LinkedIn-mainonta 

Tavoi­tim­me koh­de­ryh­mäm­me todel­la tehok­kaas­ti ja nopeas­ti. Kuu­lim­me täs­tä myös asiak­kail­ta ja työn­te­ki­jöil­tä ensim­mäi­sen kuu­kau­den aikana.”
Vil­le Horn­borg, Nordcom Oy
Pal­ve­lut \ Lin­ke­dIn-mai­non­ta

Mistä on kyse? 

Tavoi­ta yri­tys­päät­tä­jät tulok­sek­kaas­ti ja tehok­kaas­ti - juu­ri halua­mas­ta­si kohderyhmästä.

LinkedIn-mainonta 

Miksi valita kumppaniksi Kubla? 

Alkuun pienellä budjetilla 

Mai­non­ta saa­daan alkuun pie­nem­mäl­lä­kin bud­je­til­la, jota skaa­la­taan heti kun tulok­sia tulee.

Erinomaiset kohdistusmetodit 

Tar­kas­ti halua­mal­le­si koh­de­ryh­mäl­le koh­den­net­tu mai­non­ta, jol­la tavoi­te­taan yri­tys­päät­tä­jät Lin­ke­dI­nin val­mii­ta koh­den­nus­rat­kai­su­ja paremmin.

Tiedät missä mennään 

Aktii­vi­nen yhtey­den­pi­to asiak­kai­siim­me ja sel­keä infor­moin­ti kam­pan­joi­den käyn­nis­tä­mi­ses­tä sekä tuloksista.

Riskitöntä yhteistyötä 

Ei pit­kiä vuo­si­so­pi­muk­sia, vaan tulok­set puhu­vat puo­les­taan. Yhteis­työ kans­sam­me on riskitöntä.

Anna osaa­van ammat­ti­lai­sen hoi­taa yri­tyk­se­si Lin­­ke­­dIn-mai­­non­­ta. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja jutel­laan miten voi­sim­me par­hai­ten auttaa!

Haluatko ottaa LinkedInin haltuun? 

Ota yhteyttä Kublaan, laitetaan asiat eteenpäin! 

Olem­me aut­ta­neet luke­mat­to­mia yri­tyk­sis­sä saa­vut­ta­maan digi­mark­ki­noin­ti­ta­voit­teen­sa. Mikä­li haluat kes­kus­tel­la lisää pal­ve­lus­ta, niin ota yhteyt­tä nyt ja kes­kus­tel­laan lisää aiheesta!

Näin palvelemme 

Aloituspalaveri

Aloi­tam­me yhteis­työn tun­nin aloi­tus­pa­la­ve­ril­la, jot­ta saam­me kerät­tyä oleel­li­set tie­dot lii­ke­toi­min­nas­ta­si, koh­de­ryh­mäs­tä­si ja tavoit­teis­ta­si tai vaik­ka­pa rek­ry­toin­ti­suun­ni­tel­mis­ta­si, johon haluai­sit Lin­ke­di­niä hyö­dyn­tää. Asiak­kaa­na olet lii­ke­toi­min­ta­si paras asian­tun­ti­ja, jon­ka kar­tut­ta­man osaa­mi­sen haluam­me välit­tää oikeal­la taval­la LinkedIn:in mai­nos­kam­pan­jois­sa. Ja lupaam­me, että tavoi­tam­me mai­non­nal­la myyn­ti­si kan­nal­ta oikean kohderyhmän.

Aloi­tus­ta­paa­mi­sen jäl­keen teem­me tar­peel­li­set muu­tok­set tileil­le tai perus­tam­me mai­nos­ti­lin sekä avaam­me pää­syn yhtei­seen projektinhallintatyökaluun.

Jatkuva informaatio

Kos­ka kom­mu­ni­kaa­tio on yksi luot­ta­mus­ta huo­ku­van yhteis­työn kul­ma­ki­vis­tä, on meil­le eri­tyi­sen tär­ke­ää pitää sinut tilan­teen tasal­la, mitä Lin­ke­dIn-tilil­lä ja mai­nok­sis­sa tapah­tuu. Sik­si infor­moim­me aina, kun käyn­nis­täm­me kam­pan­jat tai teem­me muu­tok­sia mai­nok­siin. Voit seu­ra­ta pro­jek­tia hel­pos­ti sivus­ta käyt­tä­mät­tä aikaa­si sen enem­pää tai osal­lis­tua aktii­vi­ses­ti mai­non­nan kehit­tä­mi­seen. Saat kans­sam­me aina hen­ki­lö­koh­tais­ta palvelua.

Kou­lu­tam­me tar­vit­taes­sa yri­tys­tä­si hyö­dyn­tä­mään kana­vaa parem­min. Ker­rom­me, min­kä­lai­set pos­tauk­set toi­mi­vat ja miten pos­tauk­sia yli­pää­tään teh­dään. Näin olem­me tuke­na­si Lin­ke­dI­nin koko­nais­val­tai­ses­sa hyö­dyn­tä­mi­ses­sä. Ja tätä pal­ve­lua tar­joam­me täy­sin veloituksetta.

Raportointi ja mainostilin kehittäminen

Käym­me tulok­set kuu­kausit­tain läpi sel­ko­kie­li­ses­ti, ja ehdo­tam­me nii­den poh­jal­ta muu­tok­sia Lin­ke­din-mai­non­taan. Teke­mäm­me mai­non­nan tavoit­tee­na on tuo­da tulok­sia ja sik­si haluam­me var­mis­taa sen, että näin myös tapahtuu.

Palvelun hinta 

1000 €/kk
Yhtey­den­ot­to­ja tuli yli 236 % aiem­paa enemmän.”
Olli Suvan­to, Lead Ven­tu­res Oy

Lue aiheeseen liittyviä blogiartikkeleita 

Ota yhteyttä

Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

  • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
  • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
  • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy