Näin kirjoitat tehokkaan mainosviestin banneriin 

Aiem­mas­sa blo­gi­kir­joi­tuk­ses­sa­ni käsit­te­lin hyvän mai­nos­ban­ne­rin ele­ment­te­jä. Seu­raa­vak­si haluan syven­tyä itse ban­ne­rin mai­nos­vies­tiin. Mitä suun­nit­te­lus­sa tulee ottaa huo­mioon? Miten yhdis­tää ban­ne­ri­vies­ti mai­non­nan strategiaan?

Ympäristö

Har­mil­li­sen usein näkee sitä, että leh­ti-ilmoi­tus tai ulko­mai­nos kopioi­daan suo­raan verk­ko­maa­il­maan ban­ne­rik­si. Väi­tän, että tämä har­voin tuo toi­vot­tua tulos­ta. Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin ympä­ris­tös­sä surf­fa­taan nope­aa tah­tia ja ärsyk­kei­tä on pal­jon. Tämä tar­koit­taa sitä, että ban­ne­ril­la on aikaa välit­tää vies­ti vain muu­ta­ma sekun­ti. On sano­mat­ta­kin sel­vää, että ban­ne­ri­vies­tin tulee olla lyhyt ja ytimekäs.

Banneriformaatti

Ban­ne­rei­ta kan­nat­taa usein teh­dä useas­sa eri koko­for­maa­tis­sa. Isois­sa for­maa­teis­sa vies­ti voi olla pidem­pi ja sisäl­tää enem­män infor­maa­tio­ta, kos­ka sil­le on tilaa eikä ban­ne­ri jää tie­to­ko­neen tai puhe­li­men ruu­dul­la lii­an pie­nek­si. Jos kui­ten­kin puhu­taan pie­nes­tä for­maa­tis­ta, ei vies­tin kan­na­ta olla pit­kä, sil­lä A: se ei mah­du ban­ne­riin B: teks­tin­ko­ko pie­nen­tyy niin pal­jon, ettei sitä enää pys­ty nopeas­ti luke­maan. Ota siis aina huo­mioon ban­ne­rin koko vies­tiä suunnitellessa.

Staat­ti­ses­sa ban­ne­ris­sa vies­ti on ker­ral­la näky­vis­sä. Jos kui­ten­kin käy­te­tään liik­ku­via ele­ment­te­jä ja ban­ne­ris­sa on esi­mer­kik­si usei­ta eri näky­miä ja teks­tit vaih­tu­vat, pys­tyt pilk­ko­maan vies­tiä. Ota kui­ten­kin huo­mioon, ettei ylei­sö vält­tä­mät­tä mal­ta odot­taa niin pit­kään, että kaik­ki näky­mät ovat ehti­neet pyö­riä lop­puun. Eli täs­sä­kin vai­hees­sa ban­ne­rin ensim­mäi­sen näky­män vies­tin tulee herät­tää mie­len­kiin­to ja sen tulee jo yksi­nään välit­tää olen­nai­sin tieto.

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Copy

Vies­ti eli mai­nok­sen copy on ban­ne­rin tär­kein ele­ment­ti. Kitey­tä vies­ti­kär­ki lyhyeen ja kon­kreet­ti­seen muo­toon. Onko jotain, mitä pys­tyt lupaa­maan? Mit­kä ovat kon­kreet­ti­set hyö­dyt? Kan­nat­taa teh­dä kil­pai­li­ja­kar­toi­tus­ta: Miten kil­pai­li­ja­si mai­nos­ta­vat ja mitä he lupaa­vat asiak­kail­leen? Miten voit erot­tua heis­tä positiivisesti?

Tehok­kain tapa löy­tää toi­mi­va vies­ti käy­tet­tä­väk­si mai­nos­ban­ne­ris­sa on tut­kia hakusa­na­mai­non­nan dataa. Siel­lä on usein kuu­kausien A/B tes­taus­ten tulok­se­na syn­ty­nei­tä vies­te­jä, jot­ka saa­vat asiak­kaat ostamaan.

Mai­non­nan stra­te­gia ohjaa ban­ne­rin suun­nit­te­lua. Uus­asia­kas­han­kin­nas­sa tavoi­te on lisä­tä tun­net­tuut­ta. Mie­ti, miten sai­sit ylei­sön kiin­nos­tu­maan ja itse­näi­ses­ti etsi­mään teis­tä lisää tietoa.

Uudel­leen­mark­ki­noin­nis­sa haluat muis­tut­taa, palaut­taa sivus­to­kä­vi­jän takai­sin pal­ve­lun­ne pariin ja lopul­ta otta­maan seu­raa­van aske­leen esim. lähet­tä­mään yhtey­den­ot­to­pyyn­nön. Täs­sä vai­hees­sa kävi­jä jo tie­tää kuka olet, eli voit kes­kit­tyä kon­kreet­ti­siin lupauk­siin. Voit­ko esim. tar­jo­ta verk­ko­kaup­paa­si ale­koo­din, tai ker­toa kuin­ka help­poa yhtey­den­ot­to on chat-pal­ve­lun­ne avulla?

Tunne yleisösi

Uudel­leen­mark­ki­noin­nis­sa kan­nat­taa hyö­dyn­tää kaik­ki tie­to, jota koh­de­ryh­mäs­tä­si jo tie­dät. Mil­lä sivuil­la he ovat käy­neet? Ovat­ko he jo teh­neet jon­kin toi­men­pi­teen sivuil­lan­ne, esi­mer­kik­si hylän­neet ostos­ko­rin? Käy­tä tätä tie­toa hyväk­se­si ja muis­tu­ta kävi­jää, mihin vai­hee­seen hän oli aiem­min jää­nyt ja kan­nus­ta jat­ka­maan eteenpäin.

Ylei­sön tun­te­mi­nen pätee myös uus­asia­kas­han­kin­taan. Mie­ti, kei­tä nykyi­set asiak­kaa­si ovat? Käy läpi usein kysyt­ty­jä kysy­myk­siä, ja poi­mi ylei­sim­mät oston esteet ja pyri taklaa­maan ne jo alkuvaiheessa.

Suun­nit­te­let­ko ban­ne­ri­mai­non­nan aloit­ta­mis­ta tai haluat­ko tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Ota mei­hin yhteyt­tä, niin autam­me mielellämme!

  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi