Markkinointiviestintä on välttämätöntä – Kubla kertoo miksi! 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä on välttämätöntä

Mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä tai­puu englan­nin kie­len sanas­ta mar­ke­ting com­mu­nica­tions. Kysees­sä on työ­ka­lu, jon­ka avul­la pyri­tään muok­kaa­maan asiak­kaan ajat­te­lua niin, että hänel­le syn­tyy osto­tar­ve. Kun osto­tar­ve on, perään tar­jo­taan rat­kai­su. Mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä pyr­kii siis saa­maan asiak­kaan osto­po­lul­ta mut­kat suo­rik­si – ostol­le luo­daan tar­ve ja asia­kas­ta vie­dään hel­läs­ti koh­ti kas­saa, jos­sa osta­mi­nen on teh­ty hel­pok­si. Toi­mi­va mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä ei suin­kaan ole moraa­li­ton­ta tuput­ta­mis­ta, vaan kyse on asia­kas­ta tuke­vis­ta ja hänen elä­mään­sä hel­pot­ta­vis­ta mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­teis­tä. Mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä on vält­tä­mä­tön­tä, mut­ta mik­si? Jat­ka lukemista!

Mitä on markkinointiviestintä?

Mark­ki­noin­ti koos­tuu useam­mas­ta eri osa-alu­ees­ta. Mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä on itses­sään yksi mark­ki­noin­nin osa-alue, jon­ka sisäl­le kuu­luu myös mai­non­ta, myyn­ti­työ, tie­do­tus- ja suh­de­toi­min­ta sekä myyn­ni­ne­dis­tä­mi­nen. Mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä pyr­kii toi­min­nal­laan vai­kut­ta­maan koh­de­ryh­män ajat­te­lu­ta­paan ja osto­käyt­täy­ty­mi­seen – tavoi­te on kas­vat­taa yri­tyk­sen liikevaihtoa.

Mainonta

Mai­non­ta on usein mak­set­tu, näky­vä osa yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti­vies­tin­tää. Mai­non­ta jae­taan kah­teen loke­roon: media­mai­non­taan ja suo­ra­mai­non­taan. Media­mai­non­nan muo­to­ja ovat esi­mer­kik­si tele­vi­sio-, radio- ja verk­ko­mai­non­ta, jois­ta eten­kin sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti on tänä päi­vä­nä hyvin­kin toi­mi­vaa ja oikein teh­ty­nä kus­tan­nus­te­ho­kas­ta. Suo­ra­mai­non­nak­si lue­taan myös verk­ko- ja mobii­li­mai­non­ta, mut­ta tämän lisäk­si muun muas­sa pos­tin muka­na kotiin jaet­ta­vat ilmoi­tus­leh­ti­set sekä kan­ta-asiak­kail­le teh­ty osoit­teel­li­nen suo­ra­mai­non­ta on osa tätä.

Pyy­dä Kublan tii­mi apuun

Myyntityö

Hen­ki­lö­koh­tai­nen myyn­ti­työ on teho­kas mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän kei­no. Mai­non­ta aina lupaa tiet­ty­jä asioi­ta, jot­ka yri­tys lunas­taa koh­da­tes­saan asiak­kaan­sa. Myyn­ti­työn tavoit­tee­na on saa­da asiak­kaan osto­tar­ve tyy­dy­tet­tyä ja yri­tyk­sel­le myyn­nis­tä tuloa – täl­lai­nen asiak­kaan ja yri­tyk­sen väli­nen suh­de halu­taan saa­da jat­ku­maan mah­dol­li­sim­man pit­kä­ai­kai­se­na yhteis­työ­nä. Myyn­ti­työ voi­daan loke­roi­da toi­mi­paik­ka­myyn­tiin, puhe­lin­myyn­tiin sekä kenttämyyntiin.

Tiedotus- ja suhdetoiminta

Kysees­sä on mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän osa, jon­ka avul­la yri­tys pyr­kii edis­tä­mään omaa ima­go­aan. Tie­do­tus- ja suh­de­toi­min­nal­la halu­taan vai­kut­taa ihmis­ten mie­li­pi­tee­seen: yri­tys halu­aa luo­da itses­tään myön­teis­tä kuvaa niin ulos- kuin sisään­päin. Kun tie­do­tus- ja suh­de­toi­min­taa teh­dään ulos­päin, vai­kut­taa se poten­ti­aa­li­siin asiak­kai­siin. Sisään­päin teh­ty­nä vai­ku­tus pyri­tään koh­dis­ta­maan yri­tyk­sen omaan hen­ki­lös­töön esi­mer­kik­si pereh­dyt­tä­mi­sen, hyvän tie­dot­ta­mi­sen ja hen­ki­lös­tö­etu­jen muodossa.

Myynninedistäminen

Mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä pitää sisäl­lään myös myyn­ni­ne­dis­tä­mi­sen. Myyn­ni­ne­dis­tä­mi­sel­lä tar­koi­te­taan kaik­kia nii­tä toi­men­pi­tei­tä, jot­ka edis­tä­vät yri­tyk­sen myy­jien ja jäl­leen­myy­jien halua myy­dä tuo­tet­ta tai pal­ve­lua tulok­sel­li­sem­min. Myyn­ni­ne­dis­tä­mi­nen voi tar­koit­taa käy­tän­nös­sä esi­mer­kik­si kou­lut­ta­mis­ta, mai­non­taa sekä suh­de­toi­min­taa – kui­ten­kin sen olles­sa yksi oma osa-alu­een­sa mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän koko­nai­suu­des­ta. Myyn­ni­ne­dis­tä­mi­sen tavoit­tee­na on myös lisä­tä asiak­kai­den osto­ha­lua ja mie­len­kiin­toa yri­tys­tä koh­taan vaik­ka­pa kil­pai­lu­jen tai tuo­te­näyt­tei­den avulla.

Mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä on kaik­kea tätä. Jos näi­den palas­ten hal­lit­se­mi­nen tun­tuu han­ka­lal­ta tai aika on kor­til­la, Kubla pitää huo­len yri­tyk­se­si mark­ki­noin­nis­ta – ota yhteyt­tä roh­keas­ti, me autamme!

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Markkinointiviestintä on tie kuluttajan tietoisuuteen

Olet­ko kuul­lut puhut­ta­van mark­ki­noin­nin klas­si­ses­ta 4P-mal­lis­ta? Mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä on yksi näis­tä nel­jäs­tä P:stä – Pro­duct, Price, Place ja Pro­mo­tion. Poten­ti­aa­li­nen asia­kas tar­vit­see yri­tyk­sel­tä vies­tin­tää sii­tä, mitä tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta myy­dään, mis­sä ja mihin hin­taan. Kukaan ei löy­dä täs­tä suu­res­ta maa­il­mas­ta, eikä edes pie­nen pie­nes­tä Suo­mes­ta mitään ilman, että yri­tys ker­too ole­mas­sao­los­taan. Mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä onkin tämän vuok­si olen­nai­nen osa 4P-mal­lin mark­ki­noin­ti­mixiä. Oikean­lai­nen tuo­te, sopi­va hin­ta ja hyvä saa­ta­vuus muo­dos­ta­vat yri­tyk­sel­le tär­keän kil­pai­lue­dun, joka kui­ten­kin vaa­tii tuek­seen mark­ki­noin­ti­vies­tin­tää. Poten­ti­aa­li­nen asia­kas tar­vit­see tie­toa tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta sekä yri­tyk­ses­tä ja pis­te. Mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä ker­too tie­don asiak­kaal­le, sitä tar­vi­taan ja piste.

Jos haluat asiakkaan ostavan, tee ostaminen helpoksi

Kuten sanot­tu, tuot­teen oikea hin­ta on se, jon­ka asia­kas on sii­tä val­mis mak­sa­maan. Oikean­lai­nen tuo­te, sopi­va hin­ta ja hyvä saa­ta­vuus muo­dos­ta­vat yri­tyk­sel­le tär­keän kil­pai­lue­dun, joka kui­ten­kin vaa­tii mark­ki­noin­ti­vies­tin­tää tul­lak­seen poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den tie­toi­suu­teen. Mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä pyr­kii teke­mään asiak­kaan osto­ko­ke­muk­ses­ta miel­lyt­tä­vän koko­nai­suu­den aina ensim­mäi­ses­tä aske­lees­ta vii­mei­seen vai­hee­seen saak­ka. Jos haluat asiak­kaan osta­van, tee osta­mi­nen hel­pok­si ja muka­vak­si: herä­tä asiak­kaan huo­mio, yllä­pi­dä kiin­nos­tus­ta, ohjaa asia­kas­ta teke­mään osto­pää­tös ja kun hän sen tekee, tee osta­mi­nen mut­kat­to­mak­si. Tämä tar­koit­taa muun muas­sa sitä, että verk­ko­kaup­pa pelaa ja kivi­jal­ka­kau­pan hyl­lyt on täydennetty.

Markkinointiviestintä on välttämätöntä – Kubla takoo tuloksia

Huo­ma­sit var­mas­ti, että mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä on vält­tä­mä­tön­tä jokai­sel­le yri­tyk­sel­le toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta. Mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä on kuin ilma, jota yri­tys tar­vit­see elääk­seen. Mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä koos­tuu useas­ta eri osa-alu­ees­ta, joi­den kaik­kien hal­lit­se­mi­nen on han­ka­laa ja toi­si­naan jopa mah­do­ton­ta – Kubla hel­pot­taa työ­kuor­maa ja antaa ammat­ti­lai­sen näkö­kul­man sii­hen, kuin­ka mark­ki­noin­tia tuli­si teh­dä. Kaik­kien ei kan­na­ta teh­dä mark­ki­noin­tia samal­la taval­la, jon­ka vuok­si Kubla per­so­noi jokai­sen mark­ki­noin­ti­stra­te­gian yri­tyk­sen koh­de­ryh­män, läh­tö­ti­lan­teen sekä tavoit­tei­den mukai­ses­ti. Kubla takoo kans­sa­si tulok­sia, ota yhteyt­tä heti!

Ota yhteyt­tä!
Markkinointiviestintä
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

 • Markkinointisuunnitelman pohja
 • Mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man pohja
 • Mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man poh­ja eli mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo on tär­keä osa jokai­sen yri­tyk­sen mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lua. Mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man poh­ja hel­pot­taa… Jat­ka lukemista
 • GDPR koskee myös B2B-markkinointia
 • Digi­mark­ki­noin­ti - mitä se on?
 • Digi­mark­ki­noi­noin­ti, mitä kaik­kea se pitää­kään sisäl­lään tai miten se mää­ri­tel­lään. Ehkä sitä on hel­poin lähes­tyä… Jat­ka lukemista
 • ABM account based marketing
 • Account-Based Mar­ke­ting
 • ABM voi tavoit­taa asiak­kai­ta, jot­ka eivät vie­lä edes tun­nis­ta tar­vet­taan tai osaa etsiä rat­kai­sua ongel­maan­sa.… Jat­ka lukemista

  Tutustu myös palveluihimme! 

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Tuloksellista tekemistä

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

  B2B-yrityksen digimarkkinointi

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi