Millainen on hyvä mainosbanneri? 

Display-mai­non­nan käyt­tö digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa kas­vat­taa koko ajan mer­ki­tys­tään. Se on teho­kas kei­no muis­tut­taa verk­ko­si­vus­tol­la käy­nei­tä, mut­ta myös kas­vat­taa brän­din tun­net­tuut­ta kyl­mäs­sä ylei­sös­sä. Onnis­tu­neen display-mai­non­nan kes­kiös­sä on aina hyvin toteu­tet­tu mai­nos. Meil­tä usein kysy­tään­kin, mil­lai­nen on hyvä display-mainos? 

Display-mainonnan luonne

Display-mai­non­nan suun­nit­te­lu­pro­ses­sin alus­sa on otet­ta­va huo­mioon mai­nos­muo­don omi­nais­piir­teet. Mil­loin mai­nok­sia näh­dään? Ket­kä mai­nok­sia näkevät?

On kyse sekun­neis­ta, kun puhu­taan mai­nok­sien näky­vyy­des­tä ruu­dul­la tai saa­ti sit­ten ajas­ta, joka käy­te­tään mai­nok­sen kat­so­mi­seen. Miten käyt­tää tehok­kaas­ti hyväk­si nämä har­vat sekunnit?

Mai­nok­set tule­vat usein vas­taan tilan­tees­sa, jos­sa verk­ko­si­vusurf­fai­li­ja ei ole­ta saa­van­sa vies­tin­tää yri­tyk­sel­tä­si. Miten kiin­nit­tää huomio?

Yri­tyk­se­si mai­nos ei ole sivus­tol­la ainut huo­mio­ta hala­ja­va ele­ment­ti. Kil­pai­li­ja­si ovat luul­ta­vas­ti siel­lä myös omi­ne mai­nok­si­neen. Miten ero­tut joukosta?

Seitsemän vinkkiä mainosbannereihin

Ylei­sin ja hel­poin tapa läh­teä display-mai­non­nas­sa käyn­tiin on aloit­taa ban­ne­ri­mai­non­ta. Näi­den seit­se­män vin­kin voi­min pää­set mai­nos­ban­ne­rien suun­nit­te­lu­pro­ses­sis­sa vauhtiin.

1. Viesti on bannerin tärkein elementti

Kitey­tä vies­ti­kär­ki lyhyeen ja kon­kreet­ti­seen muo­toon. Mitä voit luva­ta asiak­kaal­le? Mit­kä ovat kon­kreet­ti­set hyö­dyt? Miten ero­tut kil­pai­li­jois­ta­si? (voit lukea lisää mai­nos­vies­tin kir­joit­ta­mi­ses­ta ban­ne­riin tääl­tä)

2. Muista A/B testaus

Tee ban­ne­reis­ta 2-3 eri ver­sio­ta tes­taa­mi­sen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si. Tes­taa joko kuvaa, vies­ti­kär­keä, toi­min­ta­ke­ho­tet­ta (CTA), ele­ment­tien (CTA-nap­pi, teks­tit, kuva, logo) aset­te­lua tai väre­jä. Valit­se vain yksi tes­tat­ta­va asia.

Huo­mio! Älä tes­taa eri ban­ne­ri­ko­ko­ja kes­ke­nään, vaan ver­taa aina samo­ja koko­ja toi­siin­sa. Ban­ne­ri­koot ja -for­maa­tit ovat luon­teel­taan eri­lai­sia ja mai­nos­paik­ko­jen mää­rät ja sijoit­te­lut esim. Google Display Networ­kis­sa ovat eri­lai­set. Tes­taa­mi­nen ei ole luo­tet­ta­vaa, jos koko­ja ver­taa toisiinsa. 

3. Kerro kuka olet

Käy­tä logoa, jos­ta yri­tyk­se­si eli mai­nos­ta­ja erot­tuu sel­väs­ti. Jos käy­tät logo­si yhtey­des­sä slo­ga­nia, jätä se mie­lel­lään ban­ne­ris­ta pois. Slo­ga­nia käy­tet­täes­sä pidä huol­ta sii­tä, että slo­gan erot­tuu myös pie­nis­sä bannerikoissa.

4. Kuvamaailman tulee tukea viestiä

Vaik­ka kuvat ja värit ovat ban­ne­rin tär­kei­tä ele­ment­te­jä, ne eivät saa vie­dä huo­mio­ta itse vies­til­tä. Ne tuke­vat toi­si­aan. Vähem­män on enemmän.

5. Muotoile toimintakehote vastaamaan tavoitetta

CTA:n eli toi­min­ta­ke­hot­teen tar­koi­tus on ohja­ta halut­tuun toi­men­pi­tee­seen. Sen tulee siis vas­ta­ta mai­non­nan tavoi­tet­ta. Onko mai­nok­sel­la tar­koi­tus tavoit­taa uut­ta, kyl­mää ylei­söä, vai sivuil­lan­ne jo käy­nei­tä, eli teh­dään­kö uus­asia­kas­han­kin­taa vai uudel­leen­mark­ki­noin­tia? Onko tar­koi­tus levit­tää brän­din tun­net­tuut­ta vai saa­da ihmi­set osta­maan tuot­tee­si tai pal­ve­lusi?

Uus­asia­kas­han­kin­taan sopi­vat usein kehot­teet “Lue lisää”, “Tutus­tu vali­koi­maan” kun taas uudel­leen­mark­ki­noin­nis­sa kan­nat­taa ohja­ta jo lähem­mäk­si halut­tua kon­ver­sio­ta, esim. “Lii­ty jäse­nek­si”, “Vii­meis­te­le ostok­se­si” tai “Ota yhteyt­tä”. Muis­ta, että täs­sä­kin asias­sa less is more, eli tehok­kain keho­te on yksin­ker­tai­nen ja ytimekäs.

6. CTA-napin sijoittelu ja ulkonäkö

Nap­pi, jos­sa toi­min­ta­ke­ho­te sijait­see, on myös ban­ne­rin tär­keä ele­ment­ti. Nap­pia kan­nat­taa koros­taa ban­ne­ris­ta erot­tu­val­la väril­lä. Muis­ta kui­ten­kin, että nap­pi ei saa yli­ko­ros­tua eli vie­dä huo­mio­ta vies­til­tä.

Napin kul­mat kan­nat­taa pyö­ris­tää, sil­lä se peh­men­tää ban­ne­rin ylei­sil­met­tä ja on näin kut­su­vam­pi ihmis­sil­mäl­le. Napin sijain­nil­le hyviä paik­ko­ja ovat oikeat ala­kul­mat tai alareunat.

7. Hyödynnä HTML5 teknologiaa

Staat­tis­ten ban­ne­rien oheen suo­si­tel­laan liik­ku­vaa kuvaa ani­maa­tion tai videoe­le­ment­tien muo­dos­sa, kos­ka ne tuo­vat rut­kas­ti enem­män mah­dol­li­suu­ksia välit­tää vies­tiä ja tari­naa. HTML5 tek­no­lo­gial­la pys­ty­tään raken­ta­maan näyt­tä­viä toteu­tuk­sia, joil­la kiin­ni­te­tään huo­mio staat­tis­ta ban­ne­ria parem­min ja näin saa­daan yleen­sä myös parem­pia tuloksia. 

Kiin­nos­taa­ko ban­ne­ri­mai­non­nan aloit­ta­mi­nen? Tar­vit­set­ko sii­nä apua? Ota mei­hin yhteyt­tä, niin autam­me mielellämme!

Ota yhteyt­tä!
Mainosbanneri yritykselle
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi