Google-mainokset yrityksen markkinoinnissa 

Google-mai­nok­set ovat ansai­tus­ti maa­il­man suu­rin digi­mark­ki­noin­nin kana­va. Panos­tuk­set Googlen tar­joa­miin mai­nos­ka­na­viin kas­va­vat jat­ku­vas­ti. Syy on sel­keä. Google-mai­nos­ten tuot­ta­vuut­ta voi­daan mita­ta hyvin­kin tar­kas­ti ja samal­la nos­taa nopeal­la aika­tau­lul­la yri­tyk­sen tun­net­tuut­ta samal­la luo­den uut­ta kysyn­tää ja lopul­ta rapor­teis­ta seu­rat­ta­vaa myyn­nin kasvua.

Google-mainokset eri kanavissa

Google-mai­nok­set voi­daan raken­taa useis­sa Googlen omis­ta­mis­sa kana­vis­sa. Voit teh­dä Googles­sa mai­non­taa esi­mer­kik­si Google Ads-hakusa­na­mai­non­nal­la, You­Tu­be-mai­non­nal­la, Gmail-mai­non­nal­la, tai voit teh­dä esi­mer­kik­si Google Display Networ­kis­sa display mai­non­taa. Alla ker­rot­tu­na jokai­ses­ta kana­vas­ta tii­vis­te­tys­ti tär­keim­mät huo­mioi­ta­vat asiat ennen mai­non­nan aloittamista.

Google Ads -hakusanamainonta

Google Adsis­sa voit tavoit­taa kaik­ki ne asiak­kaat, jot­ka etsi­vät yri­tyk­se­si pal­ve­lui­ta juu­ri täl­lä het­kel­lä Googlen haku­ko­nees­ta. Ehkä olet itse­kin etsi­nyt täl­lä vii­kol­la tai jopa tänään Googles­ta pal­ve­lui­ta. Google-mai­nok­set toi­mi­vat tänä­kin päi­vä­nä erit­täin hyvin, vaik­ka on todet­ta­va osan käyt­tä­jis­tä vält­tä­vän Googlen mai­nok­sia kuin rut­toa. Tulos­ten valos­sa tämä ei hait­taa, kos­ka sil­ti suu­ri osa osta­vis­ta asiak­kais­ta joka tapauk­ses­sa valit­see mai­nok­sen ja tulee yri­tyk­se­si sivus­tol­le tutus­tu­maan pal­ve­lui­hi­si ja ottaa lopul­ta yhteyt­tä ja saat uuden mak­sa­van asiakkaan.

YouTube-mainonta

Useat yllät­ty­vät kuul­les­saan You­Tu­ben ole­van maa­il­man toi­sek­si suo­si­tuin haku­ko­ne. Tänä päi­vä­nä You­Tu­bes­ta etsi­tään niin autoi­hin liit­ty­viä, kuin kodin ulko­ka­lus­tei­siin liit­ty­viä ohjei­ta, sekä vink­ke­jä uusis­ta han­kit­ta­vis­ta tuot­teis­ta. You­Tu­be-mai­non­ta on siis hyvin useil­la toi­mi­joil­la hyvä tapa vai­kut­taa osto­pää­tök­seen, kun asia­kas on miet­ti­mäs­sä uut­ta vaih­toeh­toa, tai muu­ten vain etsi­mäs­sä tie­toa. Google-mai­nok­set toi­mi­vat hyvin myös täs­sä kana­vas­sa vaik­ka ylei­sim­min et tule saa­maan suo­ria osto­ja You­Tu­ben avul­la välit­tö­mäs­ti. Voit kui­ten­kin nos­taa yri­tyk­se­si tun­net­tuut­ta poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den kes­kuu­des­sa ja tämä tulee jat­kos­sa näky­mään myös uusis­sa yhtey­de­no­tois­sa yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen kautta.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Gmail-mainonta

Gmail-mai­non­ta on suu­rim­mal­le osal­le uusi tapa teh­dä Google-mai­non­taa. Google-mai­nok­set toi­mi­vat koke­mus­tem­me mukaan erit­täin hyvin myös Gmai­lin sisäl­lä ja Gmail onkin maa­il­man suo­si­tuin säh­kö­pos­tioh­jel­ma. Tavoi­tat siis suu­rim­man osan poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta­si Gmail-mai­non­nan avul­la. Voit esi­mer­kik­si vali­ta asiak­kaat, jot­ka ovat hank­ki­mas­sa “teras­si­la­si­tuk­sia” ja Google tar­jo­aa tähän erit­täin kehit­ty­neet tavat. Google-mai­nok­set toi­mi­vat jokai­ses­sa Googlen tar­joa­mas­sa kana­vas­sa niin sano­tul­la “jat­ku­val­la huu­to­kau­pal­la”. Tämä tar­koit­taa sitä, että mai­non­nan hin­ta nousee kysyn­nän nous­tes­sa. Täl­lä het­kel­lä Gmail-mai­non­nas­sa on hyvin har­vo­ja tähän kana­vaan panos­ta­via asiak­kai­ta ja täs­tä syys­tä mai­non­ta on erit­täin edul­lis­ta. Kysyn­nän nous­tes­sa myös hin­nat tule­vat nouse­maan jatkuvasti.

Google Display Network -bannerimainonta

Ban­ne­ri­mai­non­taa Google Display Networ­kis­sa voi­daan käyt­tää useil­la eri tavoil­la  yri­tyk­sen näky­vyy­den nos­ta­mi­seen. Yksi asiak­kai­ta kiin­nos­ta­vim­mis­ta on kil­pai­li­joi­den sivus­toil­la käy­neil­le mai­nos­ta­mi­nen. Useat yllät­ty­vät täs­tä mel­ko uudes­ta tavas­ta tavoit­taa asiak­kaat. Google-mai­nok­set ban­ne­ri­mai­non­ta­na voi­daan kui­ten­kin lait­taa näky­mään vain ja ainoas­taan sinun yri­tyk­se­si kil­pai­li­joi­den sivus­toil­la käy­neil­le asiak­kail­le. Näin voit siis tavoit­taa hyvin edul­li­ses­ti asiak­kaat, jois­ta kil­pai­li­ja­si ovat mak­sa­neet mal­tai­ta saa­dak­seen hei­dät koti­si­vuil­leen. Google-mai­nok­set ban­ne­ri­mai­non­ta­na mak­sa­vat ylei­ses­ti noin 100 euroa per 100 000 tavoi­tet­tua hen­ki­löä. Nämä kaik­ki voi­vat olla juu­ri kil­pai­li­joi­de­si sivus­toil­la käy­nei­tä asiakkaita.

Paljonko Google-mainokset maksavat?

Google-mai­nok­set mak­sa­vat kana­vas­ta riip­puen ylei­sim­min mini­mis­sään 0,001 euroa per tavoi­tet­tu asia­kas ja täs­sä tapauk­ses­sa kysees­sä oli­si ban­ne­ri­mai­non­ta. Kal­leim­mil­laan yksi tavoi­tet­tu asia­kas mak­saa 20 euroa per yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le ohjat­tu vie­rai­li­ja. Skaa­la on siis hyvin suu­ri, mut­ta Google-mai­nok­set kan­nat­taa suun­ni­tel­la tar­peen mukai­ses­ti ja näin saat Googles­ta tehok­kaan myyn­ti­ko­neis­ton yri­tyk­se­si tuek­si. Google-mai­nok­set voi­daan hin­noi­tel­la alla ole­val­la taval­la, mut­ta on hyvä huo­mioi­da jokai­sen mai­nok­sen riip­pu­van toi­mia­las­ta ja kil­pai­lus­ta, mut­ta suun­taa anta­va­na hin­noit­te­lu­mal­li­na voi­daan pitää alla olevia:

 • Google Ads-hakusa­na­mai­non­ta - 1€ per koti­si­vuil­le­si ohjat­tu asiakas
 • You­Tu­be-mai­non­ta - 0,01€ per 1 video­si katselukerta
 • Gmail-mai­non­ta - 0,1€ per yksi mai­nok­se­si klikkaus
 • Google Display Network-ban­ne­ri­mai­non­ta - 0,001€ per mai­nok­se­si näyttökerta

Google-mainokset ja niiden mittaaminen

Googles­sa tapah­tu­vaan mai­non­taan voi­daan käyt­tää Google Data Stu­dio -työ­ka­lua, tai esi­mer­kik­si Swy­do-ohjel­mis­toa. Tär­kein­tä on kui­ten­kin tulos­ten jat­ku­va mit­taa­mi­nen. Mai­non­taa teke­vän hen­ki­lön on suo­si­tel­ta­vaa mita­ta tulok­sia lähes päi­vit­täin, mut­ta mark­ki­noin­ti­bud­je­tin jaka­mi­seen kana­vien välil­lä on hyvä vara­ta kuu­kausia aikaa. Mai­non­nan opti­moin­tiin jokai­ses­sa kana­vas­sa on hyvä käyt­tää vähin­tään usei­ta viik­ko­ja aikaa, kos­ka opti­moin­ti vaa­tii aikaa. Google-mai­nok­set ovat hyvä tapa tavoit­taa poten­ti­aa­li­set asiak­kaat ja suo­sit­te­lem­me­kin aloit­ta­maan mai­non­ta vähin­tään pie­nel­lä bud­je­til­la yri­tyk­sen omin voi­min, tai valit­se­maan kump­pa­nin, mikä­li olet jo vakuut­tu­nut Googlen tuo­mis­ta asia­kas­han­kin­nan mahdollisuuksista.

Jos sinua kiin­nos­taa aloit­taa mai­nos­ta­mi­nen Googles­sa ja tes­ta­ta eri mai­nos­muo­to­ja ja -kana­via koke­nei­den asian­tun­ti­joi­den avul­la, autam­me mielellämme!

Ota yhteyt­tä!
Google mainokset
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi