LinkedIn mainostili ja sen luominen 

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Lin­ke­dIn mai­non­ta \ Lin­ke­dIn mai­nos­ti­li ja sen luominen

Sato­ja mil­joo­nia aktii­vi­sia käyt­tä­jiä, joi­den jou­kos­ta löy­tyy yri­tys­päät­tä­jien lisäk­si tänä päi­vä­nä myös taval­li­sia kulut­ta­jia. Lin­ke­dIn eli suo­ma­lai­sit­tain myös Link­ka­ri on kai­kis­ta suo­si­tuin alus­ta B2B-mark­ki­noi­jien kes­kuu­des­sa, mut­ta apa­jat odot­ta­vat yhtä lail­la B2C-mark­ki­noi­jia. Lin­ke­dIn hou­kut­te­lee kulut­ta­jat pai­kal­le eten­kin sii­tä syys­tä, että pal­ve­lus­ta löy­tyy työ­paik­kail­moi­tuk­sia – maa­il­man­laa­jui­ses­ti joka iki­nen viik­ko lähes 40 mil­joo­naa ihmis­tä etsi töi­tä Lin­ke­dI­nis­tä vuon­na 2020. Et voi kiel­tää, ettei­kö mai­nos­ta­mi­nen kysei­ses­sä pal­ve­lus­sa oikein teh­ty­nä voi­si olla kan­nat­ta­vaa! Kan­nat­taa siis luo­da Lin­ke­dIn mai­nos­ti­li!

Puhum­me muun muas­sa artik­ke­lis­sa Lin­ke­dIn mai­non­nan suun­nit­te­lu ja Lin­ke­dIn mai­nos­muo­dot lisää itse mai­nos­ta­mi­ses­ta, mut­ta nyt käym­me läpi sen, kuin­ka Lin­ke­dIn mai­nos­ti­li luo­daan ja miten sitä hal­lin­noi­daan, jot­ta mai­nos­ta­mi­nen onnistuu.

Ennen kuin perustat LinkedIn mainostilin

Mai­nos­ta­mi­nen Lin­ke­dIn-pal­ve­lus­sa saat­taa olla kal­liim­paa kuin esi­mer­kik­si Face­boo­kis­sa, mut­ta eten­kin B2B-yri­tyk­sil­le Lin­ke­dIn voi olla erit­täin toi­mi­va ja kus­tan­nus­te­ho­kas mark­ki­noin­ti­ka­na­va. Mai­nos­ta­mis­ta var­ten tar­vit­set yri­tyk­sel­le­si oman Lin­ke­dIn-pro­fii­lin, sil­lä mai­nok­sen luo­mi­nen ei onnis­tu hen­ki­lö­koh­tai­sen pro­fii­lin kautta.

Miten luodaan LinkedIn mainostili

Voit luo­da yri­tys­pro­fii­lin kah­del­la eri taval­la → klik­kaa itse­si osoit­tee­seen https://www.linkedin.com/company/setup/new ja täy­tä tar­vit­ta­vat tie­dot TAI pai­na pai­ni­ket­ta “Work” etusi­vu­nä­ky­män oikeas­ta ylä­reu­nas­ta. Pai­ni­ket­ta klik­kaa­mal­la sinul­le avau­tuu alla ole­vas­sa kuvas­sa näky­vä valik­ko, jos­ta voit kli­ka­ta pai­ni­ket­ta “Crea­te a Com­pa­ny Page” luo­dak­se­si hen­ki­lö­koh­tai­sen pro­fii­lin rin­nal­le yritysprofiilin.

LinkedIn Mainostili luominen

Kuinka LinkedIn mainostili luodaan?

Jot­ta voit luo­da mai­nok­sen Lin­ke­dI­nis­sä, täy­tyy sinun ava­ta Lin­ke­dIn mai­nos­ti­li. Mai­nos­ti­lin luo­mi­nen on var­sin nope­aa ja help­poa alla ole­via ohjei­ta seu­ra­ten. Lin­ke­dIn mai­nos­ti­li luo­daan Lin­ke­dI­nin mai­nos­työ­ka­lus­sa nimel­tä Cam­paign Manager.

1. Pää­set luo­maan mai­nos­ti­lin ja teke­mään mai­nok­sia oikeas­ta ylä­reu­nas­ta klik­kaa­mal­la pai­ni­ket­ta “Adver­ti­se”.

Linkedin Campaign Manager

2. Lin­ke­din mai­nos­ti­li on val­mis, kun täy­tät muu­ta­man tar­vit­ta­van tie­don, ja klik­kaat pai­ni­ket­ta “Crea­te account”. 3. Tämän jäl­keen voit lisä­tä mak­su­ta­van ja luo­da ensim­mäi­sen mainoksesi.

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

LinkedIn Campaign Manager näkymä

Linkedin Mainostili

Cam­paign Mana­ger näky­mä on hyvin saman tyyp­pi­nen kuin Face­book Busi­ness Mana­ger mai­nos­ten hal­lin­nan näky­mä. Voit luo­da tar­vit­taes­sa myös useam­man mai­nos­ti­lin, kuten täs­sä esi­mer­kis­sä on avat­tu Mai­nos­ti­li 1 ja Mai­nos­ti­li 2. Kun olet valin­nut oikean mai­nos­ti­lin, akti­voi­tuu “Cam­paigns”-väli­leh­ti ja “Ads”-väli­leh­ti, jois­ta pää­set luo­maan ja hal­lin­noi­maan mainoksia.

LinkedIn mainostilit

Mai­nos­ti­lin nimen peräs­tä kol­mea pis­tet­tä klik­kaa­mal­la voit pai­naa pai­ni­ket­ta “Mana­ge” tai “Chart”. Ensim­mäi­ses­tä pys­tyt muok­kaa­maan mai­nos­ti­lin perus­tie­to­ja, kuten nimeä, valuut­taa ja tiliin yhdis­tet­tyä pro­fii­lia, kun taas alim­mai­ses­ta pää­set tut­ki­maan mai­nos­ti­liin koh­dis­tu­vaa dataa, eli esi­mer­kik­si mai­nos­ten kes­ki­mää­räis­tä CTR-lukua (Click-Through Rate) ja video­mai­nos­ten näyt­tö­ker­to­ja (kts. kuva alla).

LinkedIn analytiikka

Henkilöiden lisääminen mainostiliin

Aivan kuten Face­book Busi­ness Mana­ger, myös Lin­ke­dIn Cam­paign Mana­ger tekee yri­tys­si­vun hal­lin­nas­ta ja mai­nos­ta­mi­ses­ta help­poa useam­mal­le­kin ihmi­sel­le. Täl­löin voit pyy­tää esi­mer­kik­si Kublan teke­mään teho­kas­ta Lin­ke­dIn-mai­non­taa puo­les­ta­si, eikä sinun tar­vit­se luo­vut­taa hen­ki­lö­koh­tai­sia sisään­kir­jau­tu­mis­tie­to­ja­si lainkaan.

Linkedin mainostilin käyttäjät

1. Kir­jau­du sisään Cam­paign Mana­ge­riin. 2. Klik­kaa mai­nos­ti­lin nimes­tä. 3. Pai­na “Settings”-ikonia ja valit­se “Mana­ge access”. 4. Pai­na pai­ni­ket­ta “Edit” oikeas­ta ylä­reu­nas­ta. 5. Klik­kaa “Add User to Account” ja lii­tä ulko­puo­li­sen hen­ki­lön Lin­ke­dIn-pro­fii­lin URL tai kir­joi­ta hänen nimen­sä kenttään.

LinkedIn mainostilin roolit

Lin­ke­dIn mai­nos­ti­li tuo muka­naan roo­le­ja, jois­ta voit vali­ta ulko­puo­li­sel­le ammat­ti­lai­sel­le sopi­van. Käsit­te­lem­me seu­raa­vak­si alla vii­si roo­lia sekä näi­den oikeu­det. Kun yhteis­työ ulko­puo­li­sen hen­ki­lön kans­sa päät­tyy, voit hel­pos­ti pois­taa hänel­le anne­tun roolin.

Account Manager

Hänel­lä on oikeus luo­da uusia kam­pan­joi­ta ja muo­ka­ta jo ole­mas­sa ole­via, tar­kas­tel­la mai­nos­ten dataa sekä raport­te­ja, hal­lin­noi­da käyt­tä­jien roo­le­ja, muo­ka­ta tilin tie­to­ja ja kat­sel­la tilin las­ku­tus­his­to­ri­aa sekä tulos­taa kuitteja.

Campaign Manager

Hänel­lä on muu­toin samat oikeu­det kuin Account Mana­ge­ril­la, mut­ta oikeut­ta käyt­tä­jien roo­lien hal­lin­noi­mi­seen, tilin tie­to­jen muok­kaa­mi­seen tai kuit­tien tulos­ta­mi­seen ei ole. Cam­paign Mana­ger on lois­ta­va roo­li esi­mer­kik­si ulko­puo­li­sel­le mainostajalle.

Creative Manager

Hänel­lä on oikeus tar­kas­tel­la mai­nos­ten dataa sekä raport­te­ja, muo­ka­ta mai­nos­ten sisäl­töä (esi­mer­kik­si kuvia tai teks­te­jä) ja kat­sel­la tilin las­ku­tus­his­to­ri­aa. Roo­li sopii esi­mer­kik­si graa­fi­sel­le suun­nit­te­li­jal­le tai sisäl­lön­tuot­ta­jal­le, joka vas­taa mai­nos­ten sisäl­lös­tä sil­lä välin, kun mai­non­nan muus­ta opti­moin­nis­ta vas­taa toi­nen henkilö.

Viewer

Hänel­lä on oikeus tar­kas­tel­la mai­nos­ten dataa sekä raport­te­ja ja kat­sel­la tilin las­ku­tus­his­to­ri­aa. Oikeut­ta esi­mer­kik­si mai­nos­ten muok­kaa­mi­seen ei ole. Viewer voi olla sopi­va roo­li kenel­le tahan­sa hen­ki­löl­le, joka hyö­tyy Lin­ke­dIn-mai­non­nan tuo­mas­ta datasta.

Billing Admin

Hänel­lä on oikeus muo­ka­ta mai­nos­ti­lin las­ku­tus­tie­to­ja, kat­sel­la tilin las­ku­tus­his­to­ri­aa ja tulos­taa kuit­te­ja. Mai­nos­ti­lin perus­ta­ja on auto­maat­ti­ses­ti tämä hen­ki­lö, ellei roo­lia anne­ta jol­le­kul­le muul­le. Bil­ling Admin voi olla sopi­va roo­li vaik­ka­pa yri­tyk­sen talous­hal­lin­nos­ta vas­taa­val­le henkilölle.

Kubla auttaa sinua tutustumaan LinkedIn-palveluun

Lin­ke­dIn on meil­le tut­tu pal­ve­lu, sil­lä teem­me siel­lä jat­ku­vas­ti teho­kas­ta mai­non­taa. Kui­ten­kin monel­le yri­tyk­sel­le Link­ka­rin perus­toi­min­not tuot­ta­vat pään­vai­vaa, joten et ole yksin, mikä­li pal­ve­lun käyt­tö tun­tuu sinus­ta han­ka­lal­ta. Lin­ke­dIn-mai­non­ta voi kui­ten­kin oikein teh­ty­nä tuo­da sinul­le tär­kei­tä lii­de­jä ja mak­sa­via asiak­kai­ta, min­kä vuok­si Lin­ke­dIn mai­nos­ti­li on fik­sua pis­tää pys­tyyn, jos koh­de­ryh­mä löy­tyy Linkkarista.

Yllä ole­via ohjei­ta nou­dat­taen sujuu mai­nos­ti­lin perus­ta­mi­nen var­mas­ti val­lan mai­nios­ti, mut­ta tar­vit­taes­sa voit piraut­taa meil­le tän­ne toi­mis­tol­le ja kysyä apua! Autam­me sinua mie­luus­ti myös jat­kos­sa­kin selät­tä­mään ongel­mat sekä teke­mään tulok­sia Lin­ke­dI­nil­lä – sovi kans­sam­me esi­mer­kik­si mak­su­ton 15 minuu­tin etä­ta­paa­mi­nen, niin pää­set alkuun.

Ota yhteyt­tä!
linkedin mainostili
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy