Google Ads ostajan opas 

Google Ads osta­jan opas neu­voo sinul­le mitä asioi­ta pitää ottaa huo­mioon kun läh­det hank­ki­maan yri­tyk­sel­le­si apua Google-mark­ki­noin­nin hoitamiseen. 

Asiak­kaa­si etsi­vät sinua. Täl­lä­kin het­kel­lä Mat­ti pen­koo Googles­ta nopean pal­ve­lun auto­kor­jaa­moa,  Mai­sa koet­taa löy­tää kau­neus­hoi­to­laa ja Lot­ta sen sijaan graa­fis­ta suun­nit­te­li­jaa. Poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den sor­met seik­kai­le­vat näp­päi­mis­töl­lä hur­jaa tun­ti­vauh­tia etsien rat­kai­sua ongel­maan –  toi­si­naan kun ren­gas puh­ke­aa, hiuk­set kai­paa­vat free­saus­ta tai yri­tys uut­ta ilmet­tä. Googlet­ta­vat asiak­kaat ovat siis jo mat­kal­la luok­se­si, mut­ta mitä toden­nä­köi­sem­min ajau­tu­vat Google-mai­non­taa teke­vän kil­pai­li­ja­si ovel­le, mikä­li mai­non­ta­si haku­ko­ne­kin­gin mai­nos­pai­koil­la on olematonta.

Haku­ko­ne­mai­non­ta voi osoit­tau­tua kul­ta­kai­vok­sek­si tai olla lopu­ton raha­rei­kä. Jot­ta mai­non­taan upon­neet eurot saa­vat koli­kot kilah­te­le­maan myös takai­sin kas­saan, kan­nat­taa mai­non­taan suh­tau­tua alus­ta alkaen jämp­tis­ti. Toi­mi tavoit­teel­li­ses­ti, mit­taa tulok­sia ja ana­ly­soi nii­tä. Näis­tä mer­keis­tä tun­nis­tat myös ammat­ti­lai­sen, jol­le pal­ve­lu kan­nat­taa ulkois­taa. Google Ads osta­jan opas pureu­tuu kol­meen koh­taan, jois­ta tun­nis­tat raho­je­si arvoi­sen asiantuntijan. 

Google Ads osta­jan opas on sinul­le, joka tah­dot kas­vat­taa yri­tyk­se­si myyn­tiä, mut­ta sen toteut­ta­mi­nen käy­tän­nös­sä on jää­nyt puo­li­tie­hen. Ehkä et yksin­ker­tai­ses­ti tie­dä, mitä sinun tuli­si teh­dä. Voit aloit­taa mat­ka­si koh­ti menes­tys­tä tur­val­li­sin mie­lin yhdes­sä ammat­ti­lai­sen kans­sa – jot­ta osaat vali­ta kump­pa­ni­si täl­le mat­kal­le, lue Google Ads osta­jan opas läpi aja­tuk­sen kanssa. 

Mitä Google-mainonta on?

Voit teh­dä mai­non­taa, joka oikein teh­ty­nä toi­mii aina. Google-mai­non­ta on mai­non­taa Suo­men suo­si­tuim­mas­sa haku­ko­nees­sa sen omal­la main­osa­lus­tal­la. Google Ads -main­osa­lus­tal­la kuka tahan­sa voi pyö­räyt­tää mai­non­nan käyn­tiin. Saat­taa kuu­los­taa suo­ras­taan muka­van simp­pe­lil­tä, mut­ta sitä se ei aina ole. Jot­ta Google-mai­non­ta toi­mii, on mai­nok­sen osut­ta­va nau­lan kantaan. 

Tavoit­te­let kär­ki­paik­kaa Googlen haku­tu­los­si­vul­la, eikö vain? Kär­ki­pai­kan hal­lit­se­mi­nen tar­koit­taa parem­paa näky­vyyt­tä, joka puo­les­taan tuo enem­män lii­ken­net­tä verk­ko­si­vuil­le tai -kaup­paa­si. Vaik­ka pyr­ki­sit maa­liin orgaa­nis­ta eli ilmais­ta näky­vyyt­tä kas­vat­ta­mal­la, on mak­se­tul­le mai­non­nal­le paik­kan­sa. Googlen sil­mis­sä mak­se­tut mai­nok­set tar­joa­vat rat­kai­sun asiak­kaan osto­tar­pee­seen, kun taas orgaa­ni­set haku­tu­lok­set pal­ve­le­vat parem­min tie­toa etsi­viä googlet­ta­jia. Näin ollen mak­set­tu mai­non­ta tuo sinul­le mitä toden­nä­köi­sem­min ne asiak­kaat, jot­ka ovat val­mii­ta osta­maan. Tämän lisäk­si voit kehit­tää ilmais­ta näky­vyyt­tä kas­vat­ta­via toi­mia­si entis­tä­kin parem­mik­si mak­se­tus­ta mai­non­nas­ta saa­dun datan pohjalta. 

Google-mai­non­ta on eri­tyi­sen tär­ke­ää maa­il­mas­sa, jos­sa osto­pro­ses­si saa usein alkun­sa ver­kos­ta. Haku­ko­neet ovat läs­nä myös osto­pro­ses­sin myö­hem­mis­sä vai­heis­sa – esi­mer­kik­si sil­loin, kun pal­ve­lun­tar­joa­jia ver­tail­laan tai sijain­ti­tie­to­ja etsi­tään. Mitä ylem­mäs yri­tys on kivun­nut haku­tu­los­si­vul­la, sitä enem­män se saa klik­kauk­sia osak­seen. Jos lojut haku­tu­los­si­vun hän­tä­pääs­sä tai löy­dyt vas­ta seu­raa­val­ta sivul­ta, mene­tät epäi­le­mät­tä suu­ren jou­kon poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta joka päi­vä. Kun teet mai­non­taa Googles­sa, voit ostaa par­haan pai­kan itsellesi. 

Kaik­ki teke­vät Google-mai­non­taa. On siis tär­ke­ää, että olet joko itse pereh­ty­nyt haku­ko­ne­mai­non­nan maa­il­maan tai ulkois­tat apuun ammat­ti­lai­sen, jol­ta tar­vit­ta­va peli­sil­mä löy­tyy. Tämä Google Ads osta­jan opas jee­saa päte­vän Google-kump­pa­nin valinnassa. 

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Näin ostat parasta palvelua 

Kun ulkois­tat Google-mai­non­nan, ostat ammat­ti­tai­toa. Ulkois­ta­mi­sen hin­ta mää­räy­tyy teh­tä­väs­tä työs­tä sekä anne­tus­ta mai­nos­bud­je­tis­ta. Työ­hön kuu­luu mai­nok­sen jat­ku­va, vält­tä­mä­tön opti­moin­ti sekä alku­vai­heen hakusa­na­tut­ki­mus ja asiak­kai­den sekä kil­pai­li­joi­den kar­toi­tus. Kun puhu­taan mai­nos­ta­mi­sen hin­nas­ta Googles­sa, pääs­tään näp­pä­rän hin­noit­te­lu­mal­lin pariin. Mai­nos­ta­mi­nen mak­saa ainoas­taan sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas klik­kaa mai­nos­ta. Tämä tar­koit­taa sitä, ettei mai­nok­sen esit­tä­mi­ses­tä aiheu­du kustannuksia. 

Google Ads osta­jan opas aut­taa sinua tun­nis­ta­maan par­haan pal­ve­lun. Kubla antaa sinul­le seu­raa­vak­si kasan vink­ke­jä, joi­den avul­la Google-mai­non­nan ulkois­ta­mi­nen sujuu kuin tanssi. 

Var­mis­ta siis, että mai­non­ta­pal­ve­lua tar­joa­va ammattilainen: 

1. Tutustuu yritykseesi

Asian­tun­ti­ja ystä­vys­tyy yri­tyk­se­si kans­sa. Hän tutus­tuu sii­hen, kei­tä asiak­kaa­si ovat ja mil­lai­nen mai­nos­vies­ti hei­hin iskee. Ammat­ti­lai­sen har­teil­le jää myös kil­pai­lu­ti­lan­teen sel­vit­tä­mi­nen sekä tavoit­tei­den mää­rit­tä­mi­nen yhdes­sä asiak­kaan kans­sa. Käy­tet­tä­vis­sä ole­vaa dataa ei vält­tä­mät­tä ole lain­kaan, jon­ka vuok­si tut­ki­mus­työn tär­keys koros­tuu entisestään. 

2. Raportoi kattavasti

Mai­non­nan tulos­ten mit­taa­mi­nen antaa kul­taa­kin arvok­kaam­paa tie­toa sii­tä, mitä kan­nat­taa teh­dä seu­raa­vak­si. Sen avul­la saa­daan sel­vil­le, mikä toi­mii ja mikä ei. Ilman ana­ly­soin­tia saa­tat käyt­tää sato­jen tai jopa tuhan­sien euro­jen edes­tä rahaa mai­nok­siin, jot­ka eivät todel­li­suu­des­sa tuo kaup­paa. Ammat­ti­lai­nen ei unoh­da ana­ly­soin­tia, jon­ka poh­jal­ta hän koos­taa kat­ta­van rapor­tin – sel­lai­sen, jon­ka ymmär­tä­mi­seen ei tar­vi­ta tulk­kia. Hyväs­sä rapor­tis­sa käy ilmi sel­ko­kie­lel­lä muun muas­sa kon­ver­siot ja nii­den hin­ta sekä klikkausprosentti. 

3. Opettaa sinuakin

Sen lisäk­si, että Google-mai­non­nan ulkois­ta­mi­nen ammat­ti­lai­sel­le tuo tulok­sia, antaa se sinul­le­kin parem­mat eväät eteen­päin. Opit jat­ku­vas­ti, mik­si ja miten mitä­kin teh­dään. Näet myös käy­tän­nös­sä sen, mil­lais­ta toi­mi­va Google-mai­non­ta on, etkä tyy­dy tule­vai­suu­des­sa­kaan huo­noi­hin tulok­siin. Kubla pitää huo­len toi­mi­vien mai­nos­kam­pan­joi­den lisäk­si sii­tä, että sinä pysyt kär­ryil­lä ala­ti muut­tu­vas­sa mai­non­nan maailmassa. 

Kubla on yrityksesi kustannustehokas Google-mainonnan kumppani

Check! Kään­ny mei­dän puo­leen, mikä­li etsit paras­ta pal­ve­lua. Asian­tun­ti­ja ystä­vys­tyy yri­tyk­se­si kans­sa. Var­mis­ta, että mai­non­ta­pal­ve­lua tar­joa­va ammat­ti­lai­nen tutus­tuu sinun yri­tyk­see­si, rapor­toi kat­ta­vas­ti sekä opet­taa myös sinua ymmär­tä­mään mai­non­nan käsit­tei­tä. Kubla on yri­tyk­se­si Google-mai­non­nan kus­tan­nus­te­ho­kas kump­pa­ni, jol­ta löy­tyy par­haat vin­kit tehok­kaan mai­non­nan toteut­ta­mi­seen. Ei ole yri­tys­tä, jon­ka mai­non­taa Kubla ei hand­lai­si – kysy apua siis rohkeasti!

Ota yhteyt­tä!
Google Ads ostajan opas
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi