Gmail mainonta Google Display verkostossa 

Gmail mai­non­ta on monel­le yri­tyk­sel­le erit­täin tär­ke­ää. Aiem­min Gmail-mai­nok­set luo­tiin valit­se­mal­la Display-kam­pan­jan alta Gmail-kam­pan­ja, mut­ta 1.7.2021 voi­maan astu­neen uudis­tuk­sen joh­dos­ta tilan­ne on nyt toi­nen. Miten Gmail mai­non­ta Google Display ver­kos­tos­sa onnis­tuu nyt? Mikä­li haluat saa­da yri­tyk­se­si näky­viin tut­tuun tapaan Gmai­lin Tar­jouk­set- ja Sosi­aa­li­set ver­kos­tot -väli­leh­dil­lä, sinun on luo­ta­va Discovery-kampanja.

Gmail mainonta Google Display verkostossa
Google Adsin ja Lumo Ener­gian mai­nok­set Tarjoukset-välilehdellä

Voit tavoit­taa yhtä Disco­ve­ry-kam­pan­jaa käyt­tä­mäl­lä yli kol­me mil­jar­dia poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta Googlen suo­si­tuim­mis­sa syöt­teis­sä eli You­Tu­bes­sa, Gmai­lis­sa ja Discover-alustalla.

Mikä on Google Display -verkosto?

Google Display -ver­kos­to (Google Display Network, GDN) on yli 90 % inter­ne­tin käyt­tä­jis­tä tavoit­ta­va ver­kos­to. Sen kaut­ta on mah­dol­lis­ta esit­tää mai­nok­sia eri­lai­sil­la verk­ko­si­vus­toil­la, sovel­luk­sis­sa, You­Tu­bes­sa ja Gmai­lis­sa. Google Display -ver­kos­to kyke­nee tavoit­ta­maan myös sel­lai­set poten­ti­aa­li­set asiak­kaat, jot­ka eivät käy­tä Googlea.

Uudis­tuk­sen myö­tä Gmail-mai­nok­set luo­daan Display-kam­pan­joi­den sijaan Disco­ve­ry-kam­pan­joi­na. Disco­ve­ry-mai­nok­set ovat hyvin saman­ta­pai­sia kuin jo tutuik­si tul­leet Google Display -mai­nok­set ja Face­boo­kin tai Ins­ta­gra­min feedimainokset.

Gmail-mainoksen luominen

Gmail mai­non­ta onnis­tuu uudes­sa Google Adsis­sa Disco­ve­ry-kam­pan­joi­den kaut­ta. Aiem­min pys­tyit teke­mään mai­non­taa Gmai­liin myös van­has­sa Google Adsis­sa Display-kam­pan­joi­den avul­la, mut­ta tämä reit­ti ei ole enää käy­tet­tä­vis­sä. Van­hat Gmail-mai­nok­set ovat enää vain kat­sel­ta­vis­sa. Kuin­ka Gmail-mai­nok­set luo­daan uudis­tuk­sen jäl­keen? Kat­so alta tar­vit­ta­vat aske­leet alkuun.

Ensimmäinen vaihe: Discovery-kampanjan luominen

 1. Kir­jau­du Google Ads -tilillesi.
 2. Valit­se sivu­va­li­kos­ta Kampanjat.
 3. Klik­kaa plus­pai­ni­ket­ta ja valit­se Uusi Kampanja.
 4. Mää­ri­tä mark­ki­noin­ti­ta­voit­teek­si Myyn­ti, Lii­dit, Lii­ken­ne verk­ko­si­vus­tol­la tai Ei tavoi­tet­ta.
 5. Valit­se Discovery-kampanjatyyppi.
 6. Mää­ri­tä kam­pan­jal­le kie­li­koh­dis­tus ja maan­tie­teel­li­nen kohdistus.
 7. Valit­se ylei­sö, jol­le Gmail mai­non­ta näkyy.
 8. Valit­se hin­ta­tar­jous­stra­te­gia (Smart Bid­ding tai CPA) sekä päiväbudjetti.

Vink­ki bud­je­toin­tiin: Kos­ka Disco­ve­ry-mai­nok­set tavoit­ta­vat enem­män ihmi­siä, Googlen suo­si­tus Disco­ve­ry-mai­nos­kam­pan­joi­den bud­je­til­le on kak­sin­ker­tai­nen ver­rat­tu­na edel­li­siin Gmail-mainoskampanjoihin.

Vink­ki: Lue myös miten van­hat Gmail-kam­pan­jat muu­te­taan Disco­ve­ry-kam­pan­joik­si.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Toinen vaihe: Gmail-mainoksen luominen

 1. Siir­ry Discovery-kampanjaasi.
 2. Valit­se vasem­mas­ta reu­nas­ta Mai­nok­set ja laajennukset.
 3. Klik­kaa plus­pai­ni­ket­ta ja valit­se Discovery-mainos.
 4. Lisää sisäl­tö­koh­teet eli muun muas­sa otsik­ko, kuvaus ja kuva.

Gmail mainonta tarvitsee toimiakseen oikean kohdennuksen

Gmail mai­non­ta pitää sisäl­lään run­saas­ti eri­lai­sia koh­den­nus­vaih­toeh­to­ja, joi­den avul­la voit tavoit­taa juu­ri oikean ylei­sön. Kuten mikä tahan­sa mai­non­ta, myös Gmail mai­non­ta toi­mii ainoas­taan huo­lel­li­ses­ti suun­ni­tel­tu­na ja tar­kas­ti oikeal­le koh­de­ryh­mäl­le koh­den­net­tu­na. Voit käyt­tää mai­nok­sen koh­den­ta­mi­seen Display-ver­kos­ton koh­den­nus­vaih­toeh­to­ja, kuten tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta kiin­nos­tu­nei­ta ylei­sö­jä, ostoai­keis­sa ole­via ryh­miä tai demo­gra­fi­sia tietoja.

Tapa 1: Mainonnan kohdennus avainsanojen avulla

Gmail-mai­non­nan koh­den­nus avain­sa­no­jen avul­la toi­mii siten, että vali­tut avain­sa­nat koh­dis­te­taan ihmis­ten kiin­nos­tuk­sen koh­tei­siin. Näin ollen Gmail-mai­nos­ten avain­sa­na­koh­den­nus ero­aa Googlen hakusa­na­mai­non­nas­ta, jos­sa mai­non­taa myös koh­den­ne­taan avain­sa­no­jen perusteella.

Tapa 2: Mainonnan kohdistaminen yleisöihin

Gmail mai­non­ta on var­sin näp­pä­rä väy­lä teh­dä teho­kas­ta uudel­leen­mark­ki­noin­tia. Ylei­sö­nä voi olla esi­mer­kik­si ne hen­ki­löt, jot­ka ovat käy­neet verk­ko­si­vus­tol­la­si tut­ki­mas­sa tuo­tet­ta tai pal­ve­lua. Mikä­li sinul­la on ole­mas­sa ole­va säh­kö­pos­ti­lis­ta, voit myös lada­ta sen Google Adsiin, joka auto­maat­ti­ses­ti luo sin­ne syö­te­tyn säh­kö­pos­ti­lis­tan perus­teel­la saman­kal­tai­sen yleisön.

Tapa 3: Mainonnan kohdistus demografisten tietojen perusteella

Display-ver­kos­tos­sa voit tavoit­taa ihmi­siä myös demo­gra­fis­ten tie­to­jen perus­teel­la. Voit esi­mer­kik­si näyt­tää Gmail-mai­nos­ta­si vain niil­le, jot­ka ovat 20-30-vuo­tiai­ta mie­hiä. Mai­non­nan koh­dis­tus iän tai suku­puo­len mukaan kan­nat­taa, mikä­li tuot­teel­la­si tai pal­ve­lul­la­si on sel­keä demo­gra­fi­nen asia­kas­ryh­mä. Jos sel­lais­ta ei ole, on fik­sum­paa kokeil­la muu­ta kohdennustapaa.

Voit myös vali­ta auto­maat­ti­sen koh­dis­tuk­sen, jol­loin tavoi­tat ne poten­ti­aa­li­set asiak­kaat, joi­ta koh­dis­tuk­se­si ei muu­ten tavoit­tai­si. Lisäk­si pys­tyt tavoit­ta­maan asiak­kaat jon­kin elä­män­ta­pah­tu­man kuten muu­ton tai yli­opis­tos­ta val­mis­tu­mi­sen mukaan. Mie­les­täm­me var­sin kätevää!

Jos Gmail mainonta Google Display verkostossa tuottaa tuskaa, me tulemme pyyhkimään hikikarpalot otsaltasi

Näin on, sen me olem­me val­miit teke­mään! Google mai­non­ta Google Display ver­kos­tos­sa uudis­tuk­sen jäl­keen (ja ehkä ennen sitä­kin) on taa­tus­ti saa­nut monet yrit­tä­jät ymmäl­leen. Voit kui­ten­kin aina kut­sua Kublan aut­ta­maan het­ke­nä minä hyvän­sä, sil­lä me tun­nem­me Gmail-mai­non­nan salat kuin omat taskumme.

Ota yhteyt­tä!
Gmail mainonta Google Display verkostossa
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi