Sisältöstrategia on markkinoinnin perusta – Kubla jakaa 5 vinkkiä sen luomiseen 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Sisäl­tö­stra­te­gia on mark­ki­noin­nin perusta

Sisäl­tö­stra­te­gia on osa koko­nais­ta sisäl­tö­mark­ki­noin­nin suun­ni­tel­maa ja kyl­lä, yri­tyk­sel­lä täy­tyy olla sel­lai­nen. On pal­jon sanot­tu, että sisäl­tö­stra­te­gia on mark­ki­noin­nin perus­ta, mut­ta kyl­lä se niin tup­paa ole­maan. On siis var­mas­ti jokai­sel­le täy­sin sel­vää, että sisäl­tö­stra­te­gia on sel­lai­nen osa sisäl­tö­mark­ki­noin­nin suun­ni­tel­maa, johon kan­nat­taa panos­taa. Hyvä stra­te­gia kiin­nit­tää huo­mion koh­de­ryh­mään, osto­pro­ses­siin, käy­tet­tä­viin kana­viin, kil­pai­li­joi­hin sekä yri­tyk­sel­lä käy­tet­tä­vis­sä ole­viin resurs­sei­hin. Sisäl­tö­stra­te­gia on toi­min­taa ohjaa­va doku­ment­ti, jon­ka avul­la sisäl­tö­mark­ki­noin­nin tulok­sia voi­daan tehos­taa ja täten myös yri­tyk­sen mark­ki­noin­nin perusta.

Sisältöstrategia mietitään kanava kerrallaan

Sisäl­tö­stra­te­gia kan­nat­taa opti­moi­da kana­va ker­ral­laan sel­lai­sek­si, että sisäl­lön usko­taan ja tie­de­tään kiin­nos­ta­van koh­de­ryh­mää – ei sel­lai­sek­si, mis­tä ainoas­taan yri­tys­tä kiin­nos­tai­si ker­toa, jol­loin tär­kein eli koh­de­ryh­mä jää vähem­mäl­le huo­miol­le. Yksi suu­rim­mis­ta vir­heis­tä sisäl­tö­stra­te­gian laa­ti­mi­ses­sa on pel­käs­tään yri­tyk­sen näkö­kul­mas­ta ajat­te­lu ja samal­la koh­de­ryh­män kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den unohtaminen.

Kubla jakaa 5 vinkkiä siihen, kuinka hyvä sisältöstrategia luodaan

Sisäl­tö­stra­te­gia on must have. Sel­lai­sen laa­ti­mi­nen ei ole vai­ke­aa, mut­ta vaa­tii hie­man ajat­te­lua: kenet halu­taan tavoit­taa, mis­sä vai­hees­sa osto­pol­kua, mis­sä kana­vis­sa ja mil­lai­sel­la sisäl­löl­lä? Kubla lait­taa jakoon 5 teho­kas­ta vink­kiä hyvän sisäl­tö­stra­te­gian luo­mi­seen – voit kysyä par­haat hen­ki­lö­koh­tai­set vin­kit myös Kublan ammat­ti­tai­toi­sel­ta tii­mil­tä, ota yhteyttä!

1. Tunne ihanneasiakkaasi, määritä kohderyhmä

Vaik­ka jokai­sen yri­tyk­sen tuli­si tun­tea ihan­nea­siak­kaan­sa ja koh­de­ryh­män­sä, har­mil­li­sen moni tun­tuu ole­van ven­to­vie­rai­ta hei­dän kans­saan. Näyt­tä­vin­kään sisäl­tö­stra­te­gia ei ole onnis­tu­nut ilman tie­tä­mys­tä sii­tä, kenel­le sisäl­töä teh­dään. Jos koh­de­ryh­mää ei tie­de­tä, ei voi­da puhu­tel­la ketään – jokai­sel­le jota­kin -tyyp­pi­nen sisäl­tö ei yksin­ker­tai­ses­ti toi­mi, vaan menee enem­män­kin hakuam­mun­nan kuin tehok­kaan mark­ki­noin­nin puolelle.

Start­taa sisäl­tö­stra­te­gia käyn­tiin mää­rit­tä­mäl­lä alkuun yksi koh­de­ryh­mä. Koh­de­ryh­miä usein on useam­pi­kin, mut­ta alkuun riit­tää yksi ensi­si­jai­nen. Koh­de­ryh­mää voi­daan kuva­ta fik­tii­vi­sin hah­moin: kysees­sä voi olla kes­ki-ikäi­nen, työs­sä­käy­vä Pek­ka-nimi­nen hen­ki­lö, jon­ka piir­rät pape­ril­le. Kun Pek­ka on piir­ret­ty, mie­tit mitä Pek­ka tekee työk­seen, mitä hän puu­haa vapaa-ajal­laan ja mil­lai­nen osta­ja­per­soo­na hän mah­dol­li­ses­ti on.

2. Hahmota asiakkaan ostopolku

Osto­pol­ku alkaa aina jos­ta­kin ja päät­tyy johon­kin. Sisäl­lön kimp­puun ei pääs­tä vie­lä­kään, sil­lä osto­po­lun miet­ti­mi­nen on tär­keä osa sisäl­tö­stra­te­gian suun­nit­te­lua. Osto­pol­kuun saat­taa kuu­lua esi­mer­kik­si ystä­vän suo­si­tus, Face­book-mai­nos ja natii­vi­mai­nos – nämä osto­po­lun var­rel­la ole­vat koh­taa­mis­pis­teet pyri­tään saa­maan sel­vil­le. Osto­po­lun hah­mot­ta­mi­nen aut­taa seu­raa­vas­sa vai­hees­sa, jos­sa vali­taan koh­de­ryh­mäl­le tär­keim­mät kanavat.

3. Valitse kanavat, jotka ovat kohderyhmällesi tärkeitä

Älä siir­ry tähän vai­hee­seen, ennen kuin olet saa­nut sel­vil­le asiak­kaa­si mah­dol­li­sen osto­po­lun. Jokai­sel­la asiak­kaal­la on tie­ten­kin eri­lai­nen osto­pol­ku, mut­ta pro­ses­si ete­nee useim­mi­ten samaa kaa­vaa. Kun osto­pol­ku on hah­mo­tet­tu, voi­daan miet­tiä, mit­kä ovat par­haat kana­vat mark­ki­noin­tia var­ten ja mis­sä vai­hees­sa osto­pro­ses­sia mikä­kin kana­va toi­mii par­hai­ten. Täl­löin mark­ki­noin­ti­bud­je­tin jokai­nen sent­ti ja mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­siin varat­tu aika voi­daan sijoit­taa ker­ras­ta oike­aan paik­kaan. Tämä vai­he hel­pot­taa myös sisäl­lön suun­nit­te­lua: sisäl­tö suun­ni­tel­laan sin­ne, mis­sä se aio­taan esittää.

4. Suunnittele timanttinen sisältö

Final­ly! Sisäl­tö­stra­te­gia tar­vit­see timant­tis­ta sisäl­töä, joka van­git­see poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan sil­mät ja kor­vat. Sisäl­tö suun­ni­tel­laan koh­de­ryh­mäl­le pitäen mie­les­sä jul­kai­suai­ka­tau­lun sekä bud­je­tin kuta­kin kana­vaa koh­den. Vaik­ka sisäl­tö Face­boo­kiin oli­si kuin­ka timant­ti­nen, voi se näyt­tää har­maal­ta kivel­tä Googles­sa – hyvä sisäl­tö puhut­te­lee poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta oikeal­la taval­la oikeas­sa pai­kas­sa, eikä sama lähes­ty­mis­ta­pa toi­mi kai­kis­sa kana­vis­sa. Sisäl­tö­stra­te­gia on hälyt­tä­vän tär­keä osa yri­tyk­sen mark­ki­noin­tia ja haluat taa­tus­ti sen ole­van prii­maa kan­nes­ta kan­teen. Häly­tä Kubla pai­kal­le tuot­ta­maan timant­ti­nen sisäl­tö, mikä­li aika ja/tai osaa­mi­nen ei mei­naa itsel­lä riittää!

5. Analysoi, kuinka sisältöstrategia toimii

Tar­vit­set tähän myös tavoit­teet. Mark­ki­noin­nin sisäl­löt voi­vat esi­mer­kik­si kas­vat­taa myyn­tiä, paran­taa asia­kas­pal­ve­lua tai sisäis­tä vies­tin­tää, hank­kia uusia asiak­kai­ta ja niin edel­leen. Mikä onkaan tavoit­tee­si, on tulok­sia ana­ly­soi­ta­va, jot­ta tie­de­tään, kuin­ka pal­jon mat­kaa on jäl­jel­lä tavoit­tei­siin. On äärim­mäi­sen tär­ke­ää ana­ly­soi­da, kuin­ka sisäl­tö­stra­te­gia toi­mii. Eikä vain ker­ran tai kak­si, vaan tulos­ten mit­taa­mis­ta vaa­di­taan jat­ku­vas­ti. Mikä­li sisäl­lön ja stra­te­gian toi­mi­vuut­ta ei arvioi, on sitä mah­dot­to­man vai­ke­aa kehit­tää. Sisäl­tö­stra­te­gia on syy­tä näh­dä tavoit­teel­li­se­na suun­ni­tel­ma­na, joka kehit­tyy mat­kan var­rel­la tauot­ta. Tämän vuok­si tur­han tuh­ti stra­te­gia voi olla ajan­huk­kaa, ja ener­gia kan­nat­tai­si kes­kit­tää kevyem­pään suun­ni­tel­maan – kysees­sä on kui­ten­kin suun­taa anta­va suun­ni­tel­ma, joka har­voin toteu­tuu täy­sin koh­ta kohdalta.

Eli kyllä, sisältöstrategia on sinullekin tarpeellinen

Tun­tuu­ko koko­nai­suu­den hah­mot­ta­mi­nen vie­lä han­ka­lal­ta? Sisäl­tö­stra­te­gia on koko mark­ki­noin­nin perus­ta – älä siis epä­röi pyy­tää apua sen laa­ti­mi­seen. Teh­dään yhdes­sä yri­tyk­sel­le­si sisäl­tö­stra­te­gia, joka lok­saut­taa kil­pai­li­joi­den leu­at! Ota yhteyt­tä ja sovi­taan tapaaminen!

Sisältöstrategia ja sen luominen
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi