Sisältöstrategia on markkinoinnin perusta – Kubla jakaa 5 vinkkiä sen luomiseen 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Sisäl­tö­stra­te­gia on mark­ki­noin­nin perusta

Sisäl­tö­stra­te­gia on osa koko­nais­ta sisäl­tö­mark­ki­noin­nin suun­ni­tel­maa ja kyl­lä, yri­tyk­sel­lä täy­tyy olla sel­lai­nen. On pal­jon sanot­tu, että sisäl­tö­stra­te­gia on mark­ki­noin­nin perus­ta, mut­ta kyl­lä se niin tup­paa ole­maan. On siis var­mas­ti jokai­sel­le täy­sin sel­vää, että sisäl­tö­stra­te­gia on sel­lai­nen osa sisäl­tö­mark­ki­noin­nin suun­ni­tel­maa, johon kan­nat­taa panos­taa. Hyvä stra­te­gia kiin­nit­tää huo­mion koh­de­ryh­mään, osto­pro­ses­siin, käy­tet­tä­viin kana­viin, kil­pai­li­joi­hin sekä yri­tyk­sel­lä käy­tet­tä­vis­sä ole­viin resurs­sei­hin. Sisäl­tö­stra­te­gia on toi­min­taa ohjaa­va doku­ment­ti, jon­ka avul­la sisäl­tö­mark­ki­noin­nin tulok­sia voi­daan tehos­taa ja täten myös yri­tyk­sen mark­ki­noin­nin perusta.

Sisältöstrategia mietitään kanava kerrallaan

Sisäl­tö­stra­te­gia kan­nat­taa opti­moi­da kana­va ker­ral­laan sel­lai­sek­si, että sisäl­lön usko­taan ja tie­de­tään kiin­nos­ta­van koh­de­ryh­mää – ei sel­lai­sek­si, mis­tä ainoas­taan yri­tys­tä kiin­nos­tai­si ker­toa, jol­loin tär­kein eli koh­de­ryh­mä jää vähem­mäl­le huo­miol­le. Yksi suu­rim­mis­ta vir­heis­tä sisäl­tö­stra­te­gian laa­ti­mi­ses­sa on pel­käs­tään yri­tyk­sen näkö­kul­mas­ta ajat­te­lu ja samal­la koh­de­ryh­män kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den unohtaminen.

Kubla jakaa 5 vinkkiä siihen, kuinka hyvä sisältöstrategia luodaan

Sisäl­tö­stra­te­gia on must have. Sel­lai­sen laa­ti­mi­nen ei ole vai­ke­aa, mut­ta vaa­tii hie­man ajat­te­lua: kenet halu­taan tavoit­taa, mis­sä vai­hees­sa osto­pol­kua, mis­sä kana­vis­sa ja mil­lai­sel­la sisäl­löl­lä? Kubla lait­taa jakoon 5 teho­kas­ta vink­kiä hyvän sisäl­tö­stra­te­gian luo­mi­seen – voit kysyä par­haat hen­ki­lö­koh­tai­set vin­kit myös Kublan ammat­ti­tai­toi­sel­ta tii­mil­tä, ota yhteyttä!

1. Tunne ihanneasiakkaasi, määritä kohderyhmä

Vaik­ka jokai­sen yri­tyk­sen tuli­si tun­tea ihan­nea­siak­kaan­sa ja koh­de­ryh­män­sä, har­mil­li­sen moni tun­tuu ole­van ven­to­vie­rai­ta hei­dän kans­saan. Näyt­tä­vin­kään sisäl­tö­stra­te­gia ei ole onnis­tu­nut ilman tie­tä­mys­tä sii­tä, kenel­le sisäl­töä teh­dään. Jos koh­de­ryh­mää ei tie­de­tä, ei voi­da puhu­tel­la ketään – jokai­sel­le jota­kin -tyyp­pi­nen sisäl­tö ei yksin­ker­tai­ses­ti toi­mi, vaan menee enem­män­kin hakuam­mun­nan kuin tehok­kaan mark­ki­noin­nin puolelle.

Start­taa sisäl­tö­stra­te­gia käyn­tiin mää­rit­tä­mäl­lä alkuun yksi koh­de­ryh­mä. Koh­de­ryh­miä usein on useam­pi­kin, mut­ta alkuun riit­tää yksi ensi­si­jai­nen. Koh­de­ryh­mää voi­daan kuva­ta fik­tii­vi­sin hah­moin: kysees­sä voi olla kes­ki-ikäi­nen, työs­sä­käy­vä Pek­ka-nimi­nen hen­ki­lö, jon­ka piir­rät pape­ril­le. Kun Pek­ka on piir­ret­ty, mie­tit mitä Pek­ka tekee työk­seen, mitä hän puu­haa vapaa-ajal­laan ja mil­lai­nen osta­ja­per­soo­na hän mah­dol­li­ses­ti on.

2. Hahmota asiakkaan ostopolku

Osto­pol­ku alkaa aina jos­ta­kin ja päät­tyy johon­kin. Sisäl­lön kimp­puun ei pääs­tä vie­lä­kään, sil­lä osto­po­lun miet­ti­mi­nen on tär­keä osa sisäl­tö­stra­te­gian suun­nit­te­lua. Osto­pol­kuun saat­taa kuu­lua esi­mer­kik­si ystä­vän suo­si­tus, Face­book-mai­nos ja natii­vi­mai­nos – nämä osto­po­lun var­rel­la ole­vat koh­taa­mis­pis­teet pyri­tään saa­maan sel­vil­le. Osto­po­lun hah­mot­ta­mi­nen aut­taa seu­raa­vas­sa vai­hees­sa, jos­sa vali­taan koh­de­ryh­mäl­le tär­keim­mät kanavat.

3. Valitse kanavat, jotka ovat kohderyhmällesi tärkeitä

Älä siir­ry tähän vai­hee­seen, ennen kuin olet saa­nut sel­vil­le asiak­kaa­si mah­dol­li­sen osto­po­lun. Jokai­sel­la asiak­kaal­la on tie­ten­kin eri­lai­nen osto­pol­ku, mut­ta pro­ses­si ete­nee useim­mi­ten samaa kaa­vaa. Kun osto­pol­ku on hah­mo­tet­tu, voi­daan miet­tiä, mit­kä ovat par­haat kana­vat mark­ki­noin­tia var­ten ja mis­sä vai­hees­sa osto­pro­ses­sia mikä­kin kana­va toi­mii par­hai­ten. Täl­löin mark­ki­noin­ti­bud­je­tin jokai­nen sent­ti ja mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­siin varat­tu aika voi­daan sijoit­taa ker­ras­ta oike­aan paik­kaan. Tämä vai­he hel­pot­taa myös sisäl­lön suun­nit­te­lua: sisäl­tö suun­ni­tel­laan sin­ne, mis­sä se aio­taan esittää.

4. Suunnittele timanttinen sisältö

Final­ly! Sisäl­tö­stra­te­gia tar­vit­see timant­tis­ta sisäl­töä, joka van­git­see poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan sil­mät ja kor­vat. Sisäl­tö suun­ni­tel­laan koh­de­ryh­mäl­le pitäen mie­les­sä jul­kai­suai­ka­tau­lun sekä bud­je­tin kuta­kin kana­vaa koh­den. Vaik­ka sisäl­tö Face­boo­kiin oli­si kuin­ka timant­ti­nen, voi se näyt­tää har­maal­ta kivel­tä Googles­sa – hyvä sisäl­tö puhut­te­lee poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta oikeal­la taval­la oikeas­sa pai­kas­sa, eikä sama lähes­ty­mis­ta­pa toi­mi kai­kis­sa kana­vis­sa. Sisäl­tö­stra­te­gia on hälyt­tä­vän tär­keä osa yri­tyk­sen mark­ki­noin­tia ja haluat taa­tus­ti sen ole­van prii­maa kan­nes­ta kan­teen. Häly­tä Kubla pai­kal­le tuot­ta­maan timant­ti­nen sisäl­tö, mikä­li aika ja/tai osaa­mi­nen ei mei­naa itsel­lä riittää!

5. Analysoi, kuinka sisältöstrategia toimii

Tar­vit­set tähän myös tavoit­teet. Mark­ki­noin­nin sisäl­löt voi­vat esi­mer­kik­si kas­vat­taa myyn­tiä, paran­taa asia­kas­pal­ve­lua tai sisäis­tä vies­tin­tää, hank­kia uusia asiak­kai­ta ja niin edel­leen. Mikä onkaan tavoit­tee­si, on tulok­sia ana­ly­soi­ta­va, jot­ta tie­de­tään, kuin­ka pal­jon mat­kaa on jäl­jel­lä tavoit­tei­siin. On äärim­mäi­sen tär­ke­ää ana­ly­soi­da, kuin­ka sisäl­tö­stra­te­gia toi­mii. Eikä vain ker­ran tai kak­si, vaan tulos­ten mit­taa­mis­ta vaa­di­taan jat­ku­vas­ti. Mikä­li sisäl­lön ja stra­te­gian toi­mi­vuut­ta ei arvioi, on sitä mah­dot­to­man vai­ke­aa kehit­tää. Sisäl­tö­stra­te­gia on syy­tä näh­dä tavoit­teel­li­se­na suun­ni­tel­ma­na, joka kehit­tyy mat­kan var­rel­la tauot­ta. Tämän vuok­si tur­han tuh­ti stra­te­gia voi olla ajan­huk­kaa, ja ener­gia kan­nat­tai­si kes­kit­tää kevyem­pään suun­ni­tel­maan – kysees­sä on kui­ten­kin suun­taa anta­va suun­ni­tel­ma, joka har­voin toteu­tuu täy­sin koh­ta kohdalta.

Eli kyllä, sisältöstrategia on sinullekin tarpeellinen

Tun­tuu­ko koko­nai­suu­den hah­mot­ta­mi­nen vie­lä han­ka­lal­ta? Sisäl­tö­stra­te­gia on koko mark­ki­noin­nin perus­ta – älä siis epä­röi pyy­tää apua sen laa­ti­mi­seen. Teh­dään yhdes­sä yri­tyk­sel­le­si sisäl­tö­stra­te­gia, joka lok­saut­taa kil­pai­li­joi­den leu­at! Ota yhteyt­tä ja sovi­taan tapaaminen!

Sisältöstrategia ja sen luominen
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy