Google Ads ostajan opas 

Google Ads osta­jan opas neu­voo sinul­le mitä asioi­ta pitää ottaa huo­mioon kun läh­det hank­ki­maan yri­tyk­sel­le­si apua Google-mark­ki­noin­nin hoitamiseen. 

Asiak­kaa­si etsi­vät sinua. Täl­lä­kin het­kel­lä Mat­ti pen­koo Googles­ta nopean pal­ve­lun auto­kor­jaa­moa,  Mai­sa koet­taa löy­tää kau­neus­hoi­to­laa ja Lot­ta sen sijaan graa­fis­ta suun­nit­te­li­jaa. Poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den sor­met seik­kai­le­vat näp­päi­mis­töl­lä hur­jaa tun­ti­vauh­tia etsien rat­kai­sua ongel­maan –  toi­si­naan kun ren­gas puh­ke­aa, hiuk­set kai­paa­vat free­saus­ta tai yri­tys uut­ta ilmet­tä. Googlet­ta­vat asiak­kaat ovat siis jo mat­kal­la luok­se­si, mut­ta mitä toden­nä­köi­sem­min ajau­tu­vat Google-mai­non­taa teke­vän kil­pai­li­ja­si ovel­le, mikä­li mai­non­ta­si haku­ko­ne­kin­gin mai­nos­pai­koil­la on olematonta.

Haku­ko­ne­mai­non­ta voi osoit­tau­tua kul­ta­kai­vok­sek­si tai olla lopu­ton raha­rei­kä. Jot­ta mai­non­taan upon­neet eurot saa­vat koli­kot kilah­te­le­maan myös takai­sin kas­saan, kan­nat­taa mai­non­taan suh­tau­tua alus­ta alkaen jämp­tis­ti. Toi­mi tavoit­teel­li­ses­ti, mit­taa tulok­sia ja ana­ly­soi nii­tä. Näis­tä mer­keis­tä tun­nis­tat myös ammat­ti­lai­sen, jol­le pal­ve­lu kan­nat­taa ulkois­taa. Google Ads osta­jan opas pureu­tuu kol­meen koh­taan, jois­ta tun­nis­tat raho­je­si arvoi­sen asiantuntijan. 

Google Ads osta­jan opas on sinul­le, joka tah­dot kas­vat­taa yri­tyk­se­si myyn­tiä, mut­ta sen toteut­ta­mi­nen käy­tän­nös­sä on jää­nyt puo­li­tie­hen. Ehkä et yksin­ker­tai­ses­ti tie­dä, mitä sinun tuli­si teh­dä. Voit aloit­taa mat­ka­si koh­ti menes­tys­tä tur­val­li­sin mie­lin yhdes­sä ammat­ti­lai­sen kans­sa – jot­ta osaat vali­ta kump­pa­ni­si täl­le mat­kal­le, lue Google Ads osta­jan opas läpi aja­tuk­sen kanssa. 

Mitä Google-mainonta on?

Voit teh­dä mai­non­taa, joka oikein teh­ty­nä toi­mii aina. Google-mai­non­ta on mai­non­taa Suo­men suo­si­tuim­mas­sa haku­ko­nees­sa sen omal­la main­osa­lus­tal­la. Google Ads -main­osa­lus­tal­la kuka tahan­sa voi pyö­räyt­tää mai­non­nan käyn­tiin. Saat­taa kuu­los­taa suo­ras­taan muka­van simp­pe­lil­tä, mut­ta sitä se ei aina ole. Jot­ta Google-mai­non­ta toi­mii, on mai­nok­sen osut­ta­va nau­lan kantaan. 

Tavoit­te­let kär­ki­paik­kaa Googlen haku­tu­los­si­vul­la, eikö vain? Kär­ki­pai­kan hal­lit­se­mi­nen tar­koit­taa parem­paa näky­vyyt­tä, joka puo­les­taan tuo enem­män lii­ken­net­tä verk­ko­si­vuil­le tai -kaup­paa­si. Vaik­ka pyr­ki­sit maa­liin orgaa­nis­ta eli ilmais­ta näky­vyyt­tä kas­vat­ta­mal­la, on mak­se­tul­le mai­non­nal­le paik­kan­sa. Googlen sil­mis­sä mak­se­tut mai­nok­set tar­joa­vat rat­kai­sun asiak­kaan osto­tar­pee­seen, kun taas orgaa­ni­set haku­tu­lok­set pal­ve­le­vat parem­min tie­toa etsi­viä googlet­ta­jia. Näin ollen mak­set­tu mai­non­ta tuo sinul­le mitä toden­nä­köi­sem­min ne asiak­kaat, jot­ka ovat val­mii­ta osta­maan. Tämän lisäk­si voit kehit­tää ilmais­ta näky­vyyt­tä kas­vat­ta­via toi­mia­si entis­tä­kin parem­mik­si mak­se­tus­ta mai­non­nas­ta saa­dun datan pohjalta. 

Google-mai­non­ta on eri­tyi­sen tär­ke­ää maa­il­mas­sa, jos­sa osto­pro­ses­si saa usein alkun­sa ver­kos­ta. Haku­ko­neet ovat läs­nä myös osto­pro­ses­sin myö­hem­mis­sä vai­heis­sa – esi­mer­kik­si sil­loin, kun pal­ve­lun­tar­joa­jia ver­tail­laan tai sijain­ti­tie­to­ja etsi­tään. Mitä ylem­mäs yri­tys on kivun­nut haku­tu­los­si­vul­la, sitä enem­män se saa klik­kauk­sia osak­seen. Jos lojut haku­tu­los­si­vun hän­tä­pääs­sä tai löy­dyt vas­ta seu­raa­val­ta sivul­ta, mene­tät epäi­le­mät­tä suu­ren jou­kon poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta joka päi­vä. Kun teet mai­non­taa Googles­sa, voit ostaa par­haan pai­kan itsellesi. 

Kaik­ki teke­vät Google-mai­non­taa. On siis tär­ke­ää, että olet joko itse pereh­ty­nyt haku­ko­ne­mai­non­nan maa­il­maan tai ulkois­tat apuun ammat­ti­lai­sen, jol­ta tar­vit­ta­va peli­sil­mä löy­tyy. Tämä Google Ads osta­jan opas jee­saa päte­vän Google-kump­pa­nin valinnassa. 

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Näin ostat parasta palvelua 

Kun ulkois­tat Google-mai­non­nan, ostat ammat­ti­tai­toa. Ulkois­ta­mi­sen hin­ta mää­räy­tyy teh­tä­väs­tä työs­tä sekä anne­tus­ta mai­nos­bud­je­tis­ta. Työ­hön kuu­luu mai­nok­sen jat­ku­va, vält­tä­mä­tön opti­moin­ti sekä alku­vai­heen hakusa­na­tut­ki­mus ja asiak­kai­den sekä kil­pai­li­joi­den kar­toi­tus. Kun puhu­taan mai­nos­ta­mi­sen hin­nas­ta Googles­sa, pääs­tään näp­pä­rän hin­noit­te­lu­mal­lin pariin. Mai­nos­ta­mi­nen mak­saa ainoas­taan sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas klik­kaa mai­nos­ta. Tämä tar­koit­taa sitä, ettei mai­nok­sen esit­tä­mi­ses­tä aiheu­du kustannuksia. 

Google Ads osta­jan opas aut­taa sinua tun­nis­ta­maan par­haan pal­ve­lun. Kubla antaa sinul­le seu­raa­vak­si kasan vink­ke­jä, joi­den avul­la Google-mai­non­nan ulkois­ta­mi­nen sujuu kuin tanssi. 

Var­mis­ta siis, että mai­non­ta­pal­ve­lua tar­joa­va ammattilainen: 

1. Tutustuu yritykseesi

Asian­tun­ti­ja ystä­vys­tyy yri­tyk­se­si kans­sa. Hän tutus­tuu sii­hen, kei­tä asiak­kaa­si ovat ja mil­lai­nen mai­nos­vies­ti hei­hin iskee. Ammat­ti­lai­sen har­teil­le jää myös kil­pai­lu­ti­lan­teen sel­vit­tä­mi­nen sekä tavoit­tei­den mää­rit­tä­mi­nen yhdes­sä asiak­kaan kans­sa. Käy­tet­tä­vis­sä ole­vaa dataa ei vält­tä­mät­tä ole lain­kaan, jon­ka vuok­si tut­ki­mus­työn tär­keys koros­tuu entisestään. 

2. Raportoi kattavasti

Mai­non­nan tulos­ten mit­taa­mi­nen antaa kul­taa­kin arvok­kaam­paa tie­toa sii­tä, mitä kan­nat­taa teh­dä seu­raa­vak­si. Sen avul­la saa­daan sel­vil­le, mikä toi­mii ja mikä ei. Ilman ana­ly­soin­tia saa­tat käyt­tää sato­jen tai jopa tuhan­sien euro­jen edes­tä rahaa mai­nok­siin, jot­ka eivät todel­li­suu­des­sa tuo kaup­paa. Ammat­ti­lai­nen ei unoh­da ana­ly­soin­tia, jon­ka poh­jal­ta hän koos­taa kat­ta­van rapor­tin – sel­lai­sen, jon­ka ymmär­tä­mi­seen ei tar­vi­ta tulk­kia. Hyväs­sä rapor­tis­sa käy ilmi sel­ko­kie­lel­lä muun muas­sa kon­ver­siot ja nii­den hin­ta sekä klikkausprosentti. 

3. Opettaa sinuakin

Sen lisäk­si, että Google-mai­non­nan ulkois­ta­mi­nen ammat­ti­lai­sel­le tuo tulok­sia, antaa se sinul­le­kin parem­mat eväät eteen­päin. Opit jat­ku­vas­ti, mik­si ja miten mitä­kin teh­dään. Näet myös käy­tän­nös­sä sen, mil­lais­ta toi­mi­va Google-mai­non­ta on, etkä tyy­dy tule­vai­suu­des­sa­kaan huo­noi­hin tulok­siin. Kubla pitää huo­len toi­mi­vien mai­nos­kam­pan­joi­den lisäk­si sii­tä, että sinä pysyt kär­ryil­lä ala­ti muut­tu­vas­sa mai­non­nan maailmassa. 

Kubla on yrityksesi kustannustehokas Google-mainonnan kumppani

Check! Kään­ny mei­dän puo­leen, mikä­li etsit paras­ta pal­ve­lua. Asian­tun­ti­ja ystä­vys­tyy yri­tyk­se­si kans­sa. Var­mis­ta, että mai­non­ta­pal­ve­lua tar­joa­va ammat­ti­lai­nen tutus­tuu sinun yri­tyk­see­si, rapor­toi kat­ta­vas­ti sekä opet­taa myös sinua ymmär­tä­mään mai­non­nan käsit­tei­tä. Kubla on yri­tyk­se­si Google-mai­non­nan kus­tan­nus­te­ho­kas kump­pa­ni, jol­ta löy­tyy par­haat vin­kit tehok­kaan mai­non­nan toteut­ta­mi­seen. Ei ole yri­tys­tä, jon­ka mai­non­taa Kubla ei hand­lai­si – kysy apua siis rohkeasti!

Ota yhteyt­tä!
Google Ads ostajan opas
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy