Google Analytics koulutus – mitä se opettaa ja kenelle? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Web-ana­ly­tii­kan ABC yrit­tä­jäl­le \ Google Ana­ly­tics kou­lu­tus – mitä se opet­taa ja kenelle?

Google Ana­ly­tics ohjel­mis­to­na on tut­tua kau­raa jokai­sel­le ammat­ti­mark­ki­noi­jal­le, mut­ta taval­li­sel­ta tal­laa­jal­ta perus­tie­tä­mys usein kui­ten­kin puut­tuu. Jot­ta yri­tys osaa sijoit­taa Googlen tuo­miin mark­ki­noin­ti­mah­dol­li­suuk­siin oikein ja teh­dä sil­lä tulos­ta, tekee Google Ana­ly­tics kou­lu­tus terää. Google Ana­ly­tics kehit­tää yri­tyk­se­si lii­ke­toi­min­taa ver­kos­sa – olet­han siis jo tie­toi­nen sii­tä, kuin­ka ohjel­mis­toa käy­te­tään? Mikä­li askel­ta­mi­nen Google Ana­ly­tic­sin maa­il­mas­sa tun­tuu vie­lä epä­var­mal­ta, on Google Ana­ly­tics kou­lu­tus sinul­le täy­del­li­nen ratkaisu!

Lue myös: Ana­ly­tiik­ka ohjaa markkinointia

Google Analytics ABC – nyt analysoidaan!

Käy­dään läpi Google Ana­ly­tics -ohjel­mis­ton aak­ko­set, jot­ta voit kevyem­min mie­lin läh­teä mukaan kou­lu­tuk­seen. Google Ana­ly­tics (lem­pi­ni­mel­tään GA) tun­tuu yllät­tä­vän mut­kat­to­mal­ta ohjel­mis­tol­ta ymmär­tää, kun oppei­hin pää­see syven­ty­mään ammat­ti­lai­sen johdolla.

Simp­pe­lis­ti ker­rot­tu­na Google Ana­ly­tics seu­raa verk­ko­si­vus­ton lii­ken­net­tä – kysees­sä on ilmai­nen pal­ve­lu, joka mah­dol­lis­taa yri­tyk­sen verk­ko­lii­ke­toi­min­nan kas­vat­ta­mi­sen täy­sin uudes­sa mit­ta­kaa­vas­sa. Google Ana­ly­tic­sin avul­la on mah­dol­lis­ta ana­ly­soi­da tar­kas­ti kuka sivus­tol­la­si käy ja mitä hän siel­lä tekee. Kysees­sä on arvo­kas­ta tie­toa, jota jokai­sen yri­tyk­sen tuli­si haa­lia itsel­leen mah­dol­li­sim­man paljon.

Google Analytics kertoo, kuka käy sivustollasi

Vie­rai­lee­ko sivus­tol­la­si päi­väs­sä ken­ties kym­me­nen, vii­si­sa­taa vai vii­si tuhat­ta kävi­jää? Mikä­li et itse osaa vas­ta­ta tähän kysy­myk­seen, Google Ana­ly­tics osaa. Et kui­ten­kaan voi jät­tää kaik­kea tätä tie­toa lepää­mään Google Ana­ly­tic­sin ohjel­mis­toon, vaan sinun on osat­ta­va ana­ly­soi­da tie­toa ja käyt­tää sitä lii­ke­toi­min­ta­si kas­vat­ta­mi­seen. On taa­tus­ti tur­haut­ta­vaa käyt­tää tun­te­ja ja sata­sia uuden, upean verk­ko­si­vus­ton raken­ta­mi­seen ja tode­ta sen jäl­keen, että eihän tääl­lä kukaan edes käy.

Kuin­ka pal­jon on sit­ten pal­jon? Se, mikä on pal­jon kävi­jöi­tä yri­tyk­sel­le A, on sitä vähän yri­tyk­sel­le B. Tavoi­tel­ta­va kävi­jä­mää­rä riip­puu pal­jol­ti sii­tä, mitä yri­tys tekee ja mis­sä tekee. Kun lii­ku­taan tuhan­sis­sa päi­vit­täi­sis­sä kävi­jöis­sä oli toi­mia­la mikä tahan­sa, on jotain teh­ty taa­tus­ti oikein. Tuhan­nes­ta­kin kävi­jäs­tä kui­ten­kin vain noin pro­sent­ti tekee sen, mitä kävi­jän halu­taan tekevän.

Löy­dä tie­to: Google Ana­ly­tics > Yleis­kat­saus > Yleisö

Google Analytics paikallistaa, missä kävijäsi ovat

Pää­set näke­mään sijain­ti­te­toa sii­tä, mis­sä sivus­to­si kävi­jät ovat. Kyse ei ole vaan kävi­jän olin­pai­kas­ta maa­na, vaan saat sel­vil­le myös muun muas­sa kau­pun­gin. Tämän lisäk­si huo­maat mikä­li sivus­to­si kär­sii hait­taoh­jel­mien lii­ken­tees­tä – täl­löin tilas­to saat­taa näyt­tää suu­rim­man osan kävi­jöis­tä­si olei­le­van esi­mer­kik­si Intias­sa, vaik­ka myyt suo­ma­lais­ta kos­me­tiik­kaa Suo­mes­sa. Näyt­tää­kö tilas­to­si hul­lun­ku­ri­sel­ta? Google Ana­ly­tics kou­lu­tus aut­taa sii­voa­maan datavirheet.

Löy­dä tie­to: Google Ana­ly­tics > Yleis­kat­saus > Ylei­sö > Geo > Sijainti

Google Analytics paljastaa, mistä kävijäsi tulevat

Täs­tä tie­dos­ta hyö­dyt äärim­mäi­sen pal­jon, mikä­li haluat mark­ki­noin­ti­si ole­van teho­kas­ta ja tah­dot saa­da sel­vil­le asiak­kaa­si osto­po­lun. Kävi­jät voi­vat saa­pua verk­ko­si­vus­tol­le­si esi­mer­kik­si Google-mai­nok­ses­ta, Face­boo­kis­ta tai lähet­tä­mä­si uutis­kir­jeen kaut­ta. Reit­te­jä on toki mui­ta­kin: kävi­jä voi saa­da vin­kin esi­mer­kik­si toi­sel­ta sivus­tol­ta, joka on lin­kan­nut sivus­to­si esil­le – täl­löin puhu­taan viit­taus­lii­ken­tees­tä. Suo­ra lii­ken­ne on myös tavan­omai­nen reit­ti sisäl­tö­si pariin. Täl­löin kävi­jä kir­joit­taa verk­ko­si­vus­to­si osoit­teen suo­raan selai­meen. Kun poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan reit­ti on sel­vil­lä, osa­taan mai­non­taa koh­den­taa juu­ri sin­ne mis­sä sitä tarvitaan.

Löy­dä tie­to: Google Ana­ly­tics > Han­kin­ta > Kaik­ki lii­ken­ne > Kanavat

Google Analytics arvioi, mistä paras liikenne tulee

Paras lii­ken­ne on tot­ta tosi­aan paras­ta. Kyse on lii­ken­tees­tä, jos­ta haluat olla eri­tyi­sen kar­tal­la. Paras lii­ken­ne tar­koit­taa sitä poruk­kaa, joka osoit­taa sel­vää kiin­nos­tus­ta verk­ko­si­vus­toa­si koh­taan, ja jois­ta saat mak­sa­via asiak­kai­ta. Google Ana­ly­tic­sin avul­la on mah­dol­lis­ta sel­vit­tää mis­tä laa­duk­kain lii­ken­ne tulee – se voi tul­la esi­mer­kik­si Google-hausta.

Löy­dä tie­to: Google Ana­ly­tics > Han­kin­ta > Kaik­ki lii­ken­ne > Kanavat

Mitä Google Analytics koulutus opettaa ja kenelle?

Kublan Google Ana­ly­tics kou­lu­tus opet­taa kai­ken tar­vit­ta­van tie­don Google Ana­ly­tic­sin toi­min­nas­ta, käy­tös­tä sekä vai­ku­tuk­ses­ta verk­ko­lii­ke­toi­min­taan. Kysees­sä on kat­ta­va kou­lu­tus, joka ei jätä ketään kyl­mäk­si! Voit osal­lis­tua min­kä­lai­sel­la tie­to­mää­räl­lä tahan­sa – olit­pa tasol­ta­si sit­ten en ole kos­kaan kuul­lut­kaan tai jo mel­kein kon­ka­ri, saat taa­tus­ti uusia, hyö­dyl­li­siä kik­ko­ja omaan tekemiseesi.

Google Analytics koulutus opettaa sinulle seuraavat taidot:

 • kuin­ka kävi­jä­seu­ran­nan mit­ta­rei­ta tarkastellaan
 • miten teet tavoit­tei­ta ja seu­raat kon­ver­sioi­ta
 • kuin­ka saa­tua dataa hyö­dyn­ne­tään verk­ko­lii­ke­toi­min­nan kasvattamiseen
 • kuin­ka mark­ki­noin­ti­bud­je­tin rahat sijoi­te­taan ja mis­sä ne toi­mi­vat parhaiten
 • mitä asioi­ta sinun tuli­si verk­ko­si­vus­to­si toi­min­nas­sa kehittää

Google Ana­ly­tics kou­lu­tus sopii ihan jokai­sel­le, jol­ta löy­tyy ver­kos­ta oma sivusto.

Google Analytics koulutus Kublalta

Google Analytics koulutus ammattilaisen johdolla – Kubla räätälöi koulutuksen juuri sinulle!

Vää­rin asen­net­tu Google Ana­ly­tics antaa vää­rää tie­toa, jon­ka poh­jal­ta teet vää­riä rat­kai­su­ja. Onkin ensiar­voi­sen tär­ke­ää, että ohjel­mis­to asen­ne­taan oikein. Har­mil­li­sen mones­sa tapauk­ses­sa Google Ana­ly­tics jää koko­naan otta­maan käyt­töön, kun sen toi­min­nas­ta ei ole tie­toa. Kysees­sä on kui­ten­kin äärim­mäi­sen hyö­dyl­li­nen ana­ly­tiik­kaoh­jel­mis­to, jon­ka käy­tön opet­taa Kublan Google Ana­ly­tics kou­lu­tus! Google Ana­ly­tics kou­lu­tus sisäl­tää kai­ken ope­tus­ma­te­ri­aa­lin sekä tar­vit­ta­van tuen myös kou­lu­tuk­sen päätyttyä.

Google analytics koulutus
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy