Facebook Business Manager - mikä se on? 

Jokai­sel­la yri­tyk­sel­lä tuli­si olla Face­book Busi­ness Mana­ger. Mik­si? Pal­ve­lu mah­dol­lis­taa usei­den Face­book-sivu­jen ja eten­kin käyt­tä­jien hallinnan. 

Saam­me jat­ku­vas­ti yhtey­den­ot­to­ja yri­tyk­sil­tä, joi­den aiem­mal­la työn­te­ki­jäl­lä on edel­leen oikeu­det yri­tyk­sen Face­book-tilei­hin. Useis­sa tapauk­ses­sa täl­lä yri­tyk­ses­tä pois­tu­neel­la hen­ki­löl­lä on ainoat oikeu­det yri­tyk­sen tilei­hin, joi­den avul­la hän voi joko lisä­tä pos­tauk­si­ta tai jopa pois­taa koko yri­tyk­sen Face­book-sivun halutessaan. 

Busi­ness Mana­ger aut­taa myös sinua hal­lin­noi­maan mah­dol­lis­ten mai­nos-kump­pa­nei­de­si oikeuk­sia Face­boo­kin ja Ins­ta­gra­min tilei­hin ja näin voit halu­tes­sa­si lisä­tä, tai pois­taa oikeuk­sia yhdel­lä näpäytyksellä.

Kuinka Facebook Business Manager otetaan käyttöön?

Face­book Busi­ness Mana­ger on help­po ottaa käyt­töön ja asian­tun­ti­jal­ta tähän työ­hön menee vain noin vart­ti aikaa. Suo­sit­te­lem­me­kin tähän käy­tet­tä­vän asian­tun­ti­jaa, kos­ka yri­tyk­sel­le­si tar­vit­see luo­da Face­book Busi­ness Mana­ger vain yhden ker­ran ja tämän jäl­keen lop­pu on vain yllä­pi­toa. Tätä teh­tä­vää ei siis ole kenen­kään syy­tä ope­tel­la ulkoa mikä­li et ole työn­te­ki­jä digi­mark­ki­noin­tia teke­väs­sä toi­mis­tos­sa. Sii­nä tapauk­ses­sa on toki hyvä ope­tel­la tämä lähes­tul­koon ulkoa, kos­ka tulet tar­vit­se­maan tätä tai­toa päivittäin.

 1. Klik­kaa itse­si osoit­tee­seen: https://business.facebook.com/
 2. Kir­jau­du sisään hen­ki­lö­koh­tai­sil­la Face­boo­kin tunnuksillasi
 3. Klik­kaa ”luo tili”
 4. Anna yri­tyk­se­si tie­dot, kuten yri­tyk­sen nimi, oma nimi yms.
 5. All done! Congrats!

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Facebook-sivun lisääminen

Mikä­li yri­tyk­sel­lä­si ei ole vie­lä Face­book tiliä niin Face­book Busi­ness Mana­ger aut­taa sinua teke­mään sel­lai­sen. Suu­rim­mal­la osal­la yri­tyk­sis­tä on jo Face­book-tili, mut­ta ei hätää. Voit luo­da tili­si tääl­tä vii­des­sä minuutissa.

Facebook-mainostilin lisääminen

Face­book Busi­ness Mana­ger aut­taa sinua myös luo­maan mai­nos­ti­lin. Mikä sit­ten on mai­nos­ti­li? Mai­nos­ti­lil­tä pys­tyt luo­maan tar­kas­ti koh­dis­tet­tu­ja ja mää­ri­tel­ty­jä mai­nok­sia. Suo­sit­te­lem­me läm­pi­mäs­ti käyt­tä­mään Face­book-mai­nos­ti­liä kaik­keen yri­tyk­se­si Face­book-mai­non­taan ja myös Ins­ta­gram-mai­non­taan. Mikä­li edel­leen luot mai­nok­sia Face­book-sivu­jen kaut­ta, niin mene­tät kai­ken kerä­tyn tie­don mai­nos­te­si toi­mi­vuu­des­ta Face­boo­kin oman ana­ly­tii­kan kaut­ta, kos­ka tar­vit­set Face­boo­kin mai­nos­ti­liä niin sano­tun Face­boo­kin pik­se­lin luo­mi­seen. Tämän avul­la voit seu­ra­ta kon­ver­sioi­ta yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la, kuten tapah­tu­nei­ta yhtey­den­ot­to­ja lomak­keen avul­la, tai jopa verk­ko­kau­pas­ta­si teh­ty­jä ostoksia.

Luo­dak­se­si Face­book-mai­nos­ti­lin nou­da­ta näi­tä ohjeita

 • Klik­kaa ”luo uusi mainostili”
 • Lisää yri­tyk­se­si nimi ja aikavyöhyke
 • Tämän jäl­keen olet luo­nut onnis­tu­nees­ti Face­boo­kin mainostilin

Facebook Business Manager ja mainostilin lisääminen

Mikä­li olet jo aiem­min luo­nut mai­nos­ti­lin ja mie­tit sen lisää­mis­tä Face­book Busi­ness Mana­ger - työ­ka­luun niin tämä onnis­tuu hel­pos­ti. Voit teh­dä tämän muu­ten samal­la taval­la kuin uuden mai­nos­ti­lin luo­mi­sen, mut­ta Face­book Busi­ness Mana­ger tar­jo­aa etusi­vul­laan vaih­toeh­don ”Lisää mai­nos­ti­li”. Klik­kaa tätä ja sinun tar­vit­see ainoas­taan lisä­tä käyt­tä­mä­si mai­nos­ti­lin tun­nus (Ad Account ID).

Facebook Business Manager ja mainostilin tunnuksen selvittäminen

Mai­nos­ti­lin tun­nus on sinän­sä help­po löy­tää, että tun­nus on ylei­sim­min 16 merk­kiä pit­kä nume­ro­sar­ja. Tämän löy­dät Face­book Busi­ness Mana­ger -työ­ka­lul­la etusi­vul­ta mai­nos­ti­lin nimen alta. Voit myös sel­vit­tää tämän tun­nuk­sen yri­tyk­sen ase­tuk­sis­ta klik­kaa­mal­la mai­nos­ti­liä ja tämän jäl­keen omaa mainostiliä.

Mainostilin oikeuksien jakaminen

Useat yri­tyk­sen käyt­tä­vät kump­pa­nei­ta mai­non­nan teke­mi­ses­sä ja täs­sä tapauk­ses­sa on hyvä ope­tel­la eri­tyi­sen tar­kas­ti Face­book Busi­ness Mana­ger -työ­ka­lus­ta oikeuk­sien jaka­mi­nen. Näin voit var­mis­taa, että kump­pa­ni­si pää­see vain tar­vit­ta­viin oikeuk­siin käsik­si ja voit myös pois­taa kump­pa­ni­si oikeu­det muu­ta­mal­la napau­tuk­sel­la yhteis­työn päättyessä.

Klik­kaa Face­book Busi­ness Mana­ger - työkalusta

 1. Yri­tyk­sen asetukset
 2. Mai­nos­ti­lit
 3. Oma mai­nos­ti­li
 4. Mää­ri­tä kumppani
 5. Anna oikea roo­li käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mukaisesti
 6. Lähe­tä saa­ma­si link­ki mainostajalle/kumppanillesi

Ihmisen lisääminen Facebook Business Manageriin

Klik­kaa

 1. Yri­tyk­sen oikeudet
 2. Käyt­tä­jät
 3. Ihmi­set
 4. Lisää
 5. Anna säh­kö­pos­tio­soi­te
 6. Mää­rit­te­le tar­vit­ta­va rooli

Miten saada apua Facebook Business Manager - työkaluun?

Me Kublal­la autam­me mie­luus­ti asi­aan pereh­ty­mi­ses­sä ja ope­tam­me kaik­ki salat Face­book Busi­ness Mana­ger -työ­ka­lun käyt­töön. Teem­me jat­ku­vas­ti kou­lu­tuk­sia, jois­sa tätä asi­aa käy­dään läpi, kos­ka ymmär­räm­me yri­tys­ten halua­van raken­taa osaa­mis­taan digi­mark­ki­noin­nin saral­la ja tähän Face­book Busi­ness Mana­ger on oiva työkalu. 

Ota yhteyt­tä mikä­li koet tar­vit­se­va­si apua!

Ota yhteyt­tä!
Facebook Business Manager
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Ota yhteyttä

Kuinka haluat, että netti olisi mukana yrityksesi myynnissä ja markkinoinnissa?

Ota yhteyttä niin olemme sinuun yhteydessä seuraavan arkipäivän sisällä ja lähdemme:

 • Kartoittamaan digimarkkinoinnin tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi
 • Rakentamaan konkreettisen ehdotuksen ja teemme tarjouksen sinulle parhaaksi todetusta palvelusta
 • Sovimme aloituspalaverin ja käynnistämme mainonnan

Voit myös sopia lyhyen puhelinpalaverin jossa pohdimme yhdessä markkinointia!

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy