Some-markkinointi tuo yrityksellesi tuloksia

Miksi some-markkinointi kannattaa?

Some-markkinointi kasvattaa suosiotaan jatkuvasti

Sosi­aa­li­nen media kas­vat­taa jat­ku­vas­ti roo­li­aan yhte­nä yri­tyk­sen mai­non­nan kana­vis­ta. Jopa 97 pro­sent­tia kai­kis­ta 20-55-vuo­tiais­ta suo­ma­lai­sis­ta käyt­tää sosi­aa­lis­ta medi­aa tänä päi­vä­nä.  Nyt onkin juu­ri oikea het­ki aloit­taa yri­tyk­sen some-mark­ki­noin­ti esi­mer­kik­si Lin­ke­dI­nis­sa ja Face­boo­kis­sa. Suu­rin osa asiak­kais­ta käyt­tää jo näi­tä kana­via. Voit myös hel­pos­ti tar­kis­taa löy­tyy­kö asiak­kaa­si esi­mer­kik­si Face­boo­kis­ta, Ins­ta­gra­mis­ta, tai Lin­ke­dI­nis­ta.

Onko yri­tyk­se­si sosi­aa­li­sen median kana­vat on luo­tu? Se on hyvä alku, mut­ta se ei vie­lä rii­tä asiak­kai­den tavoit­ta­mi­seen ver­kos­sa. Vaik­ka pos­tai­li­sit yri­tyk­se­si kana­val­le, niin kes­ki­mää­rin vain 4% kana­va­si “tyk­kää­jis­tä” saa sinun yri­tyk­se­si pos­tauk­set omal­le näy­töl­leen.

Eli on tär­ke­ää tavoit­taa myös ne poten­ti­aa­li­set asiak­kaat - eli oikea koh­de­ry­mä - jot­ka eivät vie­lä “tyk­kää”, tai “seu­raa” kana­vaa­si. Onnek­si tähän on ole­mas­sa kei­no! Voit tavoit­taa nämä­kin asiak­kaat mak­se­tul­la mai­non­nal­la.

Suu­rin osa sinun­kin yri­tyk­se­si asiak­kais­ta ovat Face­boo­kis­sa, Ins­ta­gra­mis­sa, tai Lin­ke­dI­nis­sa.

Some-markkinointi: ilmaiset postaukset ja maksettu mainonta

1. Ilmaiset postaukset

 • Yri­tyk­sen oma aika­ja­na on hyvä pitää aktii­vi­se­na vii­kot­tai­sil­la julkaisuilla/postauksilla
 • Sisäl­lön tuot­ta­mi­nen on yleen­sä nope­aa, kun­han teet suun­ni­tel­man tule­vis­ta vies­teis­tä esi­mer­kik­si kol­me kuu­kaut­ta eteen­päin
 • Jul­kai­su­ka­len­te­rin yllä­pi­tä­mi­seen suo­sit­te­lem­me ilmais­ta Trel­loa
 • Alem­pa­na on esi­merk­ki­ku­via jul­kai­suis­ta

Lin­ke­dI­nis­sa ja Face­boo­kis­sa ylei­sim­piä jul­kai­su­ja ovat:

 • Teks­ti­pos­tauk­set
 • Kuva­pos­tauk­set
 • Video­pos­tauk­set
 • Artikkelit/blogit
Ins­ta­gra­mis­sa ylei­sim­piä jul­kai­su­ja ovat:
 • Kuva­pos­tauk­set
 • Video­pos­tauk­set

2. Mak­set­tu mai­non­ta sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa

 • Voit koh­dis­taa mai­non­taa esi­mer­kik­si näil­lä kri­tee­reil­lä
  • Kiin­nos­tuk­sen aiheet
  • Ikä
  • Suku­puo­li
  • Las­ten mää­rä
  • Las­ten ikä
  • B2B (esi­merk­ki­nä muu­ta­ma vaih­toeh­to)
   • Tit­te­li
   • Lii­ke­vaih­to
   • Yri­tyk­sen tulos
   • Yri­tyk­sen toi­mia­la

Ylei­sin tavoi­te some-mark­ki­noin­nis­sa on nos­taa yri­tyk­sen tun­net­tuut­ta, tai tuo­da uusia asiak­kai­ta koti­si­vuil­le.

Sosi­aa­li­nen media kas­vat­taa jat­ku­vas­ti roo­li­aan mark­ki­noin­nis­sa ja on hyvä huo­mioi­da jo suu­rim­man osan  tei­dän­kin asiak­kais­ta käyt­tä­vän päi­vit­täin sosi­aa­lis­ta medi­aa.

Kannattaako some-markkinointi? Miten sitä mitataan?

Alla lyhyt video sosi­aa­li­sen median tuot­ta­mien tulos­ten mit­taa­mi­ses­ta ja kuin­ka saat sel­vää onko mai­non­ta näis­sä kana­vis­sa teil­le kan­nat­ta­vaa. Voit myös lukea lisää kan­nat­ta­vuu­des­ta blo­gis­tam­me “sosi­aa­li­nen media mark­ki­noin­ti”.

Someen “postailu” ei riitä tuloksien saamiseksi

Läs­nä­olo” ei somes­sa rii­tä, vaan on hyvä miet­tiä miten halut­tu koh­de­ryh­mä saa­daan tavoi­tet­tua omil­la vies­teil­lä. Hyvä­nä uuti­se­na voim­me ker­toa, että myös sinun koh­de­ryh­mä­si tavoit­ta­mi­nen some-mark­ki­noin­ti kei­no­ja käyt­tä­mäl­lä on mah­dol­lis­ta. On tär­ke­ää vali­ta yri­tyk­sel­le­si sopi­vat some kana­vat.

Tyy­pil­li­ses­ti halu­tun koh­de­ryh­män tavoit­ta­mi­nen onnis­tuu hel­pos­ti vain mak­se­tul­la mai­non­nal­la. Kuten videol­la yllä ker­ro­taan, niin voit vie­dä vies­ti­si halua­mal­le­si koh­de­ryh­mäl­le välit­tö­mäs­ti mai­non­nan aloit­ta­mi­sen jäl­keen.

Mak­se­tul­la mai­non­nal­la voit vali­ta todel­la tar­kas­ti b2b- tai b2c-koh­de­ryh­mä­si jol­le yri­tyk­se­si vies­ti näkyy. Tutus­tu esi­mer­kik­si Kublan Face­book-mai­non­ta pal­ve­luun.

Alla on esi­merk­ke­jä Face­boo­kis­sa, Ins­ta­gra­mis­sa ja Lin­ke­dI­nis­sa näky­vis­tä mai­nok­sis­ta. Tun­nis­tat mai­nok­sen aina “spon­so­red”, tai “pro­mo­ted” teks­tis­tä riip­pu­mat­ta mikä sosi­aa­li­nen media on kysees­sä.

Mainosten kohdentaminen halutuille asiakkaille

Yllä ole­vat mai­nok­set näky­vät siis sosi­aa­li­sen median pal­ve­lui­den aika­ja­noil­la, ja ne näy­te­tään vain tar­kas­ti vali­tuil­le hen­ki­löil­le. 

Esi­mer­kik­si b2b-mai­non­nas­sa voit tar­ken­taa koh­de­ryh­mäk­si yri­tys­päät­tä­jät, kuten yllä ole­vas­sa Lin­ke­dIn-mai­nok­ses­sa Swing House on teh­nyt. Mai­nos on koh­dis­tet­tu suo­raan toi­mi­tus­joh­ta­jil­le. Some-mark­ki­noin­ti ei siis ole vain pel­käs­tään kulut­ta­jia var­ten, vaan voit tavoit­taa myös tar­kas­ti vali­koi­tu­ja yri­tys­koh­de­ryh­miä kai­kis­sa näis­sä kana­vis­sa: Face­book, Lin­ke­dIn, Ins­ta­gram. 

Aihees­ta Kublan blo­gis­sa: 
Face­book mai­non­nan hin­ta - mitä mai­nos­ta­mi­nen mak­saa?
Mai­nos­ta­mi­nen Ins­ta­gra­mis­sa

B2B-mainonnan kohdentaminen

Sosi­aa­li­nen media on yksi tehok­kaim­mis­ta tavois­ta tavoit­taa koh­de­ryh­mä­si hyvin­kin tar­koil­la rajaa­vil­la kri­tee­reil­lä. Autam­me asiak­kai­tam­me etsi­mään oikeat koh­de­ryh­mät, eli sinun ei tar­vit­se osa­ta teh­dä tätä itse. Me Kublas­sa teem­me sinul­le par­hai­ta koh­de­ryh­miä b2b-mai­non­taan esi­mer­kik­si näil­lä kri­tee­reil­lä:

 • Lii­ke­vaih­to
 • Yri­tyk­sen tulos
 • Toi­mia­lue maan­tie­teel­li­ses­ti
 • Toi­mia­la
 • Hen­ki­lö­mää­rä
 • Titteli/työnimike
 • Gsm-nume­ro
 • Säh­kö­pos­tio­soi­te
 • Ja pal­jon mui­ta kri­tee­rei­tä voi­daan käyt­tää mai­non­nan koh­den­ta­mi­ses­sa

Some-markkinointi ja kohderyhmät - Miten löytää hyvät kohderyhmät mainontaa varten?

Koh­de­ryh­miä löy­dät LeadClou­din lois­ta­val­la ilmai­sel­la työ­ka­lul­la, niin b2b-myyn­tiin kuin b2c-myyn­tiin­kin.

Alla on esi­merk­ki­ku­va koh­de­ryh­män valin­nas­ta LeadClou­din pal­ve­lus­sa jon­ka löy­dät­te veloi­tuk­set­ta osoit­tees­ta b2b.leadcloud.fi. Suo­sit­te­lem­me­kin tutus­tu­maan työ­ka­luun tai kysy­mään meil­tä apu­ja teil­le sopi­vien koh­de­ryh­mien miet­ti­mi­seen some-mark­ki­noin­ti toi­men­pi­tei­tä var­ten. 

Mikä­li kui­ten­kin pää­dyt käyt­tä­mään kump­pa­nia koh­den­net­tuun some-mark­ki­noin­tiin, niin meil­tä saat täy­den tuen avai­met käteen -rat­kai­su­na.

some-markkinointi-kohdistaminen

Yllä ole­vat rajaus­kri­tee­rit ovat vain esi­merk­ke­jä ja jokai­sel­le yri­tyk­sel­le löy­däm­me par­haat koh­de­ryh­mät asian­tun­ti­joi­dem­me avul­la. 

Voit kysyä lisää tii­mil­täm­me, tai suo­raan toi­mi­tus­joh­ta­ja Kal­le San­ta­lah­del­ta nume­ros­ta 050 910 3452, tai säh­kö­pos­til­la kalle@kubla.fi.

Tutus­tum­me mie­luus­ti lii­ke­toi­min­taan­ne ja toi­min­ta­mal­liin­ne. Sen avul­la koh­de­ryh­mät on var­mas­ti löy­det­tä­vis­sä mah­dol­li­sim­man tehok­kaan some-mark­ki­noin­nin aikaan saa­mi­sek­si.

Some-markkinoinnin yleisimmät tarkoitukset

Yrityksen tunnettuuden kasvattaminen

Some-mark­ki­noin­ti nos­taa nopeal­la­kin aika­vä­lil­lä yri­tyk­sen­ne tun­net­tuut­ta ja kuu­let sii­tä pian asiak­kail­tan­ne mai­non­nan aloit­ta­mi­sen jäl­keen. Yri­tyk­sen­ne vies­ti tul­laan huo­maa­maan hyvin laa­jas­ti sosi­aa­li­sen median mai­non­nan avul­la.

Asiakkaiden sitouttaminen brändiinne

Hen­ki­lö­koh­tai­nen myyn­ti­työ on tänä­kin päi­vä­nä tär­keäs­sä roo­lis­sa. Some-mark­ki­noin­nin tar­koi­tus on muis­tut­taa brän­dis­tän­ne entuu­des­taan tun­net­tu­ja hen­ki­löit ja lisäk­si näyt­tää yri­tyk­se­si vies­tiä täy­sin uusil­le koh­de­ryh­mil­le. Tämä hel­pot­taa asian­tun­ti­joi­den­ne ja myy­jien­ne joka päi­väis­tä työ­tä, kos­ka brän­din­ne on jat­ku­vas­ti sopi­val­la tihey­del­lä koh­de­ryh­män­ne näh­tä­vil­lä.

Myynnin kasvattaminen

Mai­non­nan tar­koi­tus on aina nos­taa yri­tyk­sen myyn­tiä. Myös some-mark­ki­noin­nin on teh­tä­vä on nos­taa yri­tyk­sen­ne myyn­tiä. Sik­si me Kublas­sa mit­taam­me hyvin tar­kas­ti tulok­sia ja koh­dis­tam­me vies­tin­ne vain tar­kas­ti vali­tul­le koh­de­ryh­mäl­le. Näin yri­tyk­sen­ne tun­net­tuus kas­vaa ja  saat­te jat­ku­vas­ti somen avul­la vie­rai­li­joi­ta koti­si­vuil­len­ne, sekä lisää yhtey­den­ot­to­ja, lii­de­jä ja kaup­po­ja.

Työnantajamielikuvan parantaminen

Koke­muk­sem­me mukaan myös yri­tyk­sen sisäi­sel­lä vies­tin­näl­lä on tär­keä mer­ki­tys sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Yri­tyk­sen­ne hen­ki­lös­tö ja asiak­kaat huo­maa­vat­kin nopeas­ti tei­dän akti­voi­tu­mi­sen myös sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa. Voim­me koh­dis­taa mai­nok­sian­ne esi­mer­kik­si:

 • Nykyi­sil­le työn­te­ki­jöil­len­ne
 • Tule­vil­le työn­te­ki­jöil­len­ne
 • Sidos­ryh­mil­len­ne
 • Nykyi­sil­le asiak­kail­len­ne
 • Tule­vil­le asiak­kail­len­ne

Yleisimmät syyt some-markkinoinnin aloittamiselle

 1. Laa­ja näky­vyys valit­se­mas­sa­si b2b- tai b2c-koh­de­ryh­mäs­sä
 2. Tavoi­tat edul­li­ses­ti sinul­le par­haat asiak­kaat
 3. Saat osta­via asiak­kai­ta sivus­tol­le­si nopeas­ti
 4. Tule­vat työn­te­ki­jä­si huo­maa­vat yri­tyk­se­si akti­voi­tu­neen myös sosi­aa­li­ses­sa medias­sa
 5. Herä­tät kiin­nos­tus­ta kaik­kien sidos­ryh­mie­si kes­kuu­des­sa
  1. nykyi­set asiak­kaat
  2. tule­vat asiak­kaat
  3. nykyi­set työn­te­ki­jät
  4. tule­vat työn­te­ki­jät
  5. muut sidos­ryh­mät (tava­ran­toi­mit­ta­jat, kil­pai­li­jat yms kump­pa­nit)

Mitä mainostus sosiaalisessa mediassa on käytännön tasolla?

Some-mark­ki­noin­ti jakau­tuu use­aan osaan. Somea teh­des­sä tulee suun­ni­tel­la sisäl­löt, kir­joit­taa teks­tit, luo­da gra­fiik­ka, raken­taa koh­de­ryh­mät sekä mai­nos­kam­pan­jat.

Kubla tar­jo­aa kaik­kea yllä ole­vaa osaa­van tii­min, joka pys­tyy vas­taa­maan koko­nai­suu­des­ta. Asiak­kaa­nam­me sinun ei tar­vit­se huo­leh­tia mai­non­nas­ta, vaan tii­mim­me hoi­taa koko­nai­suu­den ja saat kes­kit­tyä omaan lii­ke­toi­min­taa­si. Pidäm­me sil­ti tasai­ses­ti yhteyt­tä ja tapaam­me mie­luus­ti kuu­kausit­tain, mikä­li aika­tau­lusi antaa myö­den.

Suu­rin osa asia­kas­suh­teis­tam­me perus­tuu vuo­sia kes­tä­vään hyvin toi­mi­vaan yhteis­työ­hön. Pidäm­me mie­luus­ti asiak­kai­dem­me kans­sa myös kvar­taa­li­pa­la­ve­rit, jois­sa käym­me läpi kaik­ki teh­dyt toi­men­pi­teet ja tule­vat tapah­tu­mat, sekä suun­nit­te­lem­me mai­non­nan toi­men­pi­teet seu­raa­vil­le kuu­kausil­le. Näin pää­set ole­maan aktii­vi­ses­ti muka­na halu­tes­sa­si ja näet jat­ku­vas­ti kas­va­via tulok­sia.

Voi­ko sosi­aa­li­sen median mai­non­ta olla kan­nat­ta­vaa? Entä voi­ko sil­lä saa­da b2b- ja b2c-lii­de­jä?

Esi­mer­kik­si seu­raa­vil­le yri­tyk­sil­le olem­me tuo­neet kaup­paa some-mai­non­nal­la, joten eikö­hän se onnis­tu teil­le­kin.

Minkälaisia tuloksia some-markkinointi voi tuoda?

2019 vuo­den aika­na mit­ta­sim­me pal­jon­ko olem­me tuo­neet kaup­paa asiak­kail­lem­me sosi­aa­li­sen median avul­la ja pää­sim­me luke­maan 23 000 000 €. Har­val­la asiak­kaal­la voim­me jäl­jit­tää kaup­paan joh­ta­neet yhtey­de­no­tot, mut­ta osan voim­me sel­vit­tää ja täs­sä mitat­tu­ja tulok­sia.

Tavoi­tet­tu koh­de­ryh­mä: 197 388 430 hen­ki­löä

Sivus­tol­le mai­nok­sis­ta siir­ty­nei­tä osta­jia: 14 482 538 kpl

Yhtey­den­ot­to­ja lomak­keil­ta: 3422 kpl

Suo­raa kaup­paa: > 23 000 000 €

Autet­tu­ja asiak­kai­ta: 233 yri­tys­tä

Maat joi­hin olem­me totet­ta­neet mai­non­taa: Suo­mi, Ruot­si, Nor­ja, Viro, USA, Sak­sa, Bri­tan­nia, Tans­ka, Rans­ka, Lat­via, Sveit­si

Asiakkaasi ovat sosiaalisessa mediassa vuorokauden ympäri!

On hyvä muis­taa asiak­kai­den käyt­tä­vän sosi­aa­lis­ta medi­aa eri­tyi­ses­ti työ­ai­ko­jen ulko­puo­lel­la. Moni käyt­tää myös työ­ai­koi­na sosi­aa­lis­ta medi­aa halusim­me sitä tai emme. Löy­dät asiak­kaa­si somes­ta vuo­ro­kau­den ympä­ri, vaik­ka et itse oli­si­kaan töis­sä vuo­ro­kau­den jokai­se­na tun­ti­na.

Voit näyt­tää yri­tyk­se­si vies­tiä vuo­ro­kau­den ympä­ri juu­ri par­hail­le asiak­kail­le­si ja tavoit­taa kym­me­niä tuhan­sia tai jopa sato­ja tuhan­sia käyt­tä­jiä.

Somes­ta löy­tyy hyvin mie­len­kiin­toi­sia tapo­ja teh­dä mai­non­taa ja sinul­le koh­de­ryh­miä. Täs­sä muu­ta­mia erit­täin tehok­kai­ta tapo­ja löy­tää asiak­kaa­si:

Asiakkaidesi kaltaiset -kohderyhmä

 • Face­boo­kin ja Lin­ke­dI­nin omat työ­ka­lut etsi­vät sinul­le par­hai­ta mah­dol­li­sia asiak­kai­ta

Mainonta sivustollasi jo käyneille

 • Voit näyt­tää kai­kil­le sivus­tol­la­si käy­neil­le mai­non­taa halua­mas­sa­si kana­vas­sa
 • Näi­tä kana­via voi­vat olla esi­mer­kik­si Face­book ja Lin­ke­dIn

Mainonta omalle asiakasrekisterillesi

 • Some-mark­ki­noin­tia voi­daan koh­dis­taa suo­raan nykyi­sil­le asiak­kail­le­si
 • Näis­tä tar­vit­sem­me excel-tie­dos­tos­sa gsm-nume­rot, tai säh­kö­pos­tit
 • Voim­me myös aut­taa sinua teke­mään tämän itse, niin kukaan muu ei näe asiak­kai­de­si tie­to­ja, vaan ne kryp­ta­taan välit­tö­mäs­ti somes­sa

Mainonta kilpailijoidesi sivustoilla käyneille ihmisille

 • Voit teh­dä some-mai­non­taa niil­le, jot­ka ovat käy­neet kil­pai­li­joi­de­si sivus­toil­la
 • Tämä on yksi tehok­kaim­mis­ta mai­non­nan muo­dois­ta

 

Ole kilpailijoitasi edellä ja tavoita asiakkaasi somessa tehokkaasti ja mitattavasti!

Samal­la luot uut­ta kysyn­tää ja syn­ny­tät kiin­nos­tus­ta yri­tys­tä­si koh­taan poten­ti­aa­li­sil­ta asiak­kail­ta, sekä oman ala­si asian­tun­ti­joil­ta ja saat myös näin lisää hake­muk­sia yri­tyk­ses­tä­si kiin­nos­tu­neil­ta työn­te­ki­jöil­tä.

Sulje