Google Analytics koulutus – mitä se opettaa ja kenelle? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Web-ana­ly­tii­kan ABC yrit­tä­jäl­le \ Google Ana­ly­tics kou­lu­tus – mitä se opet­taa ja kenelle?

Google Ana­ly­tics ohjel­mis­to­na on tut­tua kau­raa jokai­sel­le ammat­ti­mark­ki­noi­jal­le, mut­ta taval­li­sel­ta tal­laa­jal­ta perus­tie­tä­mys usein kui­ten­kin puut­tuu. Jot­ta yri­tys osaa sijoit­taa Googlen tuo­miin mark­ki­noin­ti­mah­dol­li­suuk­siin oikein ja teh­dä sil­lä tulos­ta, tekee Google Ana­ly­tics kou­lu­tus terää. Google Ana­ly­tics kehit­tää yri­tyk­se­si lii­ke­toi­min­taa ver­kos­sa – olet­han siis jo tie­toi­nen sii­tä, kuin­ka ohjel­mis­toa käy­te­tään? Mikä­li askel­ta­mi­nen Google Ana­ly­tic­sin maa­il­mas­sa tun­tuu vie­lä epä­var­mal­ta, on Google Ana­ly­tics kou­lu­tus sinul­le täy­del­li­nen ratkaisu!

Lue myös: Ana­ly­tiik­ka ohjaa markkinointia

Google Analytics ABC – nyt analysoidaan!

Käy­dään läpi Google Ana­ly­tics -ohjel­mis­ton aak­ko­set, jot­ta voit kevyem­min mie­lin läh­teä mukaan kou­lu­tuk­seen. Google Ana­ly­tics (lem­pi­ni­mel­tään GA) tun­tuu yllät­tä­vän mut­kat­to­mal­ta ohjel­mis­tol­ta ymmär­tää, kun oppei­hin pää­see syven­ty­mään ammat­ti­lai­sen johdolla.

Simp­pe­lis­ti ker­rot­tu­na Google Ana­ly­tics seu­raa verk­ko­si­vus­ton lii­ken­net­tä – kysees­sä on ilmai­nen pal­ve­lu, joka mah­dol­lis­taa yri­tyk­sen verk­ko­lii­ke­toi­min­nan kas­vat­ta­mi­sen täy­sin uudes­sa mit­ta­kaa­vas­sa. Google Ana­ly­tic­sin avul­la on mah­dol­lis­ta ana­ly­soi­da tar­kas­ti kuka sivus­tol­la­si käy ja mitä hän siel­lä tekee. Kysees­sä on arvo­kas­ta tie­toa, jota jokai­sen yri­tyk­sen tuli­si haa­lia itsel­leen mah­dol­li­sim­man paljon.

Google Analytics kertoo, kuka käy sivustollasi

Vie­rai­lee­ko sivus­tol­la­si päi­väs­sä ken­ties kym­me­nen, vii­si­sa­taa vai vii­si tuhat­ta kävi­jää? Mikä­li et itse osaa vas­ta­ta tähän kysy­myk­seen, Google Ana­ly­tics osaa. Et kui­ten­kaan voi jät­tää kaik­kea tätä tie­toa lepää­mään Google Ana­ly­tic­sin ohjel­mis­toon, vaan sinun on osat­ta­va ana­ly­soi­da tie­toa ja käyt­tää sitä lii­ke­toi­min­ta­si kas­vat­ta­mi­seen. On taa­tus­ti tur­haut­ta­vaa käyt­tää tun­te­ja ja sata­sia uuden, upean verk­ko­si­vus­ton raken­ta­mi­seen ja tode­ta sen jäl­keen, että eihän tääl­lä kukaan edes käy.

Kuin­ka pal­jon on sit­ten pal­jon? Se, mikä on pal­jon kävi­jöi­tä yri­tyk­sel­le A, on sitä vähän yri­tyk­sel­le B. Tavoi­tel­ta­va kävi­jä­mää­rä riip­puu pal­jol­ti sii­tä, mitä yri­tys tekee ja mis­sä tekee. Kun lii­ku­taan tuhan­sis­sa päi­vit­täi­sis­sä kävi­jöis­sä oli toi­mia­la mikä tahan­sa, on jotain teh­ty taa­tus­ti oikein. Tuhan­nes­ta­kin kävi­jäs­tä kui­ten­kin vain noin pro­sent­ti tekee sen, mitä kävi­jän halu­taan tekevän.

Löy­dä tie­to: Google Ana­ly­tics > Yleis­kat­saus > Yleisö

Google Analytics paikallistaa, missä kävijäsi ovat

Pää­set näke­mään sijain­ti­te­toa sii­tä, mis­sä sivus­to­si kävi­jät ovat. Kyse ei ole vaan kävi­jän olin­pai­kas­ta maa­na, vaan saat sel­vil­le myös muun muas­sa kau­pun­gin. Tämän lisäk­si huo­maat mikä­li sivus­to­si kär­sii hait­taoh­jel­mien lii­ken­tees­tä – täl­löin tilas­to saat­taa näyt­tää suu­rim­man osan kävi­jöis­tä­si olei­le­van esi­mer­kik­si Intias­sa, vaik­ka myyt suo­ma­lais­ta kos­me­tiik­kaa Suo­mes­sa. Näyt­tää­kö tilas­to­si hul­lun­ku­ri­sel­ta? Google Ana­ly­tics kou­lu­tus aut­taa sii­voa­maan datavirheet.

Löy­dä tie­to: Google Ana­ly­tics > Yleis­kat­saus > Ylei­sö > Geo > Sijainti

Google Analytics paljastaa, mistä kävijäsi tulevat

Täs­tä tie­dos­ta hyö­dyt äärim­mäi­sen pal­jon, mikä­li haluat mark­ki­noin­ti­si ole­van teho­kas­ta ja tah­dot saa­da sel­vil­le asiak­kaa­si osto­po­lun. Kävi­jät voi­vat saa­pua verk­ko­si­vus­tol­le­si esi­mer­kik­si Google-mai­nok­ses­ta, Face­boo­kis­ta tai lähet­tä­mä­si uutis­kir­jeen kaut­ta. Reit­te­jä on toki mui­ta­kin: kävi­jä voi saa­da vin­kin esi­mer­kik­si toi­sel­ta sivus­tol­ta, joka on lin­kan­nut sivus­to­si esil­le – täl­löin puhu­taan viit­taus­lii­ken­tees­tä. Suo­ra lii­ken­ne on myös tavan­omai­nen reit­ti sisäl­tö­si pariin. Täl­löin kävi­jä kir­joit­taa verk­ko­si­vus­to­si osoit­teen suo­raan selai­meen. Kun poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan reit­ti on sel­vil­lä, osa­taan mai­non­taa koh­den­taa juu­ri sin­ne mis­sä sitä tarvitaan.

Löy­dä tie­to: Google Ana­ly­tics > Han­kin­ta > Kaik­ki lii­ken­ne > Kanavat

Google Analytics arvioi, mistä paras liikenne tulee

Paras lii­ken­ne on tot­ta tosi­aan paras­ta. Kyse on lii­ken­tees­tä, jos­ta haluat olla eri­tyi­sen kar­tal­la. Paras lii­ken­ne tar­koit­taa sitä poruk­kaa, joka osoit­taa sel­vää kiin­nos­tus­ta verk­ko­si­vus­toa­si koh­taan, ja jois­ta saat mak­sa­via asiak­kai­ta. Google Ana­ly­tic­sin avul­la on mah­dol­lis­ta sel­vit­tää mis­tä laa­duk­kain lii­ken­ne tulee – se voi tul­la esi­mer­kik­si Google-hausta.

Löy­dä tie­to: Google Ana­ly­tics > Han­kin­ta > Kaik­ki lii­ken­ne > Kanavat

Mitä Google Analytics koulutus opettaa ja kenelle?

Kublan Google Ana­ly­tics kou­lu­tus opet­taa kai­ken tar­vit­ta­van tie­don Google Ana­ly­tic­sin toi­min­nas­ta, käy­tös­tä sekä vai­ku­tuk­ses­ta verk­ko­lii­ke­toi­min­taan. Kysees­sä on kat­ta­va kou­lu­tus, joka ei jätä ketään kyl­mäk­si! Voit osal­lis­tua min­kä­lai­sel­la tie­to­mää­räl­lä tahan­sa – olit­pa tasol­ta­si sit­ten en ole kos­kaan kuul­lut­kaan tai jo mel­kein kon­ka­ri, saat taa­tus­ti uusia, hyö­dyl­li­siä kik­ko­ja omaan tekemiseesi.

Google Analytics koulutus opettaa sinulle seuraavat taidot:

 • kuin­ka kävi­jä­seu­ran­nan mit­ta­rei­ta tarkastellaan
 • miten teet tavoit­tei­ta ja seu­raat kon­ver­sioi­ta
 • kuin­ka saa­tua dataa hyö­dyn­ne­tään verk­ko­lii­ke­toi­min­nan kasvattamiseen
 • kuin­ka mark­ki­noin­ti­bud­je­tin rahat sijoi­te­taan ja mis­sä ne toi­mi­vat parhaiten
 • mitä asioi­ta sinun tuli­si verk­ko­si­vus­to­si toi­min­nas­sa kehittää

Google Ana­ly­tics kou­lu­tus sopii ihan jokai­sel­le, jol­ta löy­tyy ver­kos­ta oma sivusto.

Google Analytics koulutus Kublalta

Google Analytics koulutus ammattilaisen johdolla – Kubla räätälöi koulutuksen juuri sinulle!

Vää­rin asen­net­tu Google Ana­ly­tics antaa vää­rää tie­toa, jon­ka poh­jal­ta teet vää­riä rat­kai­su­ja. Onkin ensiar­voi­sen tär­ke­ää, että ohjel­mis­to asen­ne­taan oikein. Har­mil­li­sen mones­sa tapauk­ses­sa Google Ana­ly­tics jää koko­naan otta­maan käyt­töön, kun sen toi­min­nas­ta ei ole tie­toa. Kysees­sä on kui­ten­kin äärim­mäi­sen hyö­dyl­li­nen ana­ly­tiik­kaoh­jel­mis­to, jon­ka käy­tön opet­taa Kublan Google Ana­ly­tics kou­lu­tus! Google Ana­ly­tics kou­lu­tus sisäl­tää kai­ken ope­tus­ma­te­ri­aa­lin sekä tar­vit­ta­van tuen myös kou­lu­tuk­sen päätyttyä.

Google analytics koulutus
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi