Yrityksen markkinointi ja internet-mainonta 

Yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti ja inter­net-mai­non­ta pitää sisäl­lään tänä päi­vä­nä luke­mat­to­man mää­rän eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja, ja uusia kana­via tulee jat­ku­vas­ti lisää. Jopa digi­toi­mis­ton teke­vän yri­tyk­sen on vai­kea vali­ta sopi­vat kana­vat säh­köi­seen mark­ki­noin­tiin ”perin­teis­ten” ja ”uusien” kana­vien joukosta. 

”Digi­mark­ki­noin­nin” asian­tun­ti­joil­la on mones­ti tapa­na men­nä myyn­ti­pu­heis­saan mel­ko syväl­le digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin ter­mis­töön ja käyt­tää pal­jon lyhen­tei­tä. Suu­ri osa näis­tä ter­meis­tä voi olla yri­tyk­sen päät­tä­jäl­le ”tur­hia” ja nii­den käyt­tö aiheut­taa vie­raan­tu­mis­ta digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin todel­li­sis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta. Tar­koi­tuk­se­ni on ava­ta digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia ymmär­ret­tä­vin ter­mein sil­lä tasol­la, jol­la yri­tys­ten oli­si hel­pom­pi ymmär­tää sitä ja teh­dä pää­tök­siä yri­tyk­sen­sä säh­köi­sen mark­ki­noin­nin panostuksista.

Käsit­te­len täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa asi­aa ja pyrin avaa­maan mark­ki­noin­nin eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja ja aut­ta­maan yrit­tä­jiä valit­se­maan itsel­leen sopi­vim­mat kana­vat yri­tyk­sen­sä digi­taa­li­seen markkinointiin.

Markkinoinnin historiaa ja aiemmat markkinoinnin vaihtoehdot ja kanavat

Ensin hie­man mark­ki­noin­nin ”his­to­ri­aa” - täs­sä tapauk­ses­sa vain noin vuo­si­kym­me­nen takaa, jol­loin digi­taa­li­sia kana­via oli valit­ta­va­na huo­mat­ta­vas­ti vähem­män eivät­kä kulut­ta­jat ja b2b-päät­tä­jät käyt­tä­neet vie­lä esi­mer­kik­si sosi­aa­li­sen median kana­via. Mark­ki­noin­nin kana­vis­ta oli huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi vali­ta yri­tyk­sel­le sopi­vim­mat tavat tukea myyn­tiä mark­ki­noin­nin panostuksilla.

Yrityksen markkinointi oli aiemmin yleisesti jotain alla olevista:

 • Print­ti­mai­non­ta (leh­det, suo­ra­ja­ke­lu, kir­jeet yms)
 • Mes­sut ja muut tapahtumat
 • Tv-mai­non­ta ohjel­mien muo­dos­sa, tai mai­nok­sis­sa (kaik­ki muis­taa ehkä Remont­ti-Reis­kan hyvä­nä esimerkkinä)
 • Buu­kit ja suorapuhelut
 • Kas­vok­kain tapah­tu­va myyn­ti esi­mer­kik­si kauppakeskuksissa

Vii­me vuo­si­kym­me­nen aika­na “perin­tei­sen mark­ki­noin­nin” rin­nal­le on kui­ten­kin tul­lut run­saas­ti uusia digi­taa­li­sia vaih­toeh­to­ja. Asiak­kaat ovat otta­neet käyt­töön uusia lait­tei­ta ja digi­taa­li­sia kana­via ja sinä­kin luet tätä kir­joi­tus­ta tie­to­ko­neel­ta, mat­ka­pu­he­li­mel­ta tai tablet-tie­to­ko­neel­ta. En kui­ten­kaan tie­dä luet­ko tätä teks­tiä koti­si­vuil­lam­me, Face­boo­kis­sa, Lin­ke­dI­nis­sa tai jol­lain toi­sel­la sivus­tol­la, jon­ne tämä kir­joi­tus on lisät­ty. Eli pää­te­lait­teet ja kana­vat ovat moni­puo­lis­tu­neet ver­rat­tu­na kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten tar­jol­la ollei­siin vaihtoehtoihin.

Pyy­dä apua Kublalta!

Yrityksen markkinointi ja panostukset ”perinteisessä mainonnassa”

Aiem­min panos­tuk­set esi­mer­kik­si mes­sui­hin piti suun­ni­tel­la jo pal­jon tapah­tu­maa aiem­min, kos­ka mes­sui­hin val­mis­tau­tu­mi­nen vei rut­kas­ti aikaa ja myös panos­tus liik­kui yleen­sä kym­me­nis­sä tuhan­sis­sa. Mes­suis­ta saa­ta­vaa panos­tus­ta ei voi­tu mita­ta tar­kas­ti. Panos­tuk­set oli teh­tä­vä etu­pai­not­tei­ses­ti ja mer­kit­tä­vä osa yri­tyk­sen mark­ki­noin­tiin allo­koi­dus­ta bud­je­tis­ta oli sidot­ta­va tähän pon­nis­tuk­seen. Oli vain toi­vot­ta­va mes­su­jen joh­ta­van lisään­ty­nee­seen myyn­tiin tai tun­net­tuu­den kas­vuun, tai että poten­ti­aa­li­set asiak­kaat tuli­si­vat moik­kaa­maan osastolle.

Nykyaikainen yrityksen markkinointi

Säh­köi­sen mai­non­ta on kas­va­nut lois­ta­vak­si vaih­toeh­dok­si perin­tei­sel­le yri­tyk­sen mark­ki­noin­nil­le. Käyt­tä­mäl­lä digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kei­no­ja voim­me vali­ta panos­tuk­set kuu­kausit­tain, eikä mark­ki­noin­ti­bud­je­tin suu­rin­ta osaa tar­vit­se enää tar­vit­se sitoa yksit­täi­seen tapah­tu­maan. Nyky­päi­vä­nä mark­ki­noin­nin voi aloit­taa pie­nel­lä panos­tuk­sel­la juu­ri halut­tu­na het­ke­nä, riip­pu­mat­ta sii­tä mil­loin esi­mer­kik­si print­ti-jul­kai­su on tulos­sa tai mil­loin mes­sut järjestetään.

Näin ollen yri­tyk­sen mark­ki­noin­tiin sijoi­tet­ta­van pää­oman mää­rä on yrit­tä­jän itsen­sä pää­tet­tä­vis­sä ja mark­ki­noin­nin voi aloit­taa välit­tö­mäs­ti sil­loin kun se näh­dään tar­peel­li­sek­si. Yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti voi olla kus­tan­nus­te­ho­kas­ta, eikä ole vält­tä­mä­tön­tä mak­saa tuhan­sia euro­ja pel­käs­tä mes­suo­sas­tos­ta - puhu­mat­ta­kaan muis­ta tapah­tu­maan liit­ty­vis­tä kuluis­ta. Esi­mer­kik­si coro­na-pan­de­mia on aiheut­ta­nut useil­le yri­tyk­sil­le vaka­via myyn­nil­li­siä ja tuo­tan­nol­li­sia ongel­mia. Säh­köi­sel­lä mark­ki­noin­nil­la ei voi rat­kais­ta kaik­kea, mut­ta poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta voi hyvin­kin ajaa sivus­tol­le sii­tä päi­väs­tä läh­tien, kun yri­tys halu­aa aloit­taa mark­ki­noin­nin säh­köi­sis­sä kanavissa.

Yhteen­ve­to­na voi­si tode­ta, että Inter­net-mark­ki­noin­nin panos­tuk­set ovat mones­ti “perin­tei­seen mark­ki­noin­tiin” ver­rat­tu­na pie­nem­mät ja hel­pom­min hallittavissa

Mitä vaihtoehtoja internet-markkinoinnissa on?

Vaih­toeh­dot lisään­ty­vät jat­ku­vas­ti ja yri­tyk­sen on hyvin vai­kea vali­ta oikeat tavat hyö­tyä uusis­ta säh­köi­sen mark­ki­noin­nin kanavista.

Näi­tä kana­via ovat muun muassa:

Jokai­sel­le yri­tyk­sel­le on omat kana­van­sa ja tes­taa­mal­la esi­mer­kik­si näis­tä suo­si­tuim­pia saat sel­vil­le ovat­ko kysei­set kana­vat kan­nat­ta­via juu­ri tei­dän yri­tyk­sel­len­ne. Suo­si­tuim­pia ovat ylei­sim­min Google-mai­non­ta ja some-mai­non­ta. Kol­man­te­na mai­nit­si­sin ehkä display mai­non­nan koti­si­vuil­lan­ne jo ker­ran käy­neil­le asiakkaille.

Mitä kanavia pitäisi valita yrityksesi markkinointiin?

Oikean kana­van valin­ta yri­tyk­se­si säh­köi­seen mai­non­taan on laa­jem­pi aihe käsi­tel­tä­väk­si, mut­ta pyrin kui­ten­kin avaa­maan hie­man peri­aat­tei­ta säh­köi­ses­tä mainonnasta.

Google-mai­non­nal­la tavoi­tat ihmi­set, jot­ka jo etsi­vät yri­tyk­se­si pal­ve­lui­ta tai toi­mia­lan­ne pal­ve­lui­ta ylei­ses­ti. Eli täs­sä kana­vas­sa asiak­kail­la on jo tar­ve, ja pal­ve­lui­ta etsi­tään aktii­vi­ses­ti. Ennen Googlea pal­ve­lun­tar­joa­jan valin­taa teh­tiin kel­tai­sil­la sivuil­la ja omien ver­kos­to­jen kaut­ta, tai sit­ten esi­mer­kik­si alan mes­suil­la, joil­la on edel­leen tär­keä roo­li yri­tyk­sen mark­ki­noin­nis­sa (ehkä en enää kui­ten­kaan suo­sit­te­li­si etsi­mään tie­toa kel­tai­sil­ta sivuilta).

Some-mai­non­nal­la tavoi­tat asiak­kaa­si, vaik­ka he eivät etsi vie­lä pal­ve­lui­ta­si. Somes­sa voi­daan etsiä vain yri­tyk­sen nimel­lä, kuten ”Kubla Oy”, tai hen­ki­lön nimel­lä, kuten ”Kal­le San­ta­lah­ti”. Eli voit päät­tää asia­kas­ryh­mä­si ja alkaa heti mai­nos­ta­maan mak­se­tul­la mai­non­nal­la esi­mer­kik­si Face­boo­kis­sa, tai Lin­ke­dI­nis­sa ja tulet tavoit­ta­maan asiak­kaa­si saman kuu­kau­den aikana.

Mistä digimarkkinointi kannattaa aloittaa?

Yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti on hel­poin­ta aloit­taa maa­il­man suu­rim­mas­sa haku­ko­nees­sa Googles­sa tai sit­ten maa­il­man suu­rim­mis­sa some-kana­vis­sa, kuten Face­boo­kis­sa tai Lin­ke­dI­nis­sa, kos­ka asiak­kaa­si ovat jo näis­sä kana­vis­sa. Mikä­li sinul­la herää kysy­myk­siä muis­ta säh­köi­sen mai­non­nan vaih­toeh­dois­ta, lai­ta meil­le vies­tiä ja ker­rom­me mie­luus­ti mui­ta­kin vaih­toeh­to­ja mikä­li ne mie­ti­tyt­tä­vät (esi­mer­kik­si säh­kö­pos­ti­mai­non­ta, yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen haku­ko­ne­op­ti­moin­ti tai vaik­ka­pa videotuotanto). 

Sisäl­lön tuot­ta­mi­nen on aina ollut tär­ke­ää, ja sisäl­töä on teh­ty esi­mer­kik­si jokai­seen yri­tyk­se­si tar­jouk­seen jo pal­jon ennen kuin säh­köi­set kana­vat tuli­vat vaih­toeh­dok­si mai­non­taan. Mark­ki­noin­nin uudet vaih­toeh­dot eivät siis vaa­di vält­tä­mät­tä aktii­vi­sem­paa sisäl­lön­tuo­tan­toa, mut­ta kana­va on vaih­tu­nut pape­ri­ses­ta esit­tees­tä inter­net-mark­ki­noin­nin tapoihin. 

Yri­tyk­se­si sisäl­tö on aina ollut tär­ke­ää ja tulee ole­maan täs­tä eteen­päin­kin. Sisäl­tö­jen tuot­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan ole se ensim­mäi­nen asia, jota oli­si mie­tit­tä­vä inter­net-mark­ki­noin­nin aloit­ta­mi­ses­sa. Suo­sit­te­len kiin­nit­tä­mään huo­mio­ta kana­van ja mah­dol­li­ses­ti kump­pa­nin valin­taan. Sisäl­töä yri­tyk­sel­lä riit­tää entuudestaankin.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Missä järjestyksessä yrityksen markkinointi pitäisi aloittaa? Kehittää verkkosivuja, vai miettiä tuleeko sinne oikeita potentiaalisia asiakkaita?

Myyn­nis­sä ja mark­ki­noin­nis­sa on hyvä muis­taa asioi­den tärkeysjärjestys. 

Ole­te­taan kysees­sä ole­van yri­tyk­sen, jol­la on jo ole­mas­sa koti­si­vut. Tämän jälkeen:

 1. Ensim­mäi­sek­si on vält­tä­mä­tön­tä tavoit­taa poten­ti­aa­li­set asiak­kaat, että voi­daan teh­dä tar­jouk­sia ja saa­da tilauksia.
 2. Toi­sek­si on tär­ke­ää pitää huo­li, että tavoi­tam­me tar­peek­si näi­tä poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta, kos­ka on vai­ke­aa saa­da aikaan kol­mea tilaus­ta, mikä­li tapaam­me vain yhden asiak­kaan viikossa.
 3. Näi­den jäl­keen on hyvä miet­tiä sivus­toa ja mai­non­nas­sa käy­tet­tä­vää vies­tiä. Vies­til­lä ja sivus­tol­la ei ole kui­ten­kaan mer­ki­tys­tä, mikä­li emme tavoi­ta poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta tar­peek­si usein, eikö niin?

Yri­tyk­sen koti­si­vu on toki tär­keäs­sä roo­lis­sa, mut­ta sitä on hel­pom­pi kehit­tää saa­tu­jen tulos­ten poh­jal­ta. Useim­mis­sa tapauk­sis­sa ensim­mäi­nen kehi­tet­tä­vä asia yri­tyk­sen mark­ki­noin­nis­sa on kui­ten­kin poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den löy­tä­mi­nen inter­net-mark­ki­noin­nin kei­noin. Mikä­li yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la käy vain muu­ta­ma asia­kas vii­kos­sa, niin et voi saa­da lii­ak­si tilauksiakaan. 

Kun olet tilan­tees­sa, jos­sa tie­dät yri­tyk­se­si mark­ki­noin­nin tavoit­ta­van jo ”tar­peek­si” asiak­kai­ta, niin on hyvä miet­tiä myös sivus­ton kehit­tä­mis­tä. Tämän lisäk­si on hyvä tar­kas­tel­la mihin asia­kas sivus­tol­la­si ohja­taan inter­net-mai­non­nas­ta ja mikä asiak­kai­ta yri­tyk­se­si sivus­tol­la kiinnostaa. 

Kun tie­dät yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le tule­van oikei­ta poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta on aika miet­tiä miten asia­kas­ta kan­nus­te­taan otta­maan yhteyttä

Poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den ohjaa­mi­seen yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le on usei­ta tapo­ja. Yksi tär­keim­mis­tä sivus­to­si tehok­kuu­des­ta ker­to­va asia on mit­ta­ri, joka ker­too kuin­ka nopeas­ti poten­ti­aa­li­set asiak­kaat pois­tu­vat sivus­tol­ta­si. Mit­tauk­sis­ta on kui­ten­kin vai­ke­aa vetää luo­tet­ta­via joh­to­pää­tök­siä, mikä­li sivus­tol­la­si ei vie­lä vie­rai­le usei­ta sato­ja kävi­jöi­tä viikossa. 

Onnek­si tämä asia on nopeas­ti kor­jat­ta­vis­sa esi­mer­kik­si mai­nos­ta­mal­la Googles­sa yri­tyk­se­si pal­ve­lui­ta. Kuten kir­joi­tuk­ses­sa­ni aiem­min mai­nit­sin, Googles­sa teh­dään haku­ja oike­aan tar­pee­seen ja myös sinun asiak­kaa­si etsi­vät siel­tä tie­toa täl­lä­kin het­kel­lä. Myös sosi­aa­li­sen median mai­non­nal­la voi­daan ohja­ta poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta hyvin­kin nopeas­ti sivuil­le­si. Näin saat taas lisää tie­toa sivus­to­si kehit­tä­mi­seen ja mikä yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la ole­va sisäl­tö kiin­nos­taa poten­ti­aa­li­sia asiakkaitasi.

Muista tehdä yhteydenotto helpoksi!

Lisäk­si on hyvä muis­taa tar­jo­ta asiak­kaal­le usei­ta tapo­ja ottaa yhteyt­tä myy­jii­si. Tär­keim­piä tapo­ja yhtey­den­ot­toon ovat ylei­sim­min puhe­lin­soi­tot, säh­kö­pos­tin lähet­tä­mi­nen ja yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen lähet­tä­mi­nen. Näi­tä kaik­kia voi­daan mita­ta hyvin tar­kas­ti. Googlen ana­ly­tii­kas­ta ja voit tar­kas­tel­la yhtey­den­ot­to­jen mää­rää jopa päi­vä­ta­sol­la. Voit myös tar­kas­tel­la mis­tä inter­net-mai­non­nan kana­vas­ta yhtey­de­no­tot tulevat. 

Näet sel­keäs­ti tulee­ko yhteyt­tä otta­vat asiak­kaat ylei­sim­min Google-mai­non­nas­ta, Face­book-mai­non­nas­ta, Lin­ke­dIn-mai­non­nas­ta, vai ken­ties Googles­ta ilman mak­set­tua mai­non­taa. Mikä­li asiak­kaat tule­vat sivuil­le­si ilman Googlen mak­set­tua mai­non­taa, niin yri­tyk­se­si on jo erit­täin hyväs­sä läh­tö­ti­lan­tees­sa. Tämä­kin asia on hyvin hel­pos­ti tar­kis­tet­ta­vis­sa Googlen Ana­ly­tics-työ­ka­lus­ta, vaik­ka jo tänään.

Tärkeintä on miettiä kuukausittainen markkinoinnin budjetti ja aloittaa testaaminen ja mittaaminen

Useil­la yri­tyk­sil­lä mark­ki­noin­nin panos­tuk­set teh­dään niin sano­tus­ti ker­ta­luon­toi­si­na ja vuo­sit­tais­ta mark­ki­noin­nin bud­jet­tia sää­de­tään mat­kan var­rel­la. Suo­sit­te­li­sin kui­ten­kin miet­ti­mään yri­tyk­se­si inter­net-mai­non­nan bud­je­tin esi­mer­kik­si puo­lek­si vuo­dek­si, tai vähin­tään nel­jäk­si kuukaudeksi. 

Mit­taa­mal­la tulok­sia jat­ku­vas­ti ja läpi­käy­mäl­lä inter­net-mark­ki­noin­nin tark­ko­ja kuu­kausit­ta­sia raport­te­ja löy­dät var­mas­ti yri­tyk­sel­le­si sopi­vim­mat inter­net-mark­ki­noin­nin menetelmät.

Edel­lä mai­ni­tuis­ta syis­tä on tär­ke­ää tuo­da ensin mer­kit­tä­väs­ti poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta yri­tyk­se­si sivus­tol­le ja tut­kia tämän jäl­keen säh­köi­sen mark­ki­noin­nin tuot­ta­vuut­ta. Esi­mer­kik­si Googles­sa mai­nos­ta­mi­sen tuo­mia tulok­sia voi­daan mita­ta ja opti­moi­da vii­koit­tain saa­tu­jen tulos­ten poh­jal­ta. Kuu­kau­den, tai edes kah­den kuu­kau­den tulok­set eivät kui­ten­kaan anna mai­nos­ta­jal­le tar­peek­si tilas­to­tie­toa tär­keim­pien kor­jat­ta­vien seik­ko­jen löy­tä­mi­seen, riip­pu­mat­ta sii­tä tekee­kö yri­tyk­se­si inter­net-mai­non­taa itse vai valit­set­ko avuk­se­si ulkoi­sen toimijan.

Yrityksen markkinoinnin ulkoistaminen

Mark­ki­noin­nin eri osa-aluei­den ulkois­ta­mi­nen on teho­kas rat­kai­su sil­loin, kun eri­lai­set mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­teet aiheut­ta­vat pään­vai­vaa eikä yri­tyk­se­si resurs­sit sekä osaa­mi­nen rii­tä nii­hin. Mark­ki­noin­nis­ta ei myös­kään saa­da kaik­kia teho­ja irti, mikä­li eri­lai­set mark­ki­noin­nin työ­ka­lut ovat yri­tyk­sel­le tun­te­mat­to­mia tai nii­tä ei ole ollen­kaan käy­tös­sä. Lue blo­gis­tam­me lisää yri­tyk­sen mark­ki­noin­nin ulkoistamisesta.

Ota yhteyt­tä!
Kuinka Facebook mainontaa kannattaa tehdä?
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi