Gmail-kampanjoiden muuttaminen Discovery-kampanjoiksi 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Google mai­non­ta \ Gmail-kam­pan­joi­den muut­ta­mi­nen Discovery-kampanjoiksi

Jos ihmet­te­let, mik­si et voi enää esi­mer­kik­si muo­ka­ta teke­miä­si Gmail-mai­nok­sia, on sinul­ta toden­nä­köi­ses­ti men­nyt ohi Gmail-mai­non­taa kos­ke­va muu­tos. Uudis­tus astui voi­maan 1.7.2021, ja nyt ker­rom­me sinul­le ohjeet Gmail-kam­pan­joi­den muut­ta­mi­seen Disco­ve­ry-kam­pan­joik­si. Mikä­li haluat edel­leen teh­dä teho­kas­ta mai­non­taa Gmai­lis­sa, on sinun jat­kos­sa luo­ta­va aina Discovery-mainoskampanja.

Gmail mai­non­ta muut­tui, eikä sii­hen voi sanoa juu­ta eikä jaa­ta. Tär­kein­tä on sopeu­tua tilan­tee­seen ja tie­tää mihin uudis­tus vai­kut­taa. Haluam­me käyt­tää aikaa­si vain sen ver­ran, että ker­rom­me sinun näkö­kul­mas­ta­si tär­keim­mät teke­mi­see­si vai­kut­ta­vat muutokset.

Miten Gmail-mainonta muuttui?

Sii­nä mis­sä ennen Gmail-mai­non­ta tapah­tui Display-kam­pan­joi­den kaut­ta omi­na eril­li­si­nä kam­pan­joi­naan, täy­tyy uudis­tuk­sen myö­tä Gmail-kam­pan­jat muut­taa Discovery-kampanjoiksi.

Aiem­min luo­dut Gmail-mai­nok­set ovat nyt vain luku -muo­toi­sia, eli nii­tä ei voi muokata.

Pää­point­ti tämän muu­tok­sen taka­na on laa­jem­pi tavoi­tet­ta­vuus. Googlen omis­ta­mat alus­tat tavoit­ta­vat kuu­kausit­tain kol­me mil­jar­dia käyt­tä­jää. Disco­ve­ry-mai­nos­ten avul­la voit tavoit­taa laa­jem­man ylei­sön eri alus­tois­sa, kuten Gmai­lis­sa, You­Tu­bes­sa ja Discoverissa.

Mitä Discovery-kampanjat ovat?

Disco­ve­ry-kam­pan­jat ovat Googlen uudel­la Disco­ver-alus­tal­la näy­tet­tä­viä mai­nos­kam­pan­joi­ta, jot­ka ovat esil­lä natii­vi­mai­nos­ten tapaan uuti­sar­tik­ke­lei­den jou­kos­sa sekä lisäk­si You­Tu­bes­sa ja Gmail-säh­kö­pos­tia­lus­tal­la. Tämän kam­pan­ja­tyy­pin teho perus­tuu ylei­sö­sig­naa­lien sekä asiak­kai­den ostoai­kai­siin liit­ty­vien sig­naa­lien hyö­dyn­tä­mi­seen. Mai­nos­ten luo­mi­ses­sa suu­res­sa roo­lis­sa on Googlen koneop­pi­mi­nen, jol­loin mai­nok­set skaa­lau­tu­vat sau­mat­to­mas­ti kai­kil­le laitteille.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Gmail-kampanjoiden muuttaminen Discovery-kampanjoiksi – huomioi kolme asiaa

Artik­ke­lis­sa Gmail mai­non­ta muut­tui 1.7.2021, mitä sinun tulee tie­tää? ker­roim­me tär­kei­tä point­te­ja muun muas­sa hin­noit­te­lua kos­ke­vis­ta sei­kois­ta, mut­ta nyt opas­tam­me muut­ta­maan Gmail-kam­pan­jat Disco­ve­ry-kam­pan­joik­si. Gmail-kam­pan­jan kopioi­mi­nen Disco­ve­ry-mai­nos­kam­pan­jaan on help­poa, jos käy­tät ylei­sö­koh­dis­tus­ta ja Smart Bid­din­gia. Sinun kui­ten­kin tulee ottaa huo­mioon muu­ta­ma tär­keä asia, jot­ta kam­pan­joi­den siir­tä­mi­nen onnistuu:

1. Budjetti

Kos­ka Disco­ve­ry-mai­nos­kam­pan­jat tavoit­ta­vat huo­mat­ta­vas­ti laa­jem­man ylei­sön kuin pel­kät Gmail-mai­nos­kam­pan­jat, suo­sit­te­lee Google suu­rem­man bud­je­tin käyt­tä­mis­tä uusiin Disco­ve­ry-mai­nok­siin – jopa kak­sin­ker­tai­sen. Eli mikä­li olet aiem­min käyt­tä­nyt Gmail-mai­nos­kam­pan­jaan esi­mer­kik­si 50 €, uudis­tuk­sen myö­tä suo­si­tus bud­je­til­le on 100 €.

2. Hintatarjous

Voit opti­moi­da Disco­ve­ry-mai­nos­kam­pan­ja­si hin­ta­tar­jouk­set Mak­si­moi kon­ver­siot -hin­ta­tar­jous­stra­te­gi­aa (Smart Bid­ding) tai CPA-tavoi­tet­ta (Tar­get CPA eli tCPA) käyt­täen. Kun käy­tät CPA-tavoi­tet­ta, ehdot­taa Google sinul­le kam­pan­jan luo­mi­sen yhtey­des­sä sopi­vaa CPA-tavoi­te­hin­ta­tar­jous­ta, mut­ta voit myös las­kea CPA-tavoit­teen itse kas­vat­ta­mal­la Gmail-mai­nos­ten kes­ki­mää­räis­tä CPA:ta 30 vii­me päi­vän ajal­ta 20 prosentilla.

3. Kohdistus

Oikean koh­de­ryh­män tavoit­ta­mi­nen on ensiar­voi­sen tär­ke­ää. Mää­ri­tä Disco­ve­ry-mai­nok­sil­le­si saman­tyyp­pi­set ylei­söt kuin Gmail-mai­nos­ten ylei­sö­koh­dis­tuk­ses­sa. Voit koh­den­taa mai­non­taa esi­mer­kik­si avain­sa­no­jen mukaan, tiet­tyyn ylei­söön kuten verk­ko­si­vus­tol­la käy­nei­siin tai demo­gra­fis­ten tie­to­jen perus­teel­la. Mikä­li olet aiem­min koh­dis­ta­nut Gmail-mai­nok­set avain­sa­noi­hin, Google suo­sit­te­lee luo­maan Disco­ve­ry-kam­pan­jal­le oman ylei­sön Gmail-mai­nos­kam­pan­ja­si par­hai­ten kon­ver­toi­vien avain­sa­no­jen mukaan.

Gmail-kampanjoiden muuttaminen Discovery-kampanjoiksi ja Gmail-mainonnan tehostaminen ammattilaisen johdolla

Nyt jos kos­kaan on oikea aika aloit­taa Gmail-mai­non­ta tai lait­taa hom­ma pyö­ri­mään kun­nol­la asian­tun­ti­jan avul­la! Vaik­ka Gmail-kam­pan­joi­den muut­ta­mi­nen Disco­ve­ry-kam­pan­joik­si ei ole eri­tyi­sen vai­ke­aa, saat­taa se sil­ti aiheut­taa har­mai­ta hiuk­sia. Mikä­li mai­nos­ta­mi­nen Gmai­lis­sa on tähän asti suju­nut ihan ookoos­ti, kan­nat­taa napa­ta kak­si kär­päs­tä yhdel­lä iskul­la – autam­me sinua muut­ta­maan Gmail-kam­pan­jat Disco­ve­ry-kam­pan­joik­si, jon­ka yhtey­des­sä tar­kis­tam­me mai­non­ta­si tilan ja annam­me vin­kit tule­vaa var­ten. Käte­vää, eikö? Kyl­lä, me vaa­lim­me suju­vaa tekemistä!

Ota yhteyt­tä!
Yrityksen mainosvideosisältö
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi