Googlen maksetut mainosvaihtoehdot 

Mikä­li et vie­lä mai­nos­ta Googles­sa, olet luo­vut­ta­nut paik­ka­si kil­pai­li­jal­le. Vaik­ka löy­dät Googles­ta toden­nä­köi­ses­ti kaik­ki kil­pai­li­ja­si, löy­dät siel­tä myös poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si. On aika vara­ta sinul­le paik­ka heti haku­tu­los­si­vun ykkös­pai­kal­ta, ja esi­tel­lä yri­tyk­se­si mil­joo­nil­le suo­ma­lai­sil­le! Googlen mak­se­tut mai­nos­vaih­toeh­dot ovat lois­ta­va kei­no rai­va­ta tie ihmis­ten tietoisuuteen.

Hakusa­na­mai­non­ta on var­mas­ti monil­le tutum­pi jut­tu, mut­ta entä­pä display-mai­non­ta tai Googlen sovel­lus­kam­pan­jat? Googlen mak­se­tut mai­nos­vaih­toeh­dot kät­ke­vät sisäl­leen monia tapo­ja lähes­tyä koh­de­ryh­mää. Jat­ka luke­mis­ta, mikä­li haluat teh­dä tulosta.

Google on kin­geis­tä kin­gein. Sadas­ta pro­sen­tis­ta Google loh­kai­see itsel­leen 97 % suu­rui­sen mark­ki­nao­suu­den, jos­ta Suo­men toi­sek­si suo­si­tuim­mal­le haku­ko­neel­le eli Bin­gil­le jää 1,5 %. Suo­ma­lai­set hake­vat Googles­ta mil­jar­dien haku­jen edes­tä her­kul­li­sia resep­te­jä, osoit­tei­ta, yri­tyk­siä, tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta. On siis sano­mat­ta­kin sel­vää, että sinun täy­tyy tuo­da osaa­mi­se­si esiin paraa­ti­pai­kal­la. Kubla esit­te­lee seu­raa­vak­si Googlen mak­se­tut mai­nos­vaih­toeh­dot, jot­ka anta­vat sinul­le käsi­tyk­sen Google-mai­non­nan mer­kit­tä­vis­tä mahdollisuuksista.

Hakukonemainonta Google Adsissa

Hyväs­ti Google Adwords, ter­ve­tu­loa Google Ads – Google uudis­ti aikai­sem­min main­osa­lus­tan­sa, jot­ta mai­nos­ta­mi­nen oli­si entis­tä­kin suju­vam­paa. Google Ads on teho­kas väy­lä teh­dä haku­ko­ne­mai­non­taa, joka saa poten­ti­aa­li­set asiak­kaat pör­rää­mään verk­ko­si­vusi ympä­ril­lä kuin mehi­läi­set kuvan kau­nii­den kuk­kas­ten. Kai­kis­ta osto­pro­ses­seis­ta perä­ti 93 % saa alkun­sa haku­ko­neel­la teh­dys­tä haus­ta. Vai­kut­ta­vaa, eikö? Googlen haku­tu­los­si­vun ykkös­paik­kaa voi­daan­kin kut­sua maa­il­man par­haak­si mark­ki­na­pai­kak­si. Näil­lä mark­ki­noil­la tah­dot olla myyjänä!

Haku­ko­ne­mai­non­ta (SEA, Search Engi­ne Adver­ti­sing) on tär­keä osa haku­ko­ne­mark­ki­noin­tia (SEM, Search Engi­ne Mar­ke­ting). Kysees­sä on tapa teh­dä mak­sul­lis­ta mai­non­taa haku­ko­neen avul­la. Mai­nos­ta­ja mak­saa esi­mer­kik­si Googlel­le sii­tä, että mai­nos­ta näy­te­tään. Se, mis­sä mai­nos­ta näy­te­tään, riip­puu sete­li­ni­pun pak­suu­des­ta sekä mai­nok­sen opti­moin­nis­ta tie­tyl­le hakusanalle.

Hakusa­nat ovat haku­ko­ne­mai­non­nan kes­kiös­sä. Kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas näpyt­te­lee Googlen haku­kent­tään sanan “koi­ran­kas­vat­ta­ja”, voit haku­ko­ne­mai­non­nan avul­la olla ensim­mäi­nen koi­ran­kas­vat­ta­ja, jon­ka googlet­ta­ja näkee. Omal­le yri­tyk­sel­le rele­vant­tien hakusa­no­jen seu­lo­mi­nen voi olla työ­maa, jos­sa työ­ko­neet Uber­sug­gest, Word­Stream ja Sem­Rush hel­pot­ta­vat kaivuuta.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Googlen maksetut mainosvaihtoehdot avattuna

Googlen mak­se­tut mai­nos­vaih­toeh­dot ovat lois­ta­va tapa kas­vat­taa haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä. Mikä­li et löy­dy ensim­mäi­sel­tä haku­tu­los­si­vul­ta, luo­vu­tat paik­ka­si kil­pai­li­jal­le­si ja pis­te. Uskal­lan väit­tää, että selaat itse­kin läpi ainoas­taan ensim­mäi­set haku­tu­lok­set, jon­ka jäl­keen hakusa­na rien­tää vaih­toon, tai olet jo luu­ri kädes­sä soit­ta­mas­sa hyväk­si havait­se­mal­le­si pal­ve­lun­tar­joa­jal­le. Jot­ta et juu­tu poh­ja­mu­tiin heti ensi aske­leil­la, on Kubla laa­ti­nut sinul­le lis­tan tavois­ta mai­nos­taa Googlessa:

1. Hakusanamainonta

Haku­ko­ne­mai­non­ta kul­kee myös nimel­lä hakusa­na­mai­non­ta. Mai­nos­ta näy­te­tään koh­de­ryh­mäl­le valit­tu­jen hakusa­no­jen sekä sijain­nin perus­teel­la, jon­ka vuok­si mai­non­nal­la on mah­dol­lis­ta tavoit­taa juu­ri ne poten­ti­aa­li­set asiak­kaat, jot­ka googlet­ta­vat tuot­tei­sii­si tai pal­ve­lui­hi­si liit­ty­vää tie­toa. Hakusa­na­mai­non­taa ovat esi­mer­kik­si ne Ad-mer­ki­tyt haku­tu­lok­set, jot­ka ovat esil­lä Googlen haku­tu­los­si­vun par­haim­mal­la pai­kal­la. Kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas klik­kaa mai­nos­ta, mai­nos­ta­ja mak­saa – tätä kut­su­taan mak­su per klik­kaus -mai­nok­sek­si (Pay Per Click).

2. Google Display -mainonta

Haku­ko­ne­mai­non­ta Googles­sa on pää­osin teks­ti­poh­jais­ta, kun taas Google Display -mai­non­ta mah­dol­lis­taa eri­lais­ten kuvien, videoi­den ja ani­maa­tioi­den mai­non­nan. Ehkä olet päh­käil­lyt, kuin­ka voi­sit saa­da tuot­tee­si näky­vil­le vaik­ka­pa Suo­men suo­si­tuim­man vlo­gaa­jan You­Tu­be-videon alkuun? Nyt tie­dät – vas­taus on Google Display -mai­non­ta. Mai­nok­set näky­vät yli kak­si mil­joo­naa verk­ko­si­vus­toa, blo­gia ja mobii­li­so­vel­lus­ta kat­ta­vas­sa Googlen kump­pa­ni­ver­kos­tos­sa, jos­sa mai­nos­ta voi­daan näyt­tää esi­mer­kik­si poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den tai valit­tu­jen avain­sa­no­jen mukaan.

3. Videomainonta

Video on yksi tehok­kaim­mis­ta mai­nos­for­maa­teis­ta. Ammat­ti­tai­dol­la teh­ty video van­git­see poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan huo­mion sekun­neis­sa ker­toen tari­naa ja välit­täen tun­tei­ta. Google Adsin video­mai­non­ta mah­dol­lis­taa koh­de­ryh­män tavoit­ta­mi­sen You­Tu­ben lisäk­si muun muas­sa Googlen kump­pa­ni­ver­kos­tos­ta löy­ty­vien video­kump­pa­nei­den sivus­toil­la. Mai­nok­sia voi­daan esit­tää esi­mer­kik­si ennen tai jäl­keen You­Tu­be-videoi­den, You­Tu­ben haku­tu­lok­sis­sa, display-ver­kos­ton sovel­luk­sis­sa sekä mobii­li­so­vel­luk­sis­sa niin, että videoi­den ääni on ole­tuk­se­na mykis­tet­ty. Äänet­tö­myys sopii mobii­li­käyt­tä­jil­le, sil­lä kukaan ei tah­do kat­soa mai­nos­ta rati­kas­sa volat kaakossa.

4. Sovellusmainonta

Google Adsin sovel­lus­kam­pan­jat koos­tu­vat yksit­täis­ten mai­nos­ten sijaan sovel­lus­kau­pas­sa jul­kais­tu­jen sisäl­tö­jen ja mai­nos­teks­tien yhdis­tel­mäs­tä. Sovel­lus­kam­pan­jat toi­mi­vat eten­kin sil­loin, kun mai­nos halu­taan koh­dis­taa koh­de­ryh­mäl­le, jon­ka toi­vo­taan lataa­van sovel­lus sovel­lus­kau­pas­ta. Mai­nos­ta­jan lom­pak­ko keve­nee bud­je­tin lisäk­si sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas asen­taa sovel­luk­sen. Sovel­lus­mai­non­ta on mai­nos­ta­jan kan­nal­ta suh­teel­li­sen vai­va­ton­ta, sil­lä Google suun­nit­te­lee mai­nok­set saa­tu­aan lyhyen kuvauk­sen, bud­je­tin sekä tie­dot sijain­nis­ta ja kie­les­tä. Sovel­lus­mai­nok­set näky­vät kaik­kial­la Googles­sa haku­tu­lok­sis­ta YouTube-videoihin.

Ota käyttöön Googlen maksetut mainosvaihtoehdot

Googlen mak­se­tut mai­nos­vaih­toeh­dot mah­dol­lis­ta­vat asiak­kaan tavoit­ta­mi­sen juu­ri sil­lä het­kel­lä, kun hän etsii ongel­maan­sa rat­kai­sua. Tämän lisäk­si mak­sat ainoas­taan saa­vu­te­tuis­ta tulok­sis­ta pel­kän näky­vyy­den sijaan, ja pys­tyt koh­den­ta­maan mai­nok­sen ääret­tö­män tar­kas­ti. Voit koh­den­taa mai­nok­sen näky­mään esi­mer­kik­si tie­tyn ikäi­sil­le hen­ki­löil­le tiet­tyyn kel­lon­ai­kaan. Kubla halu­aa täl­lä teks­til­lä pai­not­taa sitä, että Google-mai­non­nan mah­dol­li­suu­ksia kan­nat­taa hyö­dyn­tää yri­tyk­sen kuin yri­tyk­sen. Ei siis hait­taa, vaik­ka bud­jet­ti­si on pie­ni! Saat par­haim­man hyö­dyn maa­il­man upeim­mas­ta mark­ki­na­pai­kas­ta ammat­ti­lai­sen avul­la – Kubla on tääl­lä sinua varten.

Ota yhteyt­tä!
Prospektoiva GDN
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi