Hakusanamainonta yrityksen myynnin ja kasvun tukena 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Google mai­non­ta \ Hakusa­na­mai­non­ta yri­tyk­sen myyn­nin ja kas­vun tukena

Hakusa­na­mai­non­ta on mak­set­tua mai­non­taa inter­ne­tin haku­ko­neis­sa. Haku­ko­nei­ta on usei­ta, mut­ta tutuin niis­tä meil­le kai­kil­le on Google. Miten hakusa­na­mai­non­ta toi­mii ja miten yri­tyk­set saa­vat sii­tä par­haat tehot irti?

Mitä hakusanamainonta on?

Hakusa­na­mai­non­ta on mak­sul­lis­ta mai­non­taa Googles­sa tai muus­sa haku­ko­nees­sa. Käy­tän­nös­sä se on näky­mis­tä mai­nos­pai­koil­la, jot­ka tule­vat näky­viin ensim­mäi­si­nä haku­tu­lok­si­na kun haku­ko­nees­sa teh­dään haku. Googles­sa mak­si­mis­saan vii­si ensim­mäis­tä haku­tu­los­ta ovat mai­nok­sia ja ne on mer­kit­ty sanal­la “mai­nos”.

hakusanamainos-googlessa
Hakusa­na­mai­nok­set Googlessa

Ter­mien ker­taus on täs­sä koh­taa oleel­lis­ta. Hakusa­na­mai­non­nas­ta käy­te­tään usein ter­miä SEM eli Search Engi­ne Mar­ke­ting. Todel­li­suu­des­sa SEM eli haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti pitää sisäl­lään hakusa­na­mai­non­nan mut­ta myös haku­ko­neop­ti­moin­nin eli SEOn (Search Engi­ne Opti­mi­sa­tion). Kun halu­taan käyt­tää lyhen­net­tä pel­käs­tä hakusa­na­mai­non­nas­ta, on oikea ter­mi SEA eli Search Engi­ne Advertising.

Miksi hakusanamainonta kannattaa?

Hakusa­na­mai­non­ta on erin­omai­nen tapa kas­vat­taa verk­ko­si­vu­jen kävi­jä­mää­riä, mut­ta eri­to­ten se on teho­kas työ­ka­lu myyn­nin kas­vat­ta­mi­seen ja mark­ki­nao­suuk­sien kas­vat­ta­mi­seen. Mik­si? Hakusa­na­mai­non­ta on teho­kas­ta sik­si, että se perus­tuu jo ole­mas­sa ole­vaan tar­pee­seen. Tar­joam­me rat­kai­sun sil­lä het­kel­lä, kun tar­ve on jo olemassa.

Tark­ka koh­den­ta­mi­nen, mitat­ta­vuus ja tes­taus teke­vät hakusa­na­mai­non­nas­ta teho­kas­ta ja tulok­sel­lis­ta. Jot­ta tehot kui­ten­kin saa­daan irti, tulee teh­dä suun­nit­te­lu ja poh­ja­työt tark­kaan. Mit­kä ovat mai­non­nan tavoit­teet? Mis­sä haku­ko­nees­sa haluat mai­nos­taa? Mit­kä ovat yri­tyk­se­si unii­kit myyn­ti­väit­tä­mät eli USP:t? Näis­tä tar­kem­min lisää myö­hem­min. Seu­raa­vak­si on hyvä käy­dä läpi mitä haku­ko­nei­ta maa­il­mas­ta löytyy. 

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si maa­il­man suu­rim­mas­sa haku­ko­nees­sa Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Hakukoneet esiteltynä

Haku­ko­nei­ta on maa­il­mas­sa usei­ta ja riip­puu mark­ki­na-alu­ees­ta, mis­sä haku­ko­nees­sa mai­non­taa kan­nat­taa teh­dä. Esit­te­len täs­sä maa­il­man suu­rim­mat haku­ko­neet Googlen,  Bin­gin ja Yahoon sekä kak­si alu­eel­li­ses­ti mer­kit­tä­vää haku­ko­net­ta Yan­dexin ja Bai­dun.

Google

Maa­il­mal­la ja Suo­mes­sa haku­ko­nei­den mark­kin­ajoh­ta­ja on Google. Kun etsim­me tie­toa, puhum­me usein googlet­ta­mi­ses­ta. Google kuu­luu siis lähes jokai­sen ihmi­sen arki­päi­vään. Siel­lä ovat kulut­ta­jat ja näin ollen myös yri­tys­päät­tä­jät. Ja juu­ri­kin sen vuok­si jokai­sen yri­tyk­sen­kin pitäi­si olla siel­lä näky­vis­sä, joko orgaa­ni­sil­la haku­tu­lok­sil­la tai mak­se­tul­la mai­non­nal­la, mie­lui­ten molem­mil­la. Lue tääl­tä mis­tä Google Ads -mai­non­nan hin­ta muodostuu.

hakusanamainonta-google
Google haku­ko­ne

Bing

Maa­il­mal­la toi­sek­si suu­rin haku­ko­ne on Mic­ro­sof­tin Bing. Vaik­ka­kin Suo­mes­sa­kin Bing jää haku­vo­lyy­meis­sa sel­väs­ti Googlen taak­se, on sil­lä kui­ten­kin oma aktii­vi­nen käyt­tä­jä­kun­tan­sa. Suun­ni­tel­les­sa hakusa­na­mai­non­nan koko­nai­suut­ta, kan­nat­taa muis­taa myös Bing.

hakusanamainonta-bing
Bing haku­ko­ne

Yahoo

Yahoo on maa­il­man kol­man­nek­si käy­te­tyin haku­ko­ne. Sen mark­ki­nao­suus maa­il­man­laa­jui­ses­ti on vai­vai­set 1,6% Statcoun­te­rin sta­tis­tii­kan mukaan. Yhdys­val­lois­sa mark­ki­nao­suus on kui­ten­kin suu­rem­pi, rei­lu 3%, min­kä vuok­si siel­lä mai­nos­ta­mi­nen sat­taa olla­kin jär­ke­vää yri­tyk­sel­le, joka tekee lii­ke­toi­min­taa Yhdysvalloissa.

hakusanamainonta-yahoo
Yahoo haku­ko­ne

Yandex

Jos mark­ki­na-alu­ee­si on Venä­jä, kan­nat­taa har­ki­ta teke­vän­sä mai­non­taa Venä­jän haku­ko­nees­sa, Yan­dexis­sa. Venä­jäl­lä Googlen mark­ki­na-osuus on rei­lu 57% ja Yan­dexin jopa 39% (Statcoun­ter 2020), joten mai­nos­ta­mi­nen molem­mis­sa haku­ko­neis­sa täl­lä alu­eel­la on suositeltavaa. 

hakusanamainonta-yandex
Yan­dex hakukone

Baidu

Kii­nan sen­suu­ri ulot­tuu myös haku­ko­nei­den maa­il­maan. Kos­ka Kii­nas­sa Google ei ole sal­lit­tu­jen pal­ve­lui­den lis­tal­la, heil­lä on oma haku­ko­neen­sa, Bai­du. Hakusa­na­mai­non­ta Bai­dus­sa on suo­si­tel­ta­vaa eri­tyi­ses­ti, jos tär­kein mark­ki­na-alu­ee­si on Kiina.

hakusanamainonta-baidu
Bai­du hakukone

Miten hakusanamainonta toimii?

Hyvin suun­ni­tel­lul­la ja toteu­te­tul­la hakusa­na­mai­non­nal­la saat kiin­ni juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si rele­van­tit asiak­kaat. Mai­non­ta on kus­tan­nus­te­ho­kas­ta sil­lä mak­sat vain klikeistä.

Hakusa­na­mai­non­ta toi­mii huu­to­kaup­pa­pe­ri­aat­teel­la eli jokais­ta teh­tyä hakua koh­den jär­jes­te­tään kaik­kien kyseis­tä avain­sa­naa käyt­tä­vien mai­nos­ta­jien kes­ken huu­to­kaup­pa. Huu­to­kaup­pa pyö­rii moni­mut­kai­sel­la algo­rit­mil­la sekun­nin mur­to-osas­sa ja vaa­ka­ku­pis­sa pai­na­vat useat sei­kat, jois­ta tär­kein on mai­non­nan laa­tu. Miten laa­du­kas­ta hakusa­na­mai­non­taa teh­dään? Täs­sä vinkkimme. 

Pohjatyön merkitys

Tulok­sel­li­nen hakusa­na­mai­non­ta vaa­tii tark­kaa suun­nit­te­lua ja poh­ja­työ­tä. On hyvä tar­kis­taa, että perus­ju­tut ovat kunnossa:

 1. Mit­kä ovat mai­non­nan tavoit­teet? Nämä kan­nat­taa joh­taa yri­tys­toi­min­nan tavoit­tei­den pohjalta.
 2. Mikä on koh­de­ryh­mä? Mis­sä se alu­eel­li­ses­ti sijait­see ja mitä tie­dät sen arvo­maa­il­mas­ta ja ostokäyttäytymisestä?
 3. Pys­ty­tään­kö mai­non­nan tulok­sia seu­raa­maan? Ylei­sin tapa tähän on ottaa käyt­töön Googlen ilmai­nen verk­koa­na­ly­tiik­ka­työ­ka­lu Google Ana­ly­tics.
 4. Onko yri­tyk­sen verk­ko­si­vus­to sii­nä kun­nos­sa, että sin­ne voi­daan ohja­ta kävi­jöi­tä mai­non­nas­ta? On tär­ke­ää var­mis­taa, että osto­pol­ku on suju­va eli yhtey­den­ot­to tai muu tavoi­te on help­po suo­rit­taa niil­lä sivuil­la, min­ne mai­non­nas­ta ihmi­siä ohja­taan. Haluat­han pitää kiin­ni kai­kis­ta niis­tä kävi­jöis­tä, jot­ka olet vai­val­la ja rahal­la sivuil­le saanut. 
 5. Mil­lä media­bud­je­til­la haluat läh­teä liik­keel­le? Hakusa­na­mai­non­nas­sa saat sen itse päät­tää ja pie­nem­mäl­lä­kin bud­je­til­la pää­see jo hyvin alkuun.

Avainsana- ja kilpailijatutkimus

Perus­asioi­den jäl­keen voi­daan siir­tyä itse mai­non­nan suun­nit­te­luun. Hakusa­na­mai­non­ta esi­mer­kik­si Googlen haku­ko­nee­seen vaa­tii tiet­ty­jen perus­asioi­den hah­mot­ta­mi­seen. Tär­kein suun­nit­te­lun työ­ka­lu on avain­sa­na-ja kil­pai­li­ja­tut­ki­mus.

Kun tun­net koh­de­ryh­mä­si, osaat ehkä jo sanoa, min­kä­lai­sia haku­ja he teke­vät haku­ko­nees­sa. Tämän lisäk­si on var­mas­ti pal­jon mui­ta­kin sano­ja, joi­ta koh­de­ryh­mä käyt­tää, mut­ta et ehkä ole tie­toi­nen niis­tä. Avain­sa­na­tut­ki­muk­sel­la kar­toi­te­taan eri­lai­sia työ­ka­lu­ja käyt­täen kaik­ki mah­dol­li­set avain­sa­nat ja nii­den haku­vo­lyy­mit halu­tus­sa haku­ko­nees­sa. Saat työ­ka­luis­ta myös arvion sii­tä, kuin­ka kil­pail­tu­ja avain­sa­nat ovat ja kuin­ka pal­jon yksi mai­nosklik­kaus kes­ki­mää­rin tulee mak­sa­maan. Oman bud­jet­ti­si valos­sa pys­tyt arvioi­maan, pal­jon sano­ja pys­tyt otta­maan mai­non­taan mukaan ja kan­nat­taa­ko jois­tain luo­pua. Tut­ki avain­sa­no­jen ohes­sa myös sitä, miten kil­pai­li­ja­si mai­non­taa teke­vät, sil­lä haluat­han erot­tua heistä. 

Lue lisää asian­tun­ti­jam­me vinkkejä:

Mainonnan laatu ja relevanttius

Avain­sa­na­tut­ki­mus on tär­keä vai­he, sil­lä sen avul­la löy­däm­me juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si rele­van­tit avain­sa­nat. Ja rele­vant­tius onkin yksi tär­keä seik­ka, jol­la saat mai­nok­se­si haku­ko­neen tulok­sis­sa kär­ki­si­joil­le. Haku­ko­neet halua­vat tar­jo­ta käyt­tä­jil­leen mah­dol­li­sim­man hyviä haku­tu­lok­sia ja jokai­nen hakusa­na­mai­nos on haku­tu­los, jon­ka odo­te­taan vas­taa­van haki­jan tarvetta.

Jos haluat kär­ki­si­joil­le mai­nok­sil­la­si muis­ta seu­raa­vat nel­jä asi­aa, kun teet mai­non­taa esi­mer­kik­si Googlessa:

 1. Mai­nok­sen rele­vant­tius. Kir­joi­ta mai­nok­se­si vas­taa­maan avain­sa­naa, jol­la mai­nos­tat. Käy­tä avain­sa­naa sel­lai­se­naan aina­kin otsi­kos­sa ja mie­lel­lään myös mai­nos­teks­tis­sä. Laa­tu Googlen sil­mis­sä kär­sii, jos näin ei tehdä. 
 2. Ohjaa mai­nok­ses­ta las­keu­tu­mis­si­vul­le, jos­sa käy­te­tään kyseis­tä avain­sa­naa. Jos avain­sa­na puut­tuu, Google kokee las­keu­tu­mis­si­vun epä­re­le­van­tik­si ja rokot­taa sii­tä klik­ki­hin­nas­sa ja näkyvyydessä.
 3. Mikä on yri­tyk­se­si kil­pai­lue­tu suh­tees­sa kil­pai­li­joi­hin? Miten ero­tut heis­tä? USP:t kan­nat­taa miet­tiä tark­kaan, sil­lä se vai­kut­taa hyvin pal­jon sii­hen, kuin­ka mai­nok­sia kli­ka­taan. Ja se kuin­ka toden­nä­köi­ses­ti mai­nos­ta kli­ka­taan suh­tees­sa kil­pai­li­joi­hin, nos­taa Googlen sil­mis­sä mai­non­nan laatua. 
 4. Ase­ta kam­pan­jan päi­vä­bud­jet­ti klik­ki­hin­to­ja vas­taa­val­le tasol­le. Kam­pan­ja, jos­sa on käy­tös­sä kal­lii­ta avain­sa­no­ja, ei pyö­ri pie­nel­lä päiväbudjetilla.

Jot­ta pys­tyt tar­kas­te­le­maan laa­tua kam­pan­join­nin aika­na, pys­tyt näke­mään laa­tu­pis­tee­si jokai­sel­le käy­tös­sä ole­val­la avain­sa­nal­le suo­raan Googlen mai­nos­työ­ka­lun Google Adsin omas­ta rapor­toin­ti­nä­ky­mäs­tä. Laa­tu­pis­teet vaih­te­le­vat 1-10 välil­lä. Pää­sään­töi­ses­ti laa­tu­pis­teet 7-10 ovat kes­ki­mää­räis­tä parem­pia. Kaik­ki alle 7 tar­koit­taa sitä, että Googlen sil­mis­sä mai­non­ta­si kysei­sil­le avain­sa­noil­le ei ole tar­peek­si laa­du­kas­ta ja jou­dut kär­si­mään näky­vyy­des­sä sekä klikkihinnoissa.

Jatkuva seuranta ja testaus

Hakusa­na­mai­non­ta on jat­ku­vaa ja pit­kä­jän­teis­tä teke­mis­tä. Alus­sa teh­dyt kam­pan­jat ja mai­nok­set sekä vali­tut avain­sa­nat ovat kui­ten­kin vain sen het­ken paras mah­dol­li­nen arvaus. Vas­ta mai­non­nan olles­sa pääl­lä näem­me todel­li­sen mark­ki­na­ti­lan­teen ja miten koh­de­ryh­mä mai­non­taan rea­goi. Myös seson­git vaih­te­le­vat mones­sa lii­ke­toi­min­nas­sa ja se hei­jas­tuu mainontana. 

Mai­nok­sia on aina hyvä A/B tes­ta­ta, jot­ta näh­dään mit­kä mai­nos­vies­tit toi­mi­vat par­hai­ten. Myös haku­ter­me­jä kan­nat­taa tar­kas­tel­la kriit­ti­ses­ti. Ota käyt­töön uusia sano­ja ja kar­si nii­tä, jot­ka eivät tuo halut­tua tulosta.

Kumppani hakusanamainontaan

Haluat­ko kuul­la lisää hakusa­na­mai­non­nas­ta tai olet­ko kiin­nos­tu­nut aloit­ta­maan sen? Vai tar­vit­set­ko apua nykyi­sen teke­mi­sen tehos­ta­mi­seen? Meil­lä Kublal­la koke­neet asian­tun­ti­jat aut­ta­vat mie­lel­lään. Ole siis yhtey­des­sä ja jutellaan!

hakusanamainonta
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy