Facebook markkinointi ja sen useat keinot 

Some mark­ki­noin­ti \ Some orgaa­ni­set kei­not \ Face­book mark­ki­noin­ti \ Face­book mark­ki­noin­ti ja sen useat keinot

Face­book mark­ki­noin­ti yleis­tyy vuo­sit­tain yri­tys­ten kes­kuu­des­sa. Face­boo­kis­sa on jo lähes kol­me mil­joo­naa suo­ma­lais­ta joten on myös hyvin loo­gis­ta miet­tiä vaka­vas­ti Face­book mark­ki­noin­tia yri­tyk­sen mai­non­nan ja vies­tin­nän kanavana. 

Facebook markkinointi - mitä se on?

Face­book mark­ki­noin­ti - käsit­teen alle kuu­luu usei­ta eri tapo­ja tuo­da yri­tyk­sen vies­tiä esil­le. Suo­si­tuin tapa on teh­dä ilmai­sia jul­kai­su­ja eli pos­tauk­sia yri­tyk­sen omal­la Face­book-sivun “aika­ja­nal­la”. Aika­ja­na on siis yri­tyk­sen oma “sei­nä” johon kaik­ki teh­dyt pos­tauk­set kerään­ty­vät aika­jär­jes­tyk­seen. Näin asiak­kaat ja yri­tyk­ses­tä­si kiin­nos­tu­neet voi­vat käy­dä tutus­tu­mas­sa yri­tyk­se­si pal­ve­lui­hin ja viestintään. 

On kui­ten­kin hyvä muis­taa että Face­book mark­ki­noin­ti ei tavoi­ta kuin noin nel­jä pro­sent­tia yri­tyk­se­si Face­book kana­van seu­raa­jis­ta mut­ta ei ollen­kaan nii­tä asiak­kai­ta jot­ka eivät seu­raa yri­tyk­se­si Face­book kana­vaa. Mikä­li haluat siis tavoit­taa uusia asiak­kai­ta niin tar­vit­set ilmais­ten pos­taus­ten lisäk­si Face­book mark­ki­noin­tia mak­se­tul­la mainonnalla.

Eli toi­nen suo­sit­tu tapa nos­taa yri­tyk­se­si tun­net­tuut­ta on mak­sul­li­nen mai­non­ta Face­boo­kis­sa. Vie­lä täl­lä het­kel­lä mak­sul­li­nen mai­non­ta Face­boo­kis­sa on todel­la edul­lis­ta mut­ta hin­ta nousee vuo­sit­tain kil­pai­lun kas­vaes­sa. Myös sinun yri­tyk­se­si kil­pai­li­jat akti­voi­tu­vat jat­ku­vas­ti myös mak­se­tus­sa mai­non­nas­sa some-kana­vis­sa ja eten­kin Facebookissa. 

Kil­pai­lun kas­vaes­sa myös mai­non­nan hin­ta kas­vaa ja täs­tä voi­daan pitää hyvä­nä esi­merk­ki­nä Google-mai­non­nan hin­nan kehi­tys­tä vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den aika­na. Aiem­min yksi kävi­jä Googles­ta mak­soin yri­tyk­sel­le noin 0,10 euroa mut­ta tänä päi­vä­nä kävi­jäs­tä jou­du­taan mak­sa­maan lähes kai­kis­sa tapauk­sis­sa 2-5 euroa.

Tie­sit­kö: Yri­tyk­se­si verk­ko­kaup­pa­kin voi olla käte­väs­ti Facebookissa!

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Facebook markkinointi - ilmaiset julkaisut eli postaukset

Face­book mark­ki­noin­ti tukeu­tuu tie­ten­kin pal­jol­ti sisäl­töön eli kuviin ja vies­tei­hin jot­ka lisäät yri­tyk­se­si aika­ja­nal­le pos­tauk­si­na. Täs­tä ei kan­na­ta kui­ten­kaan stres­sa­ta lii­kaa kos­ka koke­muk­sem­me mukaan lii­ka asian poh­ti­mi­nen tyreh­dyt­tää ja hidas­taa yri­tyk­sen sisäl­lön­tuot­ta­mis­ta. Tee siis roh­keas­ti pos­tauk­sia ja muis­ta että Face­book mark­ki­noin­ti voi olla ren­toa sinun ei tar­vit­se olla mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja teh­däk­se­si mark­ki­noin­tia Face­boo­kis­sa ilmai­sil­la pos­tauk­sil­la. Voit siis myös kan­nus­taa yri­tyk­se­si hen­ki­lös­töä teke­mään jul­kai­su­ja ja otta­maan kuvia esi­mer­kik­si työ­maal­ta tai asia­kas­käyn­neil­tä ja näin saat jat­ku­vas­ti uut­ta tuo­ret­ta sisäl­töä joka kiin­nos­taa asiak­kai­ta­si. Tär­kein­tä on olla aktii­vi­nen ja ja seu­ra­ta miten Face­book mark­ki­noin­ti tuot­taa tulos­ta yri­tyk­se­si sivuil­la ja saat­ko esi­mer­kik­si lisää seu­raa­jia ja tyk­kää­jiä kanavallesi.

Alla kuva Face­book mark­ki­noin­nis­ta ilmai­sel­la postauksella.

facebook markkinointi postaus

Maksullinen Facebook markkinointi

Mak­sul­li­nen mai­non­ta on äärim­mäi­sen tär­keä tuki yri­tyk­se­si mark­ki­noin­nis­sa Face­boo­kis­sa. Voit tavoit­taa esi­mer­kik­si 500 euron media­bud­je­til­la Face­boo­kis­sa noin 50 000 - 500 000 poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta. Vaih­te­lu tavoi­te­tuis­sa asiak­kais­sa on suu­ri kos­ka mai­non­nan hin­ta mää­räy­tyy pal­jol­ti mai­nok­sen tavoit­teen mukaan. Mak­sul­li­nen Face­book mark­ki­noin­ti tar­jo­aa esi­mer­kik­si vaih­toeh­don “lii­ken­teen ohjauk­sel­le” yri­tyk­se­si verk­ko­si­vuil­le ja toi­se­na suo­si­tuim­pa­na mai­nos­muo­to­na voi­daan käyt­tää “tun­net­tuu­den nos­toa”. Voit siis ohja­ta asiak­kai­ta sivuil­le­si Face­boo­kis­sa teh­dyis­tä mai­nok­sis­ta tai vaih­toeh­toi­ses­ti tavoit­taa mah­dol­li­sim­man usei­ta asiak­kai­ta vies­til­lä­si ohjaa­mat­ta hei­tä kui­ten­kaan yri­tyk­se­si verk­ko­si­vus­tol­le. Näin tavoi­tat enem­män ihmi­siä samall­la media­bud­je­til­la ja yri­tyk­se­si tun­net­tuus kas­vaa vauhdikkaammin.

Facebook markkinointi maksettu mainos

Kansainvälinen mainonta

Face­book mark­ki­noin­ti toi­mii hyvin maas­ta riip­pu­mat­ta. Oikeas­taan sosi­aa­li­nen media ja Face­book on yksi par­hai­ta tapo­ja tar­kis­taa voi­si­ko yri­tyk­se­si pal­ve­lul­le olla kysyn­tää valit­se­mis­sa­si koh­de­mais­sa. Mai­non­taa voi­daan siis teh­dä maas­ta riip­pu­mat­ta käy­tän­nös­sä vain osoi­tet­ta muut­ta­mal­la Face­boo­kin Busi­ness Mana­ge­ris­sa / Ads Mana­ge­ris­sa. Näin voit käyt­tää yri­tyk­se­si val­mii­ta mai­nok­sia ja kam­pan­joi­ta mut­ta koit­taa mil­lai­sen vas­taan­o­ton yri­tyk­se­si pal­ve­lut saa­vat valit­se­mis­sa­si mais­sa joi­hin olet ehkä avaa­mas­sa yri­tyk­se­si lii­ke­toi­min­taa. Mikä­li mie­tit mai­nos­ten kään­tä­mis­tä halua­mal­le­si kie­lel­le niin voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la kään­nös­toi­mis­tok­si Delin­gu­aa. Olem­me saa­neet heil­tä jat­ku­vas­ti hyvää pal­ve­lua mai­nos­ten kään­tä­mi­ses­sä halu­tuil­le kie­lil­le ja kään­nök­set onnis­tu­vat oli­pa sit­ten kysees­sä Zua­hi­li, Por­tu­ga­li tai joku hie­man useam­min käy­tet­ty kie­li. Näin voit kes­kit­tyä mai­non­nan opti­moi­mi­seen ja jät­tää kään­tä­mi­sen natii­veil­le ammattilaisille.

Facebook markkinointi ammattilainen

Kuinka kannattaa edetä?

Mikä­li mie­tit vie­lä miten yri­tyk­se­si Face­book mark­ki­noin­ti kan­nat­taa aloit­taa niin kysy roh­keas­ti lisää ja sovi­taan esi­mer­kik­si teho­kas etä­pa­la­ve­ri aihees­ta. Näin voim­me kes­kus­tel­la sinun yri­tyk­sel­le­si par­hais­ta tavois­ta tavoit­taa poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaat Face­boo­kis­ta. Annam­me aina vink­ke­jä veloi­tuk­set­ta ja voit jat­kaa Face­book mark­ki­noin­tiin pereh­ty­mis­tä itse­näi­ses­ti tai pyy­tää asian­tun­te­val­ta tii­mil­täm­me apu­ja! Ota yhteyt­tä nyt!

Ota yhteyt­tä!
Facebook markkinointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy