Hakusanamainonta yrityksen myynnin ja kasvun tukena 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen mak­sul­li­set kei­not \ Google mai­non­ta \ Hakusa­na­mai­non­ta yri­tyk­sen myyn­nin ja kas­vun tukena

Hakusa­na­mai­non­ta on mak­set­tua mai­non­taa inter­ne­tin haku­ko­neis­sa. Haku­ko­nei­ta on usei­ta, mut­ta tutuin niis­tä meil­le kai­kil­le on Google. Miten hakusa­na­mai­non­ta toi­mii ja miten yri­tyk­set saa­vat sii­tä par­haat tehot irti?

Mitä hakusanamainonta on?

Hakusa­na­mai­non­ta on mak­sul­lis­ta mai­non­taa Googles­sa tai muus­sa haku­ko­nees­sa. Käy­tän­nös­sä se on näky­mis­tä mai­nos­pai­koil­la, jot­ka tule­vat näky­viin ensim­mäi­si­nä haku­tu­lok­si­na kun haku­ko­nees­sa teh­dään haku. Googles­sa mak­si­mis­saan vii­si ensim­mäis­tä haku­tu­los­ta ovat mai­nok­sia ja ne on mer­kit­ty sanal­la “mai­nos”.

hakusanamainos-googlessa
Hakusa­na­mai­nok­set Googlessa

Ter­mien ker­taus on täs­sä koh­taa oleel­lis­ta. Hakusa­na­mai­non­nas­ta käy­te­tään usein ter­miä SEM eli Search Engi­ne Mar­ke­ting. Todel­li­suu­des­sa SEM eli haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti pitää sisäl­lään hakusa­na­mai­non­nan mut­ta myös haku­ko­neop­ti­moin­nin eli SEOn (Search Engi­ne Opti­mi­sa­tion). Kun halu­taan käyt­tää lyhen­net­tä pel­käs­tä hakusa­na­mai­non­nas­ta, on oikea ter­mi SEA eli Search Engi­ne Advertising.

Miksi hakusanamainonta kannattaa?

Hakusa­na­mai­non­ta on erin­omai­nen tapa kas­vat­taa verk­ko­si­vu­jen kävi­jä­mää­riä, mut­ta eri­to­ten se on teho­kas työ­ka­lu myyn­nin kas­vat­ta­mi­seen ja mark­ki­nao­suuk­sien kas­vat­ta­mi­seen. Mik­si? Hakusa­na­mai­non­ta on teho­kas­ta sik­si, että se perus­tuu jo ole­mas­sa ole­vaan tar­pee­seen. Tar­joam­me rat­kai­sun sil­lä het­kel­lä, kun tar­ve on jo olemassa.

Tark­ka koh­den­ta­mi­nen, mitat­ta­vuus ja tes­taus teke­vät hakusa­na­mai­non­nas­ta teho­kas­ta ja tulok­sel­lis­ta. Jot­ta tehot kui­ten­kin saa­daan irti, tulee teh­dä suun­nit­te­lu ja poh­ja­työt tark­kaan. Mit­kä ovat mai­non­nan tavoit­teet? Mis­sä haku­ko­nees­sa haluat mai­nos­taa? Mit­kä ovat yri­tyk­se­si unii­kit myyn­ti­väit­tä­mät eli USP:t? Näis­tä tar­kem­min lisää myö­hem­min. Seu­raa­vak­si on hyvä käy­dä läpi mitä haku­ko­nei­ta maa­il­mas­ta löytyy. 

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si maa­il­man suu­rim­mas­sa haku­ko­nees­sa Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Hakukoneet esiteltynä

Haku­ko­nei­ta on maa­il­mas­sa usei­ta ja riip­puu mark­ki­na-alu­ees­ta, mis­sä haku­ko­nees­sa mai­non­taa kan­nat­taa teh­dä. Esit­te­len täs­sä maa­il­man suu­rim­mat haku­ko­neet Googlen,  Bin­gin ja Yahoon sekä kak­si alu­eel­li­ses­ti mer­kit­tä­vää haku­ko­net­ta Yan­dexin ja Bai­dun.

Google

Maa­il­mal­la ja Suo­mes­sa haku­ko­nei­den mark­kin­ajoh­ta­ja on Google. Kun etsim­me tie­toa, puhum­me usein googlet­ta­mi­ses­ta. Google kuu­luu siis lähes jokai­sen ihmi­sen arki­päi­vään. Siel­lä ovat kulut­ta­jat ja näin ollen myös yri­tys­päät­tä­jät. Ja juu­ri­kin sen vuok­si jokai­sen yri­tyk­sen­kin pitäi­si olla siel­lä näky­vis­sä, joko orgaa­ni­sil­la haku­tu­lok­sil­la tai mak­se­tul­la mai­non­nal­la, mie­lui­ten molem­mil­la. Lue tääl­tä mis­tä Google Ads -mai­non­nan hin­ta muodostuu.

hakusanamainonta-google
Google haku­ko­ne

Bing

Maa­il­mal­la toi­sek­si suu­rin haku­ko­ne on Mic­ro­sof­tin Bing. Vaik­ka­kin Suo­mes­sa­kin Bing jää haku­vo­lyy­meis­sa sel­väs­ti Googlen taak­se, on sil­lä kui­ten­kin oma aktii­vi­nen käyt­tä­jä­kun­tan­sa. Suun­ni­tel­les­sa hakusa­na­mai­non­nan koko­nai­suut­ta, kan­nat­taa muis­taa myös Bing.

hakusanamainonta-bing
Bing haku­ko­ne

Yahoo

Yahoo on maa­il­man kol­man­nek­si käy­te­tyin haku­ko­ne. Sen mark­ki­nao­suus maa­il­man­laa­jui­ses­ti on vai­vai­set 1,6% Statcoun­te­rin sta­tis­tii­kan mukaan. Yhdys­val­lois­sa mark­ki­nao­suus on kui­ten­kin suu­rem­pi, rei­lu 3%, min­kä vuok­si siel­lä mai­nos­ta­mi­nen sat­taa olla­kin jär­ke­vää yri­tyk­sel­le, joka tekee lii­ke­toi­min­taa Yhdysvalloissa.

hakusanamainonta-yahoo
Yahoo haku­ko­ne

Yandex

Jos mark­ki­na-alu­ee­si on Venä­jä, kan­nat­taa har­ki­ta teke­vän­sä mai­non­taa Venä­jän haku­ko­nees­sa, Yan­dexis­sa. Venä­jäl­lä Googlen mark­ki­na-osuus on rei­lu 57% ja Yan­dexin jopa 39% (Statcoun­ter 2020), joten mai­nos­ta­mi­nen molem­mis­sa haku­ko­neis­sa täl­lä alu­eel­la on suositeltavaa. 

hakusanamainonta-yandex
Yan­dex hakukone

Baidu

Kii­nan sen­suu­ri ulot­tuu myös haku­ko­nei­den maa­il­maan. Kos­ka Kii­nas­sa Google ei ole sal­lit­tu­jen pal­ve­lui­den lis­tal­la, heil­lä on oma haku­ko­neen­sa, Bai­du. Hakusa­na­mai­non­ta Bai­dus­sa on suo­si­tel­ta­vaa eri­tyi­ses­ti, jos tär­kein mark­ki­na-alu­ee­si on Kiina.

hakusanamainonta-baidu
Bai­du hakukone

Miten hakusanamainonta toimii?

Hyvin suun­ni­tel­lul­la ja toteu­te­tul­la hakusa­na­mai­non­nal­la saat kiin­ni juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si rele­van­tit asiak­kaat. Mai­non­ta on kus­tan­nus­te­ho­kas­ta sil­lä mak­sat vain klikeistä.

Hakusa­na­mai­non­ta toi­mii huu­to­kaup­pa­pe­ri­aat­teel­la eli jokais­ta teh­tyä hakua koh­den jär­jes­te­tään kaik­kien kyseis­tä avain­sa­naa käyt­tä­vien mai­nos­ta­jien kes­ken huu­to­kaup­pa. Huu­to­kaup­pa pyö­rii moni­mut­kai­sel­la algo­rit­mil­la sekun­nin mur­to-osas­sa ja vaa­ka­ku­pis­sa pai­na­vat useat sei­kat, jois­ta tär­kein on mai­non­nan laa­tu. Miten laa­du­kas­ta hakusa­na­mai­non­taa teh­dään? Täs­sä vinkkimme. 

Pohjatyön merkitys

Tulok­sel­li­nen hakusa­na­mai­non­ta vaa­tii tark­kaa suun­nit­te­lua ja poh­ja­työ­tä. On hyvä tar­kis­taa, että perus­ju­tut ovat kunnossa:

 1. Mit­kä ovat mai­non­nan tavoit­teet? Nämä kan­nat­taa joh­taa yri­tys­toi­min­nan tavoit­tei­den pohjalta.
 2. Mikä on koh­de­ryh­mä? Mis­sä se alu­eel­li­ses­ti sijait­see ja mitä tie­dät sen arvo­maa­il­mas­ta ja ostokäyttäytymisestä?
 3. Pys­ty­tään­kö mai­non­nan tulok­sia seu­raa­maan? Ylei­sin tapa tähän on ottaa käyt­töön Googlen ilmai­nen verk­koa­na­ly­tiik­ka­työ­ka­lu Google Ana­ly­tics.
 4. Onko yri­tyk­sen verk­ko­si­vus­to sii­nä kun­nos­sa, että sin­ne voi­daan ohja­ta kävi­jöi­tä mai­non­nas­ta? On tär­ke­ää var­mis­taa, että osto­pol­ku on suju­va eli yhtey­den­ot­to tai muu tavoi­te on help­po suo­rit­taa niil­lä sivuil­la, min­ne mai­non­nas­ta ihmi­siä ohja­taan. Haluat­han pitää kiin­ni kai­kis­ta niis­tä kävi­jöis­tä, jot­ka olet vai­val­la ja rahal­la sivuil­le saanut. 
 5. Mil­lä media­bud­je­til­la haluat läh­teä liik­keel­le? Hakusa­na­mai­non­nas­sa saat sen itse päät­tää ja pie­nem­mäl­lä­kin bud­je­til­la pää­see jo hyvin alkuun.

Avainsana- ja kilpailijatutkimus

Perus­asioi­den jäl­keen voi­daan siir­tyä itse mai­non­nan suun­nit­te­luun. Hakusa­na­mai­non­ta esi­mer­kik­si Googlen haku­ko­nee­seen vaa­tii tiet­ty­jen perus­asioi­den hah­mot­ta­mi­seen. Tär­kein suun­nit­te­lun työ­ka­lu on avain­sa­na-ja kil­pai­li­ja­tut­ki­mus.

Kun tun­net koh­de­ryh­mä­si, osaat ehkä jo sanoa, min­kä­lai­sia haku­ja he teke­vät haku­ko­nees­sa. Tämän lisäk­si on var­mas­ti pal­jon mui­ta­kin sano­ja, joi­ta koh­de­ryh­mä käyt­tää, mut­ta et ehkä ole tie­toi­nen niis­tä. Avain­sa­na­tut­ki­muk­sel­la kar­toi­te­taan eri­lai­sia työ­ka­lu­ja käyt­täen kaik­ki mah­dol­li­set avain­sa­nat ja nii­den haku­vo­lyy­mit halu­tus­sa haku­ko­nees­sa. Saat työ­ka­luis­ta myös arvion sii­tä, kuin­ka kil­pail­tu­ja avain­sa­nat ovat ja kuin­ka pal­jon yksi mai­nosklik­kaus kes­ki­mää­rin tulee mak­sa­maan. Oman bud­jet­ti­si valos­sa pys­tyt arvioi­maan, pal­jon sano­ja pys­tyt otta­maan mai­non­taan mukaan ja kan­nat­taa­ko jois­tain luo­pua. Tut­ki avain­sa­no­jen ohes­sa myös sitä, miten kil­pai­li­ja­si mai­non­taa teke­vät, sil­lä haluat­han erot­tua heistä. 

Lue lisää asian­tun­ti­jam­me vinkkejä:

Mainonnan laatu ja relevanttius

Avain­sa­na­tut­ki­mus on tär­keä vai­he, sil­lä sen avul­la löy­däm­me juu­ri sinun yri­tyk­sel­le­si rele­van­tit avain­sa­nat. Ja rele­vant­tius onkin yksi tär­keä seik­ka, jol­la saat mai­nok­se­si haku­ko­neen tulok­sis­sa kär­ki­si­joil­le. Haku­ko­neet halua­vat tar­jo­ta käyt­tä­jil­leen mah­dol­li­sim­man hyviä haku­tu­lok­sia ja jokai­nen hakusa­na­mai­nos on haku­tu­los, jon­ka odo­te­taan vas­taa­van haki­jan tarvetta.

Jos haluat kär­ki­si­joil­le mai­nok­sil­la­si muis­ta seu­raa­vat nel­jä asi­aa, kun teet mai­non­taa esi­mer­kik­si Googlessa:

 1. Mai­nok­sen rele­vant­tius. Kir­joi­ta mai­nok­se­si vas­taa­maan avain­sa­naa, jol­la mai­nos­tat. Käy­tä avain­sa­naa sel­lai­se­naan aina­kin otsi­kos­sa ja mie­lel­lään myös mai­nos­teks­tis­sä. Laa­tu Googlen sil­mis­sä kär­sii, jos näin ei tehdä. 
 2. Ohjaa mai­nok­ses­ta las­keu­tu­mis­si­vul­le, jos­sa käy­te­tään kyseis­tä avain­sa­naa. Jos avain­sa­na puut­tuu, Google kokee las­keu­tu­mis­si­vun epä­re­le­van­tik­si ja rokot­taa sii­tä klik­ki­hin­nas­sa ja näkyvyydessä.
 3. Mikä on yri­tyk­se­si kil­pai­lue­tu suh­tees­sa kil­pai­li­joi­hin? Miten ero­tut heis­tä? USP:t kan­nat­taa miet­tiä tark­kaan, sil­lä se vai­kut­taa hyvin pal­jon sii­hen, kuin­ka mai­nok­sia kli­ka­taan. Ja se kuin­ka toden­nä­köi­ses­ti mai­nos­ta kli­ka­taan suh­tees­sa kil­pai­li­joi­hin, nos­taa Googlen sil­mis­sä mai­non­nan laatua. 
 4. Ase­ta kam­pan­jan päi­vä­bud­jet­ti klik­ki­hin­to­ja vas­taa­val­le tasol­le. Kam­pan­ja, jos­sa on käy­tös­sä kal­lii­ta avain­sa­no­ja, ei pyö­ri pie­nel­lä päiväbudjetilla.

Jot­ta pys­tyt tar­kas­te­le­maan laa­tua kam­pan­join­nin aika­na, pys­tyt näke­mään laa­tu­pis­tee­si jokai­sel­le käy­tös­sä ole­val­la avain­sa­nal­le suo­raan Googlen mai­nos­työ­ka­lun Google Adsin omas­ta rapor­toin­ti­nä­ky­mäs­tä. Laa­tu­pis­teet vaih­te­le­vat 1-10 välil­lä. Pää­sään­töi­ses­ti laa­tu­pis­teet 7-10 ovat kes­ki­mää­räis­tä parem­pia. Kaik­ki alle 7 tar­koit­taa sitä, että Googlen sil­mis­sä mai­non­ta­si kysei­sil­le avain­sa­noil­le ei ole tar­peek­si laa­du­kas­ta ja jou­dut kär­si­mään näky­vyy­des­sä sekä klikkihinnoissa.

Jatkuva seuranta ja testaus

Hakusa­na­mai­non­ta on jat­ku­vaa ja pit­kä­jän­teis­tä teke­mis­tä. Alus­sa teh­dyt kam­pan­jat ja mai­nok­set sekä vali­tut avain­sa­nat ovat kui­ten­kin vain sen het­ken paras mah­dol­li­nen arvaus. Vas­ta mai­non­nan olles­sa pääl­lä näem­me todel­li­sen mark­ki­na­ti­lan­teen ja miten koh­de­ryh­mä mai­non­taan rea­goi. Myös seson­git vaih­te­le­vat mones­sa lii­ke­toi­min­nas­sa ja se hei­jas­tuu mainontana. 

Mai­nok­sia on aina hyvä A/B tes­ta­ta, jot­ta näh­dään mit­kä mai­nos­vies­tit toi­mi­vat par­hai­ten. Myös haku­ter­me­jä kan­nat­taa tar­kas­tel­la kriit­ti­ses­ti. Ota käyt­töön uusia sano­ja ja kar­si nii­tä, jot­ka eivät tuo halut­tua tulosta.

Kumppani hakusanamainontaan

Haluat­ko kuul­la lisää hakusa­na­mai­non­nas­ta tai olet­ko kiin­nos­tu­nut aloit­ta­maan sen? Vai tar­vit­set­ko apua nykyi­sen teke­mi­sen tehos­ta­mi­seen? Meil­lä Kublal­la koke­neet asian­tun­ti­jat aut­ta­vat mie­lel­lään. Ole siis yhtey­des­sä ja jutellaan!

hakusanamainonta
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi