Miten Google mainonta toimii käytännössä? 

Google mai­non­ta tulee lähes­tul­koon jokai­ses­sa yri­tyk­ses­sä puhee­nai­heek­si jos­sain koh­taa. Miten Google mai­non­ta toi­mii käy­tän­nös­sä? Kun haluat näkyä Googles­sa, on sinul­la kak­si vaih­toeh­toa, jois­ta toi­nen on ilmai­nen ja toi­nen mak­sul­li­nen.

1. Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on ilmaista

2. Google mai­non­ta on maksullista

Kum­pi sit­ten kan­nat­taa? Tänä päi­vä­nä yri­tyk­set tar­vit­se­vat molem­pia kei­no­ja, jot­ta näky­vyys Googles­sa on opti­maa­lis­ta. Google mai­non­ta on nopea tapa tuo­da yri­tys esil­le Googles­sa, kun taas haku­ko­ne­op­ti­moin­ti ei ole Google mai­non­nan tavoin riip­pu­vai­nen mainosbudjetista.

Mitä Google mainonta maksaa?

Google Ads -mai­nos­työ­ka­lu, jol­la Google mai­non­ta teh­dään, on täy­sin ilmai­nen. Mai­nos­kus­tan­nuk­se­si mää­räy­ty­vät bud­jet­tia­se­tus­te­si mukaan, vähim­mäis­ku­lu­tus­vaa­ti­mus­ta ei ole.

Google mainonta kattaa erilaiset mainosvaihtoehdot

Oikein teh­ty­nä Google mai­non­ta on erit­täin kus­tan­nus­te­ho­kas­ta. Voit näyt­tää mai­nos­ta­si useis­sa eri pai­kois­sa sekä koh­den­taa hyvin tar­kas­ti mai­nok­sen näky­mään oikeal­le koh­de­ryh­mäl­le. Käy­tös­sä­si on usei­ta mainosvaihtoehtoja:

 • Haku­ver­kos­to­kam­pan­jat
 • Display-ver­kos­ton kampanjat
 • Video­kam­pan­jat
 • Shop­ping-kam­pan­jat

Miten Google mai­non­ta toi­mii eri mai­nos­vaih­toeh­dois­sa? Käy­dään­pä asia läpi!

Hakusanamainonta (Hakuverkostokampanjat)

Kun asiak­kaal­la on jo ole­mas­sa ole­va osto­ha­lu tai -tar­ve, toi­mii hakusa­na­mai­non­ta tehok­kaa­na tapa­na vie­dä poten­ti­aa­li­nen asia­kas juu­ri sinun yri­tyk­se­si kas­sal­le kil­pai­li­jan sijaan.

Hakusa­na­mai­non­nan kes­kiös­sä on avain­sa­na-ana­lyy­sin poh­jal­ta valit­tu hakusa­na sekä verk­ko­si­vus­ton sisäl­tö, joka on opti­moi­tu täl­le kysei­sel­le hakusanalle.

Näin se toi­mii: Mat­ti hakee Googles­ta haku­lausek­keel­la “katon pin­noi­tus”, sil­lä hänen kotin­sa kat­to kai­paa pin­noi­tus­ta. Ennen orgaa­ni­sia eli ilmai­sia haku­tu­lok­sia haku­tu­los­si­vun kär­keen ryh­mit­tyy mak­se­tut mai­nok­set. Nämä yri­tyk­set ovat valin­neet haku­lausek­keek­si “katon pin­noi­tus” teh­des­sään hakusanamainontaa.

Hakusanamainonta - Miten Google mainonta toimii

Mitä hakusa­na­mai­non­ta mak­saa? Mak­sat ainoas­taan sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas klik­kaa mai­nos­ta­si. Mikä­li asia­kas näkee mai­nok­sen, mut­ta ei syys­tä tai toi­ses­ta klik­kaa sitä, et jou­du mak­sa­maan täs­tä yhdes­tä mai­nos­näy­tös­tä mitään.

Klik­kauk­sen hin­taan vai­kut­taa moni asia. Kil­pail­tu hakusa­na voi olla vaik­ka­pa euron kal­liim­pi kuin vähem­män kil­pail­tu hakusa­na. Vaik­ka euro kuu­los­taa pie­nel­tä sum­mal­ta, on esi­mer­kik­si sadan mai­nok­sen klik­kaa­jan koh­dal­la kyse jo sadas­ta euros­ta enemmän.

Kes­ki­mää­räi­nen hakusa­na­main­no­nan hin­ta yhdel­le klik­kauk­sel­le on noin 0,10 – 2,00 €.

Kuin­ka hakusa­na­mai­non­taa voi koh­den­taa? Sinul­la on käy­tös­sä­si usei­ta eri koh­den­nus­vaih­toeh­to­ja, kuten poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan ikä, suku­puo­li, kiin­nos­tuk­sen koh­teet tai maan­tie­teel­li­nen koh­dis­tus, avain­sa­nat tai vii­kon­päi­vät ja kellonajat.

Google Display Network (Display-verkoston kampanjat)

Kun asia­kas on vie­rail­lut verk­ko­si­vus­tol­la­si aikai­sem­min tai haluat tavoit­taa uusia asiak­kai­ta, saat­taa display- eli ban­ne­ri­mai­non­ta olla fik­su veto. Tämä on siis lois­ta­va kei­no teh­dä uudel­leen­mark­ki­noin­tia tai herät­tää sel­lais­ten asiak­kai­den mie­len­kiin­to, joil­la osto­ha­lua tai -tar­vet­ta ei vie­lä ole.

Google Display Network eli GDN on mai­nos­ver­kos­to, jos­sa voit näyt­tää mai­nos­ta­si poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le, jot­ka esi­mer­kik­si luke­vat Gmai­lis­ta säh­kö­pos­te­jaan tai kat­so­vat YouTube-videoita.

Näin se toi­mii: Anna päät­tää käy­dä Suomi24.fi-keskustelufoorumilla, jon­ka etusi­vul­la hän huo­maa mai­nok­sen. Kyse on juu­ri­kin Google Display- eli ban­ne­ri­mai­non­nas­ta Google Display Network-mai­nos­ver­kos­tos­sa. Mai­nos näy­te­tään Annal­le, sil­lä hän on osoit­ta­nut kiin­nos­tuk­sen­sa näi­tä tuot­tei­ta koh­taan. Samal­la kes­kus­te­lu­foo­ru­mil­la vie­rai­le­va Pek­ka näkee eri mainoksen.

Miten Google mainonta toimii - Display mainos

Mitä Google Display -mai­non­ta mak­saa? Mak­sat ainoas­taan sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas klik­kaa mai­nos­ta­si. Mikä­li asia­kas näkee mai­nok­sen, mut­ta ei syys­tä tai toi­ses­ta klik­kaa sitä, et jou­du mak­sa­maan täs­tä yhdes­tä mai­nos­näy­tös­tä mitään.

Kes­ki­mää­räi­nen Google Display -main­no­nan hin­ta yhdel­le klik­kauk­sel­le on noin 0,20 € – 1,00 €.

Kuin­ka Google Display -mai­non­taa voi koh­den­taa? Voit koh­den­taa esi­mer­kik­si poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan iän, suku­puo­len, sijain­nin, lai­te­tyy­pin tai kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den perus­teel­la. Pys­tyt näyt­tä­mään mai­nok­sia myös esi­mer­kik­si ainoas­taan verk­ko­si­vus­tol­la­si vie­rail­leil­le asiak­kail­le tai niil­le, jot­ka ovat hake­neet Googles­ta tuo­tet­ta­si tai palveluasi.

YouTube (Videokampanjat)

You­Tu­be-mai­non­ta on teho­kas kei­no tavoit­taa jopa puo­let suo­ma­lai­sis­ta. Tämä on lois­ta­va tapa mai­nos­taa eten­kin sil­loin, kun suur­ta bud­jet­tia ei ole, sil­lä oikein teh­ty­nä You­Tu­be-mai­non­ta vakuut­taa kustannustehokkuudellaan.

Kun mai­nos­tat You­Tu­bes­sa, voit vali­ta mai­nos­pai­kak­si esi­mer­kik­si jon­kin muun videon alun, puo­len välin tai lopun, You­Tu­ben haku­tu­lok­set tai Googlen video­kump­pa­nin sivuston.

Näin se toi­mii: Pek­ka halu­aa kat­soa You­Tu­bes­ta videon. Hän klik­kaa mie­lei­sen videon auki, mut­ta ennen kuin Pek­ka pää­see kat­so­maan video­ta, on hänen kat­sot­ta­va You­Tu­be-mai­non­taa teke­vän mai­nos­ta­jan mak­set­tu mainos.

Mitä You­Tu­be-mai­non­ta mak­saa? Mak­sat ainoas­taan sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas kat­soo mai­nos­ta­si vähin­tään 30 sekun­nin ajan tai klik­kaa mai­nok­ses­ta­si verkkosivustollesi.

Par­haim­mil­laan You­Tu­be-mai­non­nan hin­ta on 0,01 € – 0,05 € yli 30 sekun­nin mit­tais­ta kat­se­lu­ker­taa kohden.

Kuin­ka You­Tu­be-mai­non­taa voi koh­den­taa? Sinul­la on käy­tös­sä­si usei­ta eri koh­den­nus­vaih­toeh­to­ja, kuten poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan ikä, suku­puo­li, kiin­nos­tuk­sen koh­teet tai maan­tie­teel­li­nen koh­dis­tus, avain­sa­nat, vii­kon­päi­vät ja kel­lo­na­jat tai tiet­ty­jen You­Tu­be-videoi­den yhtey­teen kohdistaminen.

Gmail (Display-verkoston kampanjat)

Gmail-mai­non­ta mah­dol­lis­taa mai­nok­se­si näky­mi­sen suo­raan poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan säh­kö­pos­tis­sa. Mai­nok­set näky­vät Gmai­lis­sa Tar­jouk­set- tai Sosi­aa­li­set ver­kos­tot -väli­leh­teä klik­kaa­mal­la niin selai­mes­sa kuin Gmail-sovelluksessakin.

Täl­lä mai­nos­muo­dol­la voit tavoit­taa niin uusia kuin van­ho­ja­kin asiak­kai­ta. Tär­kein­tä on hyvän tar­jouk­sen esit­tä­mi­nen sekä kat­seen van­git­se­van otsi­kon laa­ti­mi­nen, jot­ta pie­nes­tä mai­nok­ses­ta klikataan.

Näin se toi­mii: Jut­ta käy päi­vit­täin kat­so­mas­sa säh­kö­pos­tin. Hän hakee Googles­ta eri­lai­sil­la hakusa­noil­la etsies­sään tie­toa jos­ta­kin tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta, joi­den perus­teel­la hänel­le vali­koi­tuu Gmai­lis­sa näy­tet­tä­vät mai­nok­set. Jutan naa­pu­ri näkee eri­lai­sia Gmail-mai­nok­sia kuin Jut­ta, sil­lä hän hakee Googles­ta eri­lai­sia asioita.

Mitä Gmail-mai­non­ta mak­saa? Mak­sat ainoas­taan sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas klik­kaa mai­nos­ta­si. Mikä­li asia­kas näkee mai­nok­sen, mut­ta ei syys­tä tai toi­ses­ta klik­kaa sitä, et jou­du mak­sa­maan täs­tä yhdes­tä mai­nos­näy­tös­tä mitään. Klik­kauk­sen hin­ta on usein edul­li­sem­pi kuin hakusanamainonnassa.

Gmail-mai­non­nan hin­ta voi olla jopa rei­lus­ti alle 0,20 € mai­nok­sen klik­kaus­ta kohden.

Kuin­ka Gmail-mai­non­taa voi koh­den­taa? Voit koh­dis­taa mai­nok­se­si muun muas­sa demo­gra­fis­ten tie­to­jen, kuten poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan iän, suku­puo­len tai per­he­ti­lan­teen perus­teel­la, tai näyt­tää mai­nos­ta­si niil­le, jot­ka ovat vaik­ka­pa käy­neet verk­ko­si­vus­tol­la­si aikaisemmin.

Google Shopping (Shopping-kampanjat)

Google Shop­ping -mai­non­ta perus­tuu hakusa­no­jen sijaan tuo­te­tie­toi­hin. Mai­nok­se­si voi näkyä tut­tuun tapaan haku­tu­los­si­vul­la tai Ostok­set-väli­leh­del­lä. Google Shop­ping on kul­taa­kin arvok­kaam­pi verk­ko­kaup­pi­aal­le, sil­lä mai­nok­set näky­vät poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le, jot­ka reaa­liai­kai­ses­ti etsi­vät Googles­ta sinun verk­ko­kau­pas­sa­si myy­tä­vää tuotetta.

Näin se toi­mii: Jou­ko etsii uut­ta ruo­hon­leik­ku­ria, joten hän tie­tys­ti suun­taa ensim­mäi­se­nä Googleen etsi­mään van­han kor­vaa­vaa tuotetta.

Google Merc­hant Cen­ter eli Kaup­pias­kes­kus hakee tuot­tei­den kuvat, nimet, hin­nat, arvos­te­lut ja muut tie­dot suo­raan yri­tyk­sen verk­ko­kau­pas­ta, jol­loin Jou­ko pää­see teke­mään tar­kem­pia valin­to­ja esi­mer­kik­si ruo­hon­leik­ku­rin hin­nan ja myy­jän perusteella.

Google Shopping mainos

Mitä Google Shop­ping -mai­non­ta mak­saa? Mak­sat ainoas­taan sil­loin, kun poten­ti­aa­li­nen asia­kas klik­kaa mai­nos­ta­si. Mikä­li asia­kas näkee mai­nok­sen, mut­ta ei syys­tä tai toi­ses­ta klik­kaa sitä, et jou­du mak­sa­maan täs­tä yhdes­tä mai­nos­näy­tös­tä mitään.

Kes­ki­mää­räi­nen Google Shop­ping -mai­no­nan hin­ta yhdel­le klik­kauk­sel­le on noin 0,29 €.

Kuin­ka Google Shop­ping -mai­non­taa voi koh­den­taa? Mai­nok­se­si näkyy Kaup­pias­kes­kuk­ses­ta haet­tu­jen tuo­te­tie­to­jen mukaan niil­le, jot­ka teke­vät Googles­sa haun esi­mer­kik­si tuot­teen nimel­lä tai tuo­te­ku­vauk­ses­ta löy­ty­väl­lä hakusanalla.

Google mainonta täytyy tehdä huolellisesti ja harkitusti, jotta saat rahoillesi vastinetta

Suo­ma­lai­set hake­vat Googles­ta yhden ainoan päi­vän aika­na 30 mil­joo­nan haun edes­tä tie­toa, tuot­tei­ta sekä pal­ve­lui­ta. Kaik­ki muut­kin yri­tyk­set tie­tä­vät Googles­sa mai­nos­ta­mi­sen hyö­dyt, joten onnis­tu­mi­nen vaa­tii osaamista.

Huo­lel­li­ses­ti teh­ty Google mai­non­ta on var­sin jär­ke­vä tapa mark­ki­noi­da tuo­tet­ta tai pal­ve­lua yri­tyk­sen toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta – Googles­sa mai­nos­ta­vat niin talon raken­ta­jat kuin verkkokauppiaatkin.

Kus­tan­nus­te­ho­kas Google mai­non­ta vaa­tii ajan lisäk­si ammat­ti­tai­toa. Mikä­li et tie­dä miten Google mai­non­ta toi­mii, mitä ja miten teet, kan­nat­taa mai­nos­ta­mi­nen jät­tää suo­siol­la alan asian­tun­ti­jan har­teil­le. Hyviin tulok­siin pää­set vain hyväl­lä mainostamisella.

Me Kublal­la viem­me yri­tyk­se­si Googlen par­haim­mil­le paikoille!

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Google Display Networkin sanasto tietoosi!
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy