mies

5 virhettä jotka teet some-markkinoinnissa

Some-mark­ki­noin­ti on poh­jim­mil­taan yksin­ker­tais­ta, mut­ta vaa­tii asiak­kai­den ja jul­kai­sua­lus­to­jen tun­te­mis­ta toi­miak­seen tehok­kaas­ti ja välit­tääk­sen sen vies­tin yri­tyk­ses­tä­si, jon­ka haluat­kin sen välit­tä­vän.

Työs­säm­me löy­däm­me päi­vit­täin esi­merk­ke­jä yri­tyk­sis­tä jot­ka ovat sor­tu­neet yhteen tai useam­paan alem­pa­na esi­tel­tyyn vir­hee­seen. Nämä eivät ole kai­kil­le itses­tään­sel­vyyk­siä, mut­ta luet­tua­si ne sinun ei (toi­vot­ta­vas­ti) tar­vit­se kiin­nit­tää nii­hin eri­tyis­tä huo­mio­ta, seu­raa­val­la ker­ral­la muis­tat ne auto­maat­ti­ses­ti.

1. Rahan käyttämisen pelko

Monel­la mark­ki­noi­jal­la on pel­ko some-mark­ki­noin­nin kus­tan­nuk­sis­ta, var­sin­kin Face­boo­kin sel­lai­sis­ta. Todel­li­suus kui­ten­kin on, että hyvin opti­moi­duil­la kam­pan­joil­la voi­daan saa­da hyviä tulok­sia aikaan pie­nil­lä­kin panos­tuk­sil­la. Oikein vali­tut koh­de­ryh­mät yhdis­tet­ty­nä lois­ta­vaan mai­nos­tet­tuun sisäl­töön voi­vat tuot­taa alhai­set klik­ki­hin­nat, jol­loin kuu­kausit­tai­set kus­tan­nuk­set eivät kas­va lii­an suu­rik­si. Some-mark­ki­noin­nis­sa täy­tyy muis­taa, että tavoit­tei­den mää­rit­tä­mi­nen aut­taa pal­jon, sil­lä sil­loin kus­tan­nuk­set­kin pysy­vät kuris­sa.

2. Huonot kuvat

Yksi ylei­sim­mis­tä vir­heis­tä, jon­ka somes­sa mark­ki­noi­vat teke­vät, on kuvien huo­no laa­tu. Kun lisäät kuvan yri­tyk­se­si tilil­le, ota huo­mioon sosi­aa­li­sen median selai­lu­ta­pa: vain hyvien kuvien koh­dal­le pysäh­dy­tään. Myös­kään kuvien muok­kaus­ta ei tar­vit­se pelä­tä, sii­hen löy­tyy help­po­ja ilmai­sia työ­ka­lu­ja, esi­mer­kik­si canva.com:ilta.

Huo­non laa­dun lisäk­si kuvis­sa täy­tyy varoa käyt­tä­mäs­tä lii­kaa teks­tiä. Tämä aiheut­taa sen että esi­mer­kik­si Face­boo­kin algo­rit­mi ei nos­ta kuvaa esiin käyt­tä­jil­le.

3. Palautteiden käsittely

Palau­tet­ta tulee jokai­sel­le vähän­kin aktii­vi­sel­le yri­tyk­sel­le. Se, miten palaut­tee­seen rea­goi, voi voit­taa seu­raa­jia, tai menet­tää nii­tä. Posi­tii­vi­seen palaut­tee­seen riit­tää kun rea­goi kiit­tä­mäl­lä tai tyk­kää­mäl­lä.

Nega­tii­vis­ta palau­tet­ta puo­les­taan on tur­ha pelä­tä, sil­lä sii­tä voi ottaa oppia. Tär­kein­tä on vas­ta­ta jokai­seen palaut­tee­seen, ja teh­dä se asial­li­ses­ti ja omaa kan­taa perus­tel­len. Hyvä­nä sään­tö­nä nega­tii­vi­sen palaut­tee­seen vas­taa­mi­seen voi­si pitää kol­mea koh­taa: kii­tä, vas­taa perus­tel­len, voi­ta puo­lel­le­si. Kiit­tä­mäl­lä palaut­tees­ta luot posi­tii­vi­sen kuvan yri­tyk­ses­tä­si, perus­tel­lut vas­tauk­set puo­les­taan voi­vat yksi­nään voit­taa kom­men­toi­jan puo­lel­le­si (palaut­teen anta­jan kehu­mi­nen toi­mii myös).

Tär­kein­tä on muis­taa, että yksi hyvä vas­taus riit­tää. Yhdes­sä vas­tauk­ses­sa saat tuo­tua asia­si esil­le ja vas­tat­tua kom­men­toi­jan palaut­tee­seen. Tätä useam­mat vas­tauk­set saat­ta­vat hel­pos­ti lip­sah­taa väit­te­lyn puo­lel­le, joten pitäy­dy yhden vas­tauk­sen poli­tii­kas­sa.

  4. Somekanavien valinta

Yri­tyk­sel­le saat­taa olla vai­ke­aa mää­rit­tää ne kana­vat jos­sa sen kan­nat­taa toi­mia. Vaih­toeh­to­ja on usei­ta, ja nii­den käyt­tö riip­puu yri­tyk­sen tavoit­teis­ta ja toi­min­taym­pä­ris­tös­tä. Lin­ke­dIn on hyvä kana­va yri­tyk­sen b2b myyn­tiin, jos­kin siel­lä suo­ra­nai­nen mai­non­ta ei ole vält­tä­mät­tä toi­mi­vaa. Ins­ta­gram puo­les­taan toi­mii visu­aa­li­sil­le tuot­teil­le, ja Face­book on hyvä väli­ne yri­tyk­sen brän­din raken­ta­mi­seen.

Alus­to­ja vali­tes­sa­si kan­nat­taa miet­tiä, kuin­ka pal­jon aikaa nii­den yllä­pi­toon ollaan val­mii­ta uhraa­maan, ja mit­kä niis­tä tun­tu­vat tär­keim­mil­tä yri­tyk­sel­le­si. Some-kana­vien pitä­mi­nen eloi­si­na ja rele­vant­tei­na vaa­tii usei­ta työ­tun­te­ja vii­kot­tain, joten jos aikaa ei ole tar­peek­si, kan­nat­taa har­ki­ta some-mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mis­ta (kat­so: www.kubla.fi).

5. Sisältömarkkinoinnin huomiotta jättäminen

Digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa puhal­ta­vat sisäl­tö­mark­ki­noin­nin tuu­let. Yri­tyk­set tuot­ta­vat asiak­kail­leen lisä­ar­voa sisäl­lön mer­keis­sä, kuten blo­geil­la, videoil­la tai info­pa­ke­teil­la. Sisäl­tö­mark­ki­noin­nin help­pous on sii­nä, että voit tuot­taa sisäl­töä vain asiois­ta jois­ta oikeas­ti tie­dät. Mitä aidom­paa ja innos­tu­neem­paa tuot­ta­ma­si sisäl­tö on, sitä parem­min asiak­kaa­si usko­vat asian­tun­ti­juu­tee­si ja luot­ta­vat sinuun infor­maa­tion välit­tä­jä­nä. Sisäl­lön­tuo­tan­nos­sa on tär­ke­ää muis­taa, että sisäl­lön on olta­va sel­lais­ta, että sii­tä on kon­kreet­tis­ta hyö­tyä asiak­kail­le.

Kubla Oy

Kubla Oy

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje