Testatut keinot sisältömarkkinoinnin buustaukseen sosiaalisessa mediassa [Suomi-adaptointi]

Laa­dim­me vii­den blo­gin sar­jan aut­ta­maan yri­tyk­siä some-mark­ki­noin­nin suunnittelussa:

 1. 5 vir­het­tä jot­ka teet some-markkinoinnissa
 2. Videoi­den vai­ku­tus markkinoinnissa
 3. Puhut­te­le­va sisäl­tö some-mainonnassa
 4. Toi­mii­ko some yri­tyk­sen markkinoinnissa?
 5. Tes­ta­tut kei­not sisäl­tö­mark­ki­noin­nin buus­tauk­seen sosi­aa­li­ses­sa medias­sa [Suo­mi-adap­toin­ti]

Onko sosi­aa­li­ses­ta medias­ta kana­vak­si yri­tyk­sen sisäl­löil­le? Lyhyt vas­taus: kyl­lä on. Ker­ron kuin­ka hyö­dyn­tää ainut­laa­tui­set jake­lu­mah­dol­li­suu­det mut­ta myös kuin­ka some tar­jo­aa ainut­laa­tui­sia tes­taus­kei­no­ja sisäl­tö­je­si timan­tin­kirk­kaa­seen hiontaan.

Käy­dään­pä aiheen pariin!

Miksi yrityksen kannattaa tehdä sisältömarkkinointia?

Jos teet jo val­miik­si sisäl­tö­mark­ki­noin­tia, voit hypä­tä seu­raa­vaan kap­pa­lee­seen. Mut­ta niil­le luki­joil­le, ket­kä vie­lä poh­ti­vat onko hei­dän jär­ke­vää läh­teä tuot­ta­maan omaa sisäl­töä asia­kas­kun­nal­leen, täs­sä pie­ni tii­vis­tel­mä syis­tä läh­teä omak­si pie­nek­si mediataloksi.

Mitä sisäl­tö­mark­ki­noin­ti on: mark­ki­noin­ti­stra­te­gia, jos­sa pyri­tään saa­maan osta­via asiak­kai­ta tuot­ta­mal­la ja koh­den­ta­mal­la heil­le sisäl­töä, joka on rele­vant­tia & arvo­kas­ta ja joka vie hei­tä eteen­päin koh­ti halut­tua kau­pal­lis­ta tavoitetta.

Sisältömarkkinointi ei siis ole mainosten tuottamista.

Suo­sit­te­len ajat­te­le­maan asi­aa näin: Jokai­nen yri­tys tar­jo­aa asiak­kail­leen jotain eri­lais­ta kuin kil­pai­li­jan­sa. Täs­tä kan­nat­taa ker­toa – ylpeä­nä ja kovaan ääneen. Tai aina­kin ääneen, jos olet tyy­pil­li­seen suo­ma­lai­seen tapaan vaatimaton.

Oli sisäl­tö­si muo­to sit­ten teks­tiä, kuvaa tai video­ta, tär­kein­tä on että se on autent­tis­ta ja antaa koh­dey­lei­söl­le­si sen kai­paa­maa tietoa.

Täs­sä yhtey­des­sä moni vali­tet­ta­vas­ti unoh­taa sen, että sisäl­lön­tuo­tan­non lisäk­si täy­tyy huo­leh­tia myös jake­lus­ta: kei­nois­ta ja kana­vis­ta, joil­la tuo­tet­tu teks­ti, kuva sekä video tavoit­ta­vat kohdeyleisön.

Sisäl­lön tuut­taa­mi­nen ulos ilman suun­ni­tel­maa kuin­ka se tavoit­taa oikeat ihmi­set, on huk­kaan hei­tet­tyä työtä.

Hen­ki­lö­koh­tai­nen suo­sik­ki­ni yri­tys­maa­il­mas­ta, SpaceX-yri­tyk­sen perus­ta­ja Elon Musk, on sano­nut että ”Launch cost should be the equal of the satel­li­te cost”. Tätä mukail­len tuot­ta­ma­si sisäl­lön hin­ta täy­tyy vas­ta­ta sen jakelukustannuksia.

Mik­si näh­dä vai­vaa sisäl­tö­jen tuot­ta­mi­seen, jos nii­tä ei halu­ta saa­da sil­mä­pa­rien eteen? Älä siis sor­ru ”Spray & Pray” -strategiaan!

Seu­raa­vas­sa kap­pa­lees­sa vas­taam­me vää­jää­mät­tö­mään kysy­myk­seen, eli

Kuinka kohdentaa sisältö oikein sosiaalisessa mediassa?

Paras tapa koh­den­ta­mi­seen on läh­teä liik­keel­le tun­te­mis­ta asiak­kais­ta­si. Mie­ti mil­lai­sia kiin­nos­tuk­sen­koh­tei­ta ja mui­ta omi­nai­suuk­sia (ja omi­tui­suuk­sia) heil­lä on ja sukel­la sen jäl­keen Facebookin/LinkedInin/Twitterin main­osa­lus­tan kohdennusmahdollisuuksiin.

Löy­dät siel­tä yllät­tä­vän pal­jon luo­via rat­kai­su­ja, joil­la koh­den­taa. Mil­tä esi­mer­kik­si kuu­los­taa 25-30 -vuo­ti­aat pik­ku­las­ten isät tai ris­ti­pis­toa har­ras­ta­vat hel­sin­ki­läi­set? Tai tref­fai­lus­ta kiin­nos­tu­neet elä­ke­läi­set? Tai rahoi­tusa­las­ta kiin­nos­tu­neet maa­seu­dul­la asu­vat hyvin kou­lu­te­tut naiset?

Hais­toit näis­tä esi­mer­keis­tä var­mas­ti mah­dol­li­suu­ksia koh­den­net­tuun sisäl­lön­tuo­tan­toon. Nuo­ril­le isil­le ja meno­jal­ka vipat­ta­vil­le elä­ke­läi­sil­le voi tar­jo­ta hyvin oman­lais­taan sisäl­töä ja mark­ki­noi­da tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta, jot­ka nouse­vat esiin sisäl­tö­vir­ras­ta genee­ris­tä tar­jon­taa monin­ker­tai­ses­ti tehokkaammin.

Koh­den­ta­mi­ses­sa onkin enem­män kyse ylei­sö-vies­ti -yhdis­tel­män löy­tä­mi­ses­tä kuin tek­ni­ses­tä toi­men­pi­tees­tä vali­tul­la main­osa­lus­tal­la. Luo­mal­la oman tulo­kul­man tuot­tee­see­si tai pal­ve­luusi mark­ki­noin­nil­lis­tat vies­ti­si ja peset kil­pai­li­jat men­nen tullen.

Lisä­sy­vyyt­tä sisäl­töön saat tuo­mal­la mukaan osto­po­lun. Sii­tä seuraavaksi.

3 yleisötyyppiä ostopolun varrelta

Sisäl­tö­mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lun tekee kau­pal­li­ses­ti kiin­nos­ta­vak­si kol­me eri ylei­sö­tyyp­piä osta­mis­val­miu­den eri vai­heis­sa. Kuin­ka teh­dä tie­don­tar­vet­ta pal­ve­le­vaa sisäl­töä eri tyyp­pi­sil­le verkkokävijöille:

 • Tie­don etsi­jät -> hah­mot­ta­vat vas­ta omaa tarvettaan
 • Short lis­til­le pää­sy -> val­mis­tau­tu­vat teke­mään ostopäätöksen
 • Osta­jat -> halua­vat var­mis­tuk­sen ostopäätökselleen

Hyvä kei­no hah­mot­taa mil­lais­ta tie­toa asiak­kaa­si hake­vat tie­don­ke­ruun eri vai­heis­sa, on teh­dä hakusa­na­tut­ki­mus ja ryh­mi­tel­lä haut eri osto­po­lun vai­hei­den mukaan. Samal­la voim­me löy­tää pii­le­viä tar­pei­ta, joi­ta emme ole aiem­min tien­neet ole­van olemassa.

Asiakasprofiilien luonti sisältöjen tuottamisen työkaluna

Asia­kas­pro­fii­lit ovat var­mas­ti­kin monel­le sisäl­lön­tuot­ta­jal­le tut­tu asia. Mut­ta tie­sit­kö, että voit tes­ta­ta sisäl­tö­jen kiin­nos­ta­vuut­ta juu­ri tie­tys­sä asia­kas­seg­men­tis­sä digi­mark­ki­noin­nin avulla?

Näin sisäl­tö­jen osu­vuu­den mit­taa­mi­nen tapahtuu:

 • Käy läpi yri­tyk­se­si asiakasprofiilit
 • Ver­taa pro­fii­lin mää­rit­te­ly­jä digi­ka­na­vis­sa saa­ta­vil­la ole­viin mää­rit­te­lyi­hin ja luo nii­den poh­jal­ta ylei­söt (myös mui­ta kei­no­ja käy­tös­sä, jot­ka datalähtöisempiä)
 • Koh­den­na täl­le ylei­söl­le luo­tu­ja sisäl­tö­jä mai­non­nas­sa ja ver­taa tulok­sia yleis­si­säl­tö­jen saa­miin tunnuslukuihin

Mitä tie­dät luki­jois­ta­si ja kuin­ka digi­työ­ka­lut aut­ta­vat pal­ve­le­maan luki­joi­ta parem­min? Täs­sä kevyt check list, jol­la läh­teä liikkeelle:

 • Mitä tie­to­ja sinul­la on CRM:ssä ja kuin­ka voi­sit täy­den­tää käyttäjäprofiileja
 • Mitä sisäl­tö­jä eri seg­ment­tei­hin kuu­lu­vat kävi­jät kulut­ta­vat eniten
 • Mitä artik­ke­le­ja luki­jat ovat käy­neet tut­ki­mas­sa & voit­ko luo­da eri tyyp­pi­siä sisäl­tö­ko­ko­nai­suuk­sia, jot­ka on suun­nat­tu tie­tyl­le osal­le luki­ja­kun­taa -> tämä aut­taa luo­maan data­läh­töi­siä ylei­sö­jä, joil­le voi­daan – arva­sit oikein – koh­den­taa mai­non­nas­sa näi­tä sisältöjä

3 keinoa saada kävijöitä sivustolle

Oma, mak­set­tu ja ansait­tu media – nämä ovat 3 eri kei­noa saa­da vies­ti­si näkyviin.

Sisäl­tö­mark­ki­noin­nin 3 keinoa

Mitä hef­tim­pi uutis­kir­je­lis­ta sinul­la on, sitä kevyem­pi media­bud­jet­ti riit­tää. Ja mitä mie­len­kiin­toi­sem­min osaat tuotteistasi/palveluistasi ker­toa, sitä vähem­män jou­dut mak­sa­maan nii­den näky­vyy­den vipua­mi­ses­ta. Puhun­kin usein vira­li­teet­tias­tees­ta: sii­tä kuin­ka pal­jon pos­tauk­se­si saa lisä­nä­ky­vyyt­tä ilmais­ten tyk­käys­ten & edel­leen­ja­ko­jen myö­tä, kun ensin olet sysän­nyt lumi­pal­lon liik­keel­le mak­sa­mal­la vies­ti­si näkymisestä.

Tyl­sät mak­saa enem­män: menes­tyt sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ole­mal­la huo­mio­ta herättävä.

Sisäl­lön­tuo­tan­to tukee myös haku­ko­neop­ti­moin­tia, mut­ta jätäm­me tämän käsit­te­lyn toi­seen blogaukseen.

Mitä mittareita sisältömarkkinoijan kannattaa käyttää?

Mit­ta­roi eri sisäl­tö­tyyp­pe­jä eri mittareilla

Kuin­ka saa­da lisä­pot­kua sisäl­tö­mark­ki­noin­nin toi­mi­vuu­teen ana­ly­tii­kas­ta: tun­ne aina­kin nämä Google Ana­ly­tic­sin ja Face­boo­kin tunnusluvut:

Brän­di­tun­net­tuus: kävi­jä­mää­rät, sivu­kat­se­lut, video­kat­se­lut, ad recall lift rate (FB metriikka)

Sitou­tu­mi­nen: blo­gi­kom­men­tit, tyk­käyk­set, edelleenjaot

Lii­din­han­kin­ta: lomak­keen täyt­tä­mi­set ja täyt­tö­as­te, säh­kö­pos­tin tilaukset

Myyn­ti: myyn­ti ver­kon kaut­ta, myyn­ti kivi­ja­las­sa / myy­jän saa­ma myynti

Asia­kas­us­kol­li­suus: pro­sent­tio­suus nykyi­sis­tä asiak­kais­ta, ket­kä luke­vat blo­gia / tilaa­vat uutiskirjettä

Samal­la autat sisäl­lön­tuot­ta­jia teke­mään entis­tä kiin­nos­ta­vam­pia sisäl­tö­jä digi­mit­ta­rien avulla.

Toi­von, että sait sysäyk­sen vie­dä yri­tyk­se­si sisäl­lön­tuo­tan­toa ja sisäl­tö­mark­ki­noin­tia eteen­päin. Haluan myös, että läh­det roh­keas­ti tes­taa­maan uut­ta. Tes­taa­mi­nen on suun­ni­tel­mal­lis­ta oppi­mis­ta, joka vie yri­tys­tä­si askel aske­leel­ta eteen­päin some-mark­ki­noin­nis­sa.

Mitä kana­via sinä olet tes­tan­nut yri­tyk­se­si sisäl­tö­jen jake­lus­sa tai mitä seu­raa­vak­si läh­det testaamaan?

Ota yhteyt­tä!
Sisältömarkkinointi yritykselle
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy