Mikä on sosiaalisen median mainonta? 

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Mikä on sosi­aa­li­sen median mainonta?

Mikä on sosi­aa­li­sen median mai­non­ta? Sosi­aa­li­sen median mai­non­ta kuu­luu digi­taa­li­seen mark­ki­noin­tiin, jos­sa mai­nos­kam­pan­jat ovat sosi­aa­li­sen median alus­toil­la ja näi­den tar­koi­tuk­se­na on tavoit­taa koh­dey­lei­sö. Näi­tä on mm. Face­book, Ins­ta­gram, Twit­ter, ja Lin­ke­dIn. Idea­na on siis käyt­tää suo­sit­tu­ja sosi­aa­li­sen median kana­via, joil­la mai­nos­taa uusia tuot­tei­ta, luo­da lisää myyn­tiä ja kas­vat­taa tie­tä­mys­tä yri­tyk­ses­tä. Sosi­aa­li­sen median mai­non­nas­ta on tul­lut nyky­päi­vä­nä tär­keä osa yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­nan kasvamista.

Mikä on päätarkoitus sosiaalisen median mainonnalla? 

Sosi­aa­li­sen median mai­non­nan pää­tar­koi­tuk­se­na on brän­däys, tuo­da yri­tys­tä enem­män esiin tai luo­da kans­sa­käy­mis­tä koh­dey­lei­sön kans­sa. Tämä saa­vu­te­taan luo­mal­la mai­non­taa sosi­aa­li­sen median sivus­toil­le. Täs­sä käy­te­tään kah­ta suur­ta sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti tak­tiik­kaa mak­set­tu mai­non­ta ja orgaa­ni­nen mainonta.

Mak­set­tu mai­non­ta vaa­tii rahal­lis­ta sijoit­ta­mis­ta ja orgaa­ni­nen mai­non­ta on yri­tyk­sen omaa tuot­ta­maa näky­vyyt­tä eli toi­sin sanoen ilmais­ta mai­non­taa. Orgaa­ni­nen mai­non­ta vaa­tii kui­ten­kin työ­pa­nos­tus­ta. Ero näi­den kah­den tak­tii­kan välil­lä on sii­nä, miten tavoi­te­taan halut­tu koh­dey­lei­sö. Mak­sul­li­sel­la mai­non­nal­la yri­tys yrit­tää tavoit­taa uusia asiak­kai­ta, joi­ta hän ei voi saa­vut­taa orgaa­ni­sil­la toi­mil­la. Tehok­kaas­sa sosi­aa­li­sen median stra­te­gias­sa on tasa­pai­no näi­den kah­den tak­tii­kan välil­lä. Täs­sä kan­nat­taa huo­mioi­da kum­mal­la saa­daan paras­ta tuot­toa yrityksellesi. 

Orgaaninen sisältö 

Orgaa­ni­sen sisäl­lön näky­vyys perus­tuu sosi­aa­li­sen median algo­rit­mei­hin, jot­ka lajit­te­le­vat vies­tit käyt­tä­jien syöt­teis­sä osu­vuu­den ja jul­kai­sua­jan perus­teel­la. Algo­rit­mit päät­tä­vät, kuin­ka toden­nä­köis­tä on, että käyt­tä­jä halu­aa näh­dä sisäl­tö­si. Aiem­mat vuo­ro­vai­ku­tuk­set yri­tyk­se­si kans­sa, käy­te­tyt “hash­ta­git” ja  tun­nis­teet vai­kut­ta­vat sii­hen, mikä orgaa­ni­nen sisäl­tö pää­tyy sit­ten koh­dey­lei­sön näkyvyyteen. 

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Maksettu sisältö 

Mak­set­tu sosi­aa­li­nen media aut­taa tuot­ta­maan lii­de­jä eri­lais­ten mai­nos­kam­pan­joi­den avul­la ja lisää­mään näky­vyyt­tä. Mak­se­tun sisäl­lön vai­ku­tus näkyy yleen­sä ulot­tu­vuu­te­na. Mak­set­tu sosi­aa­li­nen mai­non­ta tai “spon­so­roi­tu” sisäl­tö voi paran­taa tavoi­tet­ta­vuut­ta­si ja toi­mit­taa sisäl­tö­si laa­jem­mal­le ylei­söl­le. Mak­set­tu mai­non­ta on erit­täin tark­kaan koh­den­net­tua ja myös hyvin kus­tan­nus­te­ho­kas­ta.  Sosi­aa­li­sen median mai­nok­set ovat avain koh­dey­lei­sö­si tavoit­ta­mi­seen laajamittaisesti. 

Sosiaalisen median mainonnan edut

Sosi­aa­li­sen median mai­non­ta aut­taa yri­tys­tä­si lisää­mään brän­di­tie­toi­suut­ta, sitout­ta­maan ylei­söä­si ja saa­maan aikaan tuo­maan tulok­sia. Yksi sosi­aa­li­sen median mai­non­nan suu­rim­mis­ta eduis­ta on tark­ka koh­dey­lei­sö. Mui­ta etu­ja on, että yri­tys pys­tyy hal­lit­se­maan mai­nok­si­aan parem­min. Sosi­aa­li­sen median mai­non­nan avul­la voit hal­li­ta kam­pan­jaa alku­te­ki­jöis­tä asti. Inno­va­tii­vi­sia mai­nos­muo­to­ja pys­ty­tään teke­mään enem­män sosi­aa­li­ses­sa medias­sa ja mai­no­sym­pä­ris­tö kehit­tyy jatkuvasti.

Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa on help­po tavoit­taa päte­viä asiak­kai­ta ja huo­ma­ta ket­kä ovat oikeas­ti poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta. Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa on kehit­ty­nyt seu­ran­ta­me­ka­nis­mi tääl­lä pys­tyy hyvin seu­raa­maan kon­ver­sioi­ta. Sosi­aa­li­sen median mai­non­ta seu­raa kuin­ka mon­ta näyt­tö­ker­taa, nap­sau­tus­ta ja tulos­ta mai­nok­ses­sa on. Sosi­aa­li­sen median mai­non­ta kukois­taa datas­ta, sik­si pää­tök­set ohjaa­vat sitä. Tätä dataa tul­kit­se­mal­la näkee mikä toi­mii ja mikä ei.

Sosiaalisen median toimivuuden mittailu

Sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti läh­tee sosi­aa­li­sen median alus­to­jen käy­tös­tä ja kuin­ka koh­dey­lei­sö löy­tää näi­hin alus­toi­hin. Tar­koi­tuk­se­na sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­nis­sa on raken­taa brän­diä, kas­vat­taa myyn­tiä ja kas­vat­taa verk­ko­si­vus­ton lii­ken­net­tä. Tämä tar­koit­taa mate­ri­aa­lin jul­kai­se­mis­ta sosi­aa­li­sen median pro­fii­leis­sa, seu­raa­jien kuun­te­le­mis­ta ja sitout­ta­mis­ta. Saa­tu­ja tulok­sia täy­tyy ana­ly­soi­da ja tulos­ten perus­teel­la on hyvä muo­ka­ta sosi­aa­li­sen median mai­nok­sia aina paremmaksi.

Kun pyri­tään ymmär­tä­mään, miten mark­ki­noin­ti toi­mii sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, ana­ly­soi­daan omaa tavoit­ta­vuut­ta, sitou­tu­mis­ta ​​ja myyn­tiä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa elik­kä työs­te­tään sosi­aa­li­sen median analytiikka.

Sosiaalisen media mainonta testialustana 

Sosi­aa­li­nen media on ihan­teel­li­nen paik­ka yri­tyk­sel­le, joka halu­aa saa­da tie­toa ylei­sön­sä kiin­nos­tuk­sen koh­teis­ta. Halu­taan­pa käyn­nis­tää uusi tuo­te tai yri­tys, sosi­aa­li­nen media on täy­del­li­nen tes­tia­lus­ta, joka luo uusia mah­dol­li­suu­ksia yri­tyk­sil­le. Säh­köi­sen kau­pan­käyn­nin lisään­tyes­sä, on sel­vää, että sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti ei ole vain vaih­toeh­to. Kas­va­vas­sa kil­pai­lu­ti­lan­tees­sa yri­tyk­se­si täy­tyy olla muka­na sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, jot­ta asiak­kaat var­mas­ti löy­tä­vät sivuille.

Ota yhteyt­tä!
Mikä on sosiaalisen median mainonta?
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy