Facebook Business Manager - mikä se on? 

Jokai­sel­la yri­tyk­sel­lä tuli­si olla Face­book Busi­ness Mana­ger. Mik­si? Pal­ve­lu mah­dol­lis­taa usei­den Face­book-sivu­jen ja eten­kin käyt­tä­jien hallinnan. 

Saam­me jat­ku­vas­ti yhtey­den­ot­to­ja yri­tyk­sil­tä, joi­den aiem­mal­la työn­te­ki­jäl­lä on edel­leen oikeu­det yri­tyk­sen Face­book-tilei­hin. Useis­sa tapauk­ses­sa täl­lä yri­tyk­ses­tä pois­tu­neel­la hen­ki­löl­lä on ainoat oikeu­det yri­tyk­sen tilei­hin, joi­den avul­la hän voi joko lisä­tä pos­tauk­si­ta tai jopa pois­taa koko yri­tyk­sen Face­book-sivun halutessaan. 

Busi­ness Mana­ger aut­taa myös sinua hal­lin­noi­maan mah­dol­lis­ten mai­nos-kump­pa­nei­de­si oikeuk­sia Face­boo­kin ja Ins­ta­gra­min tilei­hin ja näin voit halu­tes­sa­si lisä­tä, tai pois­taa oikeuk­sia yhdel­lä näpäytyksellä.

Kuinka Facebook Business Manager otetaan käyttöön?

Face­book Busi­ness Mana­ger on help­po ottaa käyt­töön ja asian­tun­ti­jal­ta tähän työ­hön menee vain noin vart­ti aikaa. Suo­sit­te­lem­me­kin tähän käy­tet­tä­vän asian­tun­ti­jaa, kos­ka yri­tyk­sel­le­si tar­vit­see luo­da Face­book Busi­ness Mana­ger vain yhden ker­ran ja tämän jäl­keen lop­pu on vain yllä­pi­toa. Tätä teh­tä­vää ei siis ole kenen­kään syy­tä ope­tel­la ulkoa mikä­li et ole työn­te­ki­jä digi­mark­ki­noin­tia teke­väs­sä toi­mis­tos­sa. Sii­nä tapauk­ses­sa on toki hyvä ope­tel­la tämä lähes­tul­koon ulkoa, kos­ka tulet tar­vit­se­maan tätä tai­toa päivittäin.

 1. Klik­kaa itse­si osoit­tee­seen: https://business.facebook.com/
 2. Kir­jau­du sisään hen­ki­lö­koh­tai­sil­la Face­boo­kin tunnuksillasi
 3. Klik­kaa ”luo tili”
 4. Anna yri­tyk­se­si tie­dot, kuten yri­tyk­sen nimi, oma nimi yms.
 5. All done! Congrats!

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Facebook-sivun lisääminen

Mikä­li yri­tyk­sel­lä­si ei ole vie­lä Face­book tiliä niin Face­book Busi­ness Mana­ger aut­taa sinua teke­mään sel­lai­sen. Suu­rim­mal­la osal­la yri­tyk­sis­tä on jo Face­book-tili, mut­ta ei hätää. Voit luo­da tili­si tääl­tä vii­des­sä minuutissa.

Facebook-mainostilin lisääminen

Face­book Busi­ness Mana­ger aut­taa sinua myös luo­maan mai­nos­ti­lin. Mikä sit­ten on mai­nos­ti­li? Mai­nos­ti­lil­tä pys­tyt luo­maan tar­kas­ti koh­dis­tet­tu­ja ja mää­ri­tel­ty­jä mai­nok­sia. Suo­sit­te­lem­me läm­pi­mäs­ti käyt­tä­mään Face­book-mai­nos­ti­liä kaik­keen yri­tyk­se­si Face­book-mai­non­taan ja myös Ins­ta­gram-mai­non­taan. Mikä­li edel­leen luot mai­nok­sia Face­book-sivu­jen kaut­ta, niin mene­tät kai­ken kerä­tyn tie­don mai­nos­te­si toi­mi­vuu­des­ta Face­boo­kin oman ana­ly­tii­kan kaut­ta, kos­ka tar­vit­set Face­boo­kin mai­nos­ti­liä niin sano­tun Face­boo­kin pik­se­lin luo­mi­seen. Tämän avul­la voit seu­ra­ta kon­ver­sioi­ta yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la, kuten tapah­tu­nei­ta yhtey­den­ot­to­ja lomak­keen avul­la, tai jopa verk­ko­kau­pas­ta­si teh­ty­jä ostoksia.

Luo­dak­se­si Face­book-mai­nos­ti­lin nou­da­ta näi­tä ohjeita

 • Klik­kaa ”luo uusi mainostili”
 • Lisää yri­tyk­se­si nimi ja aikavyöhyke
 • Tämän jäl­keen olet luo­nut onnis­tu­nees­ti Face­boo­kin mainostilin

Facebook Business Manager ja mainostilin lisääminen

Mikä­li olet jo aiem­min luo­nut mai­nos­ti­lin ja mie­tit sen lisää­mis­tä Face­book Busi­ness Mana­ger - työ­ka­luun niin tämä onnis­tuu hel­pos­ti. Voit teh­dä tämän muu­ten samal­la taval­la kuin uuden mai­nos­ti­lin luo­mi­sen, mut­ta Face­book Busi­ness Mana­ger tar­jo­aa etusi­vul­laan vaih­toeh­don ”Lisää mai­nos­ti­li”. Klik­kaa tätä ja sinun tar­vit­see ainoas­taan lisä­tä käyt­tä­mä­si mai­nos­ti­lin tun­nus (Ad Account ID).

Facebook Business Manager ja mainostilin tunnuksen selvittäminen

Mai­nos­ti­lin tun­nus on sinän­sä help­po löy­tää, että tun­nus on ylei­sim­min 16 merk­kiä pit­kä nume­ro­sar­ja. Tämän löy­dät Face­book Busi­ness Mana­ger -työ­ka­lul­la etusi­vul­ta mai­nos­ti­lin nimen alta. Voit myös sel­vit­tää tämän tun­nuk­sen yri­tyk­sen ase­tuk­sis­ta klik­kaa­mal­la mai­nos­ti­liä ja tämän jäl­keen omaa mainostiliä.

Mainostilin oikeuksien jakaminen

Useat yri­tyk­sen käyt­tä­vät kump­pa­nei­ta mai­non­nan teke­mi­ses­sä ja täs­sä tapauk­ses­sa on hyvä ope­tel­la eri­tyi­sen tar­kas­ti Face­book Busi­ness Mana­ger -työ­ka­lus­ta oikeuk­sien jaka­mi­nen. Näin voit var­mis­taa, että kump­pa­ni­si pää­see vain tar­vit­ta­viin oikeuk­siin käsik­si ja voit myös pois­taa kump­pa­ni­si oikeu­det muu­ta­mal­la napau­tuk­sel­la yhteis­työn päättyessä.

Klik­kaa Face­book Busi­ness Mana­ger - työkalusta

 1. Yri­tyk­sen asetukset
 2. Mai­nos­ti­lit
 3. Oma mai­nos­ti­li
 4. Mää­ri­tä kumppani
 5. Anna oikea roo­li käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mukaisesti
 6. Lähe­tä saa­ma­si link­ki mainostajalle/kumppanillesi

Ihmisen lisääminen Facebook Business Manageriin

Klik­kaa

 1. Yri­tyk­sen oikeudet
 2. Käyt­tä­jät
 3. Ihmi­set
 4. Lisää
 5. Anna säh­kö­pos­tio­soi­te
 6. Mää­rit­te­le tar­vit­ta­va rooli

Miten saada apua Facebook Business Manager - työkaluun?

Me Kublal­la autam­me mie­luus­ti asi­aan pereh­ty­mi­ses­sä ja ope­tam­me kaik­ki salat Face­book Busi­ness Mana­ger -työ­ka­lun käyt­töön. Teem­me jat­ku­vas­ti kou­lu­tuk­sia, jois­sa tätä asi­aa käy­dään läpi, kos­ka ymmär­räm­me yri­tys­ten halua­van raken­taa osaa­mis­taan digi­mark­ki­noin­nin saral­la ja tähän Face­book Busi­ness Mana­ger on oiva työkalu. 

Ota yhteyt­tä mikä­li koet tar­vit­se­va­si apua!

Ota yhteyt­tä!
Facebook Business Manager
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy