Instagram-mainonta.

Instagram-mainonta

Ins­ta­gram on oiva kana­va osal­lis­taa asiak­kai­ta ja tuot­taa visu­aa­lis­ta sisäl­töä. Har­va kui­ten­kaan hyö­dyn­tää Ins­ta­gra­min mai­non­ta­mah­dol­li­suuk­sia. Suo­mes­sa Ins­­ta­­gram-mai­­non­­taa on teh­ty vas­ta muu­ta­ma vuo­si ja edel­lä­kä­vi­jäy­ri­tyk­set ovat saa­neet täs­tä kana­vas­ta erit­täin hyviä tulok­sia. Ins­ta­gra­mis­sa menes­ty­tään sisäl­tö edel­lä ja tar­kal­la koh­den­nuk­sel­la – kuvat eivät saa olla tyr­kyt­tä­viä mai­nok­sia tai yksi­suun­tais­ta viestintää.

Ins­­ta­­gram-mai­­non­­nal­­la voit:

  1. Tavoit­taa aivan uuden­lais­ta kohderyhmää
  2. Ohja­ta ihmi­siä verk­ko­si­vuil­le­si tai lataa­maan sovelluksen
  3. Boos­ta­ta videon näyttökertoja
  4. Raken­taa brändiäsi
  5. Laa­jen­taa sekä moni­puo­lis­taa viestintääsi
  6. Osal­lis­taa kuluttajia

Tutus­tu sosi­aa­li­sen median pal­ve­lui­him­me:
Sosi­aa­li­sen median yllä­pi­to
Some-mark­­ki­­noin­­ti
Face­­book-mai­­non­­ta
Lin­­ke­­dIn-mai­­non­­ta
You­­tu­­be-mai­­non­­ta

Sulje