Display-mainonta 

Pal­ve­lut \ Display-mai­non­ta
Display-mainonta

Mistä on kyse? 

Tavoi­ta jät­tiy­lei­sö pie­nel­lä raha­sum­mal­la. Display-mai­­non­­ta toi­mii eri­tyi­ses­ti uuden ylei­sön tavoit­ta­mi­ses­sa ja muun mark­ki­noin­nin tukena.

Display-mainonta 

Miksi valita kumppaniksi Kubla? 

Suuri yleisö edullisesti 

Suu­ren ylei­sön tavoit­ta­mi­nen pie­nem­mäl­lä­kin raha­sum­mal­la. Display sopii erin­omai­ses­ti uuden ylei­sön tavoit­ta­mi­seen ja moni­ka­na­vai­sen mark­ki­noin­nin tueksi.

Monipuolinen kohdentaminen 

Mai­non­nan koh­den­ta­mi­nen hyvin­kin tar­kas­ti halut­tuun koh­de­ryh­mään hei­dän käyt­täy­ty­mi­sen­sä perusteella.

Tiedät missä mennään 

Aktii­vi­nen yhtey­den­pi­to asiak­kai­siim­me ja sel­keä infor­moin­ti kam­pan­joi­den käyn­nis­tä­mi­ses­tä sekä tulok­sis­ta. Yhteis­työm­me on läpinäkyvää.

Riskitöntä yhteistyötä 

Ei pit­kiä vuo­si­so­pi­muk­sia, vaan tulok­set puhu­vat puo­les­taan. Yhteis­työ kans­sam­me on riskitöntä.

Display-mai­­non­­nal­­la yri­tyk­se­si näkyy suo­si­tuil­la sivus­toil­la ja saat sato­ja tuhan­sia sil­mä­pa­re­ja vies­til­le­si erit­täin edul­li­seen hin­taan. Ota roh­keas­ti yhteyttä!

Digimarkkinointi kuntoon

Tarvitsetko apua yrityksesi digitaaliseen markkinointiin? 

Ota yhteyttä Kublaan, laitetaan asiat kuntoon! 

Olem­me aut­ta­neet luke­mat­to­mia yri­tyk­sis­sä saa­vut­ta­maan digi­mark­ki­noin­ti­ta­voit­teen­sa. Mikä­li haluat kes­kus­tel­la lisää pal­ve­lus­ta, jätä nume­ro­si niin soit­te­lem­me sulle!

Näin palvelemme 

Aloituspalaveri

Aloi­tam­me yhteis­työn tun­nin aloi­tus­pa­la­ve­ril­la, jot­ta saam­me kerät­tyä oleel­li­set tie­dot lii­ke­toi­min­nas­ta­si, koh­de­ryh­mäs­tä­si ja tavoitteistasi.

Aloi­tus­ta­paa­mi­sen jäl­keen käyn­nis­täm­me display­mai­non­nan ja avaam­me pää­syn yhtei­seen pro­jek­tin­hal­lin­ta­työ­ka­luun. Ellei ban­ne­ri­ma­te­ri­aa­le­ja ole ole­mas­sa tai nii­tä ei saa­da mai­nos­toi­mis­tol­ta, autam­me tavoit­tei­siin sopi­vien mate­ri­aa­lien tuotannossa.

Jatkuva informaatio

Meil­le eri­tyi­sen tär­ke­ää pitää sinut tilan­teen tasal­la, mitä display-mai­non­nas­sa tapah­tuu. Sik­si infor­moim­me aina, kun käyn­nis­täm­me kam­pan­jat tai teem­me suu­rem­pia muu­tok­sia mai­nok­siin. Voit seu­ra­ta pro­jek­tia hel­pos­ti sivus­ta käyt­tä­mät­tä aikaa­si sen enem­pää tai osal­lis­tua aktii­vi­ses­ti mai­non­nan kehit­tä­mi­seen. Mai­non­nan teke­mi­nen on kans­sam­me täy­sin läpi­nä­ky­vää ja saat meil­tä aina hen­ki­lö­koh­tais­ta palvelua.

Raportointi ja mainostilin kehittäminen

Käym­me display-mai­non­nan tuot­ta­mat tulok­set kuu­kausit­tain läpi sel­ko­kie­li­ses­ti, ja ehdo­tam­me nii­den poh­jal­ta aktii­vi­ses­ti muu­tok­sia mainontaan.

Teke­mäm­me mai­non­nan tavoit­tee­na on tuo­da tulok­sia ja sik­si haluam­me var­mis­taa sen, että näin myös oikeas­ti tapahtuu.

Tavoi­tim­me yli 350 000 poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta ensim­mäi­sen kuu­kau­den aikana.”
Alek­si Kähä­rä, RecAir Oy
Saa­vu­tim­me mal­til­li­sel­la bud­je­til­la val­ta­van näky­vyy­den isoil­la sivus­toil­la. Myös asiak­kaat ja työn­te­ki­jät huo­ma­si­vat mainonnan.”
Hen­ri Hiek­ka­mies, Limusiinit.com

Lue aiheeseen liittyviä blogiartikkeleita 

 • Bannerimainonta ja sen tekeminen oikein
 • Ban­ne­ri­mai­non­ta - vie­lä­kö se toimii?
 • Ban­ne­ri­mai­non­ta on netin van­him­pia mai­non­nan muo­to­ja. Aika ajoin ilmoil­le nos­te­taan kysy­mys, toi­mii­ko ban­ne­ri­mai­non­ta edel­leen. Ja… Jat­ka lukemista
 • Google Webmaster Tools
 • Display (GDN)
 • Google Display -ver­kos­to eli Google Display Network kat­taa yli 90 pro­sent­tia kai­kis­ta inter­ne­tiä käyt­tä­vis­tä maa­il­man… Jat­ka lukemista
 • google display mainonta
 • GDN vinkit
 • Google display mai­non­ta on käy­tän­nös­sä ban­ne­ri­mai­non­taa tai video­mai­non­taa Googlen kana­vis­sa sekä mai­nos­ver­kos­tos­sa Google Display Networ­kis­sa,… Jat­ka lukemista

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Tuloksellista tekemistä

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

  B2B-yrityksen digimarkkinointi

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi