Some-markkinointi.

Some-markkinointi

Sosi­aa­li­nen media kas­vat­taa jat­ku­vas­ti roo­li­aan mark­ki­noin­nis­sa – jopa 97 % 15-55-vuo­tiais­ta suo­ma­lai­sis­ta käyt­tää sosi­aa­lis­ta medi­aa. Pel­käs­tään läs­nä­olo ei somes­sa rii­tä. Vies­tin­nän tulee olla kes­kus­te­le­vaa ja osal­lis­ta­vaa sekä sisäl­tö­jen on pal­vel­ta­va koh­de­ryh­mää. Lii­an moni sor­tuu yksi­suun­tai­seen vies­tin­tään tai lii­an myy­vään tyy­liin ja ihmet­te­lee, kun sosi­aa­li­nen media ei tuo­ta.

5 syy­tä teh­dä some-mark­ki­noin­tia

  1. Laa­ja näky­vyys
  2. Koh­de­ryh­mien tavoit­ta­mi­nen
  3. Datan keräys ja sen hyö­dyn­tä­mi­nen
  4. Brän­din raken­nus
  5. Asia­kas­pal­ve­lu

Some-mark­ki­noin­ti jakau­tuu use­aan osaan. Somea teh­des­sä tulee suun­ni­tel­la sisäl­löt, kir­joit­taa teks­tit, luo­da gra­fiik­ka, raken­taa koh­de­ryh­mät sekä mai­nos­kam­pan­jat ja rea­goi­da asiak­kai­den kom­ment­tei­hin. Kubla tar­jo­aa tähän osaa­van tii­min, joka pys­tyy vas­taa­maan koko­nai­suu­des­ta.

Tutus­tu sosi­aa­li­sen median pal­ve­lui­him­me:
Sosi­aa­li­sen median yllä­pi­to
Face­book-mai­non­ta
Ins­ta­gram-mai­non­ta
Lin­ke­dIn-mai­non­ta
You­tu­be-mai­non­ta

Sulje
Laita viestiä!
Moikka! Kuinka voimme auttaa? 😊
Powered by