LinkedIn-mainonta – näin onnistut siinä 

Some mark­ki­noin­ti \ Some mak­sul­li­set kei­not \ Lin­ke­dIn mai­non­ta \ Lin­ke­dIn-mai­non­ta – näin onnis­tut siinä

(Suo­meen rää­tä­löi­dyt vin­kit 10 vuot­ta alal­la toi­mi­neel­ta asiantuntijalta)

Näil­lä vin­keil­lä onnis­tut Lin­ke­dIn-mai­non­nas­sa ja tavoi­tat B2B-yri­tyk­se­si poten­ti­aa­li­set asiak­kaat. Olen työs­ken­nel­lyt yli 10 vuot­ta digi­mark­ki­noin­nin [ja koh­ta 20 vuot­ta mark­ki­noin­nin paris­sa] asian­tun­ti­ja­na ja saat tes­taa­ma­ni tuo­reet vin­kit Lin­ke­dIn-mai­non­taan. Artik­ke­lis­sa ker­ron, mitä on hyvä tie­tää ennen kuin läh­det teke­mään Lin­ke­dIn-mai­non­taa ja mil­lai­sia tulok­sia voit odot­taa. Saat myös käy­tän­nön vink­ke­jä käy­tet­tä­vis­tä mai­nos­muo­dois­ta ja mittareista.

Hypä­tään tut­ki­maan lisää!

Näin aloitat LinkedIn-mainonnan

Har­kit­set­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mis­ta yri­tyk­sel­le­si? Tulit oike­aan paik­kaan, saat täs­sä kat­ta­van kuvauk­sen mitä kaik­kea onnis­tuak­se­si tarvitset.

Osa edel­ly­tyk­sis­tä on tek­ni­sem­piä, osa puo­les­taan luo­vem­man puo­len asioi­ta. Kuu­luit­pa sit­ten kum­paan lei­riin tahan­sa, niin saat var­mas­ti pal­jon antoi­sia oival­luk­sia läh­ties­sä­si mai­nos­ta­maan täs­sä bis­ne­sam­mat­ti­lais­ten somekanavassa.

LinkedIn-sivun perustaminen yritykselle

Ensin yri­tyk­sel­lä­si on olta­va yri­tyk­sen nimis­sä ole­vat Lin­ke­dIn-sivut. Hen­ki­lö­koh­tai­sen pro­fii­lin kaut­ta mai­non­taa ei voi teh­dä, vaan Lin­ke­dIn-mai­nos­ti­li on luo­ta­va yri­tyk­sen sivu­jen kaut­ta. Onnek­si sivun perus­ta­mi­nen on help­poa – ja sen tar­vit­see teh­dä vain kerran.

Huo­maat­han, että luo­dak­se­si yri­tys­si­vun, on sinul­la olta­va käy­tös­sä yri­tyk­sen säh­kö­pos­ti. Täs­sä suo­ra link­ki: https://www.linkedin.com/company/setup/new/

Vali­kos­ta pää­set eteen­päin var­sin yksi­se­lit­teis­ten koh­tien kaut­ta. Eni­ten aikaa tulet toden­nä­köi­ses­ti käyt­tä­mään yri­tys­tä­si kuvaa­van ban­ne­rin ja esit­te­ly­teks­tin luo­mi­seen. Sii­tä muu­ta­ma huomio:

 • Nos­ta esiin mie­luum­min 1-2 pää­point­tia, älä kaik­kia yri­tyk­se­si pal­ve­lui­ta tai tuotteita
 • Kes­ki­ty sii­hen, mikä eri­lais­taa sinut kilpailijoistasi
 • Hyö­dyn­nä ban­ne­ris­sa huo­mio­ta kiin­nit­tä­viä ele­ment­te­jä. Täs­sä voit sovel­taa kol­le­ga­ni Marian kir­joit­ta­maa erin­omais­ta blo­gaus­ta: Kuin­ka luo­da hyvä mainosbanneri?

Jot­ta yri­tys­si­vusi ei näy­tä aivan orvol­ta, suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti jul­kai­se­maan siel­lä sisäl­töä. Muu­ta­ma ajan­koh­tai­nen artik­ke­li esi­mer­kik­si uusim­mis­ta kuu­lu­mi­sis­ta tai pari asia­kas­ca­sea pot­kai­se­vat sisäl­lön­tuo­tan­non uudes­sa some­ka­na­vas­sa mai­nios­ti käyntiin.

Lin­ke­dIn-sisäl­lön­tuo­tan­toa ei siis kan­na­ta mys­ti­fioi­da lii­kaa, riit­tää kun sitä tuot­taes­sa tie­dos­taa oman koh­de­ryh­män­sä; mitä Tep­po Toi­mi­tus­joh­ta­ja ja Sii­ri Sisää­nos­ta­ja haluai­si­vat lukea.

Samo­ja sisäl­tö­ai­hioi­ta voi käyt­tää myös mai­non­nas­sa. Se mikä erot­taa nyky­ai­ka­na mai­nos­te­tun sisäl­lön ei-mai­nos­te­tus­ta on hyvin häi­ly­vä. Kai­ken sisäl­lön­hän on tar­koi­tus vai­kut­taa koh­de­ryh­mään jol­lain tavalla.

Kiin­nos­taa­ko Lin­ke­dIn-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä tekemisestä?

Lue tarkemmin LinkedIn-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

LinkedIn-mainostilin perustaminen

Pääs­täk­se­si teke­mään mai­non­taa Lin­ke­dI­nis­sä edus­ta­mal­la­si yri­tyk­sel­lä on olta­va mai­nos­ti­li. Lin­ke­dIn-mai­nos­ti­lin kaut­ta hal­lin­noit mai­nok­sia ja mak­sat mai­nos­ku­lut mak­su­vä­li­neek­si syöt­tä­mä­si luot­to­kor­tin kaut­ta. Täs­tä pää­set luke­maan yksi­tyis­koh­tai­set step-by-step -ohjeet Lin­ke­dIn mai­nos­ti­lin luo­mi­seen.

Pää­set luo­maan mai­nos­ti­lin kir­jau­tu­mal­la ensin hen­ki­lö­koh­tai­sil­la tun­nuk­sil­la­si Lin­ke­dI­niin. Tämän jäl­keen klik­kaa ”Work” ylä­reu­nas­ta ja valit­se ”Adver­ti­se”. Tämän jäl­keen suh­teel­li­sen sel­ko­kie­li­nen opas­tus [englan­nik­si] ohjaa perus­ta­maan mainostilin.

LinkedIn-mainostilin perustaminen

Tämän jäl­keen onkin tek­ni­set asiat pit­käl­ti teh­ty­nä ja pää­set miet­ti­mään itse mai­non­nan aloittamista.

Mai­non­taa mie­tit­täes­sä kan­nat­taa pitää mie­les­sä tavoit­teet ja mitat­ta­vuus eri­tyi­sen tar­kas­ti – ehkä mit­ta­roin­ti onkin se, mikä ensi­si­jai­ses­ti erot­taa mark­ki­noin­nil­li­sen sisäl­lön ylei­sem­mäs­tä. Seu­raa­vak­si esit­te­len­kin mit­ta­rei­ta, joi­ta kan­nat­taa seu­ra­ta arvioi­des­sa­si Lin­ke­dIn-mai­non­nan toimivuutta:

LinkedIn-mittarit mainonnassa

Audience size: kuin­ka suu­rel­le ylei­söl­le koh­den­nat mai­nos­vies­ti­si vai­kut­taa sii­hen, kuin­ka suur­ta volyy­mia voit odot­taa esi­mer­kik­si sivustokävijämäärissä

Key Results: tämä mit­ta­ri ker­too sen, kuin­ka hyvin mää­rit­tä­mä­si kam­pan­jan pää­ta­voi­te on toiminut

Impres­sions: digi­mark­ki­noin­nin perus­ter­mis­töön kuu­lu­va näyt­tö­mää­rät on tär­keä mit­ta­ri arvioi­taes­sa kuin­ka hyvin ylei­sö on näh­nyt mai­non­taa. Vali­tet­ta­vas­ti Lin­ke­dIn ei aina­kaan vie­lä tar­joa tie­toa Reach-mit­ta­ris­ta, eli sii­tä, kuin­ka suu­ri mai­non­nan peit­to on ollut koh­dey­lei­sön kes­kuu­des­sa. Täl­tä osin jääm­me osin pimen­toon mai­nos­vies­tin kattavuudesta.

Ave­ra­ge CTR: kes­ki­mää­räi­nen klik­ki­pro­sent­ti. Jos mai­nok­se­si tar­koi­tus on ohja­ta kävi­jöi­tä sivus­tol­le, eli saa­da mah­dol­li­sim­man pal­jon klik­ke­jä mai­nok­sil­le­si, on tämä tär­keä mit­ta­ri, jol­la ohjaat kam­pan­jaop­ti­moin­tia. Jos tavoit­tee­si on puo­les­taan saa­da esi­mer­kik­si videon­kat­se­lu­ja tuo­te-esit­te­ly­vi­deol­le­si, tätä mit­ta­ria ei kan­na­ta pal­jon katsella.

Con­ver­sions: voit mää­rit­tää erik­seen Lin­ke­dI­niin tavoit­tei­ta. Huo­maat­han, että nämä tavoit­teet on erik­seen akti­voi­ta­va jokai­sen kam­pan­jan kohdalla. 

Ave­ra­ge CPM: Hin­ta, jol­la olet saa­nut 1000 mai­nos­näyt­töä. Jos sinul­la on ver­tai­lu­da­taa esi­mer­kik­si Google Display -mai­non­taan, näke­mä­si luvut saat­ta­vat masen­taa (nii­den monin­ker­tai­ses­ti suu­rem­man koon vuok­si). CPM-mit­ta­ri Lin­ke­dI­nis­sä on kui­ten­kin var­sin moni­ta­hoi­nen asia: jos saat kana­vas­ta kiin­ni juu­ri oikean koh­de­ryh­män, on täs­tä sil­loin kan­nat­ta­vaa mak­saa. Kaik­ki riip­puu vali­tuis­ta mittareista.

Täs­tä tul­laan­kin muu­ta­maan vää­rin­kä­si­tyk­seen, joi­ta haluan täs­sä välis­sä oikoa. Nämä eivät kos­ke pel­käs­tään Lin­ke­dI­niä yri­tys­ten mai­nos­ka­na­va­na, eikä edes digi­mark­ki­noin­tia yleisemmin.

Kysees­sä on ihmi­sis­sä ole­va ”shi­ning sil­ver object” -har­ha­luu­lo, jol­la aina uuden asian odo­te­taan kor­jaa­van ihme­lääk­keen tavoin kaik­ki vaivat.

4 väärinkäsitystä LinkedIn-mainonnasta

Eli mitä Lin­ke­dIn ei kor­jaa mark­ki­noin­nis­sa­si, vaik­ka kuin­ka kovas­ti sitä haluaisit:

Vää­rin­kä­si­tys: Tee sivus­tos­ta­si lii­di­ko­net­ta. Jos sait­ti ei entuu­des­taan tuo yhtey­den­ot­to­ja, lisä­lii­ken­teen aja­mi­nen ei sitä kor­jaa. Sori täs­tä, tie­dän että et vält­tä­mät­tä halun­nut kuul­la tätä ikä­vää totuut­ta. Saa­dak­se­si sivus­ton isku­kun­toon myyn­ti­työ­tä var­ten suo­sit­te­lem­me ensin teke­mään sivus­ton kon­ver­sio-opti­moin­tia ja miet­ti­mään ohjaus­pol­ku­ja, joil­la verk­ko­si­vus­to­kä­vi­jä saa­daan otta­maan yhteyttä.

Vää­rin­kä­si­tys: Luo tyh­jäs­tä osta­jia tuot­teil­le­si tai pal­ve­luil­le­si. Sinul­la on olta­va jo ole­mas­sa asia­kas­kun­ta, joka ostaa sinul­ta tuot­tei­ta tai pal­ve­lui­ta. Hei­dät me pys­tym­me kyl­lä löy­tä­mään, joko Lin­ke­dI­nin tai jon­kin muun digi­ka­na­van kautta.

Vää­rin­kä­si­tys: Muu mai­nos­ta­mi­nen voi­daan lopet­taa, kun Lin­ke­dIn saa­daan rul­laa­maan. Vaik­ka oli­si­kin niin help­poa kes­kit­tää mark­ki­noin­nis­sa kaik­ki pau­kut yhteen kana­vaan, on par­haan tulok­sen saa­mi­sek­si aina paras­ta hyö­dyn­tää usei­ta digi­ka­na­via. Lisäk­si emme voi tie­tää ennen mai­non­nan aloit­ta­mis­ta mihin osto­po­lun vai­hee­seen Lin­ke­dIn suju­vim­min pujah­taa: alku­vai­heen tun­net­tuut­ta kas­vat­ta­maan, sysää­mään liik­keel­le har­kin­taa vai roh­kai­se­maan suo­riin yhteydenottoihin.

Vää­rin­kä­si­tys: Tekee tuot­tees­ta­si / pal­ve­lus­ta­si hel­pos­ti ostet­ta­van. Jos asiak­kaa­si eivät ymmär­rä, mik­si ostaa tar­joa­maa­si tuo­tet­ta ja pal­ve­lua, ei Lin­ke­dIn-mai­non­ta tee sii­tä sen hel­pom­min ostet­ta­vaa. Voim­me nos­taa kyl­lä mai­non­nas­sa esiin tär­kei­tä point­te­ja, joil­la tuot­tee­si / pal­ve­lusi on asiak­kaal­le juu­ri se kivun­lie­vi­tys pään­sär­kyyn, mut­ta jos et ole tätä entuu­des­taan mää­ri­tel­lyt, ei uusi vies­tin­tä­ka­na­va tuo rat­kai­sua vies­tin­näl­li­seen ongel­maa­si. Pie­ni peh­men­nys kui­ten­kin: mak­set­tu mai­non­ta on yksi tehok­kaim­mis­ta ja nopeim­mis­ta kei­nois­ta tes­ta­ta eri vies­ti­ver­sioi­ta ja löy­tää vähi­tel­len viesti(t), joka kou­kut­taa asiak­kaa­si parhaiten.

LinkedIn-mainonnan kohdentaminen

Mai­non­nan koh­den­ta­mi­nen on yksi eri­koi­suuk­sis­tam­me ja käy­täm­me tähän pal­jon aikaa. En mene lii­kaa ”kone­pel­lin alle”, jot­ten häm­men­nä tek­ni­sil­lä yksi­tyis­koh­dil­la, mut­ta hyö­dyn­näm­me run­saas­ti eri data­läh­tei­tä ja yhdis­te­lem­me nii­tä saa­dak­sem­me aikaan par­haat mah­dol­li­set kohdennukset.

Kun teet itse mai­non­taa Lin­ke­dI­nis­sä, suo­sit­te­len hyö­dyn­tä­mään aina­kin seu­raa­via kohdentamiskeinoja:

 1. Sivus­tol­la­si vie­rail­leet: Tavoi­ta sivus­tol­la­si käy­neet vie­rai­li­jat uudes­taan ja pidä yri­tyk­se­si hei­dän mie­les­sään muis­tut­ta­vil­la vies­teil­lä, jot­ka vie­vät asia­kas­ta osto­po­lul­la eteen­päin. Olet­kin saat­ta­nut tul­la tämän artik­ke­lin pariin uudel­leen­mark­ki­noin­nin kaut­ta, tai aina­kin tulet näke­mään mai­non­taam­me eri kana­vis­sa tule­vi­na päi­vi­nä ja viikkoina. 🤭
 2. Toi­mia­la­koh­den­ta­mi­nen: Tämä on yksi her­kul­li­sim­mis­ta koh­den­ta­mis­kei­nois­ta Lin­ke­dI­nis­sä, joka ero­aa muis­ta digi­ka­na­vis­ta ja myös­kin sosi­aa­li­sen median kanavista.

Lisää koh­den­ta­mi­ses­ta some­mai­non­nas­sa voit lukea mai­nios­ta artik­ke­lis­tam­me, mis­sä käsit­te­lem­me Face­book-mai­non­nan koh­den­nus­mah­dol­li­suuk­sia. Jopa hie­man yllät­täen myös Lin­ke­dIn tai­puu useim­piin näis­tä koh­den­nus­kei­nois­ta, tosin pie­nim­pien ylei­sö­jen koh­dal­la kam­pan­join­ti­ko­ne alkaa yski­mään alus­tan pie­nem­män kat­ta­vuu­den vuoksi. 

LinkedIn mainonta – mainosmuodot B2B-yrityksille

Nyt haluan kes­kit­tyä eri­tyi­ses­ti mai­nos­muo­toi­hin, jois­ta on hyö­tyä B2B yri­tyk­sil­le. Täs­sä ehdot­to­mas­ti tes­taa­mi­sen arvoi­set for­maa­tit, uskon että useam­pi­kin näis­tä toi­mii myös tei­dän kohdallanne!

 1. B2B-yri­tyk­sen vies­ti Lin­ke­dIn pos­ti­laa­ti­kos­sa: InMail-mai­nok­sel­la pää­set näky­mään koh­den­ta­ma­si hen­ki­lön pos­ti­laa­ti­kos­sa. Tämä on kor­kean huo­mio­ar­von paik­ka ja mak­sat sii­tä sen mukai­ses­ti: hin­nat voi­vat olla jopa 10-ker­tai­set Face­book-mai­non­taan ver­rat­tu­na. Älä kui­ten­kaan säi­käh­dä tämän vuok­si, kos­ka koh­den­ta­mal­la tar­koin voim­me vält­tää hävikin.
 2. Lin­ke­dIn-sivul­la jul­kai­su­jen nos­ta­mi­nen mai­non­taan: Paras kei­no välit­tää yri­tyk­sen Lin­ke­dIn-sivul­le vai­val­la teh­tyä sisäl­töä on nos­taa sitä esiin mai­non­nas­sa. Olen havain­nut eri­tyi­sen hyviä tulok­sia koh­den­ta­mal­la tätä mai­nos­muo­toa blo­gis­sa käy­neil­le kävijöille.
 3. Lii­din­ke­ruu­kam­pan­ja: Onko sinul­la jokin kouk­ku, jol­la saat yhtey­den­ot­to­ja verk­ko­si­vuil­ta­si? Tämä sama on mah­dol­lis­ta toteut­taa suo­raan Lin­ke­dIn lead gene­ra­tion -kam­pan­jas­sa siten, että asiak­kaan ei tar­vit­se pois­tua Lin­ke­dIn-näky­mäs­tä. Tämä alen­taa huo­mat­ta­vas­ti yhtey­den­ot­toon tule­vaa kyn­nys­tä ja voi sik­si olla hyvin­kin kan­nat­ta­va mainosmuoto.
 4. Video­mai­nok­set: Olet­ko teh­nyt video­si­säl­töä ja haluat saat­taa sen koh­de­ryh­mä­si tie­toi­suu­teen? Lin­ke­dIn tar­jo­aa tähän oman kam­pan­ja­muo­don, joka on opti­moi­tu video­si­säl­lön näyttämiseen.
LinkedIn-mainonnan muodot

Jäi­kö jotain vie­lä mai­nit­se­mat­ta? Haluat­ko lisä­tä jotain tai sait­ko artik­ke­lis­ta toimistolleviemisiä?

Entä min­kä artik­ke­lis­sa avaa­ma­ni koh­dan lai­tat seu­raa­vak­si kun­toon? Jätä kom­ment­ti ja rikas­te­taan yhdes­sä tätä artikkelia!

Haluat­ko, että ker­rom­me kuin­ka me voi­sim­me aut­taa sinua Lin­ke­dIn-mai­non­nas­sa? Voit tutus­tua sii­hen pal­ve­lusi­vul­lam­me.

Pyy­dä apua Kublalta!
LinkedIn mainonta
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi