Instagram-mainonta.

Instagram-mainonta

Ins­ta­gram on oiva kana­va osal­lis­taa asiak­kai­ta ja tuot­taa visu­aa­lis­ta sisäl­töä. Har­va kui­ten­kaan hyö­dyn­tää Ins­ta­gra­min mai­non­ta­mah­dol­li­suuk­sia ja sisäl­lyt­tää Ins­ta­gra­min osak­si some-mark­ki­noin­ti­aan. Suo­mes­sa Ins­ta­gram-mai­non­taa on teh­ty vas­ta muu­ta­ma vuo­si ja edel­lä­kä­vi­jäy­ri­tyk­set ovat saa­neet täs­tä kana­vas­ta erit­täin hyviä tulok­sia. Ins­ta­gra­mis­sa menes­ty­tään sisäl­tö edel­lä ja tar­kal­la koh­den­nuk­sel­la – kuvat eivät saa olla tyr­kyt­tä­viä mai­nok­sia tai yksi­suun­tais­ta vies­tin­tää.

Ins­ta­gram-mai­non­nal­la voit:

  1. Tavoit­taa aivan uuden­lais­ta koh­de­ryh­mää
  2. Ohja­ta ihmi­siä verk­ko­si­vuil­le­si tai lataa­maan sovel­luk­sen
  3. Boos­ta­ta videon näyt­tö­ker­to­ja
  4. Raken­taa brän­diä­si
  5. Laa­jen­taa sekä moni­puo­lis­taa vies­tin­tää­si
  6. Osal­lis­taa kulut­ta­jia

Tutus­tu sosi­aa­li­sen median pal­ve­lui­him­me:
Sosi­aa­li­sen median yllä­pi­to
Some-mark­ki­noin­ti
Face­book-mai­non­ta
Lin­ke­dIn-mai­non­ta
You­tu­be-mai­non­ta

Sulje