Parhaat sosiaalisen median maksetun mainonnan toimet 

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Sosi­aa­li­sen median mak­set­tu mainonta

Sosi­aa­li­nen media on läs­nä kaik­kial­la. Ystä­vä­si selaa Ins­ta­gra­mia mon­ta tun­tia päi­väs­sä, vel­je­si viet­tää kai­ken vapaa-aikan­sa You­Tu­be-videoi­ta kat­sel­len sekä äiti­si avaa Face­boo­kin vähin­tään ker­ran päi­väs­sä ja jakaa sin­ne kuvia lei­po­mis­taan kau­ra­säm­py­löis­tä. Sosi­aa­li­nen media on val­lan­nut jokai­sen lait­teen puhe­li­mes­ta tablet­tiin, eikä siel­lä pör­rää enää ainoas­taan nuo­ret – sosi­aa­li­nen media on mark­ki­noin­ti­ka­na­va­na lyö­mä­tön, sil­lä siel­tä löy­tää lähes jokai­nen yri­tys koh­de­ryh­män­sä. Sik­si onkin tär­ke­ää miet­tiä, mit­kä ovat toi­mi­vim­mat sosi­aa­li­sen median mak­se­tun mai­non­nan toimet.

Iso osa yri­tyk­sis­tä tun­tee sosi­aa­li­sen median kei­not ja osaa­vat hyö­dyn­tää nii­tä tulok­sek­kaas­ti. Suo­mes­sa reip­paas­ti yli puo­let yri­tyk­sis­tä käyt­tää sosi­aa­lis­ta medi­aa mark­ki­noin­nis­saan. Mikä­li et itse kuu­lu tähän jouk­koon, saat­taa yri­tyk­se­si pudo­ta kel­kas­ta het­ke­nä minä hyvän­sä. Mai­non­ta sosi­aa­li­ses­sa medias­sa on tapa pysyä pin­nal­la ja tavoit­taa poten­ti­aa­li­set asiak­kaat kivi­jal­ka­liik­keen koti­ka­tua pidem­mäl­tä. Esi­mer­kik­si verk­ko­kaup­pa voi haa­lia asiak­kai­ta sosi­aa­li­ses­sa medias­sa mis­tä tahan­sa, sil­lä kilo­met­reil­lä ei ole merkitystä.

Kaupallinen yhteistyö osana maksettua some-mainontaa

Sosi­aa­li­sen median mak­se­tun mai­non­nan toi­met voi­daan näh­dä aina­kin kah­del­la taval­la: tavan­omai­si­na some-mai­nok­si­na ja kau­pal­li­se­na yhteis­työ­nä. Kan­nat­taa­ko koko mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti koh­den­taa esi­mer­kik­si Face­boo­kis­sa sekä Ins­ta­gra­mis­sa näy­tet­tä­viin mai­nok­siin, vai onko ken­ties jär­ke­vää loh­kais­ta sii­vu myös vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nil­le? Kubla suo­sit­te­lee molempia.

Mak­set­tu mai­non­ta on tavan­omai­ses­ti se Face­book Busi­ness Mana­ge­ris­sa luo­tu mai­nos, joka näkyy tie­tyl­lä sum­mal­la tie­tyn aikaa tie­tyl­le koh­de­ryh­mäl­le. Oikein teh­ty­nä kan­nat­ta­vaa, kus­tan­nus­te­ho­kas­ta ja taa­tus­ti tuloksekasta.

Mak­set­tua mai­non­taa voi olla myös kau­pal­li­nen yhteis­työ, jos­sa vai­kut­ta­jal­le mak­se­taan tuot­teen esit­te­lys­tä hänen omas­sa kana­vas­saan. Kor­vaus vai­kut­ta­jan teke­mäl­le työl­le voi olla rahal­li­nen tai tuo­te­palk­kio – riip­puen vai­kut­ta­jan vai­kut­ta­vuu­des­ta sekä hänen omis­ta toi­veis­taan. Vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­ti antaa yrit­tä­jäl­le hen­gäh­dys­tauon, sil­lä mie­len­kiin­toi­sen sisäl­lön luo­mi­ses­ta vas­taa sopi­muk­ses­ta riip­puen yhden tai useam­man pos­tauk­sen ver­ran vaikuttaja.

Mikä­li kiin­nos­tuit vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­nin tuo­mis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta, lue Kublan blo­gis­ta nel­jä vink­kiä parem­paan yhteis­työ­hön.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Sosiaalisen median maksetun mainonnan toimet – 4 vinkkiä

Vaik­ka sisäl­tö oli­si kuin­ka laa­du­kas­ta, ei poten­ti­aa­li­set asiak­kaat löy­dä sen pariin ilman mai­non­taa. Sosi­aa­li­sen median mak­se­tun mai­non­nan toi­met voi­vat tuo­da esi­mer­kik­si uusia seu­raa­jia yri­tyk­sen Ins­ta­gram-kana­val­le tai tuo­da kiin­nos­tu­nei­ta osal­lis­tu­jia tapah­tu­man Facebook-sivulle.

Kubla ker­too seu­raa­vak­si nel­jä vink­kiä tehok­kaam­paan mak­set­tuun mai­non­taan, jot­ta jokai­sel­la on mah­dol­li­suus teh­dä kus­tan­nus­te­ho­kas­ta mai­non­taa. Mikä­li mak­se­tun mai­non­nan start­taa­mi­nen tai mai­non­nan ana­ly­soi­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen tun­tuu vai­keal­ta, aut­taa Kubla mie­lel­lään. Tyh­miä kysy­myk­siä ei ole ole­mas­sa­kaan, ota mei­hin yhteyt­tä roh­keas­ti, niin saat jeesiä!

1. Määritä kohderyhmä

Ennen kuin alat teke­mään mitään, mie­ti koh­de­ryh­mää­si. Tun­nis­ta ne hen­ki­löt, jot­ka ovat poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta­si. Min­kä ikäi­siä he ovat? Mis­sä päin he asu­vat ja mitä he teke­vät työk­seen? Koh­de­ryh­män mää­rit­tä­mi­nen on tär­kein vai­he some-mai­non­taa teh­des­sä. Mikä­li täs­sä vai­hees­sa men­nään met­sään, on mai­non­nan tulok­set kiin­ni tuu­ris­ta. Kun tun­net koh­de­ryh­mä­si, tie­dät mis­sä kana­vas­sa he viet­tä­vät aikaan­sa ja mikä on mah­dol­li­ses­ti paras tapa lähes­tyä heitä.

2. Valitse sopiva kanava

Sopi­vaa kana­vaa ei vali­ta sen tren­dik­kyy­den mukaan. Mikä­li koh­de­ryh­mä­nä on kes­ki-ikäi­set aikui­set, ei Tik­To­kia kan­na­ta julis­taa sopi­vak­si mai­nos­ka­na­vak­si ainoas­taan sii­tä syys­tä, että se on tren­di­käs sovel­lus. Paras kana­va mai­nos­taa on se, mis­sä koh­de­ryh­mä­si viihtyy.

Tär­keim­piä kana­via mai­nos­ta­jal­le ovat Face­book, Ins­ta­gram, Lin­ke­dIn, You­Tu­be ja Twit­ter. Valit­se alkuun yksi tai mak­si­mis­saan kak­si kana­vaa, jos­sa teet mai­non­taa. Vas­ta kun näis­sä kana­vis­sa mai­nok­set pyö­ri­vät hal­li­tus­ti ja hyvin, voi poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta alkaa kalas­te­le­maan lopuis­ta­kin. Ensias­ke­leet mak­se­tun mai­non­nan maa­il­maan kan­nat­taa ottaa Face­book Busi­ness Managerista.

3. Tuota heille arvokasta sisältöä

Sosi­aa­li­sen median mak­se­tun mai­non­nan toi­met eivät tuo­ta tulos­ta, mikä­li sisäl­tö ei kiin­nos­ta ketään. Huo­no­laa­tui­set, hitaas­ti latau­tu­vat kuvat kera kir­joi­tus­vir­heil­lä rikas­te­tun teks­ti­kap­pa­leen saa poten­ti­aa­li­set asiak­kaat kier­tä­mään sisäl­tö­si tule­vai­suu­des­sa­kin kau­kaa. Panos­ta sisäl­töön, joka antaa asiak­kaan käyt­tä­mäl­le ajal­le arvoa – se voi esi­mer­kik­si opet­taa tai antaa miet­ti­mi­sen aihetta.

Ainoas­taan laa­duk­kaan sisäl­lön mai­nos­ta­mi­seen kan­nat­taa käyt­tää rahaa, sil­lä euro­jen mät­tä­mi­nen huo­no­laa­tui­seen sisäl­töön on yhtä tyh­jän kans­sa. Epä­tark­kaa mai­nos­ku­vaa ei kli­ka­ta, eikä tyl­säs­tä otsi­kos­ta innos­tu­ta. Mak­set­tu mai­non­ta kan­nat­taa, kun sisäl­tö on kiinnostavaa.

4. Kohdenna tarkasti

Koh­de­ryh­mä tie­dos­sa ja sisäl­tö kun­nos­sa, mah­ta­vaa! Tämän jäl­keen mai­nos on aika koh­den­taa. Teit­pä mai­non­taa sit­ten Face­boo­kis­sa tai You­Tu­bes­sa, on koh­den­ta­mi­nen kai­ken A ja O. Voit koh­den­taa mai­nok­se­si näky­mään esi­mer­kik­si vain heil­le, jot­ka ovat käy­neet verk­ko­kau­pas­sa­si ja jät­tä­neet tilauk­sen vie­mät­tä sitä lop­puun. Yksi tehok­kaim­mis­ta koh­den­nus­mal­leis­ta on myös kil­pai­li­joi­den sivuil­la vie­rail­leil­le koh­den­ta­mi­nen: kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas käy pyö­räh­tä­mäs­sä kil­pai­li­ja­si verk­ko­kau­pas­sa, näkyy hänel­le pian mai­nos sinun verk­ko­kau­pas­ta­si. Nero­kas­ta, eikö?

Koh­den­nus­vaih­toeh­to­ja ovat myös muun muas­sa ikä, suku­puo­li, sijain­ti, kiin­nos­tuk­sen koh­teet sekä sivii­li­sää­ty. Mikä­li myyt esi­mer­kik­si hää­mek­ko­ja, voit koh­den­taa mai­nok­se­si näky­mään Face­boo­kis­sa ainoas­taan heil­le, jot­ka ovat ilmoit­ta­neet ole­van­sa pari­suh­tees­sa. Mah­dol­li­suu­det ovat lähes rajattomat!

Sosiaalisen median maksetun mainonnan toimet boostaavat näkyvyyttä

Sosi­aa­li­sen median mak­se­tun mai­non­nan toi­met boos­taa­vat näky­vyyt­tä ja kas­vat­ta­vat tie­toi­suut­ta. Mak­set­tu mai­non­ta toi­mii par­hai­ten yhdes­sä kump­pa­nin­sa orgaa­ni­sen näky­vyy­den kans­sa. Näky­vyyt­tä voi tehok­kaas­ti haa­lia sekä mak­se­tul­la mai­non­nal­la että täy­sin ilmai­sek­si – lue tääl­tä sosi­aa­li­sen median orgaa­ni­sis­ta toi­mis­ta. Mikä­li haluai­sit entis­tä­kin useam­man poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan jää­vän haa­vii­si, anna mei­dän aut­taa! Kubla tie­tää, kuin­ka osta­jat ohja­taan oike­aan paikkaan.

Ota yhteyt­tä!
Sosiaalisen median maksetun mainonnan toimet
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi