Millainen on hyvä mainosbanneri? 

Display-mai­non­nan käyt­tö digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa kas­vat­taa koko ajan mer­ki­tys­tään. Se on teho­kas kei­no muis­tut­taa verk­ko­si­vus­tol­la käy­nei­tä, mut­ta myös kas­vat­taa brän­din tun­net­tuut­ta kyl­mäs­sä ylei­sös­sä. Onnis­tu­neen display-mai­non­nan kes­kiös­sä on aina hyvin toteu­tet­tu mai­nos. Meil­tä usein kysy­tään­kin, mil­lai­nen on hyvä display-mainos? 

Display-mainonnan luonne

Display-mai­non­nan suun­nit­te­lu­pro­ses­sin alus­sa on otet­ta­va huo­mioon mai­nos­muo­don omi­nais­piir­teet. Mil­loin mai­nok­sia näh­dään? Ket­kä mai­nok­sia näkevät?

On kyse sekun­neis­ta, kun puhu­taan mai­nok­sien näky­vyy­des­tä ruu­dul­la tai saa­ti sit­ten ajas­ta, joka käy­te­tään mai­nok­sen kat­so­mi­seen. Miten käyt­tää tehok­kaas­ti hyväk­si nämä har­vat sekunnit?

Mai­nok­set tule­vat usein vas­taan tilan­tees­sa, jos­sa verk­ko­si­vusurf­fai­li­ja ei ole­ta saa­van­sa vies­tin­tää yri­tyk­sel­tä­si. Miten kiin­nit­tää huomio?

Yri­tyk­se­si mai­nos ei ole sivus­tol­la ainut huo­mio­ta hala­ja­va ele­ment­ti. Kil­pai­li­ja­si ovat luul­ta­vas­ti siel­lä myös omi­ne mai­nok­si­neen. Miten ero­tut joukosta?

Seitsemän vinkkiä mainosbannereihin

Ylei­sin ja hel­poin tapa läh­teä display-mai­non­nas­sa käyn­tiin on aloit­taa ban­ne­ri­mai­non­ta. Näi­den seit­se­män vin­kin voi­min pää­set mai­nos­ban­ne­rien suun­nit­te­lu­pro­ses­sis­sa vauhtiin.

1. Viesti on bannerin tärkein elementti

Kitey­tä vies­ti­kär­ki lyhyeen ja kon­kreet­ti­seen muo­toon. Mitä voit luva­ta asiak­kaal­le? Mit­kä ovat kon­kreet­ti­set hyö­dyt? Miten ero­tut kil­pai­li­jois­ta­si? (voit lukea lisää mai­nos­vies­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ban­ne­riin tääl­tä)

2. Muista A/B testaus

Tee ban­ne­reis­ta 2-3 eri ver­sio­ta tes­taa­mi­sen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si. Tes­taa joko kuvaa, vies­ti­kär­keä, toi­min­ta­ke­ho­tet­ta (CTA), ele­ment­tien (CTA-nap­pi, teks­tit, kuva, logo) aset­te­lua tai väre­jä. Valit­se vain yksi tes­tat­ta­va asia.

Huo­mio! Älä tes­taa eri ban­ne­ri­ko­ko­ja kes­ke­nään, vaan ver­taa aina samo­ja koko­ja toi­siin­sa. Ban­ne­ri­koot ja -for­maa­tit ovat luon­teel­taan eri­lai­sia ja mai­nos­paik­ko­jen mää­rät ja sijoit­te­lut esim. Google Display Networ­kis­sa ovat eri­lai­set. Tes­taa­mi­nen ei ole luo­tet­ta­vaa, jos koko­ja ver­taa toisiinsa. 

3. Kerro kuka olet

Käy­tä logoa, jos­ta yri­tyk­se­si eli mai­nos­ta­ja erot­tuu sel­väs­ti. Jos käy­tät logo­si yhtey­des­sä slo­ga­nia, jätä se mie­lel­lään ban­ne­ris­ta pois. Slo­ga­nia käy­tet­täes­sä pidä huol­ta sii­tä, että slo­gan erot­tuu myös pie­nis­sä bannerikoissa.

4. Kuvamaailman tulee tukea viestiä

Vaik­ka kuvat ja värit ovat ban­ne­rin tär­kei­tä ele­ment­te­jä, ne eivät saa vie­dä huo­mio­ta itse vies­til­tä. Ne tuke­vat toi­si­aan. Vähem­män on enemmän.

5. Muotoile toimintakehote vastaamaan tavoitetta

CTA:n eli toi­min­ta­ke­hot­teen tar­koi­tus on ohja­ta halut­tuun toi­men­pi­tee­seen. Sen tulee siis vas­ta­ta mai­non­nan tavoi­tet­ta. Onko mai­nok­sel­la tar­koi­tus tavoit­taa uut­ta, kyl­mää ylei­söä, vai sivuil­lan­ne jo käy­nei­tä, eli teh­dään­kö uus­asia­kas­han­kin­taa vai uudel­leen­mark­ki­noin­tia? Onko tar­koi­tus levit­tää brän­din tun­net­tuut­ta vai saa­da ihmi­set osta­maan tuot­tee­si tai pal­ve­lusi?

Uus­asia­kas­han­kin­taan sopi­vat usein kehot­teet “Lue lisää”, “Tutus­tu vali­koi­maan” kun taas uudel­leen­mark­ki­noin­nis­sa kan­nat­taa ohja­ta jo lähem­mäk­si halut­tua kon­ver­sio­ta, esim. “Lii­ty jäse­nek­si”, “Vii­meis­te­le ostok­se­si” tai “Ota yhteyt­tä”. Muis­ta, että täs­sä­kin asias­sa less is more, eli tehok­kain keho­te on yksin­ker­tai­nen ja ytimekäs.

6. CTA-napin sijoittelu ja ulkonäkö

Nap­pi, jos­sa toi­min­ta­ke­ho­te sijait­see, on myös ban­ne­rin tär­keä ele­ment­ti. Nap­pia kan­nat­taa koros­taa ban­ne­ris­ta erot­tu­val­la väril­lä. Muis­ta kui­ten­kin, että nap­pi ei saa yli­ko­ros­tua eli vie­dä huo­mio­ta vies­til­tä.

Napin kul­mat kan­nat­taa pyö­ris­tää, sil­lä se peh­men­tää ban­ne­rin ylei­sil­met­tä ja on näin kut­su­vam­pi ihmis­sil­mäl­le. Napin sijain­nil­le hyviä paik­ko­ja ovat oikeat ala­kul­mat tai alareunat.

7. Hyödynnä HTML5 teknologiaa

Staat­tis­ten ban­ne­rien oheen suo­si­tel­laan liik­ku­vaa kuvaa ani­maa­tion tai videoe­le­ment­tien muo­dos­sa, kos­ka ne tuo­vat rut­kas­ti enem­män mah­dol­li­suu­ksia välit­tää vies­tiä ja tari­naa. HTML5 tek­no­lo­gial­la pys­ty­tään raken­ta­maan näyt­tä­viä toteu­tuk­sia, joil­la kiin­ni­te­tään huo­mio staat­tis­ta ban­ne­ria parem­min ja näin saa­daan yleen­sä myös parem­pia tuloksia. 

Kiin­nos­taa­ko ban­ne­ri­mai­non­nan aloit­ta­mi­nen? Tar­vit­set­ko sii­nä apua? Ota mei­hin yhteyt­tä, niin autam­me mielellämme!

Ota yhteyt­tä!
Mainosbanneri yritykselle
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy