Gmail mainonta muuttui 1.7.2021, mitä sinun tulee tietää? 

Jäl­leen uudet tuu­let puhal­si­vat! Kaik­ki ole­mas­sa ole­vat Gmail-mai­nos­kam­pan­jat muu­tet­tiin vain luku -muo­toon, joka tar­koit­taa käy­tän­nös­sä sitä, että et voi enää luo­da uut­ta mai­nos­kam­pan­jaa Gmai­liin tai esi­mer­kik­si muo­ka­ta aiem­min luo­tu­ja Gmail-mai­nok­sia. Tämä ei kui­ten­kaan tar­koi­ta lop­pua tehok­kaal­le Gmail-mai­non­nal­le, vaan Gmail mai­non­ta onnis­tuu yhä jat­kos­sa­kin – kui­ten­kin hie­man eri taval­la. Haluat­ko tie­tää tär­keim­mät poin­tit täs­tä muu­tok­ses­ta? Hyvä, aloitetaan!

Gmail mainonta käynnistettiin ennen Display-kampanjan alta

Ennen tätä uudis­tus­ta Gmail-mai­nok­set luo­tiin Google Adsin kaut­ta valit­se­mal­la Display-kam­pan­jan alta Gmail-kam­pan­ja. Gmail-kam­pan­jat oli­vat eril­li­siä kam­pan­joi­ta, jot­ka näkyi­vät ainoas­taan poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den Gmail-säh­kö­pos­tis­sa Tar­jouk­set- ja Sosi­aa­li­set ver­kos­tot -välilehdellä.

Gmail mainonta tapahtuu nyt Discovery-kampanjan kautta

Muu­tok­sen jäl­keen voit luo­da Gmail-mai­nok­sia vain uudis­tu­nees­sa Google Adsis­sa. Nyt Gmail mai­non­ta tapah­tuu siis Disco­ve­ry-kam­pan­jan kaut­ta. Aiem­mas­sa Google Adsis­sa luo­tu­ja mai­nok­sia voi­daan näyt­tää jat­kos­sa­kin, mut­ta näi­tä mai­nok­sia et pää­se enää muokkaamaan.

Eli mikä­li haluat edel­leen mai­nos­taa Gmai­lis­sa tämän uudis­tuk­sen jäl­keen­kin, on sinun luo­ta­va Disco­ve­ry-kam­pan­ja. Voit myös ohjei­dem­me avul­la muut­taa Gmail-kam­pan­jat Disco­ve­ry-kam­pan­joik­si. Disco­ve­ry-mai­nok­set mah­dol­lis­ta­vat laa­jan ylei­sön tavoit­ta­mi­sen eri mai­nos­pai­kois­sa, joi­hin lukeu­tu­vat myös Gmai­lin Tar­jouk­set- ja Sosi­aa­li­set ver­kos­tot -välilehdet.

Kuin­ka hom­ma toi­mii käy­tän­nös­sä? Disco­ve­ry-kam­pan­joi­den luo­mi­nen ja hoitaminen

Discovery-mainoksissa on Gmail-mainosten suosituimmat ominaisuudet

Vaik­ka uudis­tus toi muka­naan uudet tuu­let, on Disco­ve­ry-mai­nok­sis­sa huo­mioi­tu Gmail-mai­nos­ten suo­si­tuim­mat omi­nai­suu­det. Pää­set hyö­dyn­tä­mään Smart bid­din­gia, ylei­sö­koh­dis­tus­ta, natii­vi­mai­nos­ko­ke­mus­ta sekä uudis­tuk­sen myö­tä laa­jen­ta­maan tavoittavuuttasi.

Smart Bidding

Voit opti­moi­da mai­nos­kam­pan­ja­si Smart bid­din­gia hyö­dyn­täen. Smart Bid­din­gil­lä tar­koi­te­taan jouk­koa auto­maat­ti­sia hin­ta­tar­jous­stra­te­gioi­ta, joi­ta opti­moi­mal­la pys­tyt saa­vut­ta­maan mah­dol­li­sim­man suu­ren kon­ver­sio­mää­rän tai -arvon. Toi­nen vaih­toeh­to on CPA-tavoitehintatarjous.

Yleisökohdistus

Pys­tyt koh­den­ta­maan Gmail-mai­nok­se­si muun muas­sa uudel­leen­mark­ki­noin­tiy­lei­söil­le, ostoai­keis­sa ole­vil­le ja tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta kiin­nos­tu­neil­le ylei­söil­le sekä demo­gra­fis­ten tie­to­jen perus­teel­la luo­duil­le yleisöille.

Natiivimainoskokemus

Jot­ta tavoi­tat poten­ti­aa­li­set asiak­kaat Googlen pal­ve­lui­den natii­vi­mai­no­sym­pä­ris­tös­tä, Googlen suo­si­tuk­se­na on käyt­tää yhden kuvan mai­nok­sis­sa ja usean kuvan karusel­leis­sa sekä neliön mal­li­sia että vaa­ka­suun­tai­sia kuvia.

Tavoittavuus

Yhdel­lä mai­nos­kam­pan­jal­la voit tavoit­taa aiem­paa laa­jan ylei­sön, jot­ka etsi­vät tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta You­Tu­bes­ta, Gmai­lis­ta ja Disco­ve­ris­ta. Disco­ve­ry-mai­nok­set tavoit­ta­vat yli 3 mil­jar­dia ihmis­tä, joi­den jou­kos­ta löy­tyy taa­tus­ti sinun yri­tyk­sel­le­si sopi­va asiakaskunta.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Gmail mainonta muuttui – miten kävi hinnoittelun?

Gmail-mai­nos näkyy poten­ti­aa­li­sel­le asiak­kaal­le ensin tii­vis­te­tys­sä muo­dos­sa. Vas­ta kun asia­kas klik­kaa mai­nos­ta, avau­tuu joko a) mai­nos­ta­jan las­keu­tu­mis­si­vu tai b) säh­kö­pos­tin kokoi­nen mai­nos. Mai­nok­set ovat yksit­täi­sen yri­tyk­sen mai­nok­sia tai usean jäl­leen­myy­jän mai­nok­sia.

Gmail-mai­non­nan hin­noit­te­lu riip­puu kam­pan­ja­tyy­pis­tä. Edel­leen mak­sat kui­ten­kin klik­kauk­sis­ta näyt­tö­ker­to­jen sijaan. Klik­kauk­sen hin­taan vai­kut­taa muun muas­sa mark­ki­na-alue ja kilpailutilanne.

Yksit­täi­sen yri­tyk­sen mai­nok­sis­sa esi­tel­lään vain yhtä yri­tys­tä. Tämän kam­pan­ja­tyy­pin valit­se­mal­la mak­sat vain niis­tä ker­rois­ta, kun asia­kas avaa koko mai­nok­sen klik­kaa­mal­la tii­vis­tet­tyä mainosta.

Usean jäl­leen­myy­jän mai­nok­sis­sa tuo­daan esil­le usei­ta jäl­leen­myy­jiä. Tämän kam­pan­ja­tyy­pin valit­se­mal­la mak­sat niis­tä ker­rois­ta, jol­loin asia­kas klik­kaa mai­nok­se­si teks­tio­saa ja näin siir­tyy verk­ko­si­vus­tol­le­si. Et siis mak­sa mai­nok­sen avauk­ses­ta kuten yksit­täi­sen yri­tyk­sen mainoksissa.

Mikäli tarvitset apua Gmail mainontaan uudistuksen jälkeen, tiedät kenen puoleen kääntyä!

Muu­tos tuo muka­naan laa­jem­man tavoit­ta­vuu­den, joka kat­taa yli kol­me mil­jar­dia ihmis­tä. Disco­ve­ry-mai­nok­sil­la voit tavoit­taa laa­jem­man ylei­sön poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta, jot­ka tut­ki­vat kiin­nos­tuk­sen koh­tei­taan ja etsi­vät tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta Googlen syöt­teis­tä eli You­Tu­bes­ta, Gmai­lis­ta ja Disco­ve­ris­ta. Vaik­ka Gmail-mai­nos­kam­pan­jat ovat uudis­tuk­sen myö­tä osa Disco­ve­ry-kam­pan­joi­ta, on Gmail mai­non­ta edel­leen lois­ta­va vaih­toeh­to monel­le toimijalle.

Älä siis lai­ta nau­laa ark­kuun, vaik­ka jo pelk­kä sana “uudis­tus” tai “muu­tos” sai­si­kin otsal­ta­si valu­maan tus­kan­hien. Mikä­li uudis­tuk­sen tuo­mien muu­tos­ten hah­mot­ta­mi­nen tun­tuu käy­tän­nös­sä vai­keal­ta tai tur­haut­ta­val­ta, autam­me mie­lel­läm­me sinut alkuun!

Ota yhteyt­tä!
Gmail mainonta muuttui 1.7.2021
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy