Mitä Google mainonta on? 

Google mai­non­ta voi olla pelot­ta­vaa. Miten se toi­mii, mikä on paras tapa teh­dä siel­lä mai­non­taa ja kuin­ka edes aloit­taa? Vaik­ka Google mai­non­nan maa­il­ma oli­si sinul­le täy­sin vie­ras, älä sul­je sen tuo­mia mah­dol­li­suu­ksia pois. Me Kublal­la viem­me bis­nek­se­si Googlen paraa­ti­pai­koil­le, jot­ta tavoi­tat asiak­kaa­si juu­ri sil­lä het­kel­lä, kun he halua­vat ostaa. Täs­sä artik­ke­lis­sa ker­rom­me perus­teet sii­tä mitä Google mai­non­ta on!

Google mainonta pähkinänkuoressa

Suo­ma­lai­set ovat ahke­ria googlet­ta­jia – pel­käs­tään Suo­mes­sa teh­dään 30 mil­joo­naa Google-hakua joka ainoa päi­vä! Googles­ta etsi­tään niin vil­la­suk­kia tai kodin­ko­nei­ta myy­vät yri­tyk­set kuin tai­de­museon aukio­loa­jat­kin. Voit siis olla var­ma, että mil­joo­nis­ta hauis­ta löy­ty­vät myös ne asiak­kaat, jot­ka etsi­vät juu­ri sinun tuot­tei­ta­si tai palveluitasi.

Google mai­non­ta pitää sisäl­lään sekä orgaa­ni­sen että mak­sul­li­sen tavan haa­lia näky­vyyt­tä. Pää­sään­töi­ses­ti näis­tä tavois­ta molem­pia tar­vi­taan, sil­lä ne tuke­vat toi­nen tois­taan. Nopeam­pia tulok­sia tuo mak­sul­li­nen Google mai­non­ta, joten se kan­nat­taa lait­taa pyö­ri­mään jo yri­tyk­sen ensim­mäi­sis­tä toi­min­ta­päi­vis­tä alkaen. Orgaa­ni­nen näky­vyys tar­koit­taa esi­mer­kik­si haku­ko­neop­ti­moin­nin avul­la saa­tua huo­mio­ta, kun taas mak­sul­li­nen Google mai­non­ta vaa­tii mai­nos­pai­kan osta­mis­ta vaik­ka­pa haku­tu­los­si­vun kär­jes­tä tai You­Tu­be-videon alusta.

Google mai­non­ta on var­sin teho­kas­ta, sil­lä se perus­tuu osta­vien asiak­kai­den käyt­tä­miin hakusa­noi­hin. Esi­mer­kik­si Googlen hakusa­na­mai­non­ta koh­dis­te­taan hakusa­no­jen avul­la vain niil­le poten­ti­aa­li­sil­le osta­jil­le, jot­ka halua­vat ostaa tuot­teen tai pal­ve­lun ja käyt­tä­vät tuo­tet­ta tai pal­ve­lua myy­vän yri­tyk­sen löy­tä­mi­seen haku­ko­net­ta. Mak­sat ainoas­taan mai­nok­sen klik­kauk­sis­ta (CPC, Cost Per Click) sen sijaan, että sinul­ta veloi­tet­tai­siin jokai­ses­ta näyt­tö­ker­ras­ta (CPV, Cost Per View).

Hakusa­na­mai­non­taa teh­des­sä hakusa­na­mai­nos koos­tuu pää­osin teks­tis­tä, mut­ta mikä­li haluat tuo­da tuot­tee­si tai pal­ve­lusi esil­le esi­mer­kik­si tren­dik­kääl­lä videol­la, tar­jo­aa Google rat­kai­sun myös sii­hen! Google Display -mai­non­ta mah­dol­lis­taa eri­lais­ten kuvien, videoi­den sekä ani­maa­tioi­den käy­tön mai­non­nas­sa. Näi­den eri­lais­ten mai­nos­vaih­toeh­to­jen lisäk­si yksi tär­keim­mis­tä omi­nai­suuk­sis­ta eten­kin verk­ko­kaup­pi­aal­le tai pai­kal­li­sel­le yrit­tä­jäl­le on Google Shop­ping -omi­nai­suus, jon­ka avul­la asia­kas näkee ensim­mäi­se­nä haku­tu­los­si­vul­la tuot­tee­si kuvan, hin­nan, arvos­te­lut ja lin­kin suo­raan kaup­paan – näin voit olla var­ma, ettet jää pahim­pien kil­pai­li­joi­den jalkoihin!

Mitä Google mainonta on? Google Shopping mainonta
Google Shop­ping -mainonta

Google Ads -mainonta

Google mai­non­ta tun­ne­taan myös nimel­lä haku­ko­ne­mai­non­ta tai Google Ads -mai­non­ta (ent. Google AdWords). Kyse on yhdes­tä tehok­kaim­mis­ta digi­mark­ki­noin­nin muo­dois­ta, joka oikein teh­ty­nä mak­saa itsen­sä monin­ker­tai­ses­ti takai­sin. Aikaa ja vai­vaa kan­nat­taa­kin näh­dä Google Ads -mai­non­nan suun­nit­te­luun – eikä ulko­puo­li­sen asian­tun­ti­jan avus­ta kan­na­ta kiel­täy­tyä. Huo­lel­li­sen suun­nit­te­lu­vai­heen jäl­keen mai­non­nan luon­ti tapah­tuu Google Ads -tilin kautta.

Suun­ni­tel­mal­li­nen Google Ads -mai­non­ta on par­haim­mil­laan erit­täin kus­tan­nus­te­ho­kas tapa mai­nos­taa. Google Ads -mai­non­nan hin­taan vai­kut­ta­vat monet eri teki­jät, kuten Googlen anta­mat laa­tu­pis­teet sekä hakusa­nan suo­sio. Huo­nos­ti suun­ni­tel­tu ja toteu­tet­tu mai­nos kaik­kien halua­mal­la hakusa­nal­la tulee poik­keuk­set­ta kal­liik­si, kun taas fik­su mai­nos kera sopu­hin­tai­sen hakusa­nan tekee taa­tus­ti teh­tä­vän­sä tuo­den toi­vot­tu­ja tulok­sia hyvään hintaan.

Kun suu­rin osa yri­tyk­sis­tä halu­aa näkyä Googles­sa, on kil­pai­lu kovaa. Ole­mat­to­mal­la suun­nit­te­lul­la ja hei­kol­la toteu­tuk­sel­la ei kan­na­ta haa­veil­la uusis­ta asiak­kais­ta tai kas­saan kilah­te­le­vis­ta eurois­ta. Kai­kis­ta fik­suin­ta sekä talou­del­li­ses­ti että ajal­li­ses­ti on jät­tää Google Ads -mai­non­ta aina­kin alkuun ammat­ti­lai­sen har­teil­le, mikä­li aikai­sem­paa koke­mus­ta ei itsel­tä löy­dy. Asian­tun­ti­jan joh­dol­la opit halu­tes­sa­si itse­kin, ja voit myö­hem­min teh­dä mai­non­taa omin avuin mikä­li aikaa ja kiin­nos­tus­ta löy­tyy. Jos haluat vali­ta ker­ras­ta hyvän ammat­ti­lai­sen avuk­se­si, löy­dät osta­jan oppaas­ta kai­ken tar­vit­se­ma­si tie­don aika­si arvoi­sen asian­tun­ti­jan löytämiseen.

Mie­tit­kö Google-mai­non­nan aloit­ta­mis­ta ensim­mäis­tä ker­taa, etkä oikein tie­dä mis­tä aloit­taa? Lukai­se läpi tämä hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vä Google Ads -mai­non­nan opas, jol­la saat hom­man käyntiin!

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Google Display -mainonta

Google Display -mai­non­ta on lois­ta­va tapa tuo­da esil­le tuot­teen tai pal­ve­lun lisäk­si brän­di. Sii­nä mis­sä jokai­sen yri­tyk­sen hakusa­na­mai­nos näyt­tää lähes ident­ti­sel­tä, voit Google Display -mai­non­taa teke­mäl­lä esit­tää teks­ti­mai­nok­sen sijaan esi­mer­kik­si kuva- tai videomainoksen.

Google Display Network (GDN) eli Google Display -ver­kos­to tavoit­taa mel­kein jokai­sen inter­ne­tin käyt­tä­jän, mikä tekee sii­tä mie­let­tö­män hyvän mah­dol­li­suu­den menes­tyä. Google Display -mai­non­ta on jär­ke­vää eten­kin sil­loin, kun haluat kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti kas­vat­taa brän­din tun­net­tuut­ta, haa­lia näky­vyyt­tä teke­mäl­lä ban­ne­ri­mai­non­taa (Pros­pek­toi­va GDN), levit­tää uuden tuot­teen tai pal­ve­lun ilo­sa­no­maa taik­ka hyö­dyn­tää uudel­leen­mark­ki­noin­nin voi­maa.

Google Display -mai­non­taa ovat esi­mer­kik­si Google mai­non­ta You­Tu­bes­sa ja Google mai­non­ta Gmai­lis­sa, niis­tä lisää alla.

Google mainonta YouTubessa

Tie­dät taa­tus­ti, että Google on maa­il­man suo­si­tuin haku­ko­ne. Mut­ta tie­sit­kö, että hyvä­nä kak­ko­se­na tulee You­Tu­be? Mak­sul­li­nen Google mai­non­ta kat­taa myös You­Tu­ben, jos­sa voit esit­tää mai­nos­ta­si esi­mer­kik­si suo­si­tun videon alus­sa, puo­li­vä­lis­sä tai lopussa.

You­Tu­be-mai­non­ta on haku­ko­neop­ti­moin­tia nopeam­pi reit­ti teh­dä tulok­sia sekä teks­ti- tai kuva­mai­nos­ta toden­nä­köi­sem­pi tapa kiin­nit­tää poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan huo­mio – videot ovat tämän aika­kau­den hit­ti, joi­den hyö­dyn­tä­mi­nen mai­non­nas­sa kan­nat­taa. Google mai­non­ta You­Tu­bes­sa on fik­sua eten­kin sil­loin, kun haluat kas­vat­taa tun­net­tuut­ta tai vai­kut­taa asiak­kaan osto­pää­tök­seen. Mikä­li haluat suo­ria osto­ja, on esi­mer­kik­si hakusa­na­mai­non­ta jär­ke­väm­pi vaihtoehto.

Google mai­non­ta You­Tu­bes­sa mak­saa sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas kat­soo mai­nos­ta vähin­tään 30 sekun­nin ajan tai klik­kaa mai­nok­ses­ta verk­ko­si­vus­tol­le­si. Et siis jou­du mak­su­mie­hek­si lyhyis­tä näyt­tö­ker­rois­ta, joi­den kat­so­jil­la ei herän­nyt kiin­nos­tus­ta yri­tys­tä­si kohtaan.

Google mainonta Gmailissa

Gmail on suo­ma­lais­ten suo­si­ma säh­kö­pos­ti­pal­ve­lu, jon­ka lähes jokai­nen Pek­ka ja Mai­ja käy­vät kat­so­mas­sa päi­vit­täin. Gmai­lin suo­sio eri ikäis­ten kes­kuu­des­sa tekee sii­tä lois­ta­van mai­nos­pai­kan. Google mai­non­ta Gmai­lis­sa on ver­rat­tu­na esi­mer­kik­si hakusa­na­mai­non­taan aina­kin vie­lä tois­tai­sek­si edul­li­sem­paa, sil­lä useim­mat yri­tyk­set ovat kes­kit­tä­neet voi­ma­va­ran­sa Gmai­lin sijaan juu­ri­kin hakusa­na­mai­non­taan tai YouTube-mainontaan.

Gmail-mai­non­ta ei ole sama asia kuin säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti, sil­lä Gmail-mai­non­taa on mah­dol­lis­ta koh­den­taa muun muas­sa nii­den hakusa­no­jen mukaan, joi­ta poten­ti­aa­li­nen asia­kas on käyt­tä­nyt etsies­sään tuo­tet­ta tai pal­ve­lua Googles­ta. Poi­ke­ten kui­ten­kin myös hakusa­no­jen perus­teel­la toi­mi­vas­ta hakusa­na­mai­non­nas­ta, koh­dis­te­taan Gmail-mai­non­nas­sa mai­nos hakusa­no­jen avul­la poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den kiin­nos­tuk­sen koh­tei­siin sopivaksi.

Google mai­non­ta Gmai­lis­sa mak­saa tut­tuun tapaan vain, kun asia­kas klik­kaa mai­nos­ta Gmai­lis­sa. Klik­kauk­sen hin­taan vai­kut­taa muun muas­sa kil­pai­lu­ti­lan­ne. Gmail-mai­non­taa kan­nat­taa alkaa teke­mään nyt eikä vuo­den pääs­tä, sil­lä mai­nos­ta­mi­nen Gmai­lis­sa on vie­lä edullista.

Yhteenveto Google mainonnasta

Suun­ni­tel­mal­li­suus on tär­ke­ää, kun läh­det teke­mään mai­non­taa Googles­sa. Yksit­täi­nen hakusa­na­mai­nos tai pari Gmail-mai­nos­ta ovat lähes poik­keuk­set­ta pelk­kää rahan huk­kaa, kun taas koko­nais­val­tai­nen ja suun­ni­tel­mal­li­nen teke­mi­nen tuo­vat tulos­ta. Google mai­non­ta täy­tyy teh­dä alus­ta alkaen oikein, jot­ta jokai­nen vai­he raken­tuu van­kan poh­jan päälle.

Suo­ma­lai­set etsi­vät jokai­sen päi­vän aika­na 30 mil­joo­nan Google-haun edes­tä tie­toa, tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta. Karu totuus on, ettet saa näis­tä poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta yhtä­kään kiin­ni, jos et tie­dä mitä teet. Voit teh­dä Google mai­non­taa monil­la eri tavoil­la, ja jokai­sel­la mai­nos­vaih­toeh­dol­la on paik­kan­sa asiak­kai­den eri­lais­ten osto­pol­ku­jen var­rel­la – esi­mer­kik­si hakusa­na­mai­nos voi saa­da poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan käy­mään verk­ko­si­vus­tol­la­si ja har­kit­se­maan tuot­tee­si ostoa, jon­ka jäl­keen mie­len­kiin­toi­nen You­Tu­be-mai­nos ohjaa tämän asiak­kaan vie­rai­le­maan verk­ko­si­vus­tol­la­si uudes­taan, kos­ka osto­pää­tös har­voin syn­tyy heti ensim­mäi­sel­lä kerralla.

Mikä­li Google mai­non­ta kiin­nos­taa sinua, mut­ta et tie­dä kuin­ka aloit­taa, ota mei­hin yhteyttä!

Ota yhteyt­tä!
Mitä on Google mainonta?
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi