USP erottaa yrityksesi kilpailijoista 

USP nousee kes­kus­te­lui­hin, kun teh­dään mark­ki­noin­ti­vies­tin­tää. Vaik­ka­kin se on tär­keä osa mark­ki­noin­tia, USP:sta var­mas­ti puhu­taan kun yri­tyk­siä perus­te­taan. Se toden­nä­köi­ses­ti mää­ri­tel­lään vaik­ka USP ter­miä ei osat­tai­si käyttää.

Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa ker­ron mikä USP tar­kal­leen ottaen on. Annan myös vink­ke­jä sen mää­rit­te­lyn tuek­si, hio­mi­sek­si ja ker­ron kuin­ka val­jas­tat sen mark­ki­noin­nis­sa käyttöön.

Mitä USP tarkoittaa?

USP eli unique sel­ling point tai unique sel­ling pro­po­si­tion on yri­tyk­sen ainut­laa­tui­nen myyn­ti­väit­tä­mä. Väit­tä­mä ker­too mitä ainut­laa­tuis­ta teis­sä on tai mitä ainut­laa­tuis­ta pys­tyt­te tar­joa­maan asiak­kail­la. Par­haim­mil­laan USP taklaa oston esteet. Yksin­ker­tai­suu­des­saan se antaa syyn ostaa juu­ri teil­tä kil­pai­li­joi­den sijaan.

Käy­tän­nös­sä USP on mark­ki­noin­nin tar­koi­tuk­siin kir­joi­tet­tu lause tai pari. Kuu­los­taa simp­pe­lil­tä mut­ta sitä se ei ole. USP:n suun­nit­te­luun kan­nat­taa käyt­tää aikaa ja aja­tus­ta, sil­lä onhan USP osa sitä mik­si yri­tys on ole­mas­sa ja tapa ker­toa sii­tä muillekin.

Keinoja USP:n määrittelyyn

Kuten äsken sanoin, USP:n mää­rit­te­lyyn kan­nat­taa vara­ta aikaa. Mis­tä sit­ten läh­teä liik­keel­le? On eri­lai­sia tapo­ja läh­teä raken­ta­maan teho­kas­ta myyn­ti­väit­tä­mää. Näis­tä tär­keim­mät koh­de­ryh­mä­tut­ki­mus ja kilpailija-analyysi.

1. Tunne asiakkaasi

Jot­ta pys­tyt sanoit­ta­maan tehok­kaan USP:n on ensin tär­ke­ää mää­ri­tel­lä, mikä on yri­tyk­sen­ne koh­de­ryh­mä vai onko ryh­miä ken­ties usei­ta. Muo­dos­ta koh­de­ryh­mät ja mää­rit­te­le myyn­ti­väit­tä­mä jokai­sel­le erik­seen. Tämä sik­si, että koh­de­ryh­mät luul­ta­vas­ti arvos­ta­vat eri­lai­sia asioi­ta. Sel­vi­tä mitä koh­de­ryh­mä­si tuot­tee­si tai pal­ve­lusi koh­dal­la kai­kis­ta eni­ten arvos­taa. Tämä voi vaa­tia esim. haas­tat­te­lu­ja koh­de­ryh­män kes­kuu­des­sa ja työ voi vie­dä aikaa. Mitä parem­min kui­ten­kin tun­net ja ymmär­rät koh­de­ryh­mä­si arvo­maa­il­maa, sitä parem­man USP:n kir­joi­tat ja sitä parem­pia tulok­sia saat mark­ki­noin­nis­ta ja myynnistä.

2. Mitä kilpailijasi tekevät?

Tär­ke­ää on myös tut­kia mitä kil­pai­li­ja­si teke­vät. Ana­ly­soi hei­dän mark­ki­noin­ti­aan. Mitä väit­tä­miä he nos­ta­vat esiin vies­tin­näs­sään? Mitä he lupaa­vat asiak­kail­leen? Mie­ti, miten pys­tyt erot­tu­maan heis­tä omal­la USP:llasi? Jos lupaat samaa mitä kil­pai­li­ja­si, et ero­tu mas­sas­ta ja on epä­to­den­nä­köi­sem­pää, että sinun yri­tyk­se­si vali­taan. Jos et ero­tu posi­tii­vi­ses­ti kil­pai­li­jois­ta­si, jou­dut teke­mään enem­män työ­tä vakuut­taak­se­si poten­ti­aa­li­sen asiakkaan.

Täs­sä koh­taa on tär­ke­ää koros­taa, että älä vain sor­ru anta­maan tyh­jiä lupauk­sia. Var­mis­ta, että asiak­kaan kään­tyes­sä puo­lee­si hänen ei tar­vit­se pet­tyä valin­taan­sa. Älä lii­oit­te­le väit­tä­mien kans­sa. Näin raken­nat kes­tä­vän asia­kas­suh­teen etkä jat­kos­sa mene­tä tär­kei­tä asiak­kai­ta kilpailijoille.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

USP markkinointiviestinnässä

Kun olet mää­ri­tel­lyt yri­tyk­se­si USP:n ota se roh­keas­ti käyt­töön kai­kis­sa mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän kana­vis­sa. Näi­tä ovat esimerkiksi

 • Yri­tyk­sen verkkosivut
 • Sosi­aa­li­sen median kana­vat (esi­mer­kik­si Face­book, Ins­ta­gram, LinkedIn)
 • Uutis­kir­je
 • Tapah­tu­mat
 • Myy­mä­lä­mark­ki­noin­ti
 • Mai­non­ta offli­ne (tv, leh­det, radio) sekä onli­ne (sosi­aa­li­nen media, ban­ne­rit, Google) -kanavissa

Käy­tä väit­tä­mää siel­lä mis­sä poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si ovat ja vakuu­ta hei­dät joh­don­mu­kai­ses­ti eri osto­po­lun vaiheissa.

Tar­vit­set­ko apua mark­ki­noin­nin kans­sa? Onko USP val­mii­na, mut­ta et tie­dä miten läh­teä vie­mään vies­tiä eteen­päin? Mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­jam­me Kublal­la aut­ta­vat sinua mie­lel­lään. Ota yhteyt­tä ja jutel­laan asiasta!

Ota yhteyt­tä!

Google Display Networkin sanasto tietoosi!
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy