Analytiikka

Pienen budjetin tehomarkkinointia – kuinka saat enemmän irti markkinointibudjetistasi?

Olem­me laa­ti­neet Google-mai­non­nan suun­nit­te­luun vii­den blo­gin sar­jan, jois­sa käsi­tel­lään digi­taa­lis­ta mai­non­taa laa­jem­min­kin, mut­ta saat kai­kis­ta hyviä vink­ke­jä tulok­sel­li­seen Google-mai­non­taan:

  1. Google-mai­non­nas­ta vii­si kysy­mys­tä ja vas­taus­ta
  2. Google Ads-mai­non­nan vin­kit asian­tun­ti­jal­ta
  3. Side sil­mil­lä eteen­päin! (ana­ly­tii­kan tär­keys)
  4. Kuin­ka saat enem­män irti pie­nes­tä mark­ki­noin­ti­bud­je­tis­ta
  5. Mil­lai­nen on hyvä lan­ding page?

Käy­tet­tä­vis­sä ole­van ajan ja bud­je­tin ris­ti­pai­nees­sa elä­vä mark­ki­noin­ti­päät­tä­jä jou­tuu usein navi­goi­maan haas­teel­li­sil­la vesil­lä. Mikä on oikea mai­nos­bud­je­tin koko, entä mihin bud­jet­tia kan­nat­taa panos­taa? Tähän pääl­le tulee vie­lä muut­tu­vat mark­ki­noin­ti­ka­na­vat, mai­nos­muo­to­jen moni­nai­suus ja valin­nan­vai­keus omien eri tuot­tei­den välil­lä, mis­tä ker­toa poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le.

Täs­sä vink­ke­jä, joi­den avul­la pys­tyt teke­mään tie­toon poh­jau­tu­via pää­tök­siä ja hel­pot­ta­maan tus­kaa­si!

Vink­ki 1: Tie­dät­kö mikä osa mark­ki­noin­nis­ta­si tuot­taa kovim­mat tulok­set?

Seu­raat­han mark­ki­noin­ti­työ­si tulok­sel­li­suut­ta sään­nöl­li­ses­ti ja pysyt kar­tal­la sii­tä, mit­kä kana­vat tuo­vat sinul­le par­haat tulok­set? Entä tie­dät­kö mikä on yri­tyk­se­si toi­mi­vin sisään­heit­to­tuo­te kus­sa­kin koh­dey­lei­sös­sä? Kysy verk­ko­si­vu­kump­pa­nil­ta­si mitä kon­ver­sioi­ta, eli kävi­jän teke­miä toi­men­pi­tei­tä sivus­tol­la seu­ra­taan. Suo­sit­te­lem­me seu­raa­maan aina­kin yhtey­den­ot­to­ja, säh­kö­pos­tin tilauk­sia ja pdf-esit­tei­den latauk­sia.

Vink­ki 2: Varaa bud­je­tis­ta sii­vu tes­taa­mi­seen

Kun bud­je­tis­sa­si on liik­ku­ma­va­raa nopeil­le tes­teil­le, saat ket­te­räs­ti koke­mus­pe­räis­tä tie­toa uusis­ta kana­vis­ta, ylei­sö­koh­den­nuk­sis­ta ja mai­nos­si­säl­löis­tä. Vuo­den aika­na eteen tulee run­saas­ti mah­dol­li­suuk­sia kokeil­la uut­ta ja riit­tä­vän väl­jä mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti nopeut­taa tes­taa­mis­ta ja oppi­mis­ta.

Vink­ki 3: Hyö­dyn­nä uudel­leen­mark­ki­noin­ti mak­si­maa­li­ses­ti

Sivus­to­vie­rai­lu on kovan työn tulos; älä hei­tä sitä huk­kaan unoh­ta­mal­la uudel­leen­mark­ki­noin­tia. Sinul­la on mah­dol­li­suus tavoit­taa verk­ko­vie­rai­li­ja uudes­taan käy­tän­nös­sä jokai­sen säh­köi­sen mark­ki­noin­nin kana­van kaut­ta. Täs­sä tapauk­ses­sa enem­män on enem­män -> mitä useam­pi kana­va sinul­la on käy­tös­sä­si, sitä var­mem­min saat vie­rai­li­jan uudes­taan kiin­ni ja hän palaa osta­vak­si asiak­kaak­si.

Vink­ki 4: Tee oman­nä­köis­tä mai­non­taa

Mitä pie­nem­pi bud­jet­ti, sitä roh­keam­paa ja oman­nä­köi­sem­pää mark­ki­noin­nin on olta­va. Ker­ro siis roh­keas­ti yri­tyk­se­si taus­tois­ta, omas­ta hen­ki­lös­tös­tä­si ja – gulp – itsestäsi/firmasi omis­ta­jas­ta. Jos roh­keus riit­tää, suo­sit­te­lem­me hyp­pää­mään kame­ran eteen ja ker­to­maan videol­la omin sanoin mitä yri­tyk­se­si edus­taa ja mik­si asiak­kait­te­si kan­nat­taa ostaa juu­ri sinul­ta. Tie­sit­hän, että esi­mer­kik­si Face­book ja Lin­ke­dIn suo­sii video­ta ja tar­jo­aa sil­le edul­li­sem­min näky­vyyt­tä?

Ota myös kol­le­ga­ni vin­kit hyvän mai­nos­ban­ne­rin suun­nit­te­lus­ta, siel­tä löy­dät vink­ke­jä vies­tin kir­kas­ta­mi­seen ja mai­nos­vir­ras­ta erot­tu­mi­seen.

Vink­ki 5: Muis­ta osta­neet asiak­kaat

Uusien asiak­kai­den hank­ki­mi­nen on tär­ke­ää mut­ta lii­ke­toi­min­nan kivi­jal­ka on van­ho­jen asiak­kai­den tyy­ty­väi­se­nä pitä­mi­ses­sä. Tavoi­tat hei­dät hel­pos­ti monien eri kana­vien kaut­ta; haas­teel­li­sin­ta täs­sä onkin se, mis­tä heil­le ker­toa. Van­hoil­le asiak­kail­le kun ei voi läh­teä mai­nos­ta­maan samoil­la vies­teil­lä kuin uusia asiak­kai­ta tavoi­tel­taes­sa. Yksi vies­ti­kul­ma onkin tar­jo­ta yri­tyk­se­si huol­to- ja yllä­pi­to­pal­ve­lui­ta tai vaik­ka­pa kou­lu­tuk­sia. Jos olet ravin­to­la- tai hotel­lia­lan yri­tyk­ses­tä, voit tar­jo­ta B2B-asiak­kaal­le B2C-puo­len pal­ve­lui­ta: täl­lä taval­la saat laa­jen­net­tua tyy­ty­väi­sen asiak­kaan osto­mah­dol­li­suuk­sia.

Sivus­tol­la­si vie­rail­lei­ta asiak­kai­ta voit ohja­ta takai­sin sivus­tol­le­si erit­täin tehok­kaas­ti teke­mäl­lä Google-mai­non­taa hakusa­na­mai­non­nal­la ja muis­tut­ta­val­la mai­non­nal­la (remar­ke­ting).

Toi­vot­ta­vas­ti näis­tä vin­keis­tä oli apua mark­ki­noin­ti­poh­dis­ke­lui­hi­si! Seu­raa mei­tä myös muis­sa kana­vis­sa: suo­sit­te­lem­me eri­tyi­ses­ti toi­mi­tus­joh­ta­jam­me Kal­le San­ta­lah­den mark­ki­noin­tiai­hei­sia videoi­ta.

Risto Silvennoinen

Risto Silvennoinen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Sulje