USP erottaa yrityksesi kilpailijoista 

USP nousee kes­kus­te­lui­hin, kun teh­dään mark­ki­noin­ti­vies­tin­tää. Vaik­ka­kin se on tär­keä osa mark­ki­noin­tia, USP:sta var­mas­ti puhu­taan kun yri­tyk­siä perus­te­taan. Se toden­nä­köi­ses­ti mää­ri­tel­lään vaik­ka USP ter­miä ei osat­tai­si käyttää.

Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa ker­ron mikä USP tar­kal­leen ottaen on. Annan myös vink­ke­jä sen mää­rit­te­lyn tuek­si, hio­mi­sek­si ja ker­ron kuin­ka val­jas­tat sen mark­ki­noin­nis­sa käyttöön.

Mitä USP tarkoittaa?

USP eli unique sel­ling point tai unique sel­ling pro­po­si­tion on yri­tyk­sen ainut­laa­tui­nen myyn­ti­väit­tä­mä. Väit­tä­mä ker­too mitä ainut­laa­tuis­ta teis­sä on tai mitä ainut­laa­tuis­ta pys­tyt­te tar­joa­maan asiak­kail­la. Par­haim­mil­laan USP taklaa oston esteet. Yksin­ker­tai­suu­des­saan se antaa syyn ostaa juu­ri teil­tä kil­pai­li­joi­den sijaan.

Käy­tän­nös­sä USP on mark­ki­noin­nin tar­koi­tuk­siin kir­joi­tet­tu lause tai pari. Kuu­los­taa simp­pe­lil­tä mut­ta sitä se ei ole. USP:n suun­nit­te­luun kan­nat­taa käyt­tää aikaa ja aja­tus­ta, sil­lä onhan USP osa sitä mik­si yri­tys on ole­mas­sa ja tapa ker­toa sii­tä muillekin.

Keinoja USP:n määrittelyyn

Kuten äsken sanoin, USP:n mää­rit­te­lyyn kan­nat­taa vara­ta aikaa. Mis­tä sit­ten läh­teä liik­keel­le? On eri­lai­sia tapo­ja läh­teä raken­ta­maan teho­kas­ta myyn­ti­väit­tä­mää. Näis­tä tär­keim­mät koh­de­ryh­mä­tut­ki­mus ja kilpailija-analyysi.

1. Tunne asiakkaasi

Jot­ta pys­tyt sanoit­ta­maan tehok­kaan USP:n on ensin tär­ke­ää mää­ri­tel­lä, mikä on yri­tyk­sen­ne koh­de­ryh­mä vai onko ryh­miä ken­ties usei­ta. Muo­dos­ta koh­de­ryh­mät ja mää­rit­te­le myyn­ti­väit­tä­mä jokai­sel­le erik­seen. Tämä sik­si, että koh­de­ryh­mät luul­ta­vas­ti arvos­ta­vat eri­lai­sia asioi­ta. Sel­vi­tä mitä koh­de­ryh­mä­si tuot­tee­si tai pal­ve­lusi koh­dal­la kai­kis­ta eni­ten arvos­taa. Tämä voi vaa­tia esim. haas­tat­te­lu­ja koh­de­ryh­män kes­kuu­des­sa ja työ voi vie­dä aikaa. Mitä parem­min kui­ten­kin tun­net ja ymmär­rät koh­de­ryh­mä­si arvo­maa­il­maa, sitä parem­man USP:n kir­joi­tat ja sitä parem­pia tulok­sia saat mark­ki­noin­nis­ta ja myynnistä.

2. Mitä kilpailijasi tekevät?

Tär­ke­ää on myös tut­kia mitä kil­pai­li­ja­si teke­vät. Ana­ly­soi hei­dän mark­ki­noin­ti­aan. Mitä väit­tä­miä he nos­ta­vat esiin vies­tin­näs­sään? Mitä he lupaa­vat asiak­kail­leen? Mie­ti, miten pys­tyt erot­tu­maan heis­tä omal­la USP:llasi? Jos lupaat samaa mitä kil­pai­li­ja­si, et ero­tu mas­sas­ta ja on epä­to­den­nä­köi­sem­pää, että sinun yri­tyk­se­si vali­taan. Jos et ero­tu posi­tii­vi­ses­ti kil­pai­li­jois­ta­si, jou­dut teke­mään enem­män työ­tä vakuut­taak­se­si poten­ti­aa­li­sen asiakkaan.

Täs­sä koh­taa on tär­ke­ää koros­taa, että älä vain sor­ru anta­maan tyh­jiä lupauk­sia. Var­mis­ta, että asiak­kaan kään­tyes­sä puo­lee­si hänen ei tar­vit­se pet­tyä valin­taan­sa. Älä lii­oit­te­le väit­tä­mien kans­sa. Näin raken­nat kes­tä­vän asia­kas­suh­teen etkä jat­kos­sa mene­tä tär­kei­tä asiak­kai­ta kilpailijoille.

Haluat­ko tie­tää, mitä mai­nok­sia kil­pai­li­ja­si par­hail­laan käyt­tää FB:ssä?

Tilaa yksinkertainen ohje veloituksetta, ja pääset tutkimaan mitä mainoksia kilpailijasi käyttää omassa mainonnassaan.

USP markkinointiviestinnässä

Kun olet mää­ri­tel­lyt yri­tyk­se­si USP:n ota se roh­keas­ti käyt­töön kai­kis­sa mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän kana­vis­sa. Näi­tä ovat esimerkiksi

 • Yri­tyk­sen verkkosivut
 • Sosi­aa­li­sen median kana­vat (esi­mer­kik­si Face­book, Ins­ta­gram, LinkedIn)
 • Uutis­kir­je
 • Tapah­tu­mat
 • Myy­mä­lä­mark­ki­noin­ti
 • Mai­non­ta offli­ne (tv, leh­det, radio) sekä onli­ne (sosi­aa­li­nen media, ban­ne­rit, Google) -kanavissa

Käy­tä väit­tä­mää siel­lä mis­sä poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si ovat ja vakuu­ta hei­dät joh­don­mu­kai­ses­ti eri osto­po­lun vaiheissa.

Tar­vit­set­ko apua mark­ki­noin­nin kans­sa? Onko USP val­mii­na, mut­ta et tie­dä miten läh­teä vie­mään vies­tiä eteen­päin? Mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­jam­me Kublal­la aut­ta­vat sinua mie­lel­lään. Ota yhteyt­tä ja jutel­laan asiasta!

Ota yhteyt­tä!

usp
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi