Facebook markkinointi ja sen useat keinot 

Some mark­ki­noin­ti \ Some orgaa­ni­set kei­not \ Face­book mark­ki­noin­ti \ Face­book mark­ki­noin­ti ja sen useat keinot

Face­book mark­ki­noin­ti yleis­tyy vuo­sit­tain yri­tys­ten kes­kuu­des­sa. Face­boo­kis­sa on jo lähes kol­me mil­joo­naa suo­ma­lais­ta joten on myös hyvin loo­gis­ta miet­tiä vaka­vas­ti Face­book mark­ki­noin­tia yri­tyk­sen mai­non­nan ja vies­tin­nän kanavana. 

Facebook markkinointi - mitä se on?

Face­book mark­ki­noin­ti - käsit­teen alle kuu­luu usei­ta eri tapo­ja tuo­da yri­tyk­sen vies­tiä esil­le. Suo­si­tuin tapa on teh­dä ilmai­sia jul­kai­su­ja eli pos­tauk­sia yri­tyk­sen omal­la Face­book-sivun “aika­ja­nal­la”. Aika­ja­na on siis yri­tyk­sen oma “sei­nä” johon kaik­ki teh­dyt pos­tauk­set kerään­ty­vät aika­jär­jes­tyk­seen. Näin asiak­kaat ja yri­tyk­ses­tä­si kiin­nos­tu­neet voi­vat käy­dä tutus­tu­mas­sa yri­tyk­se­si pal­ve­lui­hin ja viestintään. 

On kui­ten­kin hyvä muis­taa että Face­book mark­ki­noin­ti ei tavoi­ta kuin noin nel­jä pro­sent­tia yri­tyk­se­si Face­book kana­van seu­raa­jis­ta mut­ta ei ollen­kaan nii­tä asiak­kai­ta jot­ka eivät seu­raa yri­tyk­se­si Face­book kana­vaa. Mikä­li haluat siis tavoit­taa uusia asiak­kai­ta niin tar­vit­set ilmais­ten pos­taus­ten lisäk­si Face­book mark­ki­noin­tia mak­se­tul­la mainonnalla.

Eli toi­nen suo­sit­tu tapa nos­taa yri­tyk­se­si tun­net­tuut­ta on mak­sul­li­nen mai­non­ta Face­boo­kis­sa. Vie­lä täl­lä het­kel­lä mak­sul­li­nen mai­non­ta Face­boo­kis­sa on todel­la edul­lis­ta mut­ta hin­ta nousee vuo­sit­tain kil­pai­lun kas­vaes­sa. Myös sinun yri­tyk­se­si kil­pai­li­jat akti­voi­tu­vat jat­ku­vas­ti myös mak­se­tus­sa mai­non­nas­sa some-kana­vis­sa ja eten­kin Facebookissa. 

Kil­pai­lun kas­vaes­sa myös mai­non­nan hin­ta kas­vaa ja täs­tä voi­daan pitää hyvä­nä esi­merk­ki­nä Google-mai­non­nan hin­nan kehi­tys­tä vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den aika­na. Aiem­min yksi kävi­jä Googles­ta mak­soin yri­tyk­sel­le noin 0,10 euroa mut­ta tänä päi­vä­nä kävi­jäs­tä jou­du­taan mak­sa­maan lähes kai­kis­sa tapauk­sis­sa 2-5 euroa.

Tie­sit­kö: Yri­tyk­se­si verk­ko­kaup­pa­kin voi olla käte­väs­ti Facebookissa!

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Facebook markkinointi - ilmaiset julkaisut eli postaukset

Face­book mark­ki­noin­ti tukeu­tuu tie­ten­kin pal­jol­ti sisäl­töön eli kuviin ja vies­tei­hin jot­ka lisäät yri­tyk­se­si aika­ja­nal­le pos­tauk­si­na. Täs­tä ei kan­na­ta kui­ten­kaan stres­sa­ta lii­kaa kos­ka koke­muk­sem­me mukaan lii­ka asian poh­ti­mi­nen tyreh­dyt­tää ja hidas­taa yri­tyk­sen sisäl­lön­tuot­ta­mis­ta. Tee siis roh­keas­ti pos­tauk­sia ja muis­ta että Face­book mark­ki­noin­ti voi olla ren­toa sinun ei tar­vit­se olla mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja teh­däk­se­si mark­ki­noin­tia Face­boo­kis­sa ilmai­sil­la pos­tauk­sil­la. Voit siis myös kan­nus­taa yri­tyk­se­si hen­ki­lös­töä teke­mään jul­kai­su­ja ja otta­maan kuvia esi­mer­kik­si työ­maal­ta tai asia­kas­käyn­neil­tä ja näin saat jat­ku­vas­ti uut­ta tuo­ret­ta sisäl­töä joka kiin­nos­taa asiak­kai­ta­si. Tär­kein­tä on olla aktii­vi­nen ja ja seu­ra­ta miten Face­book mark­ki­noin­ti tuot­taa tulos­ta yri­tyk­se­si sivuil­la ja saat­ko esi­mer­kik­si lisää seu­raa­jia ja tyk­kää­jiä kanavallesi.

Alla kuva Face­book mark­ki­noin­nis­ta ilmai­sel­la postauksella.

facebook markkinointi postaus

Maksullinen Facebook markkinointi

Mak­sul­li­nen mai­non­ta on äärim­mäi­sen tär­keä tuki yri­tyk­se­si mark­ki­noin­nis­sa Face­boo­kis­sa. Voit tavoit­taa esi­mer­kik­si 500 euron media­bud­je­til­la Face­boo­kis­sa noin 50 000 - 500 000 poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta. Vaih­te­lu tavoi­te­tuis­sa asiak­kais­sa on suu­ri kos­ka mai­non­nan hin­ta mää­räy­tyy pal­jol­ti mai­nok­sen tavoit­teen mukaan. Mak­sul­li­nen Face­book mark­ki­noin­ti tar­jo­aa esi­mer­kik­si vaih­toeh­don “lii­ken­teen ohjauk­sel­le” yri­tyk­se­si verk­ko­si­vuil­le ja toi­se­na suo­si­tuim­pa­na mai­nos­muo­to­na voi­daan käyt­tää “tun­net­tuu­den nos­toa”. Voit siis ohja­ta asiak­kai­ta sivuil­le­si Face­boo­kis­sa teh­dyis­tä mai­nok­sis­ta tai vaih­toeh­toi­ses­ti tavoit­taa mah­dol­li­sim­man usei­ta asiak­kai­ta vies­til­lä­si ohjaa­mat­ta hei­tä kui­ten­kaan yri­tyk­se­si verk­ko­si­vus­tol­le. Näin tavoi­tat enem­män ihmi­siä samall­la media­bud­je­til­la ja yri­tyk­se­si tun­net­tuus kas­vaa vauhdikkaammin.

Facebook markkinointi maksettu mainos

Kansainvälinen mainonta

Face­book mark­ki­noin­ti toi­mii hyvin maas­ta riip­pu­mat­ta. Oikeas­taan sosi­aa­li­nen media ja Face­book on yksi par­hai­ta tapo­ja tar­kis­taa voi­si­ko yri­tyk­se­si pal­ve­lul­le olla kysyn­tää valit­se­mis­sa­si koh­de­mais­sa. Mai­non­taa voi­daan siis teh­dä maas­ta riip­pu­mat­ta käy­tän­nös­sä vain osoi­tet­ta muut­ta­mal­la Face­boo­kin Busi­ness Mana­ge­ris­sa / Ads Mana­ge­ris­sa. Näin voit käyt­tää yri­tyk­se­si val­mii­ta mai­nok­sia ja kam­pan­joi­ta mut­ta koit­taa mil­lai­sen vas­taan­o­ton yri­tyk­se­si pal­ve­lut saa­vat valit­se­mis­sa­si mais­sa joi­hin olet ehkä avaa­mas­sa yri­tyk­se­si lii­ke­toi­min­taa. Mikä­li mie­tit mai­nos­ten kään­tä­mis­tä halua­mal­le­si kie­lel­le niin voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la kään­nös­toi­mis­tok­si Delin­gu­aa. Olem­me saa­neet heil­tä jat­ku­vas­ti hyvää pal­ve­lua mai­nos­ten kään­tä­mi­ses­sä halu­tuil­le kie­lil­le ja kään­nök­set onnis­tu­vat oli­pa sit­ten kysees­sä Zua­hi­li, Por­tu­ga­li tai joku hie­man useam­min käy­tet­ty kie­li. Näin voit kes­kit­tyä mai­non­nan opti­moi­mi­seen ja jät­tää kään­tä­mi­sen natii­veil­le ammattilaisille.

Facebook markkinointi ammattilainen

Kuinka kannattaa edetä?

Mikä­li mie­tit vie­lä miten yri­tyk­se­si Face­book mark­ki­noin­ti kan­nat­taa aloit­taa niin kysy roh­keas­ti lisää ja sovi­taan esi­mer­kik­si teho­kas etä­pa­la­ve­ri aihees­ta. Näin voim­me kes­kus­tel­la sinun yri­tyk­sel­le­si par­hais­ta tavois­ta tavoit­taa poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaat Face­boo­kis­ta. Annam­me aina vink­ke­jä veloi­tuk­set­ta ja voit jat­kaa Face­book mark­ki­noin­tiin pereh­ty­mis­tä itse­näi­ses­ti tai pyy­tää asian­tun­te­val­ta tii­mil­täm­me apu­ja! Ota yhteyt­tä nyt!

Ota yhteyt­tä!
Facebook markkinointi
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy