Google-mainonta: Viisi kysymystä ja vastausta 

Digi­taa­li­sia mark­ki­noin­ti­ka­na­via on nyky­ään pal­jon ja ter­mis­tön kans­sa menee kuka tahan­sa hel­pos­ti sekai­sin. Google-mai­non­ta on yksi tun­ne­tuim­mis­ta digi­mai­non­nan muo­dois­ta, mut­ta sen käyt­töön­ot­to ja osta­mi­nen pal­ve­lun­tar­joa­jil­ta herät­tää edel­leen kysy­myk­siä ja epä­var­muut­ta. Täs­sä teks­tis­sä pyrin selit­tä­mään auki kana­van ter­mis­töä ja ker­to­maan mah­dol­li­suuk­sis­ta, jot­ta sinun osta­ja­na on hel­pom­pi teh­dä pää­tök­siä digi­te­ke­mi­se­si suh­teen Googlessa.

Olem­me laa­ti­neet Google-mai­non­nan suun­nit­te­luun vii­den blo­gin sar­jan, jois­sa käsi­tel­lään digi­taa­lis­ta mai­non­taa laa­jem­min­kin, mut­ta saat kai­kis­ta hyviä vink­ke­jä tulok­sel­li­seen Google-mainontaan:

 1. Google-mai­non­nas­ta vii­si kysy­mys­tä ja vastausta
 2. Google Ads-mai­non­nan vin­kit asiantuntijalta
 3. Side sil­mil­lä eteen­päin! (ana­ly­tii­kan tärkeys)
 4. Kuin­ka saat enem­män irti pie­nes­tä markkinointibudjetista
 5. Mil­lai­nen on hyvä lan­ding page?

Ja takai­sin tämän blo­gi­kir­joi­tuk­sen pariin…

1. Onko SEM ja Google-mainonta yksi ja sama asia?

Search Engi­ne Mar­ke­ting (SEM) käy­te­tään usein syno­nyy­mi­na Googlen hakusa­na­mai­non­nal­le. SEM on kui­ten­kin kat­to­ter­mi, joka pitää sisäl­lään mai­non­nan haku­ko­nees­sa mut­ta myös haku­ko­neop­ti­moin­nin (SEO eli Search Engi­ne Opti­miza­tion). Opti­moin­ti kes­kit­tyy haku­ko­neen orgaa­ni­siin haku­tu­lok­siin, kun taas SEA (Search Engi­ne Adver­ti­sing) kes­kit­tyy haku­ko­nees­sa mainontaan.

Hakusa­na­mai­non­ta eli SEA ei rajoi­tu pel­käs­tään Googleen. Sitä voi teh­dä myös muis­sa inter­ne­tin haku­ko­neis­sa kuten Bing, Bai­du (haku­ko­ne Kii­nas­sa) ja Yan­dex (Venä­jän vas­taa­va). Suo­mes­sa kak­si käy­te­tyin­tä haku­ko­net­ta ovat Google ja Bing, jois­ta Googlel­la on ehdot­to­mas­ti suu­rin markkinaosuus.

2. Entä onko Google-mainonta ja hakusanamainonta sama asia?

On ja ei. Google-mai­non­ta ja hakusa­na­mai­non­ta miel­le­tään usein syno­nyy­meik­si toi­sil­leen. Kyl­lä, hakusa­na­mai­non­taa voi teh­dä Googles­sa. Googles­ta on kui­ten­kin pal­jon muuhunkin.

Googlen hakusa­na­mai­non­taa hal­li­taan Google Ads -työ­ka­lun kaut­ta. Aiem­min työ­ka­lua kut­sut­tiin nimel­lä Adwords ja edel­leen­kin tätä nimeä kuu­lee käytettävän.

3. Mitä muuta Googlessa voi tehdä kuin hakusanamainontaa?

Google-mai­non­ta pitää sisäl­lään pal­jon muu­ta­kin kuin pel­kän hakusa­na­mai­non­nan. Google Adsin kaut­ta pää­see käsik­si myös mui­hin Googlen mai­nos­ka­na­viin ja kam­pan­ja­muo­toi­hin. Näi­tä ovat Google Display Network, You­Tu­be, Gmail ja Google Shopping.

Google Display Network (GDN) on mai­nos­ver­kos­to, joka ulot­tuu laa­jas­ti eri verk­ko­si­vus­toil­le mm. uutis­si­vus­toil­le, foo­ru­meil­le ja blo­gei­hin. Näil­lä mai­nos­pai­koil­la voit pyö­rit­tää Google Adsin kaut­ta display- eli ban­ne­ri­mai­non­taa. Voit koh­den­taa ban­ne­ri­mai­non­taa monil­la eri tavoil­la ja yksi suo­si­tuim­mis­ta tavois­ta on uudel­leen­mark­ki­noin­ti, jos­sa muis­tu­tat verk­ko­si­vus­to­kä­vi­jöi­tä­si itses­tä­si sen jäl­keen, kun kävi­jä on pois­tu­nut sivuil­ta­si muil­le verkkosivuille.

You­Tu­be on Googlen omis­ta­ma inter­ne­tis­sä toi­mi­va video­pal­ve­lu. Google Adsin kaut­ta pys­tyt teke­mään video­mai­non­taa You­Tu­bes­sa. Videot ovat erit­täin teho­kas tapa välit­tää brän­di­mie­li­ku­vaa ja tun­net­tuut­ta eri koh­de­ryh­mien keskuudessa.

Gmail on Googlen mak­su­ton säh­kö­pos­ti­pal­ve­lu. Olet­kin ehkä huo­man­nut pos­ti­laa­tik­ko­si ylä­osas­sa mai­nok­sia. Klik­kaa­mal­la mai­nos yleen­sä laa­jen­tuu säh­kö­pos­ti­vies­tin kokoi­sek­si mai­nok­sek­si, joka saat­taa sisäl­tää kuvia ja videoi­ta. Näi­tä mai­nok­sia hal­lin­noi­daan myös Google Ads -työ­ka­lun kautta.

Google Shop­ping on Google Ads -työ­ka­lun kam­pan­ja­muo­to, joka on tul­lut nyt myös osak­si Suo­men mark­ki­noi­ta. Jos sinul­la on verk­ko­kaup­pa, niin tämä on erin­omai­nen mai­nos­muo­to, kun haluat esi­tel­lä vali­koi­maa­si jo heti suo­raan Googlen hakutuloksissa.

4. Mistä tunnistan hyvän Google Ads -palveluntarjoajan?

Google-mai­non­taa tar­jo­aa nyky­ään useam­pi toi­mi­ja ja voi olla han­ka­laa teh­dä ver­tai­lua ja pää­tös­tä kenet mai­non­nan kump­pa­nik­si kan­nat­taa vali­ta. Täs­sä muu­ta­ma vink­ki mis­tä tun­nis­tat osaa­van asiantuntijan.

Onko pal­ve­lun­tar­joa­ja kiin­nos­tu­nut teis­tä yri­tyk­se­nä ja lii­ke­toi­min­nas­tan­ne? Google Ads -mai­non­ta vaa­tii bis­nek­sen ymmär­tä­mis­tä eikä mikään yri­tys ole täy­sin toi­sen­sa kopio. Yhteis­työn alkuun hyvä pal­ve­lun­tar­joa­ja tutus­tuu tei­hin ja kes­kus­te­lee kans­san­ne tavoit­teis­tan­ne ja toiveistanne.

Teh­dään­kö Google Ads -mai­non­nan aloit­ta­mi­seen poh­ja­työ­tä? Hyvä asian­tun­ti­ja käy läpi aiem­man teke­mi­sen tulok­set, kes­kus­te­lee tavoit­teis­ta, pis­tää seu­ran­nan kun­toon ja tekee ana­lyy­sin haku­mää­ris­tä rele­van­teil­la haku­ter­meil­lä. Poh­ja­työt ovat erit­täin tär­keä osa mai­non­taa, joten hyvä pal­ve­lun­tar­joa­ja ei halua täs­sä oikoa.

Kuin­ka usein tiliä opti­moi­daan ja kehi­te­tään? Jot­ta Google-mai­non­nas­sa pääs­tään hyviin tulok­siin tulee kam­pan­joi­ta kehit­tää sään­nöl­li­ses­ti ja pit­kä­jän­tei­ses­ti. Oli­sin varuil­la­ni, jos pal­ve­lun­tar­joa­ja lupaa lait­taa tili­si yhteis­työn alus­sa ker­ral­la kuntoon.

Hyvä pal­ve­lun­tar­joa­ja jakaa mie­lel­lään tulok­set kans­sa­si ja kes­kus­te­lee niis­tä kehit­tääk­seen teke­mis­tä. Kuu­kausit­tai­nen rapor­toin­ti ja var­mis­tus sii­tä, että asia­kas osaa lukea tulok­sia kuu­luu ammat­ti­mai­seen käytäntöön.

5. Mistä maksan, kun teen Google-mainontaa?

Google Ads on itses­sään ilmai­nen työ­ka­lu, joten kuka tahan­sa voi sen ottaa käyt­töön ilman mak­su­ja. Mai­nos­ta­mi­seen tar­vit­set kui­ten­kin media­bud­je­tin. Voit itse päät­tää pal­jon haluat mai­non­taan panos­taa. Useim­mi­ten Googlen hakusa­na­mai­non­nas­sa puhu­taan päi­vä­bud­je­teis­ta mut­ta sen oheen on hyvä miet­tiä kuin­ka pal­jon medi­aan halu­taan käyt­tää kuukausitasolla.

Googlen hakusa­na­mai­non­ta ja myös ban­ne­ri­mai­non­ta Google Display Networ­kis­sa toi­mii klik­ki­pe­rus­tei­ses­ti. Mak­sat siis ainoas­taan mai­noskli­keis­tä et mai­nos­näy­töis­tä. Kli­kin hin­taan vai­kut­taa useat teki­jät mm. kilpailutilanne.

Kun otat digi­mark­ki­noin­ti­toi­mis­ton hal­lin­noi­maan, yllä­pi­tä­mään ja kehit­tä­mään mai­non­taa­si Googles­sa mak­sat median lisäk­si myös työs­tä. Meil­lä Kublal­la kuu­kausi­ve­loi­tuk­sem­me pitää sisäl­lään työ­hön käy­tet­tä­vän pal­ve­lu­mak­sun sekä media­bud­je­tin. Näi­den kah­den mak­sun pääl­le emme veloi­ta start­ti­mak­su­ja emme­kä mui­ta pii­lo­ku­lu­ja. Pidäm­me asiat yksinkertaisina.

Googles­ta herää var­mas­ti mui­ta­kin kysy­myk­siä. Olem­me­kin koon­neet tuh­din tie­to­pa­ke­tin ladat­ta­van oppaan muo­dos­sa sivuil­lem­me. Voit lada­ta sen ilmai­sek­si tääl­tä.

Olet­ko miet­ti­nyt Google-mai­non­nan aloit­ta­mis­ta? Ota yhteyt­tä ja jutel­laan yhdes­sä miten voim­me aut­taa sinua!

Google-mainontaa Helsingissä
Google-mainonta
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi