­keas­ti lisää!

Älä tee vuo­si­so­pi­muk­sia ja muis­ta haas­ta­tel­la useam­pia toi­mi­joi­ta niin löy­dät var­mas­ti itsel­le­si sopi­vim­man kumppanin.

Ota yhteyt­tä!
edulliset kotisivut yritykselle
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Ota yhteyttä

Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

 • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
 • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
 • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy