Mikä­li haku­ko­neen mak­sul­li­set toi­met ovat sinul­ta jää­neet hyö­dyn­tä­mät­tä tähän päi­vään asti, on aika teh­dä muu­tos. Näis­tä esi­merk­ki­nä haku­ko­ne­mai­non­ta (SEA, Search Engi­ne Adver­ti­sing) on lois­ta­va kei­no kalas­tel­la verk­ko­si­vuil­le tai -kaup­paan ne asiak­kaat, jot­ka hake­vat tie­tyl­lä hakusa­nal­la. Jos lojut haku­tu­los­si­vun vii­meis­ten haku­tu­los­ten jou­kos­sa, lah­joi­tat poten­ti­aa­li­set asiak­kaat suo­raan kil­pai­li­jal­le – pyri siis tuo­maan osaa­mi­se­si esil­le haku­tu­los­ten kär­jes­sä ennen muita.

Haku­ko­neen mak­sul­li­set toi­met tuo­vat sinul­le ihka oike­aa kahi­se­vaa. Nii­den teh­tä­vä­nä on lisä­tä tun­net­tuut­ta, hou­ku­tel­la uusia asiak­kai­ta tuot­tei­den tai pal­ve­lui­den pariin, ja muis­tut­taa jo aikai­sem­min osta­nei­ta asiak­kai­ta osta­maan lisää. Mai­nok­sia voi­daan koh­den­taa tar­kas­ti vaik­ka­pa iän, suku­puo­len, kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den ja käy­tet­tä­vän lait­teen mukaan. Paras­ta on se, että mak­sat ainoas­taan toteu­tu­nees­ta toi­mes­ta – esi­mer­kik­si PPC (Pay Per Click) -mai­nok­set keven­tä­vät lom­pak­koa­si ainoas­taan sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas klik­kaa tien­sä mai­nok­ses­ta ohjau­tu­val­le verk­ko­si­vul­le tai -kaup­paan. Et siis mak­sa haku­ko­neel­le euroa­kaan pel­käs­tä näkyvyydestä.

Haluat­ko tie­tää lisää? Mah­ta­vaa, jat­ka luke­mis­ta! Kubla sel­ven­tää sinul­le täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa sitä, miten rahal­la saa ja hevo­sel­la pää­see. Tämä ei kui­ten­kaan tar­koi­ta pie­ny­ri­tyk­sel­le suru-uuti­sia, vaan muu­ta­ma­kin kymp­pi riit­tää. Haku­ko­neen mak­sul­li­set toi­met teke­vät ihmei­tä liiketoiminnallesi!

Hakukoneen maksulliset toimet eivät maksa maltaita

Sinä pää­tät, mitä mak­sat. Haku­ko­ne­mai­non­nan hin­ta perus­tuu huu­to­kaup­paan, jos­sa esi­tät hin­ta­tar­jouk­sen. Jos mai­nos­tus­paik­ka on kaik­kien mai­nos­ta­jien halua­ma, on mini­mi­hin­ta­tar­jous kor­keam­pi. Mak­sat ainoas­taan toteu­tu­nees­ta klik­kauk­ses­ta (CPC, Cost Per Click) tai toteu­tu­nees­ta kon­ver­sios­ta (CPA, Cost Per Aqui­si­tion). Mai­non­nan hin­ta voi myös mää­räy­tyä esi­mer­kik­si video­mai­nok­sen kat­se­lu­ker­to­jen perus­teel­la (CPV, Cost Per View). Oli­pa hin­noit­te­lu­pe­ri­aa­te mikä tahan­sa, olet mak­su­mie­he­nä ainoas­taan sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas tekee halu­tun toimen.

Haku­ko­ne­mai­non­nan hin­ta mää­räy­tyy myös vali­tun main­osa­lus­tan mukaan. Kos­ka Google on maa­il­man suo­si­tuin mark­ki­na­paik­ka ja kaik­ki halua­vat mai­nos­taa siel­lä, on Google Adsil­la väsät­ty mai­nos usein kal­liim­pi kuin esi­mer­kik­si mai­nos Bing-haku­ko­nees­sa. Haku­ko­ne­mai­non­nan aloit­ta­mi­nen mil­lä tahan­sa main­osa­lus­tal­la kan­nat­taa teh­dä pie­nin aske­lin sel­lai­sel­la sum­mal­la, jol­la voit näh­dä tulos­ta, mut­ta joka sinun on mah­dol­lis­ta menet­tää ajau­tu­mat­ta vararikkoon.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kenelle hakukonemainonta sopii?

Haku­ko­ne­mai­non­ta sopii niin pai­kal­li­sel­le lei­pu­ril­le kuin auto­kor­jaa­mo­ket­jul­le­kin. Mikä­li haluat kas­vat­taa myyn­tiä, lisä­tä tun­net­tuut­ta ja var­mis­taa, että poten­ti­aa­li­set asiak­kaat valit­se­vat sinut kil­pai­li­jan sijaan, kan­nat­taa haku­ko­ne­mai­non­nal­le vara­ta sii­vu mark­ki­noin­ti­bud­je­tis­ta. Toi­sin sanoen, kenel­le haku­ko­ne­mai­non­ta ei sopi­si? Haku­ko­neen mak­sul­li­set toi­met pitä­vät sisäl­lään vaih­toeh­to­ja myös sel­lai­sil­le yri­tyk­sil­le, jot­ka hyö­ty­vät enem­män esi­mer­kik­si näky­vyy­des­tä You­Tu­be-videon alus­sa. Voit ostaa itsel­le­si mai­nos­pai­kan You­Tu­ben lisäk­si muun muas­sa Gmai­lis­ta tai vaik­ka­pa ban­ne­rin muo­dos­sa Google Display Network -verkostosta.

Google ei ole ainoa vaihtoehto

Haku­ko­ne­mai­non­ta (SEA, Search Engi­ne Adver­ti­sing) ei ole ainoas­taan Googles­sa toi­mi­va tapa lähes­tyä poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta. Vaik­ka Googlen main­osa­lus­ta Google Ads onkin mai­nos­ta­jien kes­kuu­des­sa yli­voi­mai­ses­ti suo­si­tuin, on hyviä vaih­toeh­to­ja mui­ta­kin. Suo­mes­sa toi­sik­si suo­si­tuim­man haku­ko­neen Bin­gin main­osa­lus­ta Mic­ro­soft Adver­ti­sing hou­kut­taa kus­tan­nus­te­hok­kuu­del­laan – Googles­ta löy­ty­vät kaik­ki, mikä nos­taa mai­non­nan hin­taa siellä.

Mikä­li koh­de­ryh­mä venyy yli Suo­men rajo­jen, kan­nat­taa har­ki­ta haku­ko­ne­mai­non­taa myös muun kie­li­sis­sä haku­ko­neis­sa. Kii­nas­sa toi­mii haku­ko­ne nimel­tä Bai­du, kun taas Venä­jäl­le suun­nat­tu haku­ko­ne­mai­non­ta kan­nat­taa sijoit­taa Yandex-hakukoneeseen.

Kubla taitaa hakukoneen maksulliset toimet

Haku­ko­neen mak­sul­li­set toi­met pitä­vät sisäl­lään monia tapo­ja teh­dä tai­ko­ja lii­ke­toi­min­nal­le. Tai­ko­jen teke­mi­seen vaa­di­taan kui­ten­kin asian­sa osaa­va tai­ku­ri, jol­ta tem­put onnis­tu­vat. Vaik­ka haku­ko­ne­mai­non­ta on hyvä start­ti kas­vul­le, voi esi­mer­kik­si Google Adsin kaut­ta saa­da tulos­ta myös ban­ne­ri­mai­non­nal­la, You­Tu­be-video­mai­non­nal­la sekä Gmail-mai­non­nal­la. Kubla aut­taa sinua hah­mot­ta­maan par­haan tavan menes­tyä sil­lä bud­je­til­la, joka sinul­la on käytettävissäsi.

Kubla tai­koo tulok­sia ilman start­ti­mak­su­ja tai mui­ta pii­lo­ku­lu­ja – kuu­kausi­ve­loi­tus pitää sisäl­lään työ­hön käy­tet­tä­vän pal­ve­lu­mak­sun sekä mai­nos­ta­mi­seen tar­vit­ta­van media­bud­je­tin. Pää­tät itse, kuin­ka pal­jon haluat panos­taa mai­non­taan. Soi­ta meil­le jo tänään, niin jutel­laan lisää!

Ota yhteyt­tä!
Hakukoneen maksulliset toimet
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi