Mitä Google mainonta on? 

Google mai­non­ta voi olla pelot­ta­vaa. Miten se toi­mii, mikä on paras tapa teh­dä siel­lä mai­non­taa ja kuin­ka edes aloit­taa? Vaik­ka Google mai­non­nan maa­il­ma oli­si sinul­le täy­sin vie­ras, älä sul­je sen tuo­mia mah­dol­li­suu­ksia pois. Me Kublal­la viem­me bis­nek­se­si Googlen paraa­ti­pai­koil­le, jot­ta tavoi­tat asiak­kaa­si juu­ri sil­lä het­kel­lä, kun he halua­vat ostaa. Täs­sä artik­ke­lis­sa ker­rom­me perus­teet sii­tä mitä Google mai­non­ta on!

Google mainonta pähkinänkuoressa

Suo­ma­lai­set ovat ahke­ria googlet­ta­jia – pel­käs­tään Suo­mes­sa teh­dään 30 mil­joo­naa Google-hakua joka ainoa päi­vä! Googles­ta etsi­tään niin vil­la­suk­kia tai kodin­ko­nei­ta myy­vät yri­tyk­set kuin tai­de­museon aukio­loa­jat­kin. Voit siis olla var­ma, että mil­joo­nis­ta hauis­ta löy­ty­vät myös ne asiak­kaat, jot­ka etsi­vät juu­ri sinun tuot­tei­ta­si tai palveluitasi.

Google mai­non­ta pitää sisäl­lään sekä orgaa­ni­sen että mak­sul­li­sen tavan haa­lia näky­vyyt­tä. Pää­sään­töi­ses­ti näis­tä tavois­ta molem­pia tar­vi­taan, sil­lä ne tuke­vat toi­nen tois­taan. Nopeam­pia tulok­sia tuo mak­sul­li­nen Google mai­non­ta, joten se kan­nat­taa lait­taa pyö­ri­mään jo yri­tyk­sen ensim­mäi­sis­tä toi­min­ta­päi­vis­tä alkaen. Orgaa­ni­nen näky­vyys tar­koit­taa esi­mer­kik­si haku­ko­neop­ti­moin­nin avul­la saa­tua huo­mio­ta, kun taas mak­sul­li­nen Google mai­non­ta vaa­tii mai­nos­pai­kan osta­mis­ta vaik­ka­pa haku­tu­los­si­vun kär­jes­tä tai You­Tu­be-videon alusta.

Google mai­non­ta on var­sin teho­kas­ta, sil­lä se perus­tuu osta­vien asiak­kai­den käyt­tä­miin hakusa­noi­hin. Esi­mer­kik­si Googlen hakusa­na­mai­non­ta koh­dis­te­taan hakusa­no­jen avul­la vain niil­le poten­ti­aa­li­sil­le osta­jil­le, jot­ka halua­vat ostaa tuot­teen tai pal­ve­lun ja käyt­tä­vät tuo­tet­ta tai pal­ve­lua myy­vän yri­tyk­sen löy­tä­mi­seen haku­ko­net­ta. Mak­sat ainoas­taan mai­nok­sen klik­kauk­sis­ta (CPC, Cost Per Click) sen sijaan, että sinul­ta veloi­tet­tai­siin jokai­ses­ta näyt­tö­ker­ras­ta (CPV, Cost Per View).

Hakusa­na­mai­non­taa teh­des­sä hakusa­na­mai­nos koos­tuu pää­osin teks­tis­tä, mut­ta mikä­li haluat tuo­da tuot­tee­si tai pal­ve­lusi esil­le esi­mer­kik­si tren­dik­kääl­lä videol­la, tar­jo­aa Google rat­kai­sun myös sii­hen! Google Display -mai­non­ta mah­dol­lis­taa eri­lais­ten kuvien, videoi­den sekä ani­maa­tioi­den käy­tön mai­non­nas­sa. Näi­den eri­lais­ten mai­nos­vaih­toeh­to­jen lisäk­si yksi tär­keim­mis­tä omi­nai­suuk­sis­ta eten­kin verk­ko­kaup­pi­aal­le tai pai­kal­li­sel­le yrit­tä­jäl­le on Google Shop­ping -omi­nai­suus, jon­ka avul­la asia­kas näkee ensim­mäi­se­nä haku­tu­los­si­vul­la tuot­tee­si kuvan, hin­nan, arvos­te­lut ja lin­kin suo­raan kaup­paan – näin voit olla var­ma, ettet jää pahim­pien kil­pai­li­joi­den jalkoihin!

Mitä Google mainonta on? Google Shopping mainonta
Google Shop­ping -mainonta

Google Ads -mainonta

Google mai­non­ta tun­ne­taan myös nimel­lä haku­ko­ne­mai­non­ta tai Google Ads -mai­non­ta (ent. Google AdWords). Kyse on yhdes­tä tehok­kaim­mis­ta digi­mark­ki­noin­nin muo­dois­ta, joka oikein teh­ty­nä mak­saa itsen­sä monin­ker­tai­ses­ti takai­sin. Aikaa ja vai­vaa kan­nat­taa­kin näh­dä Google Ads -mai­non­nan suun­nit­te­luun – eikä ulko­puo­li­sen asian­tun­ti­jan avus­ta kan­na­ta kiel­täy­tyä. Huo­lel­li­sen suun­nit­te­lu­vai­heen jäl­keen mai­non­nan luon­ti tapah­tuu Google Ads -tilin kautta.

Suun­ni­tel­mal­li­nen Google Ads -mai­non­ta on par­haim­mil­laan erit­täin kus­tan­nus­te­ho­kas tapa mai­nos­taa. Google Ads -mai­non­nan hin­taan vai­kut­ta­vat monet eri teki­jät, kuten Googlen anta­mat laa­tu­pis­teet sekä hakusa­nan suo­sio. Huo­nos­ti suun­ni­tel­tu ja toteu­tet­tu mai­nos kaik­kien halua­mal­la hakusa­nal­la tulee poik­keuk­set­ta kal­liik­si, kun taas fik­su mai­nos kera sopu­hin­tai­sen hakusa­nan tekee taa­tus­ti teh­tä­vän­sä tuo­den toi­vot­tu­ja tulok­sia hyvään hintaan.

Kun suu­rin osa yri­tyk­sis­tä halu­aa näkyä Googles­sa, on kil­pai­lu kovaa. Ole­mat­to­mal­la suun­nit­te­lul­la ja hei­kol­la toteu­tuk­sel­la ei kan­na­ta haa­veil­la uusis­ta asiak­kais­ta tai kas­saan kilah­te­le­vis­ta eurois­ta. Kai­kis­ta fik­suin­ta sekä talou­del­li­ses­ti että ajal­li­ses­ti on jät­tää Google Ads -mai­non­ta aina­kin alkuun ammat­ti­lai­sen har­teil­le, mikä­li aikai­sem­paa koke­mus­ta ei itsel­tä löy­dy. Asian­tun­ti­jan joh­dol­la opit halu­tes­sa­si itse­kin, ja voit myö­hem­min teh­dä mai­non­taa omin avuin mikä­li aikaa ja kiin­nos­tus­ta löy­tyy. Jos haluat vali­ta ker­ras­ta hyvän ammat­ti­lai­sen avuk­se­si, löy­dät osta­jan oppaas­ta kai­ken tar­vit­se­ma­si tie­don aika­si arvoi­sen asian­tun­ti­jan löytämiseen.

Mie­tit­kö Google-mai­non­nan aloit­ta­mis­ta ensim­mäis­tä ker­taa, etkä oikein tie­dä mis­tä aloit­taa? Lukai­se läpi tämä hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vä Google Ads -mai­non­nan opas, jol­la saat hom­man käyntiin!

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Google Display -mainonta

Google Display -mai­non­ta on lois­ta­va tapa tuo­da esil­le tuot­teen tai pal­ve­lun lisäk­si brän­di. Sii­nä mis­sä jokai­sen yri­tyk­sen hakusa­na­mai­nos näyt­tää lähes ident­ti­sel­tä, voit Google Display -mai­non­taa teke­mäl­lä esit­tää teks­ti­mai­nok­sen sijaan esi­mer­kik­si kuva- tai videomainoksen.

Google Display Network (GDN) eli Google Display -ver­kos­to tavoit­taa mel­kein jokai­sen inter­ne­tin käyt­tä­jän, mikä tekee sii­tä mie­let­tö­män hyvän mah­dol­li­suu­den menes­tyä. Google Display -mai­non­ta on jär­ke­vää eten­kin sil­loin, kun haluat kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti kas­vat­taa brän­din tun­net­tuut­ta, haa­lia näky­vyyt­tä teke­mäl­lä ban­ne­ri­mai­non­taa (Pros­pek­toi­va GDN), levit­tää uuden tuot­teen tai pal­ve­lun ilo­sa­no­maa taik­ka hyö­dyn­tää uudel­leen­mark­ki­noin­nin voi­maa.

Google Display -mai­non­taa ovat esi­mer­kik­si Google mai­non­ta You­Tu­bes­sa ja Google mai­non­ta Gmai­lis­sa, niis­tä lisää alla.

Google mainonta YouTubessa

Tie­dät taa­tus­ti, että Google on maa­il­man suo­si­tuin haku­ko­ne. Mut­ta tie­sit­kö, että hyvä­nä kak­ko­se­na tulee You­Tu­be? Mak­sul­li­nen Google mai­non­ta kat­taa myös You­Tu­ben, jos­sa voit esit­tää mai­nos­ta­si esi­mer­kik­si suo­si­tun videon alus­sa, puo­li­vä­lis­sä tai lopussa.

You­Tu­be-mai­non­ta on haku­ko­neop­ti­moin­tia nopeam­pi reit­ti teh­dä tulok­sia sekä teks­ti- tai kuva­mai­nos­ta toden­nä­köi­sem­pi tapa kiin­nit­tää poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan huo­mio – videot ovat tämän aika­kau­den hit­ti, joi­den hyö­dyn­tä­mi­nen mai­non­nas­sa kan­nat­taa. Google mai­non­ta You­Tu­bes­sa on fik­sua eten­kin sil­loin, kun haluat kas­vat­taa tun­net­tuut­ta tai vai­kut­taa asiak­kaan osto­pää­tök­seen. Mikä­li haluat suo­ria osto­ja, on esi­mer­kik­si hakusa­na­mai­non­ta jär­ke­väm­pi vaihtoehto.

Google mai­non­ta You­Tu­bes­sa mak­saa sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas kat­soo mai­nos­ta vähin­tään 30 sekun­nin ajan tai klik­kaa mai­nok­ses­ta verk­ko­si­vus­tol­le­si. Et siis jou­du mak­su­mie­hek­si lyhyis­tä näyt­tö­ker­rois­ta, joi­den kat­so­jil­la ei herän­nyt kiin­nos­tus­ta yri­tys­tä­si kohtaan.

Google mainonta Gmailissa

Gmail on suo­ma­lais­ten suo­si­ma säh­kö­pos­ti­pal­ve­lu, jon­ka lähes jokai­nen Pek­ka ja Mai­ja käy­vät kat­so­mas­sa päi­vit­täin. Gmai­lin suo­sio eri ikäis­ten kes­kuu­des­sa tekee sii­tä lois­ta­van mai­nos­pai­kan. Google mai­non­ta Gmai­lis­sa on ver­rat­tu­na esi­mer­kik­si hakusa­na­mai­non­taan aina­kin vie­lä tois­tai­sek­si edul­li­sem­paa, sil­lä useim­mat yri­tyk­set ovat kes­kit­tä­neet voi­ma­va­ran­sa Gmai­lin sijaan juu­ri­kin hakusa­na­mai­non­taan tai YouTube-mainontaan.

Gmail-mai­non­ta ei ole sama asia kuin säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti, sil­lä Gmail-mai­non­taa on mah­dol­lis­ta koh­den­taa muun muas­sa nii­den hakusa­no­jen mukaan, joi­ta poten­ti­aa­li­nen asia­kas on käyt­tä­nyt etsies­sään tuo­tet­ta tai pal­ve­lua Googles­ta. Poi­ke­ten kui­ten­kin myös hakusa­no­jen perus­teel­la toi­mi­vas­ta hakusa­na­mai­non­nas­ta, koh­dis­te­taan Gmail-mai­non­nas­sa mai­nos hakusa­no­jen avul­la poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den kiin­nos­tuk­sen koh­tei­siin sopivaksi.

Google mai­non­ta Gmai­lis­sa mak­saa tut­tuun tapaan vain, kun asia­kas klik­kaa mai­nos­ta Gmai­lis­sa. Klik­kauk­sen hin­taan vai­kut­taa muun muas­sa kil­pai­lu­ti­lan­ne. Gmail-mai­non­taa kan­nat­taa alkaa teke­mään nyt eikä vuo­den pääs­tä, sil­lä mai­nos­ta­mi­nen Gmai­lis­sa on vie­lä edullista.

Yhteenveto Google mainonnasta

Suun­ni­tel­mal­li­suus on tär­ke­ää, kun läh­det teke­mään mai­non­taa Googles­sa. Yksit­täi­nen hakusa­na­mai­nos tai pari Gmail-mai­nos­ta ovat lähes poik­keuk­set­ta pelk­kää rahan huk­kaa, kun taas koko­nais­val­tai­nen ja suun­ni­tel­mal­li­nen teke­mi­nen tuo­vat tulos­ta. Google mai­non­ta täy­tyy teh­dä alus­ta alkaen oikein, jot­ta jokai­nen vai­he raken­tuu van­kan poh­jan päälle.

Suo­ma­lai­set etsi­vät jokai­sen päi­vän aika­na 30 mil­joo­nan Google-haun edes­tä tie­toa, tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta. Karu totuus on, ettet saa näis­tä poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta yhtä­kään kiin­ni, jos et tie­dä mitä teet. Voit teh­dä Google mai­non­taa monil­la eri tavoil­la, ja jokai­sel­la mai­nos­vaih­toeh­dol­la on paik­kan­sa asiak­kai­den eri­lais­ten osto­pol­ku­jen var­rel­la – esi­mer­kik­si hakusa­na­mai­nos voi saa­da poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan käy­mään verk­ko­si­vus­tol­la­si ja har­kit­se­maan tuot­tee­si ostoa, jon­ka jäl­keen mie­len­kiin­toi­nen You­Tu­be-mai­nos ohjaa tämän asiak­kaan vie­rai­le­maan verk­ko­si­vus­tol­la­si uudes­taan, kos­ka osto­pää­tös har­voin syn­tyy heti ensim­mäi­sel­lä kerralla.

Mikä­li Google mai­non­ta kiin­nos­taa sinua, mut­ta et tie­dä kuin­ka aloit­taa, ota mei­hin yhteyttä!

Ota yhteyt­tä!
Mitä on Google mainonta?
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy