Gmail-kampanjoiden muuttaminen Discovery-kampanjoiksi 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Google mai­non­ta \ Gmail-kam­pan­joi­den muut­ta­mi­nen Discovery-kampanjoiksi

Jos ihmet­te­let, mik­si et voi enää esi­mer­kik­si muo­ka­ta teke­miä­si Gmail-mai­nok­sia, on sinul­ta toden­nä­köi­ses­ti men­nyt ohi Gmail-mai­non­taa kos­ke­va muu­tos. Uudis­tus astui voi­maan 1.7.2021, ja nyt ker­rom­me sinul­le ohjeet Gmail-kam­pan­joi­den muut­ta­mi­seen Disco­ve­ry-kam­pan­joik­si. Mikä­li haluat edel­leen teh­dä teho­kas­ta mai­non­taa Gmai­lis­sa, on sinun jat­kos­sa luo­ta­va aina Discovery-mainoskampanja.

Gmail mai­non­ta muut­tui, eikä sii­hen voi sanoa juu­ta eikä jaa­ta. Tär­kein­tä on sopeu­tua tilan­tee­seen ja tie­tää mihin uudis­tus vai­kut­taa. Haluam­me käyt­tää aikaa­si vain sen ver­ran, että ker­rom­me sinun näkö­kul­mas­ta­si tär­keim­mät teke­mi­see­si vai­kut­ta­vat muutokset.

Miten Gmail-mainonta muuttui?

Sii­nä mis­sä ennen Gmail-mai­non­ta tapah­tui Display-kam­pan­joi­den kaut­ta omi­na eril­li­si­nä kam­pan­joi­naan, täy­tyy uudis­tuk­sen myö­tä Gmail-kam­pan­jat muut­taa Discovery-kampanjoiksi.

Aiem­min luo­dut Gmail-mai­nok­set ovat nyt vain luku -muo­toi­sia, eli nii­tä ei voi muokata.

Pää­point­ti tämän muu­tok­sen taka­na on laa­jem­pi tavoi­tet­ta­vuus. Googlen omis­ta­mat alus­tat tavoit­ta­vat kuu­kausit­tain kol­me mil­jar­dia käyt­tä­jää. Disco­ve­ry-mai­nos­ten avul­la voit tavoit­taa laa­jem­man ylei­sön eri alus­tois­sa, kuten Gmai­lis­sa, You­Tu­bes­sa ja Discoverissa.

Mitä Discovery-kampanjat ovat?

Disco­ve­ry-kam­pan­jat ovat Googlen uudel­la Disco­ver-alus­tal­la näy­tet­tä­viä mai­nos­kam­pan­joi­ta, jot­ka ovat esil­lä natii­vi­mai­nos­ten tapaan uuti­sar­tik­ke­lei­den jou­kos­sa sekä lisäk­si You­Tu­bes­sa ja Gmail-säh­kö­pos­tia­lus­tal­la. Tämän kam­pan­ja­tyy­pin teho perus­tuu ylei­sö­sig­naa­lien sekä asiak­kai­den ostoai­kai­siin liit­ty­vien sig­naa­lien hyö­dyn­tä­mi­seen. Mai­nos­ten luo­mi­ses­sa suu­res­sa roo­lis­sa on Googlen koneop­pi­mi­nen, jol­loin mai­nok­set skaa­lau­tu­vat sau­mat­to­mas­ti kai­kil­le laitteille.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Gmail-kampanjoiden muuttaminen Discovery-kampanjoiksi – huomioi kolme asiaa

Artik­ke­lis­sa Gmail mai­non­ta muut­tui 1.7.2021, mitä sinun tulee tie­tää? ker­roim­me tär­kei­tä point­te­ja muun muas­sa hin­noit­te­lua kos­ke­vis­ta sei­kois­ta, mut­ta nyt opas­tam­me muut­ta­maan Gmail-kam­pan­jat Disco­ve­ry-kam­pan­joik­si. Gmail-kam­pan­jan kopioi­mi­nen Disco­ve­ry-mai­nos­kam­pan­jaan on help­poa, jos käy­tät ylei­sö­koh­dis­tus­ta ja Smart Bid­din­gia. Sinun kui­ten­kin tulee ottaa huo­mioon muu­ta­ma tär­keä asia, jot­ta kam­pan­joi­den siir­tä­mi­nen onnistuu:

1. Budjetti

Kos­ka Disco­ve­ry-mai­nos­kam­pan­jat tavoit­ta­vat huo­mat­ta­vas­ti laa­jem­man ylei­sön kuin pel­kät Gmail-mai­nos­kam­pan­jat, suo­sit­te­lee Google suu­rem­man bud­je­tin käyt­tä­mis­tä uusiin Disco­ve­ry-mai­nok­siin – jopa kak­sin­ker­tai­sen. Eli mikä­li olet aiem­min käyt­tä­nyt Gmail-mai­nos­kam­pan­jaan esi­mer­kik­si 50 €, uudis­tuk­sen myö­tä suo­si­tus bud­je­til­le on 100 €.

2. Hintatarjous

Voit opti­moi­da Disco­ve­ry-mai­nos­kam­pan­ja­si hin­ta­tar­jouk­set Mak­si­moi kon­ver­siot -hin­ta­tar­jous­stra­te­gi­aa (Smart Bid­ding) tai CPA-tavoi­tet­ta (Tar­get CPA eli tCPA) käyt­täen. Kun käy­tät CPA-tavoi­tet­ta, ehdot­taa Google sinul­le kam­pan­jan luo­mi­sen yhtey­des­sä sopi­vaa CPA-tavoi­te­hin­ta­tar­jous­ta, mut­ta voit myös las­kea CPA-tavoit­teen itse kas­vat­ta­mal­la Gmail-mai­nos­ten kes­ki­mää­räis­tä CPA:ta 30 vii­me päi­vän ajal­ta 20 prosentilla.

3. Kohdistus

Oikean koh­de­ryh­män tavoit­ta­mi­nen on ensiar­voi­sen tär­ke­ää. Mää­ri­tä Disco­ve­ry-mai­nok­sil­le­si saman­tyyp­pi­set ylei­söt kuin Gmail-mai­nos­ten ylei­sö­koh­dis­tuk­ses­sa. Voit koh­den­taa mai­non­taa esi­mer­kik­si avain­sa­no­jen mukaan, tiet­tyyn ylei­söön kuten verk­ko­si­vus­tol­la käy­nei­siin tai demo­gra­fis­ten tie­to­jen perus­teel­la. Mikä­li olet aiem­min koh­dis­ta­nut Gmail-mai­nok­set avain­sa­noi­hin, Google suo­sit­te­lee luo­maan Disco­ve­ry-kam­pan­jal­le oman ylei­sön Gmail-mai­nos­kam­pan­ja­si par­hai­ten kon­ver­toi­vien avain­sa­no­jen mukaan.

Gmail-kampanjoiden muuttaminen Discovery-kampanjoiksi ja Gmail-mainonnan tehostaminen ammattilaisen johdolla

Nyt jos kos­kaan on oikea aika aloit­taa Gmail-mai­non­ta tai lait­taa hom­ma pyö­ri­mään kun­nol­la asian­tun­ti­jan avul­la! Vaik­ka Gmail-kam­pan­joi­den muut­ta­mi­nen Disco­ve­ry-kam­pan­joik­si ei ole eri­tyi­sen vai­ke­aa, saat­taa se sil­ti aiheut­taa har­mai­ta hiuk­sia. Mikä­li mai­nos­ta­mi­nen Gmai­lis­sa on tähän asti suju­nut ihan ookoos­ti, kan­nat­taa napa­ta kak­si kär­päs­tä yhdel­lä iskul­la – autam­me sinua muut­ta­maan Gmail-kam­pan­jat Disco­ve­ry-kam­pan­joik­si, jon­ka yhtey­des­sä tar­kis­tam­me mai­non­ta­si tilan ja annam­me vin­kit tule­vaa var­ten. Käte­vää, eikö? Kyl­lä, me vaa­lim­me suju­vaa tekemistä!

Ota yhteyt­tä!
Yrityksen mainosvideosisältö
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy