Display-mainonta 

Pal­ve­lut \ Display-mai­non­ta
Display-mainonta

Mistä on kyse? 

Tavoi­ta jät­tiy­lei­sö pie­nel­lä raha­sum­mal­la. Display-mai­­non­­ta toi­mii eri­tyi­ses­ti uuden ylei­sön tavoit­ta­mi­ses­sa ja muun mark­ki­noin­nin tukena.

Display-mainonta 

Miksi valita kumppaniksi Kubla? 

Suuri yleisö edullisesti 

Suu­ren ylei­sön tavoit­ta­mi­nen pie­nem­mäl­lä­kin raha­sum­mal­la. Display sopii erin­omai­ses­ti uuden ylei­sön tavoit­ta­mi­seen ja moni­ka­na­vai­sen mark­ki­noin­nin tueksi.

Monipuolinen kohdentaminen 

Mai­non­nan koh­den­ta­mi­nen hyvin­kin tar­kas­ti halut­tuun koh­de­ryh­mään hei­dän käyt­täy­ty­mi­sen­sä perusteella.

Tiedät missä mennään 

Aktii­vi­nen yhtey­den­pi­to asiak­kai­siim­me ja sel­keä infor­moin­ti kam­pan­joi­den käyn­nis­tä­mi­ses­tä sekä tulok­sis­ta. Yhteis­työm­me on läpinäkyvää.

Riskitöntä yhteistyötä 

Ei pit­kiä vuo­si­so­pi­muk­sia, vaan tulok­set puhu­vat puo­les­taan. Yhteis­työ kans­sam­me on riskitöntä.

Display-mai­­non­­nal­­la yri­tyk­se­si näkyy suo­si­tuil­la sivus­toil­la ja saat sato­ja tuhan­sia sil­mä­pa­re­ja vies­til­le­si erit­täin edul­li­seen hin­taan. Ota roh­keas­ti yhteyttä!

Apua markkinointiin Kublalta

Tarvitsetko apua yrityksesi digitaaliseen markkinointiin? 

Ota yhteyttä Kublaan, laitetaan asiat kuntoon! 

Olem­me aut­ta­neet luke­mat­to­mia yri­tyk­sis­sä saa­vut­ta­maan digi­mark­ki­noin­ti­ta­voit­teen­sa. Mikä­li haluat kes­kus­tel­la lisää pal­ve­lus­ta, jätä nume­ro­si niin soit­te­lem­me sulle!

Näin palvelemme 

Aloituspalaveri

Aloi­tam­me yhteis­työn tun­nin aloi­tus­pa­la­ve­ril­la, jot­ta saam­me kerät­tyä oleel­li­set tie­dot lii­ke­toi­min­nas­ta­si, koh­de­ryh­mäs­tä­si ja tavoitteistasi.

Aloi­tus­ta­paa­mi­sen jäl­keen käyn­nis­täm­me display­mai­non­nan ja avaam­me pää­syn yhtei­seen pro­jek­tin­hal­lin­ta­työ­ka­luun. Ellei ban­ne­ri­ma­te­ri­aa­le­ja ole ole­mas­sa tai nii­tä ei saa­da mai­nos­toi­mis­tol­ta, autam­me tavoit­tei­siin sopi­vien mate­ri­aa­lien tuotannossa.

Jatkuva informaatio

Meil­le eri­tyi­sen tär­ke­ää pitää sinut tilan­teen tasal­la, mitä display-mai­non­nas­sa tapah­tuu. Sik­si infor­moim­me aina, kun käyn­nis­täm­me kam­pan­jat tai teem­me suu­rem­pia muu­tok­sia mai­nok­siin. Voit seu­ra­ta pro­jek­tia hel­pos­ti sivus­ta käyt­tä­mät­tä aikaa­si sen enem­pää tai osal­lis­tua aktii­vi­ses­ti mai­non­nan kehit­tä­mi­seen. Mai­non­nan teke­mi­nen on kans­sam­me täy­sin läpi­nä­ky­vää ja saat meil­tä aina hen­ki­lö­koh­tais­ta palvelua.

Raportointi ja mainostilin kehittäminen

Käym­me display-mai­non­nan tuot­ta­mat tulok­set kuu­kausit­tain läpi sel­ko­kie­li­ses­ti, ja ehdo­tam­me nii­den poh­jal­ta aktii­vi­ses­ti muu­tok­sia mainontaan.

Teke­mäm­me mai­non­nan tavoit­tee­na on tuo­da tulok­sia ja sik­si haluam­me var­mis­taa sen, että näin myös oikeas­ti tapahtuu.

Tavoi­tim­me yli 350 000 poten­ti­aa­lis­ta asia­kas­ta ensim­mäi­sen kuu­kau­den aikana.”
Alek­si Kähä­rä, RecAir Oy
Saa­vu­tim­me mal­til­li­sel­la bud­je­til­la val­ta­van näky­vyy­den isoil­la sivus­toil­la. Myös asiak­kaat ja työn­te­ki­jät huo­ma­si­vat mainonnan.”
Hen­ri Hiek­ka­mies, Limusiinit.com

Lue aiheeseen liittyviä blogiartikkeleita 

 • Bannerimainonta ja sen tekeminen oikein
 • Ban­ne­ri­mai­non­ta - vie­lä­kö se toimii?
 • Ban­ne­ri­mai­non­ta on netin van­him­pia mai­non­nan muo­to­ja. Aika ajoin ilmoil­le nos­te­taan kysy­mys, toi­mii­ko ban­ne­ri­mai­non­ta edel­leen. Ja… Jat­ka lukemista
 • google display
 • Display (GDN)
 • Google Display -ver­kos­to eli Google Display Network kat­taa yli 90 pro­sent­tia kai­kis­ta inter­ne­tiä käyt­tä­vis­tä maa­il­man… Jat­ka lukemista
 • google display mainonta
 • GDN vinkit
 • Google display mai­non­ta on käy­tän­nös­sä ban­ne­ri­mai­non­taa tai video­mai­non­taa Googlen kana­vis­sa sekä mai­nos­ver­kos­tos­sa Google Display Networ­kis­sa,… Jat­ka lukemista

  Miten saat yrityksesi kassan kilisemään?

  Maksuton 15 minuutin etätapaaminen

  Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet sinun yrityksellesi juuri nyt? Varaa maksuton etäpalaveri Kublan toimitusjohtajan Kalle Santalahden kanssa. Käymme läpi mitä yrityksesi tekee ja mitä nykyisessä markkinatilanteessa kannattaa tehdä seuraavaksi.

  Valitse sopiva vapaa aika ja varaa heti!

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

  029 3700 290
  asiakaspalvelu@kubla.fi

  Kubla Oy
  Ilmalankatu 2 A
  (MTV:n päärakennus)
  00240 Helsinki

  Kubla Marketing Inc.
  31 NE 17th St
  Miami Florida 33132

  Kaikki yhteystiedot >

  Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

  Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

  © Markkinointitoimisto Kubla Oy