Muut Google-palvelut 

Pal­ve­lut \ Muut Google-pal­ve­lut
google display

Mistä on kyse? 

Google Ads -hakusa­na­mai­non­nan ja Display-mai­­non­­nan lisäk­si Kubla tar­jo­aa kaik­ki muut Googlen tar­joa­mat mai­non­nan palvelut.

Tutustu tarkemmin 

Google Discovery

Google Disco­ve­ry on Googlen uusi kam­pan­ja­muo­to, jota hal­lin­noi­daan samas­ta pai­kas­ta kuin esi­mer­kik­si You­­Tu­­be-, ban­­ne­­ri-, Gmail- ja Google Ads -mainontaa.

Googlen Disco­ve­ry -mai­nok­set ovat käyt­tä­jäl­le per­so­noi­tua ban­ne­ri­muo­tois­ta natii­vi­mai­non­taa, joka näkyy esi­mer­kik­si Googlen hakusi­vul­la ja muil­la Googlen alus­toil­la. Koti­si­vuil­le aiem­min luo­dut lois­ta­vat sisäl­löt saa­daan Disco­­ve­­ry-mai­­non­­nal­­la elä­mään aivan uudel­la taval­la! Nii­den avul­la on help­po kas­vat­taa brän­din tun­net­tuut­ta ja herät­tää kiin­nos­tus­ta poten­ti­aa­li­sis­sa asiakkaissa.

Tuo­tam­me kaik­ki Disco­­ve­­ry-mai­­non­­taan tar­vit­ta­vat mate­ri­aa­lit ja huo­leh­dim­me mai­non­nan hallinnasta.

Google Shopping

Näy­tä verk­ko­kau­pan tuot­tei­ta hin­toi­neen suo­raan haku­tu­lok­sis­sa. Asiak­kaan ei ole tämän hel­pom­paa ostaa verk­ko­kau­pas­sa myyn­nis­sä ole­via tuot­tei­ta­si. Sel­keä tuo­te­ku­va ja tie­dot tuot­tees­ta ovat Google Shop­ping -mai­non­nan valt­ti­kort­ti ja ne saa­vat asiak­kaan klik­kaa­maan her­käs­ti kauppaan.

Google Shop­­ping-mai­­non­­taa on help­po teh­dä Google Ads -mai­non­nan rinnalla.

Ad Grants

Googlen ohjel­ma jär­jes­töil­le ja yhdis­tyk­sil­le, joka aut­taa nii­tä kas­vat­ta­maan näky­vyyt­tään anta­mal­la niil­le ilmais­ta mai­nos­ra­haa jopa 10 000 dol­la­ria kuu­kau­des­sa! Tuol­la sum­mal­la yhdis­tys saa jo roi­mas­ti näky­vyyt­tä haku­ko­neis­sa, avul­lam­me vie­lä enemmän.

Autam­me yhdis­tys­tä­si tai jär­jes­töä­si Ad Grants -mai­nos­ra­han hake­mi­ses­sa Googlel­ta ja Ad Grants -mai­non­nan käy­tän­nön toteutuksessa.

Lue lisää palvelusta!

Google My Business

Jos yri­tys­tä­si ei löy­dy Googles­ta, sitä ei ole. Sik­si­pä autam­me perus­ta­maan Google My Busi­ness -tilin, jon­ka myö­tä yri­tyk­se­si näkyy hauis­sa. Ja tämä näky­vyys on täy­sin ilmaista!

Voit tar­jo­ta asiak­kail­le­si esi­mer­kik­si yhteys­tie­dot, aukio­loa­jat tai ajo-ohjeen suo­raan Googlen haku­tu­lok­sis­ta. Näin asiak­kai­den on hel­pom­pi löy­tää luok­se­si. Google My Busi­ness -tili on vält­tä­mät­tö­myys, jos toi­min­ta­si on pai­kal­lis­ta ja haluat ovi­pum­pun käyvän.

Google My Busi­ness -tilin perus­ta­mi­sen lisäk­si pal­ve­luum­me kuu­luu myös tilin haku­ko­ne­op­ti­moin­ti ja löy­det­tä­vyy­den kehit­tä­mi­nen niin, että yri­tyk­se­si näkyy ennen kilpailijoita.

Muut Google-palvelut 

Miksi valita kumppaniksi Kubla? 

Alkuun pienellä budjetilla 

Mai­non­ta saa­daan alkuun pie­nem­mäl­lä­kin bud­je­til­la, jota skaa­la­taan heti kun tulok­sia tulee.

Olet oikeasti tärkeä 

Aito kiin­nos­tus lii­ke­toi­min­ta­si kas­vat­ta­mi­seen - teem­me oikeas­ti töi­tä mai­non­nan kehit­tä­mi­sek­si. Meil­le et mak­sa pel­käs­tä ylläpidosta.

Tiedät missä mennään 

Aktii­vi­nen yhtey­den­pi­to asiak­kai­siim­me ja sel­keä infor­moin­ti kam­pan­joi­den käyn­nis­tä­mi­ses­tä sekä tulok­sis­ta. Yhteis­työm­me on läpinäkyvää.

Riskitöntä yhteistyötä 

Ei pit­kiä vuo­si­so­pi­muk­sia, vaan tulok­set puhu­vat puo­les­taan. Yhteis­työ kans­sam­me on riskitöntä.

Olem­me Googlen pal­ve­lu­jen suve­ree­ni asian­tun­ti­ja. Anna siis osaa­van ammat­ti­lai­sen aut­taa Googlen tar­joa­mien pal­ve­lui­den moni­puo­li­ses­sa hyö­dyn­tä­mi­ses­sä. Ota roh­keas­ti yhteyttä!

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Tarvitsetko apua yrityksesi digitaaliseen markkinointiin? 

Ota yhteyttä Kublaan, laitetaan asiat kuntoon! 

Olem­me aut­ta­neet luke­mat­to­mia yri­tyk­sis­sä saa­vut­ta­maan digi­mark­ki­noin­ti­ta­voit­teen­sa. Mikä­li haluat kes­kus­tel­la lisää pal­ve­lus­ta, jätä nume­ro­si niin soit­te­lem­me sulle!

Näin palvelemme 

Aloituspalaveri

Aloi­tam­me yhteis­työn tun­nin aloi­tus­pa­la­ve­ril­la, jot­ta saam­me kerät­tyä oleel­li­set tie­dot lii­ke­toi­min­nas­ta­si, koh­de­ryh­mäs­tä­si ja tavoitteistasi.

Aloi­tus­ta­paa­mi­sen jäl­keen teem­me tar­peel­li­set muu­tok­set tileil­le tai perus­tam­me mai­nos­ti­lin sekä avaam­me pää­syn yhtei­seen pro­jek­tin­hal­lin­ta­työ­ka­luun. Teem­me nyky­ti­la-ana­lyy­sin ja tut­kim­me kil­pai­li­joi­den mai­non­taa. Sen poh­jal­ta teem­me ehdo­tuk­set suo­si­tel­luis­ta pal­ve­luis­ta ja/tai yksit­täi­sis­tä mainoksista.

Jatkuva informaatio

Meil­le on eri­tyi­sen tär­ke­ää pitää sinut tilan­teen tasal­la, ja ker­toa mitä mai­non­nas­sa tapah­tuu. Sik­si infor­moim­me sinua sään­nöl­li­ses­ti. Voit seu­ra­ta pro­jek­tia hel­pos­ti sivus­ta käyt­tä­mät­tä aikaa­si sen enem­pää tai osal­lis­tua aktii­vi­ses­ti mai­non­nan kehittämiseen.

Mai­non­nan teke­mi­nen on kans­sam­me täy­sin läpi­nä­ky­vää ja saat meil­tä aina hen­ki­lö­koh­tais­ta pal­ve­lua. Puo­len vuo­den kulues­sa yhteis­työn aloit­ta­mi­ses­ta ymmär­rät var­mas­ti usei­ta Googlen pal­ve­lui­ta sekä yli­pää­tään digi­mark­ki­noin­tia paremmin.

Raportointi ja mainonnan kehittäminen

Käym­me mai­non­nan tuot­ta­mat tulok­set kuu­kausit­tain läpi sel­ko­kie­li­ses­ti, ja ehdo­tam­me nii­den poh­jal­ta aktii­vi­ses­ti muu­tok­sia mai­non­taan, jot­ta kus­tan­nus­te­hok­kuus para­ni­si enti­ses­tään. Mai­non­nan jat­ku­va tes­taa­mi­nen ja opti­moin­ti on meil­le päi­vän­sel­vää eikä täs­tä­kään muo­dos­tu mitään lisäkustannusta.

Teke­mäm­me mai­non­nan tavoit­tee­na on tuo­da tulok­sia ja sik­si haluam­me var­mis­taa sen, että näin myös tapahtuu.

Edel­lis­tä kump­pa­nia parem­pi pal­ve­lualt­tius, tapaa­mi­sia kuu­kausit­tain, raport­tien ymmär­ret­tä­vää läpi­käyn­tiä, hyvää huo­leh­ti­mis­ta meis­tä ja tulok­set­kin ovat parantuneet.” 
Vil­le Horn­borg, Nordcom Oy
Saim­me 48 yhtey­den­ot­toa ensim­mäi­sen kuu­kau­den aikana.“
Sep­po Lindroos, Medi­dent Oy

Lue aiheeseen liittyviä blogiartikkeleita 

 • Discovery Ads
 • Disco­ve­ry Ads
 • Disco­ve­ry Ads on Googlen uusin kam­pan­ja­muo­to, jota kan­nat­taa läh­teä tes­taa­maan jo nyt. Täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa ker­ron,… Jat­ka lukemista
 • Google Shopping
 • Google Shop­ping kirit­tää myyn­tiä­si hakukoneessa
 • Google Shop­ping on vih­doin jal­kau­tu­nut myös Suo­meen. Olet­ko jo kaup­pi­aa­na pereh­ty­nyt tähän Googlen tehok­kaa­seen ja… Jat­ka lukemista
 • Google Ad Grants
 • Google Ad Grants
 • Hei jär­jes­tön tai yhdis­tyk­sen edus­ta­ja! Olet­ko jo kuul­lut Googlen jär­jes­töil­le suun­na­tus­ta pal­ve­lus­ta, Google Ad Grants… Jat­ka lukemista

  Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa

  "Jos joku kysyy multa Kublasta niin mä voin kyllä ihan lämpimästi suositella."

  - Camilla Aho, Camilla Aho Oy

  "Kyllä voin suositella Kublaa. Ne puhuu maanläheisesti ja on oikeasti asiakkaan apuna."

  - Marko Lindqvist, Perkko Oy

  "Me ollaan saatu paljon uusia liidejä ja rekryjä ja näkyvyyttä relevanteissa kohderyhmissä. Kannattaa ehdottomasti lähteä kokeilemaan Kublaa."

  - Mikko Laakkonen, Cloud2

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Tuloksellista tekemistä

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

  Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

  040 657 5516
  asiakaspalvelu@kubla.fi

  Kubla Oy
  Valimotie 13 A
  00380 Helsinki

  Kubla Marketing Inc.
  31 NE 17th St
  Miami Florida 33132

  Kaikki yhteystiedot >

  Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

  Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

  © Markkinointitoimisto Kubla Oy