LinkedIn-mainonta – näin onnistut siinä 

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Lin­ke­dIn mai­non­ta \ Lin­ke­dIn-mai­non­ta – näin onnis­tut siinä

(Suo­meen rää­tä­löi­dyt vin­kit 10 vuot­ta alal­la toi­mi­neel­ta asiantuntijalta)

Näil­lä vin­keil­lä onnis­tut Lin­ke­dIn-mai­non­nas­sa ja tavoi­tat B2B-yri­tyk­se­si poten­ti­aa­li­set asiak­kaat. Olen työs­ken­nel­lyt yli 10 vuot­ta digi­mark­ki­noin­nin [ja koh­ta 20 vuot­ta mark­ki­noin­nin paris­sa] asian­tun­ti­ja­na ja saat tes­taa­ma­ni tuo­reet vin­kit Lin­ke­dIn-mai­non­taan. Artik­ke­lis­sa ker­ron, mitä on hyvä tie­tää ennen kuin läh­det teke­mään Lin­ke­dIn-mai­non­taa ja mil­lai­sia tulok­sia voit odot­taa. Saat myös käy­tän­nön vink­ke­jä käy­tet­tä­vis­tä mai­nos­muo­dois­ta ja mittareista.

Hypä­tään tut­ki­maan lisää!

Näin aloitat LinkedIn-mainonnan

Har­kit­set­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mis­ta yri­tyk­sel­le­si? Tulit oike­aan paik­kaan, saat täs­sä kat­ta­van kuvauk­sen mitä kaik­kea onnis­tuak­se­si tarvitset.

Osa edel­ly­tyk­sis­tä on tek­ni­sem­piä, osa puo­les­taan luo­vem­man puo­len asioi­ta. Kuu­luit­pa sit­ten kum­paan lei­riin tahan­sa, niin saat var­mas­ti pal­jon antoi­sia oival­luk­sia läh­ties­sä­si mai­nos­ta­maan täs­sä bis­ne­sam­mat­ti­lais­ten somekanavassa.

LinkedIn-sivun perustaminen yritykselle

Ensin yri­tyk­sel­lä­si on olta­va yri­tyk­sen nimis­sä ole­vat Lin­ke­dIn-sivut. Hen­ki­lö­koh­tai­sen pro­fii­lin kaut­ta mai­non­taa ei voi teh­dä, vaan Lin­ke­dIn-mai­nos­ti­li on luo­ta­va yri­tyk­sen sivu­jen kaut­ta. Onnek­si sivun perus­ta­mi­nen on help­poa – ja sen tar­vit­see teh­dä vain kerran.

Huo­maat­han, että luo­dak­se­si yri­tys­si­vun, on sinul­la olta­va käy­tös­sä yri­tyk­sen säh­kö­pos­ti. Täs­sä suo­ra link­ki: https://www.linkedin.com/company/setup/new/

Vali­kos­ta pää­set eteen­päin var­sin yksi­se­lit­teis­ten koh­tien kaut­ta. Eni­ten aikaa tulet toden­nä­köi­ses­ti käyt­tä­mään yri­tys­tä­si kuvaa­van ban­ne­rin ja esit­te­ly­teks­tin luo­mi­seen. Sii­tä muu­ta­ma huomio:

 • Nos­ta esiin mie­luum­min 1-2 pää­point­tia, älä kaik­kia yri­tyk­se­si pal­ve­lui­ta tai tuotteita
 • Kes­ki­ty sii­hen, mikä eri­lais­taa sinut kilpailijoistasi
 • Hyö­dyn­nä ban­ne­ris­sa huo­mio­ta kiin­nit­tä­viä ele­ment­te­jä. Täs­sä voit sovel­taa kol­le­ga­ni Marian kir­joit­ta­maa erin­omais­ta blo­gaus­ta: Kuin­ka luo­da hyvä mainosbanneri?

Jot­ta yri­tys­si­vusi ei näy­tä aivan orvol­ta, suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti jul­kai­se­maan siel­lä sisäl­töä. Muu­ta­ma ajan­koh­tai­nen artik­ke­li esi­mer­kik­si uusim­mis­ta kuu­lu­mi­sis­ta tai pari asia­kas­ca­sea pot­kai­se­vat sisäl­lön­tuo­tan­non uudes­sa some­ka­na­vas­sa mai­nios­ti käyntiin.

Lin­ke­dIn-sisäl­lön­tuo­tan­toa ei siis kan­na­ta mys­ti­fioi­da lii­kaa, riit­tää kun sitä tuot­taes­sa tie­dos­taa oman koh­de­ryh­män­sä; mitä Tep­po Toi­mi­tus­joh­ta­ja ja Sii­ri Sisää­nos­ta­ja haluai­si­vat lukea.

Samo­ja sisäl­tö­ai­hioi­ta voi käyt­tää myös mai­non­nas­sa. Se mikä erot­taa nyky­ai­ka­na mai­nos­te­tun sisäl­lön ei-mai­nos­te­tus­ta on hyvin häi­ly­vä. Kai­ken sisäl­lön­hän on tar­koi­tus vai­kut­taa koh­de­ryh­mään jol­lain tavalla.

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

LinkedIn-mainostilin perustaminen

Pääs­täk­se­si teke­mään mai­non­taa Lin­ke­dI­nis­sä edus­ta­mal­la­si yri­tyk­sel­lä on olta­va mai­nos­ti­li. Lin­ke­dIn-mai­nos­ti­lin kaut­ta hal­lin­noit mai­nok­sia ja mak­sat mai­nos­ku­lut mak­su­vä­li­neek­si syöt­tä­mä­si luot­to­kor­tin kaut­ta. Täs­tä pää­set luke­maan yksi­tyis­koh­tai­set step-by-step -ohjeet Lin­ke­dIn mai­nos­ti­lin luo­mi­seen.

Pää­set luo­maan mai­nos­ti­lin kir­jau­tu­mal­la ensin hen­ki­lö­koh­tai­sil­la tun­nuk­sil­la­si Lin­ke­dI­niin. Tämän jäl­keen klik­kaa ”Work” ylä­reu­nas­ta ja valit­se ”Adver­ti­se”. Tämän jäl­keen suh­teel­li­sen sel­ko­kie­li­nen opas­tus [englan­nik­si] ohjaa perus­ta­maan mainostilin.

LinkedIn-mainostilin perustaminen

Tämän jäl­keen onkin tek­ni­set asiat pit­käl­ti teh­ty­nä ja pää­set miet­ti­mään itse mai­non­nan aloittamista.

Mai­non­taa mie­tit­täes­sä kan­nat­taa pitää mie­les­sä tavoit­teet ja mitat­ta­vuus eri­tyi­sen tar­kas­ti – ehkä mit­ta­roin­ti onkin se, mikä ensi­si­jai­ses­ti erot­taa mark­ki­noin­nil­li­sen sisäl­lön ylei­sem­mäs­tä. Seu­raa­vak­si esit­te­len­kin mit­ta­rei­ta, joi­ta kan­nat­taa seu­ra­ta arvioi­des­sa­si Lin­ke­dIn-mai­non­nan toimivuutta:

LinkedIn-mittarit mainonnassa

Audience size: kuin­ka suu­rel­le ylei­söl­le koh­den­nat mai­nos­vies­ti­si vai­kut­taa sii­hen, kuin­ka suur­ta volyy­mia voit odot­taa esi­mer­kik­si sivustokävijämäärissä

Key Results: tämä mit­ta­ri ker­too sen, kuin­ka hyvin mää­rit­tä­mä­si kam­pan­jan pää­ta­voi­te on toiminut

Impres­sions: digi­mark­ki­noin­nin perus­ter­mis­töön kuu­lu­va näyt­tö­mää­rät on tär­keä mit­ta­ri arvioi­taes­sa kuin­ka hyvin ylei­sö on näh­nyt mai­non­taa. Vali­tet­ta­vas­ti Lin­ke­dIn ei aina­kaan vie­lä tar­joa tie­toa Reach-mit­ta­ris­ta, eli sii­tä, kuin­ka suu­ri mai­non­nan peit­to on ollut koh­dey­lei­sön kes­kuu­des­sa. Täl­tä osin jääm­me osin pimen­toon mai­nos­vies­tin kattavuudesta.

Ave­ra­ge CTR: kes­ki­mää­räi­nen klik­ki­pro­sent­ti. Jos mai­nok­se­si tar­koi­tus on ohja­ta kävi­jöi­tä sivus­tol­le, eli saa­da mah­dol­li­sim­man pal­jon klik­ke­jä mai­nok­sil­le­si, on tämä tär­keä mit­ta­ri, jol­la ohjaat kam­pan­jaop­ti­moin­tia. Jos tavoit­tee­si on puo­les­taan saa­da esi­mer­kik­si videon­kat­se­lu­ja tuo­te-esit­te­ly­vi­deol­le­si, tätä mit­ta­ria ei kan­na­ta pal­jon katsella.

Con­ver­sions: voit mää­rit­tää erik­seen Lin­ke­dI­niin tavoit­tei­ta. Huo­maat­han, että nämä tavoit­teet on erik­seen akti­voi­ta­va jokai­sen kam­pan­jan kohdalla. 

Ave­ra­ge CPM: Hin­ta, jol­la olet saa­nut 1000 mai­nos­näyt­töä. Jos sinul­la on ver­tai­lu­da­taa esi­mer­kik­si Google Display -mai­non­taan, näke­mä­si luvut saat­ta­vat masen­taa (nii­den monin­ker­tai­ses­ti suu­rem­man koon vuok­si). CPM-mit­ta­ri Lin­ke­dI­nis­sä on kui­ten­kin var­sin moni­ta­hoi­nen asia: jos saat kana­vas­ta kiin­ni juu­ri oikean koh­de­ryh­män, on täs­tä sil­loin kan­nat­ta­vaa mak­saa. Kaik­ki riip­puu vali­tuis­ta mittareista.

Täs­tä tul­laan­kin muu­ta­maan vää­rin­kä­si­tyk­seen, joi­ta haluan täs­sä välis­sä oikoa. Nämä eivät kos­ke pel­käs­tään Lin­ke­dI­niä yri­tys­ten mai­nos­ka­na­va­na, eikä edes digi­mark­ki­noin­tia yleisemmin.

Kysees­sä on ihmi­sis­sä ole­va ”shi­ning sil­ver object” -har­ha­luu­lo, jol­la aina uuden asian odo­te­taan kor­jaa­van ihme­lääk­keen tavoin kaik­ki vaivat.

4 väärinkäsitystä LinkedIn-mainonnasta

Eli mitä Lin­ke­dIn ei kor­jaa mark­ki­noin­nis­sa­si, vaik­ka kuin­ka kovas­ti sitä haluaisit:

Vää­rin­kä­si­tys: Tee sivus­tos­ta­si lii­di­ko­net­ta. Jos sait­ti ei entuu­des­taan tuo yhtey­den­ot­to­ja, lisä­lii­ken­teen aja­mi­nen ei sitä kor­jaa. Sori täs­tä, tie­dän että et vält­tä­mät­tä halun­nut kuul­la tätä ikä­vää totuut­ta. Saa­dak­se­si sivus­ton isku­kun­toon myyn­ti­työ­tä var­ten suo­sit­te­lem­me ensin teke­mään sivus­ton kon­ver­sio-opti­moin­tia ja miet­ti­mään ohjaus­pol­ku­ja, joil­la verk­ko­si­vus­to­kä­vi­jä saa­daan otta­maan yhteyttä.

Vää­rin­kä­si­tys: Luo tyh­jäs­tä osta­jia tuot­teil­le­si tai pal­ve­luil­le­si. Sinul­la on olta­va jo ole­mas­sa asia­kas­kun­ta, joka ostaa sinul­ta tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta. Hei­dät me pys­tym­me kyl­lä löy­tä­mään, joko Lin­ke­dI­nin tai jon­kin muun digi­ka­na­van kautta.

Vää­rin­kä­si­tys: Muu mai­nos­ta­mi­nen voi­daan lopet­taa, kun Lin­ke­dIn saa­daan rul­laa­maan. Vaik­ka oli­si­kin niin help­poa kes­kit­tää mark­ki­noin­nis­sa kaik­ki pau­kut yhteen kana­vaan, on par­haan tulok­sen saa­mi­sek­si aina paras­ta hyö­dyn­tää usei­ta digi­ka­na­via. Lisäk­si emme voi tie­tää ennen mai­non­nan aloit­ta­mis­ta mihin osto­po­lun vai­hee­seen Lin­ke­dIn suju­vim­min pujah­taa: alku­vai­heen tun­net­tuut­ta kas­vat­ta­maan, sysää­mään liik­keel­le har­kin­taa vai roh­kai­se­maan suo­riin yhteydenottoihin.

Vää­rin­kä­si­tys: Tekee tuot­tees­ta­si / pal­ve­lus­ta­si hel­pos­ti ostet­ta­van. Jos asiak­kaa­si eivät ymmär­rä, mik­si ostaa tar­joa­maa­si tuo­tet­ta ja pal­ve­lua, ei Lin­ke­dIn-mai­non­ta tee sii­tä sen hel­pom­min ostet­ta­vaa. Voim­me nos­taa kyl­lä mai­non­nas­sa esiin tär­kei­tä point­te­ja, joil­la tuot­tee­si / pal­ve­lusi on asiak­kaal­le juu­ri se kivun­lie­vi­tys pään­sär­kyyn, mut­ta jos et ole tätä entuu­des­taan mää­ri­tel­lyt, ei uusi vies­tin­tä­ka­na­va tuo rat­kai­sua vies­tin­näl­li­seen ongel­maa­si. Pie­ni peh­men­nys kui­ten­kin: mak­set­tu mai­non­ta on yksi tehok­kaim­mis­ta ja nopeim­mis­ta kei­nois­ta tes­ta­ta eri vies­ti­ver­sioi­ta ja löy­tää vähi­tel­len viesti(t), joka kou­kut­taa asiak­kaa­si parhaiten.

LinkedIn-mainonnan kohdentaminen

Mai­non­nan koh­den­ta­mi­nen on yksi eri­koi­suuk­sis­tam­me ja käy­täm­me tähän pal­jon aikaa. En mene lii­kaa ”kone­pel­lin alle”, jot­ten häm­men­nä tek­ni­sil­lä yksi­tyis­koh­dil­la, mut­ta hyö­dyn­näm­me run­saas­ti eri data­läh­tei­tä ja yhdis­te­lem­me nii­tä saa­dak­sem­me aikaan par­haat mah­dol­li­set kohdennukset.

Kun teet itse mai­non­taa Lin­ke­dI­nis­sä, suo­sit­te­len hyö­dyn­tä­mään aina­kin seu­raa­via kohdentamiskeinoja:

 1. Sivus­tol­la­si vie­rail­leet: Tavoi­ta sivus­tol­la­si käy­neet vie­rai­li­jat uudes­taan ja pidä yri­tyk­se­si hei­dän mie­les­sään muis­tut­ta­vil­la vies­teil­lä, jot­ka vie­vät asia­kas­ta osto­po­lul­la eteen­päin. Olet­kin saat­ta­nut tul­la tämän artik­ke­lin pariin uudel­leen­mark­ki­noin­nin kaut­ta, tai aina­kin tulet näke­mään mai­non­taam­me eri kana­vis­sa tule­vi­na päi­vi­nä ja viikkoina. 🤭
 2. Toi­mia­la­koh­den­ta­mi­nen: Tämä on yksi her­kul­li­sim­mis­ta koh­den­ta­mis­kei­nois­ta Lin­ke­dI­nis­sä, joka ero­aa muis­ta digi­ka­na­vis­ta ja myös­kin sosi­aa­li­sen median kanavista.

Lisää koh­den­ta­mi­ses­ta some­mai­non­nas­sa voit lukea mai­nios­ta artik­ke­lis­tam­me, mis­sä käsit­te­lem­me Face­book-mai­non­nan koh­den­nus­mah­dol­li­suuk­sia. Jopa hie­man yllät­täen myös Lin­ke­dIn tai­puu useim­piin näis­tä koh­den­nus­kei­nois­ta, tosin pie­nim­pien ylei­sö­jen koh­dal­la kam­pan­join­ti­ko­ne alkaa yski­mään alus­tan pie­nem­män kat­ta­vuu­den vuoksi. 

LinkedIn mainonta – mainosmuodot B2B-yrityksille

Nyt haluan kes­kit­tyä eri­tyi­ses­ti mai­nos­muo­toi­hin, jois­ta on hyö­tyä B2B yri­tyk­sil­le. Täs­sä ehdot­to­mas­ti tes­taa­mi­sen arvoi­set for­maa­tit, uskon että useam­pi­kin näis­tä toi­mii myös tei­dän kohdallanne!

 1. B2B-yri­tyk­sen vies­ti Lin­ke­dIn pos­ti­laa­ti­kos­sa: InMail-mai­nok­sel­la pää­set näky­mään koh­den­ta­ma­si hen­ki­lön pos­ti­laa­ti­kos­sa. Tämä on kor­kean huo­mio­ar­von paik­ka ja mak­sat sii­tä sen mukai­ses­ti: hin­nat voi­vat olla jopa 10-ker­tai­set Face­book-mai­non­taan ver­rat­tu­na. Älä kui­ten­kaan säi­käh­dä tämän vuok­si, kos­ka koh­den­ta­mal­la tar­koin voim­me vält­tää hävikin.
 2. Lin­ke­dIn-sivul­la jul­kai­su­jen nos­ta­mi­nen mai­non­taan: Paras kei­no välit­tää yri­tyk­sen Lin­ke­dIn-sivul­le vai­val­la teh­tyä sisäl­töä on nos­taa sitä esiin mai­non­nas­sa. Olen havain­nut eri­tyi­sen hyviä tulok­sia koh­den­ta­mal­la tätä mai­nos­muo­toa blo­gis­sa käy­neil­le kävijöille.
 3. Lii­din­ke­ruu­kam­pan­ja: Onko sinul­la jokin kouk­ku, jol­la saat yhtey­den­ot­to­ja verk­ko­si­vuil­ta­si? Tämä sama on mah­dol­lis­ta toteut­taa suo­raan Lin­ke­dIn lead gene­ra­tion -kam­pan­jas­sa siten, että asiak­kaan ei tar­vit­se pois­tua Lin­ke­dIn-näky­mäs­tä. Tämä alen­taa huo­mat­ta­vas­ti yhtey­den­ot­toon tule­vaa kyn­nys­tä ja voi sik­si olla hyvin­kin kan­nat­ta­va mainosmuoto.
 4. Video­mai­nok­set: Olet­ko teh­nyt video­si­säl­töä ja haluat saat­taa sen koh­de­ryh­mä­si tie­toi­suu­teen? Lin­ke­dIn tar­jo­aa tähän oman kam­pan­ja­muo­don, joka on opti­moi­tu video­si­säl­lön näyttämiseen.
LinkedIn-mainonnan muodot

Jäi­kö jotain vie­lä mai­nit­se­mat­ta? Haluat­ko lisä­tä jotain tai sait­ko artik­ke­lis­ta toimistolleviemisiä?

Entä min­kä artik­ke­lis­sa avaa­ma­ni koh­dan lai­tat seu­raa­vak­si kun­toon? Jätä kom­ment­ti ja rikas­te­taan yhdes­sä tätä artikkelia!

Haluat­ko, että ker­rom­me kuin­ka me voi­sim­me aut­taa sinua Lin­ke­dIn-mai­non­nas­sa? Voit tutus­tua sii­hen pal­ve­lusi­vul­lam­me.

Pyy­dä apua Kublalta!
LinkedIn mainonta
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy