Googlen maksetut mainosvaihtoehdot 

Mikä­li et vie­lä mai­nos­ta Googles­sa, olet luo­vut­ta­nut paik­ka­si kil­pai­li­jal­le. Vaik­ka löy­dät Googles­ta toden­nä­köi­ses­ti kaik­ki kil­pai­li­ja­si, löy­dät siel­tä myös poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si. On aika vara­ta sinul­le paik­ka heti haku­tu­los­si­vun ykkös­pai­kal­ta, ja esi­tel­lä yri­tyk­se­si mil­joo­nil­le suo­ma­lai­sil­le! Googlen mak­se­tut mai­nos­vaih­toeh­dot ovat lois­ta­va kei­no rai­va­ta tie ihmis­ten tietoisuuteen.

Hakusa­na­mai­non­ta on var­mas­ti monil­le tutum­pi jut­tu, mut­ta entä­pä display-mai­non­ta tai Googlen sovel­lus­kam­pan­jat? Googlen mak­se­tut mai­nos­vaih­toeh­dot kät­ke­vät sisäl­leen monia tapo­ja lähes­tyä koh­de­ryh­mää. Jat­ka luke­mis­ta, mikä­li haluat teh­dä tulosta.

Google on kin­geis­tä kin­gein. Sadas­ta pro­sen­tis­ta Google loh­kai­see itsel­leen 97 % suu­rui­sen mark­ki­nao­suu­den, jos­ta Suo­men toi­sek­si suo­si­tuim­mal­le haku­ko­neel­le eli Bin­gil­le jää 1,5 %. Suo­ma­lai­set hake­vat Googles­ta mil­jar­dien haku­jen edes­tä her­kul­li­sia resep­te­jä, osoit­tei­ta, yri­tyk­siä, tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta. On siis sano­mat­ta­kin sel­vää, että sinun täy­tyy tuo­da osaa­mi­se­si esiin paraa­ti­pai­kal­la. Kubla esit­te­lee seu­raa­vak­si Googlen mak­se­tut mai­nos­vaih­toeh­dot, jot­ka anta­vat sinul­le käsi­tyk­sen Google-mai­non­nan mer­kit­tä­vis­tä mahdollisuuksista.

Hakukonemainonta Google Adsissa

Hyväs­ti Google Adwords, ter­ve­tu­loa Google Ads – Google uudis­ti aikai­sem­min main­osa­lus­tan­sa, jot­ta mai­nos­ta­mi­nen oli­si entis­tä­kin suju­vam­paa. Google Ads on teho­kas väy­lä teh­dä haku­ko­ne­mai­non­taa, joka saa poten­ti­aa­li­set asiak­kaat pör­rää­mään verk­ko­si­vusi ympä­ril­lä kuin mehi­läi­set kuvan kau­nii­den kuk­kas­ten. Kai­kis­ta osto­pro­ses­seis­ta perä­ti 93 % saa alkun­sa haku­ko­neel­la teh­dys­tä haus­ta. Vai­kut­ta­vaa, eikö? Googlen haku­tu­los­si­vun ykkös­paik­kaa voi­daan­kin kut­sua maa­il­man par­haak­si mark­ki­na­pai­kak­si. Näil­lä mark­ki­noil­la tah­dot olla myyjänä!

Haku­ko­ne­mai­non­ta (SEA, Search Engi­ne Adver­ti­sing) on tär­keä osa haku­ko­ne­mark­ki­noin­tia (SEM, Search Engi­ne Mar­ke­ting). Kysees­sä on tapa teh­dä mak­sul­lis­ta mai­non­taa haku­ko­neen avul­la. Mai­nos­ta­ja mak­saa esi­mer­kik­si Googlel­le sii­tä, että mai­nos­ta näy­te­tään. Se, mis­sä mai­nos­ta näy­te­tään, riip­puu sete­li­ni­pun pak­suu­des­ta sekä mai­nok­sen opti­moin­nis­ta tie­tyl­le hakusanalle.

Hakusa­nat ovat haku­ko­ne­mai­non­nan kes­kiös­sä. Kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas näpyt­te­lee Googlen haku­kent­tään sanan “koi­ran­kas­vat­ta­ja”, voit haku­ko­ne­mai­non­nan avul­la olla ensim­mäi­nen koi­ran­kas­vat­ta­ja, jon­ka googlet­ta­ja näkee. Omal­le yri­tyk­sel­le rele­vant­tien hakusa­no­jen seu­lo­mi­nen voi olla työ­maa, jos­sa työ­ko­neet Uber­sug­gest, Word­Stream ja Sem­Rush hel­pot­ta­vat kaivuuta.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Googlen maksetut mainosvaihtoehdot avattuna

Googlen mak­se­tut mai­nos­vaih­toeh­dot ovat lois­ta­va tapa kas­vat­taa haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä. Mikä­li et löy­dy ensim­mäi­sel­tä haku­tu­los­si­vul­ta, luo­vu­tat paik­ka­si kil­pai­li­jal­le­si ja pis­te. Uskal­lan väit­tää, että selaat itse­kin läpi ainoas­taan ensim­mäi­set haku­tu­lok­set, jon­ka jäl­keen hakusa­na rien­tää vaih­toon, tai olet jo luu­ri kädes­sä soit­ta­mas­sa hyväk­si havait­se­mal­le­si pal­ve­lun­tar­joa­jal­le. Jot­ta et juu­tu poh­ja­mu­tiin heti ensi aske­leil­la, on Kubla laa­ti­nut sinul­le lis­tan tavois­ta mai­nos­taa Googlessa:

1. Hakusanamainonta

Haku­ko­ne­mai­non­ta kul­kee myös nimel­lä hakusa­na­mai­non­ta. Mai­nos­ta näy­te­tään koh­de­ryh­mäl­le valit­tu­jen hakusa­no­jen sekä sijain­nin perus­teel­la, jon­ka vuok­si mai­non­nal­la on mah­dol­lis­ta tavoit­taa juu­ri ne poten­ti­aa­li­set asiak­kaat, jot­ka googlet­ta­vat tuot­tei­sii­si tai pal­ve­lui­hi­si liit­ty­vää tie­toa. Hakusa­na­mai­non­taa ovat esi­mer­kik­si ne Ad-mer­ki­tyt haku­tu­lok­set, jot­ka ovat esil­lä Googlen haku­tu­los­si­vun par­haim­mal­la pai­kal­la. Kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas klik­kaa mai­nos­ta, mai­nos­ta­ja mak­saa – tätä kut­su­taan mak­su per klik­kaus -mai­nok­sek­si (Pay Per Click).

2. Google Display -mainonta

Haku­ko­ne­mai­non­ta Googles­sa on pää­osin teks­ti­poh­jais­ta, kun taas Google Display -mai­non­ta mah­dol­lis­taa eri­lais­ten kuvien, videoi­den ja ani­maa­tioi­den mai­non­nan. Ehkä olet päh­käil­lyt, kuin­ka voi­sit saa­da tuot­tee­si näky­vil­le vaik­ka­pa Suo­men suo­si­tuim­man vlo­gaa­jan You­Tu­be-videon alkuun? Nyt tie­dät – vas­taus on Google Display -mai­non­ta. Mai­nok­set näky­vät yli kak­si mil­joo­naa verk­ko­si­vus­toa, blo­gia ja mobii­li­so­vel­lus­ta kat­ta­vas­sa Googlen kump­pa­ni­ver­kos­tos­sa, jos­sa mai­nos­ta voi­daan näyt­tää esi­mer­kik­si poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den tai valit­tu­jen avain­sa­no­jen mukaan.

3. Videomainonta

Video on yksi tehok­kaim­mis­ta mai­nos­for­maa­teis­ta. Ammat­ti­tai­dol­la teh­ty video van­git­see poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan huo­mion sekun­neis­sa ker­toen tari­naa ja välit­täen tun­tei­ta. Google Adsin video­mai­non­ta mah­dol­lis­taa koh­de­ryh­män tavoit­ta­mi­sen You­Tu­ben lisäk­si muun muas­sa Googlen kump­pa­ni­ver­kos­tos­ta löy­ty­vien video­kump­pa­nei­den sivus­toil­la. Mai­nok­sia voi­daan esit­tää esi­mer­kik­si ennen tai jäl­keen You­Tu­be-videoi­den, You­Tu­ben haku­tu­lok­sis­sa, display-ver­kos­ton sovel­luk­sis­sa sekä mobii­li­so­vel­luk­sis­sa niin, että videoi­den ääni on ole­tuk­se­na mykis­tet­ty. Äänet­tö­myys sopii mobii­li­käyt­tä­jil­le, sil­lä kukaan ei tah­do kat­soa mai­nos­ta rati­kas­sa volat kaakossa.

4. Sovellusmainonta

Google Adsin sovel­lus­kam­pan­jat koos­tu­vat yksit­täis­ten mai­nos­ten sijaan sovel­lus­kau­pas­sa jul­kais­tu­jen sisäl­tö­jen ja mai­nos­teks­tien yhdis­tel­mäs­tä. Sovel­lus­kam­pan­jat toi­mi­vat eten­kin sil­loin, kun mai­nos halu­taan koh­dis­taa koh­de­ryh­mäl­le, jon­ka toi­vo­taan lataa­van sovel­lus sovel­lus­kau­pas­ta. Mai­nos­ta­jan lom­pak­ko keve­nee bud­je­tin lisäk­si sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas asen­taa sovel­luk­sen. Sovel­lus­mai­non­ta on mai­nos­ta­jan kan­nal­ta suh­teel­li­sen vai­va­ton­ta, sil­lä Google suun­nit­te­lee mai­nok­set saa­tu­aan lyhyen kuvauk­sen, bud­je­tin sekä tie­dot sijain­nis­ta ja kie­les­tä. Sovel­lus­mai­nok­set näky­vät kaik­kial­la Googles­sa haku­tu­lok­sis­ta YouTube-videoihin.

Ota käyttöön Googlen maksetut mainosvaihtoehdot

Googlen mak­se­tut mai­nos­vaih­toeh­dot mah­dol­lis­ta­vat asiak­kaan tavoit­ta­mi­sen juu­ri sil­lä het­kel­lä, kun hän etsii ongel­maan­sa rat­kai­sua. Tämän lisäk­si mak­sat ainoas­taan saa­vu­te­tuis­ta tulok­sis­ta pel­kän näky­vyy­den sijaan, ja pys­tyt koh­den­ta­maan mai­nok­sen ääret­tö­män tar­kas­ti. Voit koh­den­taa mai­nok­sen näky­mään esi­mer­kik­si tie­tyn ikäi­sil­le hen­ki­löil­le tiet­tyyn kel­lon­ai­kaan. Kubla halu­aa täl­lä teks­til­lä pai­not­taa sitä, että Google-mai­non­nan mah­dol­li­suu­ksia kan­nat­taa hyö­dyn­tää yri­tyk­sen kuin yri­tyk­sen. Ei siis hait­taa, vaik­ka bud­jet­ti­si on pie­ni! Saat par­haim­man hyö­dyn maa­il­man upeim­mas­ta mark­ki­na­pai­kas­ta ammat­ti­lai­sen avul­la – Kubla on tääl­lä sinua varten.

Ota yhteyt­tä!
Prospektoiva GDN
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy