Instagram-mainonta.

Instagram yrityksen mainonnassa

Ins­ta­gram-mai­non­ta on oiva tapa osal­lis­taa asiak­kai­ta ja tuot­taa visu­aa­lis­ta sisäl­töä. Har­va kui­ten­kaan hyö­dyn­tää kana­van kaik­kia mah­dol­li­suuk­sia ja sisäl­lyt­tää Ins­ta­gra­min osak­si some-mark­ki­noin­ti­aan. Suo­mes­sa Ins­ta­gram-mai­non­ta on ollut mah­dol­lis­ta vas­ta muu­ta­mia vuo­sia ja edel­lä­kä­vi­jät ovat saa­neet täs­tä kana­vas­ta erit­täin hyviä tulok­sia. Kana­vas­sa menes­ty­tään sisäl­tö edel­lä ja tar­kal­la koh­den­nuk­sel­la.

some-markkinointi-Instagram

Instagram-mainonta on tehokkaimmillaan, kun tavoitteesi on:

1. Tavoittaa aivan uudenlaista kohderyhmää

Ins­ta­gram aut­taa tavoit­ta­maan myös ne asiak­kaat, jot­ka eivät vie­lä tun­ne yri­tys­tä­si. Voit siis ava­ta aivan uuden­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia mak­se­tul­la mai­non­nal­la täs­sä kana­vas­sa ja nos­taa yri­tyk­se­si tun­net­tuut­ta tehok­kaas­ti ja suh­teel­li­sen edul­li­ses­ti vie­lä tänä päi­vä­nä.
 

2. Ohjata ihmisiä verkkosivuillesi

Mak­se­tul­la mai­non­nal­la voit tavoit­taa Ins­ta­gra­mis­sa suu­ren osan koh­de­ryh­mäs­tä­si ja myös ohja­ta nämä asiak­kaat yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le. Kana­va on par­haim­mil­laan tun­net­tuu­den nos­ta­mi­ses­sa ja uuden asia­kas­ryh­män tavoit­te­lus­sa. Yleen­sä ei suo­si­tel­la lii­an suo­ra­vii­vai­sia ehdo­tuk­sia somes­sa asiak­kail­le­si eten­kään kai­kis­sa luo­mis­sa­si mai­nok­sis­sa. Voit kui­ten­kin ohja­ta asiak­kai­ta sivuil­le­si kiin­nos­ta­vil­la vies­teil­lä ja asiak­kaan saa­mil­la lisä­hyö­dyil­lä esi­mer­kik­si uuden blo­gi-sisäl­tö­si pariin koti­si­vuil­le­si.
 

3. Nostaa videoiden näyttökertoja

Ins­ta­gram-mai­non­ta on yksi par­hais­ta kana­vis­ta nos­taa yri­tyk­se­si tuot­ta­mien videoi­den kat­se­lu­ker­to­ja. Videot ovat myös 97% kai­kes­ta inter­ne­tin lii­ken­tees­tä, joten voim­me täs­tä pää­tel­lä videoi­den myös asiak­kai­ta kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä. Suo­sit­te­lem­me­kin luo­maan videoi­ta yri­tyk­se­si mark­ki­noin­nis­sa ja näin tulet tavoit­ta­maan kiin­nos­tu­nei­ta asiak­kai­ta ja nos­ta­maan yri­tyk­se­si tun­net­tuut­ta Ins­ta­gra­min avul­la.
 

4. Rakentaa brändiäsi

Voit raken­taa brän­diä­si useis­sa kana­vis­sa eten­kin somes­sa, mut­ta Ins­ta­gram-mai­non­ta on yksi par­hais­ta kana­vis­ta tavoit­taa nopeas­ti täy­sin uut­ta asia­kas­ryh­mää. Yri­tyk­sen brän­din raken­ta­mi­nen kes­tää vuo­sia, vaik­ka useis­sa toteut­ta­mis­sam­me tapauk­sis­sa Ins­ta­gram-mai­non­ta on tuo­nut mitat­ta­via tulok­sia nopeas­ti­kin. Brän­din tun­net­tuut­ta voi­daan mita­ta hel­pos­ti esi­mer­kik­si käyt­tä­mäl­lä Google Ana­ly­tics-työ­ka­lua ja seu­raa­mal­la yri­tyk­se­si verk­ko­si­vus­ton lii­ken­teen kas­va­mis­ta kuu­kausit­tain.
 

5. Laajentaa sekä monipuolistaa viestintääsi

Ins­ta­gram-mai­non­ta tukee hyvin yri­tyk­se­si teke­mään Google-mai­non­taa ja esi­mer­kik­si Face­book-mai­non­taa. Yleen­sä ei ole suo­si­tel­ta­vaa teh­dä ainoa­na kana­va­na Ins­ta­gra­mis­sa mai­non­taa, mut­ta mui­ta kana­via tuke­va­na mai­non­nan muo­to­na Ins­ta­gram on oiva tapa tavoit­taa asiak­kaa­si moni­puo­li­sem­min.
 

6. Osallistaa asiakkaitasi

Ins­ta­gra­mis­sa voit myös osal­lis­taa asiak­kai­ta­si monil­la eri tavoil­la, kuten kyse­lyil­lä, arvon­noil­la, sekä kuva­kil­pai­luil­la. Voit yllät­tyä asiak­kai­de­si aktii­vi­suu­des­ta ja halus­ta olla vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa yri­tyk­se­si kans­sa, hyö­dyn­tä­mäl­lä Ins­ta­gram-mai­non­taa. Voit myös tar­kas­ti mita­ta mai­non­nan tuot­ta­mia tulok­sia ja käyt­tää myös näi­tä tapo­ja uudes­taan, mikä­li löy­sit kiin­nos­tu­neen koh­de­ryh­män kil­pai­lul­le­si.

Instagram-mainonta ja hinnoittelu

Ins­ta­gram-mai­non­ta pitää sisäl­lään todel­la laa­jan vali­koi­man eri­lai­sia koh­den­nuk­sia ja oikein raken­net­tu mai­nos vaa­tii laa­jaa pereh­ty­mis­tä mai­non­nan työ­ka­lui­hin. Mai­non­taa voi kui­ten­kin teh­dä yri­tyk­sen sisäl­lä, tai vaih­toeh­toi­ses­ti vali­ta digi­mark­ki­noin­tiin pereh­ty­neen kump­pa­nin mai­non­nan toteut­ta­mi­sek­si. Kum­mas­sa­kin vaih­toeh­dos­sa ins­ta­gram-mai­non­ta tuot­taa kah­den­lais­ta kulua yri­tyk­sel­le.

Työ

 • Voit mak­saa teh­dys­tä työs­tä palk­kaa työn­te­ki­jäl­le­si ja samal­la otat ris­kin mai­non­nan kan­nat­ta­mat­to­muu­des­ta, sekä epä­on­nis­tu­mi­sen mah­dol­li­suu­des­ta.
 • Toi­nen vaih­toeh­to on vali­ta digi­mark­ki­noin­tiin pereh­ty­nyt kump­pa­ni­si, joka veloit­taa teh­dys­tä mai­non­nas­ta.

Media

 • Lisäk­si Ins­ta­gram-mai­non­ta vaa­tii ”mai­nos­ra­han”, joka voi olla aina muu­ta­mis­ta kym­peis­tä aina tuhan­siin euroi­hin kuu­kau­des­sa. Suo­sit­te­lem­me aloit­ta­maan mal­til­li­sel­la media­bud­je­til­la ja nos­ta­maan panos­tuk­sia tulos­ten perus­teel­la.

Instagram-mainonta ja sen kohdistaminen

Ins­ta­gram-mai­non­ta yleis­tyy jat­ku­vas­ti ja mai­nos­ten koh­dis­ta­mi­nen onkin tar­ken­tu­nut huo­mat­ta­vas­ti vii­mei­si­nä aikoi­na. Mai­non­taa voi­daan koh­dis­taa useil­la eri tavoil­la halu­tuil­le asiak­kail­le ja par­haim­min toi­mia koh­den­nuk­sia ovat muun muas­sa:

 • Kiin­nos­tuk­sen alu­eet
 • Ikä
 • Maan­tie­teel­li­nen alue
 • Yri­tyk­se­si verk­ko­si­vuil­la vie­rail­leet
 • Kil­pai­li­joi­de­si sivus­toil­la vie­rail­leet
 • Sivus­tol­la­si käy­nei­den “kal­tai­set”
 • B2B-koh­den­ta­mi­nen
 • Lii­ke­vaih­to
 • Toi­mia­la
 • Työ­ni­mi­ke
 • Yhteys­tie­dot: säh­kö­pos­tio­soi­te, puhe­lin­nu­me­ro

Esimerkki Instagram-mainoksesta

Instagram-mainonta

Instagram-mainonta ja sen mittaaminen

Mai­non­taa voi­daan mita­ta kym­me­nil­lä eri­lai­sil­la mit­ta­reil­le ja ylei­sim­piä näis­tä ovat esi­mer­kik­si:

 • Yri­tyk­se­si verk­ko­si­vuil­le siir­ty­neet asiak­kaat
 • Ins­ta­gram-sivuil­le siir­ty­neet asiak­kaat
 • Mai­nos­ten näyt­tö­ker­rat
 • Tyk­kää­mi­set
 • Jaka­mi­nen omal­la Ins­ta­gram-sei­näl­lä
 • Sivus­tol­le­si siir­ty­nei­den asiak­kai­den
 • Yhtey­de­no­tot (soit­to, säh­kö­pos­ti, yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke)

Lisäk­si sivus­toil­la voi­daan mita­ta esi­mer­kik­si videon kat­se­lui­ta, tai blogien/artikkeleiden luke­mis­ta. Käy­tän­nös­sä mai­nok­sis­ta sivuil­le­si siir­ty­nei­tä asiak­kai­ta voi­daan seu­ra­ta halu­tul­la tark­kuu­del­la ja mitat­ta­vat asiat riip­pu­vat suu­rim­mak­si osak­si verk­ko­si­vuil­ta­si löy­ty­väs­tä sisäl­lös­tä ja tavoit­teis­ta.

Tie­sit­kö: Face­book omis­taa Ins­ta­gra­min, joten Face­book-mai­non­ta on tii­viis­ti yhtey­des­sä Ins­ta­gram-mai­non­taan.

Kuinka aloittaa Instagram-mainonta

Ins­ta­gram-mai­non­ta aloi­te­taan luo­mal­la yri­tyk­sel­le oma Ins­ta­gram yri­tys­ti­li ja lin­kit­tä­mäl­lä tämän tilin seu­ran­ta­koo­di yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le. Näin voit seu­ra­ta yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le tul­lei­ta asiak­kai­ta ja otti­vat­ko he yhteyt­tä yri­tyk­see­si lopul­ta. Ennen kuin alat jul­kai­se­maan kuvia, lue blo­gim­me “Ins­ta­gram kuva­ko­ko joka toi­mii”.

Ins­ta­gram mai­nok­set toi­mi­vat! Mikä­li mie­tit kump­pa­nin valin­taa, tai haluat kes­kus­tel­la aihees­ta, niin ota roh­keas­ti yhteyt­tä! Me Kublas­sa olem­me raken­ta­neet tuhan­sia Ins­ta­gram-kam­pan­joi­ta ja tie­däm­me myös miten sinun yri­tys­tä­si kan­nat­taa mark­ki­noi­da Ins­ta­gra­mis­sa!

Instagram-mainonta
Sulje