Google Ads eli hakusanamainonta 

Google-mai­­non­­ta tavoit­taa ihmi­set sil­loin kun he etsi­vät sitä mitä tar­joat. Kublal­ta saat aktii­vis­ta tilin kehi­tys­tä – ei pel­käs­tään yllä­pi­toa. Media­bud­jet­ti­si on täy­sin skaalattavissa.

Pal­ve­lut \ Google Ads -mainonta
Four heavy duty rollers

Mistä on kyse? 

Tavoi­tat asiak­kaa­si juu­ri sil­loin, kun he etsi­vät tei­dän pal­ve­lui­tan­ne. Mai­non­ta haku­ko­neis­sa on hyvin kus­tan­nus­te­ho­kas­ta, sil­lä mak­sat hakusa­na­mai­non­nas­ta klik­ki­pe­rus­tei­ses­ti. Google-mai­­non­­nal­­la kas­va­te­taan myyn­tiä ja sen tulok­set ovat mitat­ta­via. Voim­me siis las­kea suo­raan kuin­ka pal­jon myyn­tiä Google-mai­­non­­ta yri­tyk­sel­le­si tuottaa. 

Yhteistyö numeroina - Asiakas esittäytyy 

Matchers Oy 

Matc­hers on oman alan­sa suun­nan­näyt­tä­jä, jon­ka teh­tä­vä­nä on lisä­tä asia­kas­yri­tyk­sen myyn­tiä sopi­mal­la puhe­li­mit­se asia­kas­ta­paa­mi­sia. Tavoi­te oli saa­da lisää työn­te­ki­jöi­tä ja yhtey­den­ot­to­ja asiak­kail­ta. Käy­täm­me 2000 € kuu­kausi­bud­je­tin B2B mai­non­taan. Koh­de­ryh­mä on yli 1 Meur lii­ke­vaih­don yritykset.

Bud­jet­ti / kk

2000 € 

Tuot­to / kk

4750 € 

Mitä on hyvä Google-mainonta? 

Avainsanat ovat relevantteja 

Rele­vant­tius tar­koit­taa sitä, että kävi­jä on oikeas­ti googlet­ta­nut tei­dän yri­tyk­sel­le tär­kei­tä avain­sa­no­ja. Et var­mas­ti­kaan esi­mer­kik­si huo­ne­ka­lu­myy­jä­nä halua mak­saa “soh­van puh­dis­tus” - tyyp­pi­sis­tä hauis­ta, vaan mie­luum­min haluat kävi­jän, joka on googlan­nut “uusi
soh­va”.

Mainokset ovat houkuttelevia 

Mai­nos­ten hou­kut­te­le­vuus vai­kut­taa koko tilin kus­tan­nuk­siin. Hou­kut­te­le­van mai­nok­sen tun­to­merk­ki on kor­kea klik­ki­pro­sent­ti. Tähän pääs­tään mm. mai­nos­ver­sioi­den tes­taa­mi­sel­la ja var­mis­ta­mal­la, että avain­sa­nat vas­taa­vat mai­nos­ta. Hyvän klik­ki­pro­sen­tin omaa­vil­la mai­nok­sil­la saat edul­li­sem­paa liikennettä.

Mainonta on kustannustehokasta 

Tähän pääs­tään esi­mer­kik­si suo­si­mal­la edul­li­sia, kui­ten­kin rele­vant­tia lii­ken­net­tä tuo­via avai­sa­no­ja, jot­ta mai­nos­bud­jet­ti toi­si mah­dol­li­sim­man pal­jon liikennettä.

Tulokset ovat mitattavia 

Yri­tys ei tee pel­kil­lä kävi­jä­mää­ril­lä tai klik­ki­pro­sen­teil­lä mitään vaan sil­lä, mitä tulok­sia mai­non­nal­la on saa­tu aikaan. Kun valit­set mei­dät kump­pa­nik­si, pidäm­me sinut ajan­ta­sal­la tulok­sis­ta ja ana­ly­soim­me nii­tä kanssasi.

Pyrimme jatkuvasti myös parantamaan mainonnan tuottavuutta 

Kes­ki­mää­rin asiak­kai­dem­me klik­ki­hin­ta las­kee 30 % vuo­den tar­kas­te­lu­jak­sol­la, mikä tar­koit­taa enem­män kävi­jöi­tä samaan hintaan.

Tämä voi­si tar­koit­taa esi­mer­kik­si seuraavaa:

Google-mainontaa tekevät myös kilpailijasi, joten parhaimmat tulokset saa se, joka tavoittaa… 

Mahdollisimman paljon

Mahdollisimman ostotarpeisia kävijöitä

Mahdollisimman edullisesti

Google Ads -mainonta 

Miksi valita kumppaniksi Kubla? 

Alkuun pienellä budjetilla 

Mai­non­ta saa­daan alkuun pie­nem­mäl­lä­kin bud­je­til­la, jota skaa­la­taan heti kun tulok­sia tulee.

Aito kiinnostus 

Aito kiin­nos­tus lii­ke­toi­min­ta­si kas­vat­ta­mi­seen - teem­me oikeas­ti töi­tä mai­nos­ti­lin kehit­tä­mi­sek­si. Meil­le et mak­sa pel­käs­tä ylläpidosta.

Tiedät missä mennään 

Aktii­vi­nen yhtey­den­pi­to asiak­kai­siim­me ja sel­keä infor­moin­ti kam­pan­joi­den käyn­nis­tä­mi­ses­tä sekä tulok­sis­ta. Yhteis­työm­me on läpinäkyvää.

Riskitöntä yhteistyötä 

Ei pit­kiä vuo­si­so­pi­muk­sia, vaan tulok­set puhu­vat puo­les­taan. Yhteis­työ kans­sam­me on riskitöntä.

Haku­ko­ne­mai­non­ta on monel­le yri­tyk­sel­le se tulok­sel­li­sin digi­mark­ki­noin­nin kana­va. Anna siis osaa­van ammat­ti­lai­sen hoi­taa yri­tyk­se­si haku­ko­ne­mai­non­ta. Ota roh­keas­ti yhteyttä!

Hinnoittelumme on selkeää 

Pyrim­me teke­mään asiat eri taval­la kuin muut. Haas­te! Kokei­le etsiä digi­mai­non­nan hin­to­ja netis­tä - aivan, ei lie­ne ihan help­poa. Kos­ka arvos­tam­me aikaa­si, emme pii­lo­ta hin­ta­jam­me Kysy tar­jous -napin taak­se vaan tar­joam­me kai­ken tar­vit­se­ma­si tie­don ker­ral­la esiin.

Palvelun hinta:  Google Ads -mainonta 

Palvelun hinta (ei muita kuluja) 

500€/kk
+ alv 24%

Itsemääriteltävät mainoskulut 

X €/kk

Esi­mer­kik­si 10 eur / pv x 30 pv = 300 €
Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Tarvitsetko apua yrityksesi digitaaliseen markkinointiin? 

Ota yhteyttä Kublaan, laitetaan asiat kuntoon! 

Olem­me aut­ta­neet luke­mat­to­mia yri­tyk­sis­sä saa­vut­ta­maan digi­mark­ki­noin­ti­ta­voit­teen­sa. Mikä­li haluat kes­kus­tel­la lisää pal­ve­lus­ta, jätä nume­ro­si niin soit­te­lem­me sulle!

Näin palvelemme 

Aloituspalaveri

Aloi­tam­me yhteis­työn tun­nin aloi­tus­pa­la­ve­ril­la, jot­ta saam­me kerät­tyä oleel­li­set tie­dot lii­ke­toi­min­nas­ta­si, koh­de­ryh­mäs­tä­si ja tavoitteistasi.

Aloi­tus­ta­paa­mi­sen jäl­keen teem­me tar­peel­li­set muu­tok­set tileil­le tai perus­tam­me mai­nos­ti­lin sekä avaam­me pää­syn yhtei­seen pro­jek­tin­hal­lin­ta­työ­ka­luun. Teem­me avain­sa­na-ana­lyy­sin ja tut­kim­me kil­pai­li­joi­den mai­non­taa. Sen poh­jal­ta teem­me ehdo­tuk­set mainoksista.

Huo­mioi, että Kublal­la tilin uudel­leen­ra­ken­ta­mi­nen kuu­luu hin­taan, eikä sii­tä tule eril­lis­tä lisä­ku­lua. Myös­kin Googlen uudel­leen­mark­ki­noin­ti kuu­luu samaan, yhteen aino­aan pakettihintaan.

Jatkuva informaatio

Meil­le eri­tyi­sen tär­ke­ää pitää sinut tilan­teen tasal­la, ja ker­toa mitä tilil­lä ja mai­nok­sis­sa tapah­tuu. Sik­si infor­moim­me aina, kun käyn­nis­täm­me kam­pan­jat tai teem­me suu­rem­pia muu­tok­sia mai­nok­siin. Voit seu­ra­ta pro­jek­tia hel­pos­ti sivus­ta käyt­tä­mät­tä aikaa­si sen enem­pää tai osal­lis­tua aktii­vi­ses­ti mai­non­nan kehittämiseen.

Mai­non­nan teke­mi­nen on kans­sam­me täy­sin läpi­nä­ky­vää ja saat meil­tä aina hen­ki­lö­koh­tais­ta pal­ve­lua. Puo­len vuo­den kulues­sa yhteis­työn aloit­ta­mi­ses­ta ymmär­rät var­mas­ti haku­ko­ne­mai­non­taa sekä yli­pää­tään digi­mark­ki­noin­tia paremmin.

Raportointi ja mainostilin kehittäminen

Käym­me haku­ko­ne­mai­non­nan tuot­ta­mat tulok­set kuu­kausit­tain läpi sel­ko­kie­li­ses­ti, ja ehdo­tam­me nii­den poh­jal­ta aktii­vi­ses­ti muu­tok­sia mai­non­taan, jot­ta kus­tan­nus­te­hok­kuus para­ni­si enti­ses­tään. Mai­non­nan jat­ku­va tes­taa­mi­nen ja opti­moin­ti on meil­le päi­vän­sel­vää eikä täs­tä­kään muo­dos­tu mitään lisäkustannusta.

Teke­mäm­me mai­non­nan tavoit­tee­na on tuo­da tulok­sia ja sik­si haluam­me var­mis­taa sen, että näin myös tapahtuu.

Saim­me 48 yhtey­den­ot­toa ensim­mäi­sen kuu­kau­den aikana.“
Sep­po Lindroos, Medi­dent Oy
Edel­lis­tä kump­pa­nia parem­pi pal­ve­lualt­tius, tapaa­mi­sia kuu­kausit­tain, raport­tien ymmär­ret­tä­vää läpi­käyn­tiä, hyvää huo­leh­ti­mis­ta meis­tä ja tulok­set­kin ovat parantuneet.” 
Vil­le Horn­borg, Nordcom Oy

Lue aiheeseen liittyviä blogiartikkeleita 

 • Googlen reaaliaikainen raportti - hyödyllinen apu yrityksellesi
 • Google Ads hakusa­na­mai­non­nan suunnittelu
 • Sii­nä mis­sä ennen jaet­tiin ovel­ta ovel­le leh­ti­mai­nok­sia parem­man näky­vyy­den peräs­sä ja päh­käil­tiin, luki­ko nii­tä leh­ti­siä… Jat­ka lukemista
 • Kublan Google-tiimi
 • Mis­tä Google Ads -mai­non­nan hin­ta muodostuu?
 • Täs­sä artik­ke­lis­sa puhum­me haku­ko­ne­mai­non­nas­ta Googlen haku­ko­nees­sa. Kysees­sä on siis mak­set­tu mai­non­ta jota hal­lin­noi­daan Google Ads… Jat­ka lukemista
 • Google Ads ostajan opas
 • Google Ads osta­jan opas
 • Google Ads osta­jan opas neu­voo sinul­le mitä asioi­ta pitää ottaa huo­mioon kun läh­det hank­ki­maan yri­tyk­sel­le­si… Jat­ka lukemista

  Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa

  "Jos joku kysyy multa Kublasta niin mä voin kyllä ihan lämpimästi suositella."

  - Camilla Aho, Camilla Aho Oy

  "Kyllä voin suositella Kublaa. Ne puhuu maanläheisesti ja on oikeasti asiakkaan apuna."

  - Marko Lindqvist, Perkko Oy

  "Me ollaan saatu paljon uusia liidejä ja rekryjä ja näkyvyyttä relevanteissa kohderyhmissä. Kannattaa ehdottomasti lähteä kokeilemaan Kublaa."

  - Mikko Laakkonen, Cloud2

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Tuloksellista tekemistä

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

  Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

  040 657 5516
  asiakaspalvelu@kubla.fi

  Kubla Oy
  Valimotie 13 A
  00380 Helsinki

  Kubla Marketing Inc.
  31 NE 17th St
  Miami Florida 33132

  Kaikki yhteystiedot >

  Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

  Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

  © Markkinointitoimisto Kubla Oy