Parhaat sosiaalisen median maksetun mainonnan toimet 

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Sosi­aa­li­sen median mak­set­tu mainonta

Sosi­aa­li­nen media on läs­nä kaik­kial­la. Ystä­vä­si selaa Ins­ta­gra­mia mon­ta tun­tia päi­väs­sä, vel­je­si viet­tää kai­ken vapaa-aikan­sa You­Tu­be-videoi­ta kat­sel­len sekä äiti­si avaa Face­boo­kin vähin­tään ker­ran päi­väs­sä ja jakaa sin­ne kuvia lei­po­mis­taan kau­ra­säm­py­löis­tä. Sosi­aa­li­nen media on val­lan­nut jokai­sen lait­teen puhe­li­mes­ta tablet­tiin, eikä siel­lä pör­rää enää ainoas­taan nuo­ret – sosi­aa­li­nen media on mark­ki­noin­ti­ka­na­va­na lyö­mä­tön, sil­lä siel­tä löy­tää lähes jokai­nen yri­tys koh­de­ryh­män­sä. Sik­si onkin tär­ke­ää miet­tiä, mit­kä ovat toi­mi­vim­mat sosi­aa­li­sen median mak­se­tun mai­non­nan toimet.

Iso osa yri­tyk­sis­tä tun­tee sosi­aa­li­sen median kei­not ja osaa­vat hyö­dyn­tää nii­tä tulok­sek­kaas­ti. Suo­mes­sa reip­paas­ti yli puo­let yri­tyk­sis­tä käyt­tää sosi­aa­lis­ta medi­aa mark­ki­noin­nis­saan. Mikä­li et itse kuu­lu tähän jouk­koon, saat­taa yri­tyk­se­si pudo­ta kel­kas­ta het­ke­nä minä hyvän­sä. Mai­non­ta sosi­aa­li­ses­sa medias­sa on tapa pysyä pin­nal­la ja tavoit­taa poten­ti­aa­li­set asiak­kaat kivi­jal­ka­liik­keen koti­ka­tua pidem­mäl­tä. Esi­mer­kik­si verk­ko­kaup­pa voi haa­lia asiak­kai­ta sosi­aa­li­ses­sa medias­sa mis­tä tahan­sa, sil­lä kilo­met­reil­lä ei ole merkitystä.

Kaupallinen yhteistyö osana maksettua some-mainontaa

Sosi­aa­li­sen median mak­se­tun mai­non­nan toi­met voi­daan näh­dä aina­kin kah­del­la taval­la: tavan­omai­si­na some-mai­nok­si­na ja kau­pal­li­se­na yhteis­työ­nä. Kan­nat­taa­ko koko mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti koh­den­taa esi­mer­kik­si Face­boo­kis­sa sekä Ins­ta­gra­mis­sa näy­tet­tä­viin mai­nok­siin, vai onko ken­ties jär­ke­vää loh­kais­ta sii­vu myös vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nil­le? Kubla suo­sit­te­lee molempia.

Mak­set­tu mai­non­ta on tavan­omai­ses­ti se Face­book Busi­ness Mana­ge­ris­sa luo­tu mai­nos, joka näkyy tie­tyl­lä sum­mal­la tie­tyn aikaa tie­tyl­le koh­de­ryh­mäl­le. Oikein teh­ty­nä kan­nat­ta­vaa, kus­tan­nus­te­ho­kas­ta ja taa­tus­ti tuloksekasta.

Mak­set­tua mai­non­taa voi olla myös kau­pal­li­nen yhteis­työ, jos­sa vai­kut­ta­jal­le mak­se­taan tuot­teen esit­te­lys­tä hänen omas­sa kana­vas­saan. Kor­vaus vai­kut­ta­jan teke­mäl­le työl­le voi olla rahal­li­nen tai tuo­te­palk­kio – riip­puen vai­kut­ta­jan vai­kut­ta­vuu­des­ta sekä hänen omis­ta toi­veis­taan. Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti antaa yrit­tä­jäl­le hen­gäh­dys­tauon, sil­lä mie­len­kiin­toi­sen sisäl­lön luo­mi­ses­ta vas­taa sopi­muk­ses­ta riip­puen yhden tai useam­man pos­tauk­sen ver­ran vaikuttaja.

Mikä­li kiin­nos­tuit vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin tuo­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta, lue Kublan blo­gis­ta nel­jä vink­kiä parem­paan yhteis­työ­hön.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Sosiaalisen median maksetun mainonnan toimet – 4 vinkkiä

Vaik­ka sisäl­tö oli­si kuin­ka laa­du­kas­ta, ei poten­ti­aa­li­set asiak­kaat löy­dä sen pariin ilman mai­non­taa. Sosi­aa­li­sen median mak­se­tun mai­non­nan toi­met voi­vat tuo­da esi­mer­kik­si uusia seu­raa­jia yri­tyk­sen Ins­ta­gram-kana­val­le tai tuo­da kiin­nos­tu­nei­ta osal­lis­tu­jia tapah­tu­man Facebook-sivulle.

Kubla ker­too seu­raa­vak­si nel­jä vink­kiä tehok­kaam­paan mak­set­tuun mai­non­taan, jot­ta jokai­sel­la on mah­dol­li­suus teh­dä kus­tan­nus­te­ho­kas­ta mai­non­taa. Mikä­li mak­se­tun mai­non­nan start­taa­mi­nen tai mai­non­nan ana­ly­soi­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen tun­tuu vai­keal­ta, aut­taa Kubla mie­lel­lään. Tyh­miä kysy­myk­siä ei ole ole­mas­sa­kaan, ota mei­hin yhteyt­tä roh­keas­ti, niin saat jeesiä!

1. Määritä kohderyhmä

Ennen kuin alat teke­mään mitään, mie­ti koh­de­ryh­mää­si. Tun­nis­ta ne hen­ki­löt, jot­ka ovat poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta­si. Min­kä ikäi­siä he ovat? Mis­sä päin he asu­vat ja mitä he teke­vät työk­seen? Koh­de­ryh­män mää­rit­tä­mi­nen on tär­kein vai­he some-mai­non­taa teh­des­sä. Mikä­li täs­sä vai­hees­sa men­nään met­sään, on mai­non­nan tulok­set kiin­ni tuu­ris­ta. Kun tun­net koh­de­ryh­mä­si, tie­dät mis­sä kana­vas­sa he viet­tä­vät aikaan­sa ja mikä on mah­dol­li­ses­ti paras tapa lähes­tyä heitä.

2. Valitse sopiva kanava

Sopi­vaa kana­vaa ei vali­ta sen tren­dik­kyy­den mukaan. Mikä­li koh­de­ryh­mä­nä on kes­ki-ikäi­set aikui­set, ei Tik­To­kia kan­na­ta julis­taa sopi­vak­si mai­nos­ka­na­vak­si ainoas­taan sii­tä syys­tä, että se on tren­di­käs sovel­lus. Paras kana­va mai­nos­taa on se, mis­sä koh­de­ryh­mä­si viihtyy.

Tär­keim­piä kana­via mai­nos­ta­jal­le ovat Face­book, Ins­ta­gram, Lin­ke­dIn, You­Tu­be ja Twit­ter. Valit­se alkuun yksi tai mak­si­mis­saan kak­si kana­vaa, jos­sa teet mai­non­taa. Vas­ta kun näis­sä kana­vis­sa mai­nok­set pyö­ri­vät hal­li­tus­ti ja hyvin, voi poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta alkaa kalas­te­le­maan lopuis­ta­kin. Ensias­ke­leet mak­se­tun mai­non­nan maa­il­maan kan­nat­taa ottaa Face­book Busi­ness Managerista.

3. Tuota heille arvokasta sisältöä

Sosi­aa­li­sen median mak­se­tun mai­non­nan toi­met eivät tuo­ta tulos­ta, mikä­li sisäl­tö ei kiin­nos­ta ketään. Huo­no­laa­tui­set, hitaas­ti latau­tu­vat kuvat kera kir­joi­tus­vir­heil­lä rikas­te­tun teks­ti­kap­pa­leen saa poten­ti­aa­li­set asiak­kaat kier­tä­mään sisäl­tö­si tule­vai­suu­des­sa­kin kau­kaa. Panos­ta sisäl­töön, joka antaa asiak­kaan käyt­tä­mäl­le ajal­le arvoa – se voi esi­mer­kik­si opet­taa tai antaa miet­ti­mi­sen aihetta.

Ainoas­taan laa­duk­kaan sisäl­lön mai­nos­ta­mi­seen kan­nat­taa käyt­tää rahaa, sil­lä euro­jen mät­tä­mi­nen huo­no­laa­tui­seen sisäl­töön on yhtä tyh­jän kans­sa. Epä­tark­kaa mai­nos­ku­vaa ei kli­ka­ta, eikä tyl­säs­tä otsi­kos­ta innos­tu­ta. Mak­set­tu mai­non­ta kan­nat­taa, kun sisäl­tö on kiinnostavaa.

4. Kohdenna tarkasti

Koh­de­ryh­mä tie­dos­sa ja sisäl­tö kun­nos­sa, mah­ta­vaa! Tämän jäl­keen mai­nos on aika koh­den­taa. Teit­pä mai­non­taa sit­ten Face­boo­kis­sa tai You­Tu­bes­sa, on koh­den­ta­mi­nen kai­ken A ja O. Voit koh­den­taa mai­nok­se­si näky­mään esi­mer­kik­si vain heil­le, jot­ka ovat käy­neet verk­ko­kau­pas­sa­si ja jät­tä­neet tilauk­sen vie­mät­tä sitä lop­puun. Yksi tehok­kaim­mis­ta koh­den­nus­mal­leis­ta on myös kil­pai­li­joi­den sivuil­la vie­rail­leil­le koh­den­ta­mi­nen: kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas käy pyö­räh­tä­mäs­sä kil­pai­li­ja­si verk­ko­kau­pas­sa, näkyy hänel­le pian mai­nos sinun verk­ko­kau­pas­ta­si. Nero­kas­ta, eikö?

Koh­den­nus­vaih­toeh­to­ja ovat myös muun muas­sa ikä, suku­puo­li, sijain­ti, kiin­nos­tuk­sen koh­teet sekä sivii­li­sää­ty. Mikä­li myyt esi­mer­kik­si hää­mek­ko­ja, voit koh­den­taa mai­nok­se­si näky­mään Face­boo­kis­sa ainoas­taan heil­le, jot­ka ovat ilmoit­ta­neet ole­van­sa pari­suh­tees­sa. Mah­dol­li­suu­det ovat lähes rajattomat!

Sosiaalisen median maksetun mainonnan toimet boostaavat näkyvyyttä

Sosi­aa­li­sen median mak­se­tun mai­non­nan toi­met boos­taa­vat näky­vyyt­tä ja kas­vat­ta­vat tie­toi­suut­ta. Mak­set­tu mai­non­ta toi­mii par­hai­ten yhdes­sä kump­pa­nin­sa orgaa­ni­sen näky­vyy­den kans­sa. Näky­vyyt­tä voi tehok­kaas­ti haa­lia sekä mak­se­tul­la mai­non­nal­la että täy­sin ilmai­sek­si – lue tääl­tä sosi­aa­li­sen median orgaa­ni­sis­ta toi­mis­ta. Mikä­li haluai­sit entis­tä­kin useam­man poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan jää­vän haa­vii­si, anna mei­dän aut­taa! Kubla tie­tää, kuin­ka osta­jat ohja­taan oike­aan paikkaan.

Ota yhteyt­tä!
Sosiaalisen median maksetun mainonnan toimet
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy