Facebook pikseli on some-markkinoinnissa välttämätön työkalu 

Face­book pik­se­li ja sen asen­nus yri­tyk­se­si verk­ko­si­vuil­le on tär­keä monis­ta syis­tä. Näis­tä tär­keim­piä on sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nin seu­rat­ta­vuus, uudel­leen­mark­ki­noin­nin mah­dol­li­suus ja tie­don kerää­mi­nen sivus­to­si vie­rai­li­jois­ta. Voit siis “seu­ra­ta” jokais­ta asia­kas­ta­si verk­ko­si­vus­tol­la Face­boo­kin oman ana­ly­tii­kan avul­la, joka kerää tie­toa pal­jon tar­kem­mal­la tasol­la kuin esi­mer­kik­si Google Ana­ly­tics. Face­book pik­se­li ja sosaa­li­sen median ana­ly­tiik­ka on tär­keä kos­ka näin mai­non­taa voi­daan koh­dis­taa esi­mer­kik­si lähi­pii­ril­le ja kon­tak­ti­ver­kos­tol­le, jos­ta löy­tyy poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta yrityksille.

Miksi Facebook pikseli on välttämätön?

Olet ehkä kuul­lut­kin usein mark­ki­noi­jan sano­van että ana­ly­tiik­ka ohjaa kaik­kea teke­mis­tä mark­ki­noin­nis­sa. Face­book-pik­se­li aut­taa nime­no­maan mit­taa­maan äärim­mäi­sen tar­kas­ti tulok­sia mark­ki­noin­nis­sa ja sel­vit­tä­mään mikä koh­de­ryh­mä on kiin­nos­tu­nut yri­tyk­se­si mai­nok­sis­ta eni­ten ja näin voi­daan koh­dis­taa mark­ki­noin­ti par­haim­piin koh­de­ryh­mä-mai­nos yhdis­tel­miin. Ilman Face­book-pik­se­lin apua näi­tä joh­to­pää­tök­siä ei voi­da teh­dä Facebook-mainonnasta.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Miksi Google Analytics ei riitä?

Google Ana­ly­tics kerää tie­toa sivus­tol­la ole­vis­ta asiak­kais­ta ja on täs­sä äärim­mäi­sen tär­keä työ­ka­lu joka jokai­sel­la yri­tyk­sel­lä pitää olla käy­tös­sä. Google ei kui­ten­kaan tie­dä mitä ennen sivus­tol­le saa­pu­mis­ta on tapah­tu­nut. Eli mil­le koh­de­ryh­mäl­le on mai­nos­ta näy­tet­ty ja esi­mer­kik­si kuin­ka moni asia­kas on pro­sen­tu­aa­li­ses­ti kli­kan­nut mai­nos­ta­si ja saa­pu­nut yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le. Kaik­ki tämä sel­vi­ää vain mikä­li yri­tyk­sel­lä­si on Face­book-pik­se­li käy­tös­sä. Face­book-pik­se­li on myös vält­tä­mä­tön mikä­li haluat teh­dä uudel­leen­mai­non­taa Face­boo­kis­sa usko­mat­to­man edul­li­ses­ti 100€ / jopa 50 000 mai­nos­näyt­töä. Ja tämä siis vain niil­le jot­ka ovat jo tutus­tu­neet yri­tyk­see­si kotisivuillasi.

Näenkö samat asiat Google Analyticsista?

Usein on vai­ke­aa erot­taa eri ana­ly­tii­kan mer­ki­tys­tä yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­la mut­ta tär­keim­pä­nä teki­jä­nä on käyt­tää kaik­kien nii­den kana­vien ana­ly­tiik­kaa jois­sa teet mai­non­taa. Lisäk­si tie­ten­kin jokai­sel­la yri­tyk­sel­lä on olta­va Google Ana­ly­tics vaik­ka mai­non­taa ei Googles­sa teh­täi­si­kään. Sosi­aa­li­sen median ana­ly­tiik­kaa tar­vit­set siis eri­tyi­ses­ti mikä­li teet some-mai­non­taa. Tämä on ainoa tapa opti­moi­da mai­non­taa par­haim­min toi­mi­vil­le koh­de­ryh­mil­le ja seu­ra­ta mil­le koh­de­ryh­mil­le koh­dis­tet­tu mai­non­ta on ollut yri­tyk­sel­le­si kan­nat­ta­vin­ta. Näin voit jat­ku­vas­ti panos­taa kan­nat­ta­vim­piin mai­nok­siin ja koh­de­ryh­miin ja teh­dä mai­non­nas­ta­si kan­nat­ta­vam­paa jatkuvasti.

Maksaako Facebook pikseli?

Face­book pik­se­li on täy­sin ilmai­nen työ­ka­lu jokai­sel­le yri­tyk­sel­le. Voit siis täy­sin veloi­tuk­set­ta lisä­tä Face­book pik­se­lin yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le ja alkaa seu­raa­maan mark­ki­noin­nin tuot­ta­vuut­ta aivan eri tasol­la kuin täl­lä het­kel­lä näet some-mai­non­nan tuot­ta­vuu­den Facebookissa.

Facebook pikseli asennetaan verkkosivuille

Asian­tun­ti­jal­ta Face­book pik­se­lin asen­nus hoi­tuu käden kään­tees­sä ja mikä­li hänel­lä on val­miik­si pää­sy tar­vit­ta­viin tilei­hin Face­boo­kis­sa ja koti­si­vuil­la­si niin koo­din lisää­mi­nen tapah­tuu muu­ta­mas­sa minuu­tis­sa. Tämän jäl­keen Face­book pik­se­li täy­tyy aset­taa seu­raa­maan tar­vit­ta­via “kon­ver­sioi­ta” kuten esimerkiksi:

 • Puhe­lin­soit­to­ja
 • Säh­kö­pos­te­ja
 • Yhtey­den­ot­to­lo­mak­kei­ta
 • Uutis­kir­jeen tilauksia
 • Videoi­den katseluita
 • Blo­gien lukemista
 • Yms.

Pel­käs­tään Face­book pik­se­lin lisää­mi­nen ei vie­lä rii­tä vaan tämän lisäk­si se on mää­ri­tel­tä­vä seu­raa­maan halut­tu­ja kon­ver­sioi­ta sivus­tol­la­si. Näin voit myö­hem­min koh­dis­taa mai­non­taa esi­mer­kik­si hei­dän kal­tai­siin jot­ka ovat otta­neet yri­tyk­see­si yhteyt­tä. Tämän toi­min­non avul­la voit siis vali­ta par­hai­ta mah­dol­li­sia koh­de­ryh­miä ja jat­ku­vas­ti paran­taa mark­ki­noin­ti­si tuot­ta­vuut­ta tar­kan ana­ly­tii­kan avulla.

Mitä Facebook pikselin asennus maksaa kumppanilta?

Kuten edel­lä on mai­nit­tu niin koo­din asen­ta­mi­nen yri­tyk­se­si sivus­tol­le käy käden kään­tees­sä mikä­li asian­tun­ti­jal­la on jo val­miik­si pää­se tar­vit­ta­viin tilei­hin kuten Face­boo­kiin, koti­si­vuil­le­si ja Tag Mana­ge­riin. Mikä­li näi­hin paik­koi­hin tar­vi­taan vie­lä oikeu­det niin se on ylei­sim­min suu­rin osa työ­ajas­ta. Eli nopeim­mil­laan työ kes­tää vain muu­ta­mia minuut­te­ja ja kus­tan­nus siis vain muu­ta­mia kym­me­niä euro­ja. Mikä­li taas kaik­ki oikeu­det tileil­le on myön­net­tä­vä niin sii­nä­kin tapauk­ses­sa paris­sa tun­nis­sa asia hoi­tuu asian­tun­ti­jal­ta ja sil­loin hin­ta­lap­pu on noin 100-200 euroa.

Miten edetä?

Mikä­li olet kiin­nos­tu­nut tehok­kaam­mas­ta mark­ki­noin­nis­ta ja Face­book pik­se­lin asen­nuk­ses­ta niin ota roh­keas­ti yhteyt­tä niin pää­sem­me aut­ta­maan sinun­kin yri­tys­tä saa­maan lisää tulok­sia nopeasti!

Ota yhteyt­tä!
facebook pikseli
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi