Miten Google mainonta toimii käytännössä? 

Google mai­non­ta tulee lähes­tul­koon jokai­ses­sa yri­tyk­ses­sä puhee­nai­heek­si jos­sain koh­taa. Miten Google mai­non­ta toi­mii käy­tän­nös­sä? Kun haluat näkyä Googles­sa, on sinul­la kak­si vaih­toeh­toa, jois­ta toi­nen on ilmai­nen ja toi­nen mak­sul­li­nen.

1. Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on ilmaista

2. Google mai­non­ta on maksullista

Kum­pi sit­ten kan­nat­taa? Tänä päi­vä­nä yri­tyk­set tar­vit­se­vat molem­pia kei­no­ja, jot­ta näky­vyys Googles­sa on opti­maa­lis­ta. Google mai­non­ta on nopea tapa tuo­da yri­tys esil­le Googles­sa, kun taas haku­ko­ne­op­ti­moin­ti ei ole Google mai­non­nan tavoin riip­pu­vai­nen mainosbudjetista.

Mitä Google mainonta maksaa?

Google Ads -mai­nos­työ­ka­lu, jol­la Google mai­non­ta teh­dään, on täy­sin ilmai­nen. Mai­nos­kus­tan­nuk­se­si mää­räy­ty­vät bud­jet­tia­se­tus­te­si mukaan, vähim­mäis­ku­lu­tus­vaa­ti­mus­ta ei ole.

Google mainonta kattaa erilaiset mainosvaihtoehdot

Oikein teh­ty­nä Google mai­non­ta on erit­täin kus­tan­nus­te­ho­kas­ta. Voit näyt­tää mai­nos­ta­si useis­sa eri pai­kois­sa sekä koh­den­taa hyvin tar­kas­ti mai­nok­sen näky­mään oikeal­le koh­de­ryh­mäl­le. Käy­tös­sä­si on usei­ta mainosvaihtoehtoja:

 • Haku­ver­kos­to­kam­pan­jat
 • Display-ver­kos­ton kampanjat
 • Video­kam­pan­jat
 • Shop­ping-kam­pan­jat

Miten Google mai­non­ta toi­mii eri mai­nos­vaih­toeh­dois­sa? Käy­dään­pä asia läpi!

Hakusanamainonta (Hakuverkostokampanjat)

Kun asiak­kaal­la on jo ole­mas­sa ole­va osto­ha­lu tai -tar­ve, toi­mii hakusa­na­mai­non­ta tehok­kaa­na tapa­na vie­dä poten­ti­aa­li­nen asia­kas juu­ri sinun yri­tyk­se­si kas­sal­le kil­pai­li­jan sijaan.

Hakusa­na­mai­non­nan kes­kiös­sä on avain­sa­na-ana­lyy­sin poh­jal­ta valit­tu hakusa­na sekä verk­ko­si­vus­ton sisäl­tö, joka on opti­moi­tu täl­le kysei­sel­le hakusanalle.

Näin se toi­mii: Mat­ti hakee Googles­ta haku­lausek­keel­la “katon pin­noi­tus”, sil­lä hänen kotin­sa kat­to kai­paa pin­noi­tus­ta. Ennen orgaa­ni­sia eli ilmai­sia haku­tu­lok­sia haku­tu­los­si­vun kär­keen ryh­mit­tyy mak­se­tut mai­nok­set. Nämä yri­tyk­set ovat valin­neet haku­lausek­keek­si “katon pin­noi­tus” teh­des­sään hakusanamainontaa.

Hakusanamainonta - Miten Google mainonta toimii

Mitä hakusa­na­mai­non­ta mak­saa? Mak­sat ainoas­taan sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas klik­kaa mai­nos­ta­si. Mikä­li asia­kas näkee mai­nok­sen, mut­ta ei syys­tä tai toi­ses­ta klik­kaa sitä, et jou­du mak­sa­maan täs­tä yhdes­tä mai­nos­näy­tös­tä mitään.

Klik­kauk­sen hin­taan vai­kut­taa moni asia. Kil­pail­tu hakusa­na voi olla vaik­ka­pa euron kal­liim­pi kuin vähem­män kil­pail­tu hakusa­na. Vaik­ka euro kuu­los­taa pie­nel­tä sum­mal­ta, on esi­mer­kik­si sadan mai­nok­sen klik­kaa­jan koh­dal­la kyse jo sadas­ta euros­ta enemmän.

Kes­ki­mää­räi­nen hakusa­na­main­no­nan hin­ta yhdel­le klik­kauk­sel­le on noin 0,10 – 2,00 €.

Kuin­ka hakusa­na­mai­non­taa voi koh­den­taa? Sinul­la on käy­tös­sä­si usei­ta eri koh­den­nus­vaih­toeh­to­ja, kuten poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan ikä, suku­puo­li, kiin­nos­tuk­sen koh­teet tai maan­tie­teel­li­nen koh­dis­tus, avain­sa­nat tai vii­kon­päi­vät ja kellonajat.

Google Display Network (Display-verkoston kampanjat)

Kun asia­kas on vie­rail­lut verk­ko­si­vus­tol­la­si aikai­sem­min tai haluat tavoit­taa uusia asiak­kai­ta, saat­taa display- eli ban­ne­ri­mai­non­ta olla fik­su veto. Tämä on siis lois­ta­va kei­no teh­dä uudel­leen­mark­ki­noin­tia tai herät­tää sel­lais­ten asiak­kai­den mie­len­kiin­to, joil­la osto­ha­lua tai -tar­vet­ta ei vie­lä ole.

Google Display Network eli GDN on mai­nos­ver­kos­to, jos­sa voit näyt­tää mai­nos­ta­si poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le, jot­ka esi­mer­kik­si luke­vat Gmai­lis­ta säh­kö­pos­te­jaan tai kat­so­vat YouTube-videoita.

Näin se toi­mii: Anna päät­tää käy­dä Suomi24.fi-keskustelufoorumilla, jon­ka etusi­vul­la hän huo­maa mai­nok­sen. Kyse on juu­ri­kin Google Display- eli ban­ne­ri­mai­non­nas­ta Google Display Network-mai­nos­ver­kos­tos­sa. Mai­nos näy­te­tään Annal­le, sil­lä hän on osoit­ta­nut kiin­nos­tuk­sen­sa näi­tä tuot­tei­ta koh­taan. Samal­la kes­kus­te­lu­foo­ru­mil­la vie­rai­le­va Pek­ka näkee eri mainoksen.

Miten Google mainonta toimii - Display mainos

Mitä Google Display -mai­non­ta mak­saa? Mak­sat ainoas­taan sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas klik­kaa mai­nos­ta­si. Mikä­li asia­kas näkee mai­nok­sen, mut­ta ei syys­tä tai toi­ses­ta klik­kaa sitä, et jou­du mak­sa­maan täs­tä yhdes­tä mai­nos­näy­tös­tä mitään.

Kes­ki­mää­räi­nen Google Display -main­no­nan hin­ta yhdel­le klik­kauk­sel­le on noin 0,20 € – 1,00 €.

Kuin­ka Google Display -mai­non­taa voi koh­den­taa? Voit koh­den­taa esi­mer­kik­si poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan iän, suku­puo­len, sijain­nin, lai­te­tyy­pin tai kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den perus­teel­la. Pys­tyt näyt­tä­mään mai­nok­sia myös esi­mer­kik­si ainoas­taan verk­ko­si­vus­tol­la­si vie­rail­leil­le asiak­kail­le tai niil­le, jot­ka ovat hake­neet Googles­ta tuo­tet­ta­si tai palveluasi.

YouTube (Videokampanjat)

You­Tu­be-mai­non­ta on teho­kas kei­no tavoit­taa jopa puo­let suo­ma­lai­sis­ta. Tämä on lois­ta­va tapa mai­nos­taa eten­kin sil­loin, kun suur­ta bud­jet­tia ei ole, sil­lä oikein teh­ty­nä You­Tu­be-mai­non­ta vakuut­taa kustannustehokkuudellaan.

Kun mai­nos­tat You­Tu­bes­sa, voit vali­ta mai­nos­pai­kak­si esi­mer­kik­si jon­kin muun videon alun, puo­len välin tai lopun, You­Tu­ben haku­tu­lok­set tai Googlen video­kump­pa­nin sivuston.

Näin se toi­mii: Pek­ka halu­aa kat­soa You­Tu­bes­ta videon. Hän klik­kaa mie­lei­sen videon auki, mut­ta ennen kuin Pek­ka pää­see kat­so­maan video­ta, on hänen kat­sot­ta­va You­Tu­be-mai­non­taa teke­vän mai­nos­ta­jan mak­set­tu mainos.

Mitä You­Tu­be-mai­non­ta mak­saa? Mak­sat ainoas­taan sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas kat­soo mai­nos­ta­si vähin­tään 30 sekun­nin ajan tai klik­kaa mai­nok­ses­ta­si verkkosivustollesi.

Par­haim­mil­laan You­Tu­be-mai­non­nan hin­ta on 0,01 € – 0,05 € yli 30 sekun­nin mit­tais­ta kat­se­lu­ker­taa kohden.

Kuin­ka You­Tu­be-mai­non­taa voi koh­den­taa? Sinul­la on käy­tös­sä­si usei­ta eri koh­den­nus­vaih­toeh­to­ja, kuten poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan ikä, suku­puo­li, kiin­nos­tuk­sen koh­teet tai maan­tie­teel­li­nen koh­dis­tus, avain­sa­nat, vii­kon­päi­vät ja kel­lo­na­jat tai tiet­ty­jen You­Tu­be-videoi­den yhtey­teen kohdistaminen.

Gmail (Display-verkoston kampanjat)

Gmail-mai­non­ta mah­dol­lis­taa mai­nok­se­si näky­mi­sen suo­raan poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan säh­kö­pos­tis­sa. Mai­nok­set näky­vät Gmai­lis­sa Tar­jouk­set- tai Sosi­aa­li­set ver­kos­tot -väli­leh­teä klik­kaa­mal­la niin selai­mes­sa kuin Gmail-sovelluksessakin.

Täl­lä mai­nos­muo­dol­la voit tavoit­taa niin uusia kuin van­ho­ja­kin asiak­kai­ta. Tär­kein­tä on hyvän tar­jouk­sen esit­tä­mi­nen sekä kat­seen van­git­se­van otsi­kon laa­ti­mi­nen, jot­ta pie­nes­tä mai­nok­ses­ta klikataan.

Näin se toi­mii: Jut­ta käy päi­vit­täin kat­so­mas­sa säh­kö­pos­tin. Hän hakee Googles­ta eri­lai­sil­la hakusa­noil­la etsies­sään tie­toa jos­ta­kin tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta, joi­den perus­teel­la hänel­le vali­koi­tuu Gmai­lis­sa näy­tet­tä­vät mai­nok­set. Jutan naa­pu­ri näkee eri­lai­sia Gmail-mai­nok­sia kuin Jut­ta, sil­lä hän hakee Googles­ta eri­lai­sia asioita.

Mitä Gmail-mai­non­ta mak­saa? Mak­sat ainoas­taan sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas klik­kaa mai­nos­ta­si. Mikä­li asia­kas näkee mai­nok­sen, mut­ta ei syys­tä tai toi­ses­ta klik­kaa sitä, et jou­du mak­sa­maan täs­tä yhdes­tä mai­nos­näy­tös­tä mitään. Klik­kauk­sen hin­ta on usein edul­li­sem­pi kuin hakusanamainonnassa.

Gmail-mai­non­nan hin­ta voi olla jopa rei­lus­ti alle 0,20 € mai­nok­sen klik­kaus­ta kohden.

Kuin­ka Gmail-mai­non­taa voi koh­den­taa? Voit koh­dis­taa mai­nok­se­si muun muas­sa demo­gra­fis­ten tie­to­jen, kuten poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan iän, suku­puo­len tai per­he­ti­lan­teen perus­teel­la, tai näyt­tää mai­nos­ta­si niil­le, jot­ka ovat vaik­ka­pa käy­neet verk­ko­si­vus­tol­la­si aikaisemmin.

Google Shopping (Shopping-kampanjat)

Google Shop­ping -mai­non­ta perus­tuu hakusa­no­jen sijaan tuo­te­tie­toi­hin. Mai­nok­se­si voi näkyä tut­tuun tapaan haku­tu­los­si­vul­la tai Ostok­set-väli­leh­del­lä. Google Shop­ping on kul­taa­kin arvok­kaam­pi verk­ko­kaup­pi­aal­le, sil­lä mai­nok­set näky­vät poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le, jot­ka reaa­liai­kai­ses­ti etsi­vät Googles­ta sinun verk­ko­kau­pas­sa­si myy­tä­vää tuotetta.

Näin se toi­mii: Jou­ko etsii uut­ta ruo­hon­leik­ku­ria, joten hän tie­tys­ti suun­taa ensim­mäi­se­nä Googleen etsi­mään van­han kor­vaa­vaa tuotetta.

Google Merc­hant Cen­ter eli Kaup­pias­kes­kus hakee tuot­tei­den kuvat, nimet, hin­nat, arvos­te­lut ja muut tie­dot suo­raan yri­tyk­sen verk­ko­kau­pas­ta, jol­loin Jou­ko pää­see teke­mään tar­kem­pia valin­to­ja esi­mer­kik­si ruo­hon­leik­ku­rin hin­nan ja myy­jän perusteella.

Google Shopping mainos

Mitä Google Shop­ping -mai­non­ta mak­saa? Mak­sat ainoas­taan sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas klik­kaa mai­nos­ta­si. Mikä­li asia­kas näkee mai­nok­sen, mut­ta ei syys­tä tai toi­ses­ta klik­kaa sitä, et jou­du mak­sa­maan täs­tä yhdes­tä mai­nos­näy­tös­tä mitään.

Kes­ki­mää­räi­nen Google Shop­ping -mai­no­nan hin­ta yhdel­le klik­kauk­sel­le on noin 0,29 €.

Kuin­ka Google Shop­ping -mai­non­taa voi koh­den­taa? Mai­nok­se­si näkyy Kaup­pias­kes­kuk­ses­ta haet­tu­jen tuo­te­tie­to­jen mukaan niil­le, jot­ka teke­vät Googles­sa haun esi­mer­kik­si tuot­teen nimel­lä tai tuo­te­ku­vauk­ses­ta löy­ty­väl­lä hakusanalla.

Google mainonta täytyy tehdä huolellisesti ja harkitusti, jotta saat rahoillesi vastinetta

Suo­ma­lai­set hake­vat Googles­ta yhden ainoan päi­vän aika­na 30 mil­joo­nan haun edes­tä tie­toa, tuot­tei­ta sekä pal­ve­lui­ta. Kaik­ki muut­kin yri­tyk­set tie­tä­vät Googles­sa mai­nos­ta­mi­sen hyö­dyt, joten onnis­tu­mi­nen vaa­tii osaamista.

Huo­lel­li­ses­ti teh­ty Google mai­non­ta on var­sin jär­ke­vä tapa mark­ki­noi­da tuo­tet­ta tai pal­ve­lua yri­tyk­sen toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta – Googles­sa mai­nos­ta­vat niin talon raken­ta­jat kuin verkkokauppiaatkin.

Kus­tan­nus­te­ho­kas Google mai­non­ta vaa­tii ajan lisäk­si ammat­ti­tai­toa. Mikä­li et tie­dä miten Google mai­non­ta toi­mii, mitä ja miten teet, kan­nat­taa mai­nos­ta­mi­nen jät­tää suo­siol­la alan asian­tun­ti­jan har­teil­le. Hyviin tulok­siin pää­set vain hyväl­lä mainostamisella.

Me Kublal­la viem­me yri­tyk­se­si Googlen par­haim­mil­le paikoille!

Kuu­los­taa­ko suun­ni­tel­man teke­mi­nen hankalalta?

Lataa itsellesi Kublan markkinoinnin vuosisuunnitelman pohja ja nopeuta työtäsi! 

Google Display Networkin sanasto tietoosi!
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi