Google-mainonta: Viisi kysymystä ja vastausta 

Digi­taa­li­sia mark­ki­noin­ti­ka­na­via on nyky­ään pal­jon ja ter­mis­tön kans­sa menee kuka tahan­sa hel­pos­ti sekai­sin. Google-mai­non­ta on yksi tun­ne­tuim­mis­ta digi­mai­non­nan muo­dois­ta, mut­ta sen käyt­töön­ot­to ja osta­mi­nen pal­ve­lun­tar­joa­jil­ta herät­tää edel­leen kysy­myk­siä ja epä­var­muut­ta. Täs­sä teks­tis­sä pyrin selit­tä­mään auki kana­van ter­mis­töä ja ker­to­maan mah­dol­li­suuk­sis­ta, jot­ta sinun osta­ja­na on hel­pom­pi teh­dä pää­tök­siä digi­te­ke­mi­se­si suh­teen Googlessa.

Olem­me laa­ti­neet Google-mai­non­nan suun­nit­te­luun vii­den blo­gin sar­jan, jois­sa käsi­tel­lään digi­taa­lis­ta mai­non­taa laa­jem­min­kin, mut­ta saat kai­kis­ta hyviä vink­ke­jä tulok­sel­li­seen Google-mainontaan:

 1. Google-mai­non­nas­ta vii­si kysy­mys­tä ja vastausta
 2. Google Ads-mai­non­nan vin­kit asiantuntijalta
 3. Side sil­mil­lä eteen­päin! (ana­ly­tii­kan tärkeys)
 4. Kuin­ka saat enem­män irti pie­nes­tä markkinointibudjetista
 5. Mil­lai­nen on hyvä lan­ding page?

Ja takai­sin tämän blo­gi­kir­joi­tuk­sen pariin…

1. Onko SEM ja Google-mainonta yksi ja sama asia?

Search Engi­ne Mar­ke­ting (SEM) käy­te­tään usein syno­nyy­mi­na Googlen hakusa­na­mai­non­nal­le. SEM on kui­ten­kin kat­to­ter­mi, joka pitää sisäl­lään mai­non­nan haku­ko­nees­sa mut­ta myös haku­ko­neop­ti­moin­nin (SEO eli Search Engi­ne Opti­miza­tion). Opti­moin­ti kes­kit­tyy haku­ko­neen orgaa­ni­siin haku­tu­lok­siin, kun taas SEA (Search Engi­ne Adver­ti­sing) kes­kit­tyy haku­ko­nees­sa mainontaan.

Hakusa­na­mai­non­ta eli SEA ei rajoi­tu pel­käs­tään Googleen. Sitä voi teh­dä myös muis­sa inter­ne­tin haku­ko­neis­sa kuten Bing, Bai­du (haku­ko­ne Kii­nas­sa) ja Yan­dex (Venä­jän vas­taa­va). Suo­mes­sa kak­si käy­te­tyin­tä haku­ko­net­ta ovat Google ja Bing, jois­ta Googlel­la on ehdot­to­mas­ti suu­rin markkinaosuus.

2. Entä onko Google-mainonta ja hakusanamainonta sama asia?

On ja ei. Google-mai­non­ta ja hakusa­na­mai­non­ta miel­le­tään usein syno­nyy­meik­si toi­sil­leen. Kyl­lä, hakusa­na­mai­non­taa voi teh­dä Googles­sa. Googles­ta on kui­ten­kin pal­jon muuhunkin.

Googlen hakusa­na­mai­non­taa hal­li­taan Google Ads -työ­ka­lun kaut­ta. Aiem­min työ­ka­lua kut­sut­tiin nimel­lä Adwords ja edel­leen­kin tätä nimeä kuu­lee käytettävän.

3. Mitä muuta Googlessa voi tehdä kuin hakusanamainontaa?

Google-mai­non­ta pitää sisäl­lään pal­jon muu­ta­kin kuin pel­kän hakusa­na­mai­non­nan. Google Adsin kaut­ta pää­see käsik­si myös mui­hin Googlen mai­nos­ka­na­viin ja kam­pan­ja­muo­toi­hin. Näi­tä ovat Google Display Network, You­Tu­be, Gmail ja Google Shopping.

Google Display Network (GDN) on mai­nos­ver­kos­to, joka ulot­tuu laa­jas­ti eri verk­ko­si­vus­toil­le mm. uutis­si­vus­toil­le, foo­ru­meil­le ja blo­gei­hin. Näil­lä mai­nos­pai­koil­la voit pyö­rit­tää Google Adsin kaut­ta display- eli ban­ne­ri­mai­non­taa. Voit koh­den­taa ban­ne­ri­mai­non­taa monil­la eri tavoil­la ja yksi suo­si­tuim­mis­ta tavois­ta on uudel­leen­mark­ki­noin­ti, jos­sa muis­tu­tat verk­ko­si­vus­to­kä­vi­jöi­tä­si itses­tä­si sen jäl­keen, kun kävi­jä on pois­tu­nut sivuil­ta­si muil­le verkkosivuille.

You­Tu­be on Googlen omis­ta­ma inter­ne­tis­sä toi­mi­va video­pal­ve­lu. Google Adsin kaut­ta pys­tyt teke­mään video­mai­non­taa You­Tu­bes­sa. Videot ovat erit­täin teho­kas tapa välit­tää brän­di­mie­li­ku­vaa ja tun­net­tuut­ta eri koh­de­ryh­mien keskuudessa.

Gmail on Googlen mak­su­ton säh­kö­pos­ti­pal­ve­lu. Olet­kin ehkä huo­man­nut pos­ti­laa­tik­ko­si ylä­osas­sa mai­nok­sia. Klik­kaa­mal­la mai­nos yleen­sä laa­jen­tuu säh­kö­pos­ti­vies­tin kokoi­sek­si mai­nok­sek­si, joka saat­taa sisäl­tää kuvia ja videoi­ta. Näi­tä mai­nok­sia hal­lin­noi­daan myös Google Ads -työ­ka­lun kautta.

Google Shop­ping on Google Ads -työ­ka­lun kam­pan­ja­muo­to, joka on tul­lut nyt myös osak­si Suo­men mark­ki­noi­ta. Jos sinul­la on verk­ko­kaup­pa, niin tämä on erin­omai­nen mai­nos­muo­to, kun haluat esi­tel­lä vali­koi­maa­si jo heti suo­raan Googlen hakutuloksissa.

4. Mistä tunnistan hyvän Google Ads -palveluntarjoajan?

Google-mai­non­taa tar­jo­aa nyky­ään useam­pi toi­mi­ja ja voi olla han­ka­laa teh­dä ver­tai­lua ja pää­tös­tä kenet mai­non­nan kump­pa­nik­si kan­nat­taa vali­ta. Täs­sä muu­ta­ma vink­ki mis­tä tun­nis­tat osaa­van asiantuntijan.

Onko pal­ve­lun­tar­joa­ja kiin­nos­tu­nut teis­tä yri­tyk­se­nä ja lii­ke­toi­min­nas­tan­ne? Google Ads -mai­non­ta vaa­tii bis­nek­sen ymmär­tä­mis­tä eikä mikään yri­tys ole täy­sin toi­sen­sa kopio. Yhteis­työn alkuun hyvä pal­ve­lun­tar­joa­ja tutus­tuu tei­hin ja kes­kus­te­lee kans­san­ne tavoit­teis­tan­ne ja toiveistanne.

Teh­dään­kö Google Ads -mai­non­nan aloit­ta­mi­seen poh­ja­työ­tä? Hyvä asian­tun­ti­ja käy läpi aiem­man teke­mi­sen tulok­set, kes­kus­te­lee tavoit­teis­ta, pis­tää seu­ran­nan kun­toon ja tekee ana­lyy­sin haku­mää­ris­tä rele­van­teil­la haku­ter­meil­lä. Poh­ja­työt ovat erit­täin tär­keä osa mai­non­taa, joten hyvä pal­ve­lun­tar­joa­ja ei halua täs­sä oikoa.

Kuin­ka usein tiliä opti­moi­daan ja kehi­te­tään? Jot­ta Google-mai­non­nas­sa pääs­tään hyviin tulok­siin tulee kam­pan­joi­ta kehit­tää sään­nöl­li­ses­ti ja pit­kä­jän­tei­ses­ti. Oli­sin varuil­la­ni, jos pal­ve­lun­tar­joa­ja lupaa lait­taa tili­si yhteis­työn alus­sa ker­ral­la kuntoon.

Hyvä pal­ve­lun­tar­joa­ja jakaa mie­lel­lään tulok­set kans­sa­si ja kes­kus­te­lee niis­tä kehit­tääk­seen teke­mis­tä. Kuu­kausit­tai­nen rapor­toin­ti ja var­mis­tus sii­tä, että asia­kas osaa lukea tulok­sia kuu­luu ammat­ti­mai­seen käytäntöön.

5. Mistä maksan, kun teen Google-mainontaa?

Google Ads on itses­sään ilmai­nen työ­ka­lu, joten kuka tahan­sa voi sen ottaa käyt­töön ilman mak­su­ja. Mai­nos­ta­mi­seen tar­vit­set kui­ten­kin media­bud­je­tin. Voit itse päät­tää pal­jon haluat mai­non­taan panos­taa. Useim­mi­ten Googlen hakusa­na­mai­non­nas­sa puhu­taan päi­vä­bud­je­teis­ta mut­ta sen oheen on hyvä miet­tiä kuin­ka pal­jon medi­aan halu­taan käyt­tää kuukausitasolla.

Googlen hakusa­na­mai­non­ta ja myös ban­ne­ri­mai­non­ta Google Display Networ­kis­sa toi­mii klik­ki­pe­rus­tei­ses­ti. Mak­sat siis ainoas­taan mai­noskli­keis­tä et mai­nos­näy­töis­tä. Kli­kin hin­taan vai­kut­taa useat teki­jät mm. kilpailutilanne.

Kun otat digi­mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton hal­lin­noi­maan, yllä­pi­tä­mään ja kehit­tä­mään mai­non­taa­si Googles­sa mak­sat median lisäk­si myös työs­tä. Meil­lä Kublal­la kuu­kausi­ve­loi­tuk­sem­me pitää sisäl­lään työ­hön käy­tet­tä­vän pal­ve­lu­mak­sun sekä media­bud­je­tin. Näi­den kah­den mak­sun pääl­le emme veloi­ta start­ti­mak­su­ja emme­kä mui­ta pii­lo­ku­lu­ja. Pidäm­me asiat yksinkertaisina.

Googles­ta herää var­mas­ti mui­ta­kin kysy­myk­siä. Olem­me­kin koon­neet tuh­din tie­to­pa­ke­tin ladat­ta­van oppaan muo­dos­sa sivuil­lem­me. Voit lada­ta sen ilmai­sek­si tääl­tä.

Olet­ko miet­ti­nyt Google-mai­non­nan aloit­ta­mis­ta? Ota yhteyt­tä ja jutel­laan yhdes­sä miten voim­me aut­taa sinua!

Google-mainontaa Helsingissä
Digimarkkinoinnin kumppani
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy