Gmail mainonta muuttui 1.7.2021, mitä sinun tulee tietää? 

Jäl­leen uudet tuu­let puhal­si­vat! Kaik­ki ole­mas­sa ole­vat Gmail-mai­nos­kam­pan­jat muu­tet­tiin vain luku -muo­toon, joka tar­koit­taa käy­tän­nös­sä sitä, että et voi enää luo­da uut­ta mai­nos­kam­pan­jaa Gmai­liin tai esi­mer­kik­si muo­ka­ta aiem­min luo­tu­ja Gmail-mai­nok­sia. Tämä ei kui­ten­kaan tar­koi­ta lop­pua tehok­kaal­le Gmail-mai­non­nal­le, vaan Gmail mai­non­ta onnis­tuu yhä jat­kos­sa­kin – kui­ten­kin hie­man eri taval­la. Haluat­ko tie­tää tär­keim­mät poin­tit täs­tä muu­tok­ses­ta? Hyvä, aloitetaan!

Gmail mainonta käynnistettiin ennen Display-kampanjan alta

Ennen tätä uudis­tus­ta Gmail-mai­nok­set luo­tiin Google Adsin kaut­ta valit­se­mal­la Display-kam­pan­jan alta Gmail-kam­pan­ja. Gmail-kam­pan­jat oli­vat eril­li­siä kam­pan­joi­ta, jot­ka näkyi­vät ainoas­taan poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den Gmail-säh­kö­pos­tis­sa Tar­jouk­set- ja Sosi­aa­li­set ver­kos­tot -välilehdellä.

Gmail mainonta tapahtuu nyt Discovery-kampanjan kautta

Muu­tok­sen jäl­keen voit luo­da Gmail-mai­nok­sia vain uudis­tu­nees­sa Google Adsis­sa. Nyt Gmail mai­non­ta tapah­tuu siis Disco­ve­ry-kam­pan­jan kaut­ta. Aiem­mas­sa Google Adsis­sa luo­tu­ja mai­nok­sia voi­daan näyt­tää jat­kos­sa­kin, mut­ta näi­tä mai­nok­sia et pää­se enää muokkaamaan.

Eli mikä­li haluat edel­leen mai­nos­taa Gmai­lis­sa tämän uudis­tuk­sen jäl­keen­kin, on sinun luo­ta­va Disco­ve­ry-kam­pan­ja. Voit myös ohjei­dem­me avul­la muut­taa Gmail-kam­pan­jat Disco­ve­ry-kam­pan­joik­si. Disco­ve­ry-mai­nok­set mah­dol­lis­ta­vat laa­jan ylei­sön tavoit­ta­mi­sen eri mai­nos­pai­kois­sa, joi­hin lukeu­tu­vat myös Gmai­lin Tar­jouk­set- ja Sosi­aa­li­set ver­kos­tot -välilehdet.

Kuin­ka hom­ma toi­mii käy­tän­nös­sä? Disco­ve­ry-kam­pan­joi­den luo­mi­nen ja hoitaminen

Discovery-mainoksissa on Gmail-mainosten suosituimmat ominaisuudet

Vaik­ka uudis­tus toi muka­naan uudet tuu­let, on Disco­ve­ry-mai­nok­sis­sa huo­mioi­tu Gmail-mai­nos­ten suo­si­tuim­mat omi­nai­suu­det. Pää­set hyö­dyn­tä­mään Smart bid­din­gia, ylei­sö­koh­dis­tus­ta, natii­vi­mai­nos­ko­ke­mus­ta sekä uudis­tuk­sen myö­tä laa­jen­ta­maan tavoittavuuttasi.

Smart Bidding

Voit opti­moi­da mai­nos­kam­pan­ja­si Smart bid­din­gia hyö­dyn­täen. Smart Bid­din­gil­lä tar­koi­te­taan jouk­koa auto­maat­ti­sia hin­ta­tar­jous­stra­te­gioi­ta, joi­ta opti­moi­mal­la pys­tyt saa­vut­ta­maan mah­dol­li­sim­man suu­ren kon­ver­sio­mää­rän tai -arvon. Toi­nen vaih­toeh­to on CPA-tavoitehintatarjous.

Yleisökohdistus

Pys­tyt koh­den­ta­maan Gmail-mai­nok­se­si muun muas­sa uudel­leen­mark­ki­noin­tiy­lei­söil­le, ostoai­keis­sa ole­vil­le ja tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta kiin­nos­tu­neil­le ylei­söil­le sekä demo­gra­fis­ten tie­to­jen perus­teel­la luo­duil­le yleisöille.

Natiivimainoskokemus

Jot­ta tavoi­tat poten­ti­aa­li­set asiak­kaat Googlen pal­ve­lui­den natii­vi­mai­no­sym­pä­ris­tös­tä, Googlen suo­si­tuk­se­na on käyt­tää yhden kuvan mai­nok­sis­sa ja usean kuvan karusel­leis­sa sekä neliön mal­li­sia että vaa­ka­suun­tai­sia kuvia.

Tavoittavuus

Yhdel­lä mai­nos­kam­pan­jal­la voit tavoit­taa aiem­paa laa­jan ylei­sön, jot­ka etsi­vät tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta You­Tu­bes­ta, Gmai­lis­ta ja Disco­ve­ris­ta. Disco­ve­ry-mai­nok­set tavoit­ta­vat yli 3 mil­jar­dia ihmis­tä, joi­den jou­kos­ta löy­tyy taa­tus­ti sinun yri­tyk­sel­le­si sopi­va asiakaskunta.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Gmail mainonta muuttui – miten kävi hinnoittelun?

Gmail-mai­nos näkyy poten­ti­aa­li­sel­le asiak­kaal­le ensin tii­vis­te­tys­sä muo­dos­sa. Vas­ta kun asia­kas klik­kaa mai­nos­ta, avau­tuu joko a) mai­nos­ta­jan las­keu­tu­mis­si­vu tai b) säh­kö­pos­tin kokoi­nen mai­nos. Mai­nok­set ovat yksit­täi­sen yri­tyk­sen mai­nok­sia tai usean jäl­leen­myy­jän mai­nok­sia.

Gmail-mai­non­nan hin­noit­te­lu riip­puu kam­pan­ja­tyy­pis­tä. Edel­leen mak­sat kui­ten­kin klik­kauk­sis­ta näyt­tö­ker­to­jen sijaan. Klik­kauk­sen hin­taan vai­kut­taa muun muas­sa mark­ki­na-alue ja kilpailutilanne.

Yksit­täi­sen yri­tyk­sen mai­nok­sis­sa esi­tel­lään vain yhtä yri­tys­tä. Tämän kam­pan­ja­tyy­pin valit­se­mal­la mak­sat vain niis­tä ker­rois­ta, kun asia­kas avaa koko mai­nok­sen klik­kaa­mal­la tii­vis­tet­tyä mainosta.

Usean jäl­leen­myy­jän mai­nok­sis­sa tuo­daan esil­le usei­ta jäl­leen­myy­jiä. Tämän kam­pan­ja­tyy­pin valit­se­mal­la mak­sat niis­tä ker­rois­ta, jol­loin asia­kas klik­kaa mai­nok­se­si teks­tio­saa ja näin siir­tyy verk­ko­si­vus­tol­le­si. Et siis mak­sa mai­nok­sen avauk­ses­ta kuten yksit­täi­sen yri­tyk­sen mainoksissa.

Mikäli tarvitset apua Gmail mainontaan uudistuksen jälkeen, tiedät kenen puoleen kääntyä!

Muu­tos tuo muka­naan laa­jem­man tavoit­ta­vuu­den, joka kat­taa yli kol­me mil­jar­dia ihmis­tä. Disco­ve­ry-mai­nok­sil­la voit tavoit­taa laa­jem­man ylei­sön poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta, jot­ka tut­ki­vat kiin­nos­tuk­sen koh­tei­taan ja etsi­vät tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta Googlen syöt­teis­tä eli You­Tu­bes­ta, Gmai­lis­ta ja Disco­ve­ris­ta. Vaik­ka Gmail-mai­nos­kam­pan­jat ovat uudis­tuk­sen myö­tä osa Disco­ve­ry-kam­pan­joi­ta, on Gmail mai­non­ta edel­leen lois­ta­va vaih­toeh­to monel­le toimijalle.

Älä siis lai­ta nau­laa ark­kuun, vaik­ka jo pelk­kä sana “uudis­tus” tai “muu­tos” sai­si­kin otsal­ta­si valu­maan tus­kan­hien. Mikä­li uudis­tuk­sen tuo­mien muu­tos­ten hah­mot­ta­mi­nen tun­tuu käy­tän­nös­sä vai­keal­ta tai tur­haut­ta­val­ta, autam­me mie­lel­läm­me sinut alkuun!

Ota yhteyt­tä!
Facebook local
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy