LinkedIn mainostili ja sen luominen 

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Lin­ke­dIn mai­non­ta \ Lin­ke­dIn mai­nos­ti­li ja sen luominen

Sato­ja mil­joo­nia aktii­vi­sia käyt­tä­jiä, joi­den jou­kos­ta löy­tyy yri­tys­päät­tä­jien lisäk­si tänä päi­vä­nä myös taval­li­sia kulut­ta­jia. Lin­ke­dIn eli suo­ma­lai­sit­tain myös Link­ka­ri on kai­kis­ta suo­si­tuin alus­ta B2B-mark­ki­noi­jien kes­kuu­des­sa, mut­ta apa­jat odot­ta­vat yhtä lail­la B2C-mark­ki­noi­jia. Lin­ke­dIn hou­kut­te­lee kulut­ta­jat pai­kal­le eten­kin sii­tä syys­tä, että pal­ve­lus­ta löy­tyy työ­paik­kail­moi­tuk­sia – maa­il­man­laa­jui­ses­ti joka iki­nen viik­ko lähes 40 mil­joo­naa ihmis­tä etsi töi­tä Lin­ke­dI­nis­tä vuon­na 2020. Et voi kiel­tää, ettei­kö mai­nos­ta­mi­nen kysei­ses­sä pal­ve­lus­sa oikein teh­ty­nä voi­si olla kan­nat­ta­vaa! Kan­nat­taa siis luo­da Lin­ke­dIn mai­nos­ti­li!

Puhum­me muun muas­sa artik­ke­lis­sa Lin­ke­dIn mai­non­nan suun­nit­te­lu ja Lin­ke­dIn mai­nos­muo­dot lisää itse mai­nos­ta­mi­ses­ta, mut­ta nyt käym­me läpi sen, kuin­ka Lin­ke­dIn mai­nos­ti­li luo­daan ja miten sitä hal­lin­noi­daan, jot­ta mai­nos­ta­mi­nen onnistuu.

Ennen kuin perustat LinkedIn mainostilin

Mai­nos­ta­mi­nen Lin­ke­dIn-pal­ve­lus­sa saat­taa olla kal­liim­paa kuin esi­mer­kik­si Face­boo­kis­sa, mut­ta eten­kin B2B-yri­tyk­sil­le Lin­ke­dIn voi olla erit­täin toi­mi­va ja kus­tan­nus­te­ho­kas mark­ki­noin­ti­ka­na­va. Mai­nos­ta­mis­ta var­ten tar­vit­set yri­tyk­sel­le­si oman Lin­ke­dIn-pro­fii­lin, sil­lä mai­nok­sen luo­mi­nen ei onnis­tu hen­ki­lö­koh­tai­sen pro­fii­lin kautta.

Miten luodaan LinkedIn mainostili

Voit luo­da yri­tys­pro­fii­lin kah­del­la eri taval­la → klik­kaa itse­si osoit­tee­seen https://www.linkedin.com/company/setup/new ja täy­tä tar­vit­ta­vat tie­dot TAI pai­na pai­ni­ket­ta “Work” etusi­vu­nä­ky­män oikeas­ta ylä­reu­nas­ta. Pai­ni­ket­ta klik­kaa­mal­la sinul­le avau­tuu alla ole­vas­sa kuvas­sa näky­vä valik­ko, jos­ta voit kli­ka­ta pai­ni­ket­ta “Crea­te a Com­pa­ny Page” luo­dak­se­si hen­ki­lö­koh­tai­sen pro­fii­lin rin­nal­le yritysprofiilin.

LinkedIn Mainostili luominen

Kuinka LinkedIn mainostili luodaan?

Jot­ta voit luo­da mai­nok­sen Lin­ke­dI­nis­sä, täy­tyy sinun ava­ta Lin­ke­dIn mai­nos­ti­li. Mai­nos­ti­lin luo­mi­nen on var­sin nope­aa ja help­poa alla ole­via ohjei­ta seu­ra­ten. Lin­ke­dIn mai­nos­ti­li luo­daan Lin­ke­dI­nin mai­nos­työ­ka­lus­sa nimel­tä Cam­paign Manager.

1. Pää­set luo­maan mai­nos­ti­lin ja teke­mään mai­nok­sia oikeas­ta ylä­reu­nas­ta klik­kaa­mal­la pai­ni­ket­ta “Adver­ti­se”.

Linkedin Campaign Manager

2. Lin­ke­din mai­nos­ti­li on val­mis, kun täy­tät muu­ta­man tar­vit­ta­van tie­don, ja klik­kaat pai­ni­ket­ta “Crea­te account”. 3. Tämän jäl­keen voit lisä­tä mak­su­ta­van ja luo­da ensim­mäi­sen mainoksesi.

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

LinkedIn Campaign Manager näkymä

Linkedin Mainostili

Cam­paign Mana­ger näky­mä on hyvin saman tyyp­pi­nen kuin Face­book Busi­ness Mana­ger mai­nos­ten hal­lin­nan näky­mä. Voit luo­da tar­vit­taes­sa myös useam­man mai­nos­ti­lin, kuten täs­sä esi­mer­kis­sä on avat­tu Mai­nos­ti­li 1 ja Mai­nos­ti­li 2. Kun olet valin­nut oikean mai­nos­ti­lin, akti­voi­tuu “Cam­paigns”-väli­leh­ti ja “Ads”-väli­leh­ti, jois­ta pää­set luo­maan ja hal­lin­noi­maan mainoksia.

LinkedIn mainostilit

Mai­nos­ti­lin nimen peräs­tä kol­mea pis­tet­tä klik­kaa­mal­la voit pai­naa pai­ni­ket­ta “Mana­ge” tai “Chart”. Ensim­mäi­ses­tä pys­tyt muok­kaa­maan mai­nos­ti­lin perus­tie­to­ja, kuten nimeä, valuut­taa ja tiliin yhdis­tet­tyä pro­fii­lia, kun taas alim­mai­ses­ta pää­set tut­ki­maan mai­nos­ti­liin koh­dis­tu­vaa dataa, eli esi­mer­kik­si mai­nos­ten kes­ki­mää­räis­tä CTR-lukua (Click-Through Rate) ja video­mai­nos­ten näyt­tö­ker­to­ja (kts. kuva alla).

LinkedIn analytiikka

Henkilöiden lisääminen mainostiliin

Aivan kuten Face­book Busi­ness Mana­ger, myös Lin­ke­dIn Cam­paign Mana­ger tekee yri­tys­si­vun hal­lin­nas­ta ja mai­nos­ta­mi­ses­ta help­poa useam­mal­le­kin ihmi­sel­le. Täl­löin voit pyy­tää esi­mer­kik­si Kublan teke­mään teho­kas­ta Lin­ke­dIn-mai­non­taa puo­les­ta­si, eikä sinun tar­vit­se luo­vut­taa hen­ki­lö­koh­tai­sia sisään­kir­jau­tu­mis­tie­to­ja­si lainkaan.

Linkedin mainostilin käyttäjät

1. Kir­jau­du sisään Cam­paign Mana­ge­riin. 2. Klik­kaa mai­nos­ti­lin nimes­tä. 3. Pai­na “Settings”-ikonia ja valit­se “Mana­ge access”. 4. Pai­na pai­ni­ket­ta “Edit” oikeas­ta ylä­reu­nas­ta. 5. Klik­kaa “Add User to Account” ja lii­tä ulko­puo­li­sen hen­ki­lön Lin­ke­dIn-pro­fii­lin URL tai kir­joi­ta hänen nimen­sä kenttään.

LinkedIn mainostilin roolit

Lin­ke­dIn mai­nos­ti­li tuo muka­naan roo­le­ja, jois­ta voit vali­ta ulko­puo­li­sel­le ammat­ti­lai­sel­le sopi­van. Käsit­te­lem­me seu­raa­vak­si alla vii­si roo­lia sekä näi­den oikeu­det. Kun yhteis­työ ulko­puo­li­sen hen­ki­lön kans­sa päät­tyy, voit hel­pos­ti pois­taa hänel­le anne­tun roolin.

Account Manager

Hänel­lä on oikeus luo­da uusia kam­pan­joi­ta ja muo­ka­ta jo ole­mas­sa ole­via, tar­kas­tel­la mai­nos­ten dataa sekä raport­te­ja, hal­lin­noi­da käyt­tä­jien roo­le­ja, muo­ka­ta tilin tie­to­ja ja kat­sel­la tilin las­ku­tus­his­to­ri­aa sekä tulos­taa kuitteja.

Campaign Manager

Hänel­lä on muu­toin samat oikeu­det kuin Account Mana­ge­ril­la, mut­ta oikeut­ta käyt­tä­jien roo­lien hal­lin­noi­mi­seen, tilin tie­to­jen muok­kaa­mi­seen tai kuit­tien tulos­ta­mi­seen ei ole. Cam­paign Mana­ger on lois­ta­va roo­li esi­mer­kik­si ulko­puo­li­sel­le mainostajalle.

Creative Manager

Hänel­lä on oikeus tar­kas­tel­la mai­nos­ten dataa sekä raport­te­ja, muo­ka­ta mai­nos­ten sisäl­töä (esi­mer­kik­si kuvia tai teks­te­jä) ja kat­sel­la tilin las­ku­tus­his­to­ri­aa. Roo­li sopii esi­mer­kik­si graa­fi­sel­le suun­nit­te­li­jal­le tai sisäl­lön­tuot­ta­jal­le, joka vas­taa mai­nos­ten sisäl­lös­tä sil­lä välin, kun mai­non­nan muus­ta opti­moin­nis­ta vas­taa toi­nen henkilö.

Viewer

Hänel­lä on oikeus tar­kas­tel­la mai­nos­ten dataa sekä raport­te­ja ja kat­sel­la tilin las­ku­tus­his­to­ri­aa. Oikeut­ta esi­mer­kik­si mai­nos­ten muok­kaa­mi­seen ei ole. Viewer voi olla sopi­va roo­li kenel­le tahan­sa hen­ki­löl­le, joka hyö­tyy Lin­ke­dIn-mai­non­nan tuo­mas­ta datasta.

Billing Admin

Hänel­lä on oikeus muo­ka­ta mai­nos­ti­lin las­ku­tus­tie­to­ja, kat­sel­la tilin las­ku­tus­his­to­ri­aa ja tulos­taa kuit­te­ja. Mai­nos­ti­lin perus­ta­ja on auto­maat­ti­ses­ti tämä hen­ki­lö, ellei roo­lia anne­ta jol­le­kul­le muul­le. Bil­ling Admin voi olla sopi­va roo­li vaik­ka­pa yri­tyk­sen talous­hal­lin­nos­ta vas­taa­val­le henkilölle.

Kubla auttaa sinua tutustumaan LinkedIn-palveluun

Lin­ke­dIn on meil­le tut­tu pal­ve­lu, sil­lä teem­me siel­lä jat­ku­vas­ti teho­kas­ta mai­non­taa. Kui­ten­kin monel­le yri­tyk­sel­le Link­ka­rin perus­toi­min­not tuot­ta­vat pään­vai­vaa, joten et ole yksin, mikä­li pal­ve­lun käyt­tö tun­tuu sinus­ta han­ka­lal­ta. Lin­ke­dIn-mai­non­ta voi kui­ten­kin oikein teh­ty­nä tuo­da sinul­le tär­kei­tä lii­de­jä ja mak­sa­via asiak­kai­ta, min­kä vuok­si Lin­ke­dIn mai­nos­ti­li on fik­sua pis­tää pys­tyyn, jos koh­de­ryh­mä löy­tyy Linkkarista.

Yllä ole­via ohjei­ta nou­dat­taen sujuu mai­nos­ti­lin perus­ta­mi­nen var­mas­ti val­lan mai­nios­ti, mut­ta tar­vit­taes­sa voit piraut­taa meil­le tän­ne toi­mis­tol­le ja kysyä apua! Autam­me sinua mie­luus­ti myös jat­kos­sa­kin selät­tä­mään ongel­mat sekä teke­mään tulok­sia Lin­ke­dI­nil­lä – sovi kans­sam­me esi­mer­kik­si mak­su­ton 15 minuu­tin etä­ta­paa­mi­nen, niin pää­set alkuun.

Ota yhteyt­tä!
linkedin mainostili
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy