Gmail mainonta Google Display verkostossa 

Gmail mai­non­ta on monel­le yri­tyk­sel­le erit­täin tär­ke­ää. Aiem­min Gmail-mai­nok­set luo­tiin valit­se­mal­la Display-kam­pan­jan alta Gmail-kam­pan­ja, mut­ta 1.7.2021 voi­maan astu­neen uudis­tuk­sen joh­dos­ta tilan­ne on nyt toi­nen. Miten Gmail mai­non­ta Google Display ver­kos­tos­sa onnis­tuu nyt? Mikä­li haluat saa­da yri­tyk­se­si näky­viin tut­tuun tapaan Gmai­lin Tar­jouk­set- ja Sosi­aa­li­set ver­kos­tot -väli­leh­dil­lä, sinun on luo­ta­va Discovery-kampanja.

Gmail mainonta Google Display verkostossa
Google Adsin ja Lumo Ener­gian mai­nok­set Tarjoukset-välilehdellä

Voit tavoit­taa yhtä Disco­ve­ry-kam­pan­jaa käyt­tä­mäl­lä yli kol­me mil­jar­dia poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta Googlen suo­si­tuim­mis­sa syöt­teis­sä eli You­Tu­bes­sa, Gmai­lis­sa ja Discover-alustalla.

Mikä on Google Display -verkosto?

Google Display -ver­kos­to (Google Display Network, GDN) on yli 90 % inter­ne­tin käyt­tä­jis­tä tavoit­ta­va ver­kos­to. Sen kaut­ta on mah­dol­lis­ta esit­tää mai­nok­sia eri­lai­sil­la verk­ko­si­vus­toil­la, sovel­luk­sis­sa, You­Tu­bes­sa ja Gmai­lis­sa. Google Display -ver­kos­to kyke­nee tavoit­ta­maan myös sel­lai­set poten­ti­aa­li­set asiak­kaat, jot­ka eivät käy­tä Googlea.

Uudis­tuk­sen myö­tä Gmail-mai­nok­set luo­daan Display-kam­pan­joi­den sijaan Disco­ve­ry-kam­pan­joi­na. Disco­ve­ry-mai­nok­set ovat hyvin saman­ta­pai­sia kuin jo tutuik­si tul­leet Google Display -mai­nok­set ja Face­boo­kin tai Ins­ta­gra­min feedimainokset.

Gmail-mainoksen luominen

Gmail mai­non­ta onnis­tuu uudes­sa Google Adsis­sa Disco­ve­ry-kam­pan­joi­den kaut­ta. Aiem­min pys­tyit teke­mään mai­non­taa Gmai­liin myös van­has­sa Google Adsis­sa Display-kam­pan­joi­den avul­la, mut­ta tämä reit­ti ei ole enää käy­tet­tä­vis­sä. Van­hat Gmail-mai­nok­set ovat enää vain kat­sel­ta­vis­sa. Kuin­ka Gmail-mai­nok­set luo­daan uudis­tuk­sen jäl­keen? Kat­so alta tar­vit­ta­vat aske­leet alkuun.

Ensimmäinen vaihe: Discovery-kampanjan luominen

 1. Kir­jau­du Google Ads -tilillesi.
 2. Valit­se sivu­va­li­kos­ta Kampanjat.
 3. Klik­kaa plus­pai­ni­ket­ta ja valit­se Uusi Kampanja.
 4. Mää­ri­tä mark­ki­noin­ti­ta­voit­teek­si Myyn­ti, Lii­dit, Lii­ken­ne verk­ko­si­vus­tol­la tai Ei tavoi­tet­ta.
 5. Valit­se Discovery-kampanjatyyppi.
 6. Mää­ri­tä kam­pan­jal­le kie­li­koh­dis­tus ja maan­tie­teel­li­nen kohdistus.
 7. Valit­se ylei­sö, jol­le Gmail mai­non­ta näkyy.
 8. Valit­se hin­ta­tar­jous­stra­te­gia (Smart Bid­ding tai CPA) sekä päiväbudjetti.

Vink­ki bud­je­toin­tiin: Kos­ka Disco­ve­ry-mai­nok­set tavoit­ta­vat enem­män ihmi­siä, Googlen suo­si­tus Disco­ve­ry-mai­nos­kam­pan­joi­den bud­je­til­le on kak­sin­ker­tai­nen ver­rat­tu­na edel­li­siin Gmail-mainoskampanjoihin.

Vink­ki: Lue myös miten van­hat Gmail-kam­pan­jat muu­te­taan Disco­ve­ry-kam­pan­joik­si.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Toinen vaihe: Gmail-mainoksen luominen

 1. Siir­ry Discovery-kampanjaasi.
 2. Valit­se vasem­mas­ta reu­nas­ta Mai­nok­set ja laajennukset.
 3. Klik­kaa plus­pai­ni­ket­ta ja valit­se Discovery-mainos.
 4. Lisää sisäl­tö­koh­teet eli muun muas­sa otsik­ko, kuvaus ja kuva.

Gmail mainonta tarvitsee toimiakseen oikean kohdennuksen

Gmail mai­non­ta pitää sisäl­lään run­saas­ti eri­lai­sia koh­den­nus­vaih­toeh­to­ja, joi­den avul­la voit tavoit­taa juu­ri oikean ylei­sön. Kuten mikä tahan­sa mai­non­ta, myös Gmail mai­non­ta toi­mii ainoas­taan huo­lel­li­ses­ti suun­ni­tel­tu­na ja tar­kas­ti oikeal­le koh­de­ryh­mäl­le koh­den­net­tu­na. Voit käyt­tää mai­nok­sen koh­den­ta­mi­seen Display-ver­kos­ton koh­den­nus­vaih­toeh­to­ja, kuten tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta kiin­nos­tu­nei­ta ylei­sö­jä, ostoai­keis­sa ole­via ryh­miä tai demo­gra­fi­sia tietoja.

Tapa 1: Mainonnan kohdennus avainsanojen avulla

Gmail-mai­non­nan koh­den­nus avain­sa­no­jen avul­la toi­mii siten, että vali­tut avain­sa­nat koh­dis­te­taan ihmis­ten kiin­nos­tuk­sen koh­tei­siin. Näin ollen Gmail-mai­nos­ten avain­sa­na­koh­den­nus ero­aa Googlen hakusa­na­mai­non­nas­ta, jos­sa mai­non­taa myös koh­den­ne­taan avain­sa­no­jen perusteella.

Tapa 2: Mainonnan kohdistaminen yleisöihin

Gmail mai­non­ta on var­sin näp­pä­rä väy­lä teh­dä teho­kas­ta uudel­leen­mark­ki­noin­tia. Ylei­sö­nä voi olla esi­mer­kik­si ne hen­ki­löt, jot­ka ovat käy­neet verk­ko­si­vus­tol­la­si tut­ki­mas­sa tuo­tet­ta tai pal­ve­lua. Mikä­li sinul­la on ole­mas­sa ole­va säh­kö­pos­ti­lis­ta, voit myös lada­ta sen Google Adsiin, joka auto­maat­ti­ses­ti luo sin­ne syö­te­tyn säh­kö­pos­ti­lis­tan perus­teel­la saman­kal­tai­sen yleisön.

Tapa 3: Mainonnan kohdistus demografisten tietojen perusteella

Display-ver­kos­tos­sa voit tavoit­taa ihmi­siä myös demo­gra­fis­ten tie­to­jen perus­teel­la. Voit esi­mer­kik­si näyt­tää Gmail-mai­nos­ta­si vain niil­le, jot­ka ovat 20-30-vuo­tiai­ta mie­hiä. Mai­non­nan koh­dis­tus iän tai suku­puo­len mukaan kan­nat­taa, mikä­li tuot­teel­la­si tai pal­ve­lul­la­si on sel­keä demo­gra­fi­nen asia­kas­ryh­mä. Jos sel­lais­ta ei ole, on fik­sum­paa kokeil­la muu­ta kohdennustapaa.

Voit myös vali­ta auto­maat­ti­sen koh­dis­tuk­sen, jol­loin tavoi­tat ne poten­ti­aa­li­set asiak­kaat, joi­ta koh­dis­tuk­se­si ei muu­ten tavoit­tai­si. Lisäk­si pys­tyt tavoit­ta­maan asiak­kaat jon­kin elä­män­ta­pah­tu­man kuten muu­ton tai yli­opis­tos­ta val­mis­tu­mi­sen mukaan. Mie­les­täm­me var­sin kätevää!

Jos Gmail mainonta Google Display verkostossa tuottaa tuskaa, me tulemme pyyhkimään hikikarpalot otsaltasi

Näin on, sen me olem­me val­miit teke­mään! Google mai­non­ta Google Display ver­kos­tos­sa uudis­tuk­sen jäl­keen (ja ehkä ennen sitä­kin) on taa­tus­ti saa­nut monet yrit­tä­jät ymmäl­leen. Voit kui­ten­kin aina kut­sua Kublan aut­ta­maan het­ke­nä minä hyvän­sä, sil­lä me tun­nem­me Gmail-mai­non­nan salat kuin omat taskumme.

Ota yhteyt­tä!
Gmail mainonta Google Display verkostossa
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy