Yrityksen markkinointi ja internet-mainonta 

Yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti ja inter­net-mai­non­ta pitää sisäl­lään tänä päi­vä­nä luke­mat­to­man mää­rän eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja, ja uusia kana­via tulee jat­ku­vas­ti lisää. Jopa digi­toi­mis­ton teke­vän yri­tyk­sen on vai­kea vali­ta sopi­vat kana­vat säh­köi­seen mark­ki­noin­tiin ”perin­teis­ten” ja ”uusien” kana­vien joukosta. 

”Digi­mark­ki­noin­nin” asian­tun­ti­joil­la on mones­ti tapa­na men­nä myyn­ti­pu­heis­saan mel­ko syväl­le digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin ter­mis­töön ja käyt­tää pal­jon lyhen­tei­tä. Suu­ri osa näis­tä ter­meis­tä voi olla yri­tyk­sen päät­tä­jäl­le ”tur­hia” ja nii­den käyt­tö aiheut­taa vie­raan­tu­mis­ta digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin todel­li­sis­ta mah­dol­li­suuk­sis­ta. Tar­koi­tuk­se­ni on ava­ta digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia ymmär­ret­tä­vin ter­mein sil­lä tasol­la, jol­la yri­tys­ten oli­si hel­pom­pi ymmär­tää sitä ja teh­dä pää­tök­siä yri­tyk­sen­sä säh­köi­sen mark­ki­noin­nin panostuksista.

Käsit­te­len täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa asi­aa ja pyrin avaa­maan mark­ki­noin­nin eri­lai­sia vaih­toeh­to­ja ja aut­ta­maan yrit­tä­jiä valit­se­maan itsel­leen sopi­vim­mat kana­vat yri­tyk­sen­sä digi­taa­li­seen markkinointiin.

Markkinoinnin historiaa ja aiemmat markkinoinnin vaihtoehdot ja kanavat

Ensin hie­man mark­ki­noin­nin ”his­to­ri­aa” - täs­sä tapauk­ses­sa vain noin vuo­si­kym­me­nen takaa, jol­loin digi­taa­li­sia kana­via oli valit­ta­va­na huo­mat­ta­vas­ti vähem­män eivät­kä kulut­ta­jat ja b2b-päät­tä­jät käyt­tä­neet vie­lä esi­mer­kik­si sosi­aa­li­sen median kana­via. Mark­ki­noin­nin kana­vis­ta oli huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­pi vali­ta yri­tyk­sel­le sopi­vim­mat tavat tukea myyn­tiä mark­ki­noin­nin panostuksilla.

Yrityksen markkinointi oli aiemmin yleisesti jotain alla olevista:

 • Print­ti­mai­non­ta (leh­det, suo­ra­ja­ke­lu, kir­jeet yms)
 • Mes­sut ja muut tapahtumat
 • Tv-mai­non­ta ohjel­mien muo­dos­sa, tai mai­nok­sis­sa (kaik­ki muis­taa ehkä Remont­ti-Reis­kan hyvä­nä esimerkkinä)
 • Buu­kit ja suorapuhelut
 • Kas­vok­kain tapah­tu­va myyn­ti esi­mer­kik­si kauppakeskuksissa

Vii­me vuo­si­kym­me­nen aika­na “perin­tei­sen mark­ki­noin­nin” rin­nal­le on kui­ten­kin tul­lut run­saas­ti uusia digi­taa­li­sia vaih­toeh­to­ja. Asiak­kaat ovat otta­neet käyt­töön uusia lait­tei­ta ja digi­taa­li­sia kana­via ja sinä­kin luet tätä kir­joi­tus­ta tie­to­ko­neel­ta, mat­ka­pu­he­li­mel­ta tai tablet-tie­to­ko­neel­ta. En kui­ten­kaan tie­dä luet­ko tätä teks­tiä koti­si­vuil­lam­me, Face­boo­kis­sa, Lin­ke­dI­nis­sa tai jol­lain toi­sel­la sivus­tol­la, jon­ne tämä kir­joi­tus on lisät­ty. Eli pää­te­lait­teet ja kana­vat ovat moni­puo­lis­tu­neet ver­rat­tu­na kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten tar­jol­la ollei­siin vaihtoehtoihin.

Pyy­dä apua Kublalta!

Yrityksen markkinointi ja panostukset ”perinteisessä mainonnassa”

Aiem­min panos­tuk­set esi­mer­kik­si mes­sui­hin piti suun­ni­tel­la jo pal­jon tapah­tu­maa aiem­min, kos­ka mes­sui­hin val­mis­tau­tu­mi­nen vei rut­kas­ti aikaa ja myös panos­tus liik­kui yleen­sä kym­me­nis­sä tuhan­sis­sa. Mes­suis­ta saa­ta­vaa panos­tus­ta ei voi­tu mita­ta tar­kas­ti. Panos­tuk­set oli teh­tä­vä etu­pai­not­tei­ses­ti ja mer­kit­tä­vä osa yri­tyk­sen mark­ki­noin­tiin allo­koi­dus­ta bud­je­tis­ta oli sidot­ta­va tähän pon­nis­tuk­seen. Oli vain toi­vot­ta­va mes­su­jen joh­ta­van lisään­ty­nee­seen myyn­tiin tai tun­net­tuu­den kas­vuun, tai että poten­ti­aa­li­set asiak­kaat tuli­si­vat moik­kaa­maan osastolle.

Nykyaikainen yrityksen markkinointi

Säh­köi­sen mai­non­ta on kas­va­nut lois­ta­vak­si vaih­toeh­dok­si perin­tei­sel­le yri­tyk­sen mark­ki­noin­nil­le. Käyt­tä­mäl­lä digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kei­no­ja voim­me vali­ta panos­tuk­set kuu­kausit­tain, eikä mark­ki­noin­ti­bud­je­tin suu­rin­ta osaa tar­vit­se enää tar­vit­se sitoa yksit­täi­seen tapah­tu­maan. Nyky­päi­vä­nä mark­ki­noin­nin voi aloit­taa pie­nel­lä panos­tuk­sel­la juu­ri halut­tu­na het­ke­nä, riip­pu­mat­ta sii­tä mil­loin esi­mer­kik­si print­ti-jul­kai­su on tulos­sa tai mil­loin mes­sut järjestetään.

Näin ollen yri­tyk­sen mark­ki­noin­tiin sijoi­tet­ta­van pää­oman mää­rä on yrit­tä­jän itsen­sä pää­tet­tä­vis­sä ja mark­ki­noin­nin voi aloit­taa välit­tö­mäs­ti sil­loin kun se näh­dään tar­peel­li­sek­si. Yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti voi olla kus­tan­nus­te­ho­kas­ta, eikä ole vält­tä­mä­tön­tä mak­saa tuhan­sia euro­ja pel­käs­tä mes­suo­sas­tos­ta - puhu­mat­ta­kaan muis­ta tapah­tu­maan liit­ty­vis­tä kuluis­ta. Esi­mer­kik­si coro­na-pan­de­mia on aiheut­ta­nut useil­le yri­tyk­sil­le vaka­via myyn­nil­li­siä ja tuo­tan­nol­li­sia ongel­mia. Säh­köi­sel­lä mark­ki­noin­nil­la ei voi rat­kais­ta kaik­kea, mut­ta poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta voi hyvin­kin ajaa sivus­tol­le sii­tä päi­väs­tä läh­tien, kun yri­tys halu­aa aloit­taa mark­ki­noin­nin säh­köi­sis­sä kanavissa.

Yhteen­ve­to­na voi­si tode­ta, että Inter­net-mark­ki­noin­nin panos­tuk­set ovat mones­ti “perin­tei­seen mark­ki­noin­tiin” ver­rat­tu­na pie­nem­mät ja hel­pom­min hallittavissa

Mitä vaihtoehtoja internet-markkinoinnissa on?

Vaih­toeh­dot lisään­ty­vät jat­ku­vas­ti ja yri­tyk­sen on hyvin vai­kea vali­ta oikeat tavat hyö­tyä uusis­ta säh­köi­sen mark­ki­noin­nin kanavista.

Näi­tä kana­via ovat muun muassa:

Jokai­sel­le yri­tyk­sel­le on omat kana­van­sa ja tes­taa­mal­la esi­mer­kik­si näis­tä suo­si­tuim­pia saat sel­vil­le ovat­ko kysei­set kana­vat kan­nat­ta­via juu­ri tei­dän yri­tyk­sel­len­ne. Suo­si­tuim­pia ovat ylei­sim­min Google-mai­non­ta ja some-mai­non­ta. Kol­man­te­na mai­nit­si­sin ehkä display mai­non­nan koti­si­vuil­lan­ne jo ker­ran käy­neil­le asiakkaille.

Mitä kanavia pitäisi valita yrityksesi markkinointiin?

Oikean kana­van valin­ta yri­tyk­se­si säh­köi­seen mai­non­taan on laa­jem­pi aihe käsi­tel­tä­väk­si, mut­ta pyrin kui­ten­kin avaa­maan hie­man peri­aat­tei­ta säh­köi­ses­tä mainonnasta.

Google-mai­non­nal­la tavoi­tat ihmi­set, jot­ka jo etsi­vät yri­tyk­se­si pal­ve­lui­ta tai toi­mia­lan­ne pal­ve­lui­ta ylei­ses­ti. Eli täs­sä kana­vas­sa asiak­kail­la on jo tar­ve, ja pal­ve­lui­ta etsi­tään aktii­vi­ses­ti. Ennen Googlea pal­ve­lun­tar­joa­jan valin­taa teh­tiin kel­tai­sil­la sivuil­la ja omien ver­kos­to­jen kaut­ta, tai sit­ten esi­mer­kik­si alan mes­suil­la, joil­la on edel­leen tär­keä roo­li yri­tyk­sen mark­ki­noin­nis­sa (ehkä en enää kui­ten­kaan suo­sit­te­li­si etsi­mään tie­toa kel­tai­sil­ta sivuilta).

Some-mai­non­nal­la tavoi­tat asiak­kaa­si, vaik­ka he eivät etsi vie­lä pal­ve­lui­ta­si. Somes­sa voi­daan etsiä vain yri­tyk­sen nimel­lä, kuten ”Kubla Oy”, tai hen­ki­lön nimel­lä, kuten ”Kal­le San­ta­lah­ti”. Eli voit päät­tää asia­kas­ryh­mä­si ja alkaa heti mai­nos­ta­maan mak­se­tul­la mai­non­nal­la esi­mer­kik­si Face­boo­kis­sa, tai Lin­ke­dI­nis­sa ja tulet tavoit­ta­maan asiak­kaa­si saman kuu­kau­den aikana.

Mistä digimarkkinointi kannattaa aloittaa?

Yri­tyk­sen mark­ki­noin­ti on hel­poin­ta aloit­taa maa­il­man suu­rim­mas­sa haku­ko­nees­sa Googles­sa tai sit­ten maa­il­man suu­rim­mis­sa some-kana­vis­sa, kuten Face­boo­kis­sa tai Lin­ke­dI­nis­sa, kos­ka asiak­kaa­si ovat jo näis­sä kana­vis­sa. Mikä­li sinul­la herää kysy­myk­siä muis­ta säh­köi­sen mai­non­nan vaih­toeh­dois­ta, lai­ta meil­le vies­tiä ja ker­rom­me mie­luus­ti mui­ta­kin vaih­toeh­to­ja mikä­li ne mie­ti­tyt­tä­vät (esi­mer­kik­si säh­kö­pos­ti­mai­non­ta, yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen haku­ko­ne­op­ti­moin­ti tai vaik­ka­pa videotuotanto). 

Sisäl­lön tuot­ta­mi­nen on aina ollut tär­ke­ää, ja sisäl­töä on teh­ty esi­mer­kik­si jokai­seen yri­tyk­se­si tar­jouk­seen jo pal­jon ennen kuin säh­köi­set kana­vat tuli­vat vaih­toeh­dok­si mai­non­taan. Mark­ki­noin­nin uudet vaih­toeh­dot eivät siis vaa­di vält­tä­mät­tä aktii­vi­sem­paa sisäl­lön­tuo­tan­toa, mut­ta kana­va on vaih­tu­nut pape­ri­ses­ta esit­tees­tä inter­net-mark­ki­noin­nin tapoihin. 

Yri­tyk­se­si sisäl­tö on aina ollut tär­ke­ää ja tulee ole­maan täs­tä eteen­päin­kin. Sisäl­tö­jen tuot­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan ole se ensim­mäi­nen asia, jota oli­si mie­tit­tä­vä inter­net-mark­ki­noin­nin aloit­ta­mi­ses­sa. Suo­sit­te­len kiin­nit­tä­mään huo­mio­ta kana­van ja mah­dol­li­ses­ti kump­pa­nin valin­taan. Sisäl­töä yri­tyk­sel­lä riit­tää entuudestaankin.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Missä järjestyksessä yrityksen markkinointi pitäisi aloittaa? Kehittää verkkosivuja, vai miettiä tuleeko sinne oikeita potentiaalisia asiakkaita?

Myyn­nis­sä ja mark­ki­noin­nis­sa on hyvä muis­taa asioi­den tärkeysjärjestys. 

Ole­te­taan kysees­sä ole­van yri­tyk­sen, jol­la on jo ole­mas­sa koti­si­vut. Tämän jälkeen:

 1. Ensim­mäi­sek­si on vält­tä­mä­tön­tä tavoit­taa poten­ti­aa­li­set asiak­kaat, että voi­daan teh­dä tar­jouk­sia ja saa­da tilauksia.
 2. Toi­sek­si on tär­ke­ää pitää huo­li, että tavoi­tam­me tar­peek­si näi­tä poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta, kos­ka on vai­ke­aa saa­da aikaan kol­mea tilaus­ta, mikä­li tapaam­me vain yhden asiak­kaan viikossa.
 3. Näi­den jäl­keen on hyvä miet­tiä sivus­toa ja mai­non­nas­sa käy­tet­tä­vää vies­tiä. Vies­til­lä ja sivus­tol­la ei ole kui­ten­kaan mer­ki­tys­tä, mikä­li emme tavoi­ta poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta tar­peek­si usein, eikö niin?

Yri­tyk­sen koti­si­vu on toki tär­keäs­sä roo­lis­sa, mut­ta sitä on hel­pom­pi kehit­tää saa­tu­jen tulos­ten poh­jal­ta. Useim­mis­sa tapauk­sis­sa ensim­mäi­nen kehi­tet­tä­vä asia yri­tyk­sen mark­ki­noin­nis­sa on kui­ten­kin poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den löy­tä­mi­nen inter­net-mark­ki­noin­nin kei­noin. Mikä­li yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la käy vain muu­ta­ma asia­kas vii­kos­sa, niin et voi saa­da lii­ak­si tilauksiakaan. 

Kun olet tilan­tees­sa, jos­sa tie­dät yri­tyk­se­si mark­ki­noin­nin tavoit­ta­van jo ”tar­peek­si” asiak­kai­ta, niin on hyvä miet­tiä myös sivus­ton kehit­tä­mis­tä. Tämän lisäk­si on hyvä tar­kas­tel­la mihin asia­kas sivus­tol­la­si ohja­taan inter­net-mai­non­nas­ta ja mikä asiak­kai­ta yri­tyk­se­si sivus­tol­la kiinnostaa. 

Kun tie­dät yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le tule­van oikei­ta poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta on aika miet­tiä miten asia­kas­ta kan­nus­te­taan otta­maan yhteyttä

Poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den ohjaa­mi­seen yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le on usei­ta tapo­ja. Yksi tär­keim­mis­tä sivus­to­si tehok­kuu­des­ta ker­to­va asia on mit­ta­ri, joka ker­too kuin­ka nopeas­ti poten­ti­aa­li­set asiak­kaat pois­tu­vat sivus­tol­ta­si. Mit­tauk­sis­ta on kui­ten­kin vai­ke­aa vetää luo­tet­ta­via joh­to­pää­tök­siä, mikä­li sivus­tol­la­si ei vie­lä vie­rai­le usei­ta sato­ja kävi­jöi­tä viikossa. 

Onnek­si tämä asia on nopeas­ti kor­jat­ta­vis­sa esi­mer­kik­si mai­nos­ta­mal­la Googles­sa yri­tyk­se­si pal­ve­lui­ta. Kuten kir­joi­tuk­ses­sa­ni aiem­min mai­nit­sin, Googles­sa teh­dään haku­ja oike­aan tar­pee­seen ja myös sinun asiak­kaa­si etsi­vät siel­tä tie­toa täl­lä­kin het­kel­lä. Myös sosi­aa­li­sen median mai­non­nal­la voi­daan ohja­ta poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta hyvin­kin nopeas­ti sivuil­le­si. Näin saat taas lisää tie­toa sivus­to­si kehit­tä­mi­seen ja mikä yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la ole­va sisäl­tö kiin­nos­taa poten­ti­aa­li­sia asiakkaitasi.

Muista tehdä yhteydenotto helpoksi!

Lisäk­si on hyvä muis­taa tar­jo­ta asiak­kaal­le usei­ta tapo­ja ottaa yhteyt­tä myy­jii­si. Tär­keim­piä tapo­ja yhtey­den­ot­toon ovat ylei­sim­min puhe­lin­soi­tot, säh­kö­pos­tin lähet­tä­mi­nen ja yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen lähet­tä­mi­nen. Näi­tä kaik­kia voi­daan mita­ta hyvin tar­kas­ti. Googlen ana­ly­tii­kas­ta ja voit tar­kas­tel­la yhtey­den­ot­to­jen mää­rää jopa päi­vä­ta­sol­la. Voit myös tar­kas­tel­la mis­tä inter­net-mai­non­nan kana­vas­ta yhtey­de­no­tot tulevat. 

Näet sel­keäs­ti tulee­ko yhteyt­tä otta­vat asiak­kaat ylei­sim­min Google-mai­non­nas­ta, Face­book-mai­non­nas­ta, Lin­ke­dIn-mai­non­nas­ta, vai ken­ties Googles­ta ilman mak­set­tua mai­non­taa. Mikä­li asiak­kaat tule­vat sivuil­le­si ilman Googlen mak­set­tua mai­non­taa, niin yri­tyk­se­si on jo erit­täin hyväs­sä läh­tö­ti­lan­tees­sa. Tämä­kin asia on hyvin hel­pos­ti tar­kis­tet­ta­vis­sa Googlen Ana­ly­tics-työ­ka­lus­ta, vaik­ka jo tänään.

Tärkeintä on miettiä kuukausittainen markkinoinnin budjetti ja aloittaa testaaminen ja mittaaminen

Useil­la yri­tyk­sil­lä mark­ki­noin­nin panos­tuk­set teh­dään niin sano­tus­ti ker­ta­luon­toi­si­na ja vuo­sit­tais­ta mark­ki­noin­nin bud­jet­tia sää­de­tään mat­kan var­rel­la. Suo­sit­te­li­sin kui­ten­kin miet­ti­mään yri­tyk­se­si inter­net-mai­non­nan bud­je­tin esi­mer­kik­si puo­lek­si vuo­dek­si, tai vähin­tään nel­jäk­si kuukaudeksi. 

Mit­taa­mal­la tulok­sia jat­ku­vas­ti ja läpi­käy­mäl­lä inter­net-mark­ki­noin­nin tark­ko­ja kuu­kausit­ta­sia raport­te­ja löy­dät var­mas­ti yri­tyk­sel­le­si sopi­vim­mat inter­net-mark­ki­noin­nin menetelmät.

Edel­lä mai­ni­tuis­ta syis­tä on tär­ke­ää tuo­da ensin mer­kit­tä­väs­ti poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta yri­tyk­se­si sivus­tol­le ja tut­kia tämän jäl­keen säh­köi­sen mark­ki­noin­nin tuot­ta­vuut­ta. Esi­mer­kik­si Googles­sa mai­nos­ta­mi­sen tuo­mia tulok­sia voi­daan mita­ta ja opti­moi­da vii­koit­tain saa­tu­jen tulos­ten poh­jal­ta. Kuu­kau­den, tai edes kah­den kuu­kau­den tulok­set eivät kui­ten­kaan anna mai­nos­ta­jal­le tar­peek­si tilas­to­tie­toa tär­keim­pien kor­jat­ta­vien seik­ko­jen löy­tä­mi­seen, riip­pu­mat­ta sii­tä tekee­kö yri­tyk­se­si inter­net-mai­non­taa itse vai valit­set­ko avuk­se­si ulkoi­sen toimijan.

Yrityksen markkinoinnin ulkoistaminen

Mark­ki­noin­nin eri osa-aluei­den ulkois­ta­mi­nen on teho­kas rat­kai­su sil­loin, kun eri­lai­set mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­teet aiheut­ta­vat pään­vai­vaa eikä yri­tyk­se­si resurs­sit sekä osaa­mi­nen rii­tä nii­hin. Mark­ki­noin­nis­ta ei myös­kään saa­da kaik­kia teho­ja irti, mikä­li eri­lai­set mark­ki­noin­nin työ­ka­lut ovat yri­tyk­sel­le tun­te­mat­to­mia tai nii­tä ei ole ollen­kaan käy­tös­sä. Lue blo­gis­tam­me lisää yri­tyk­sen mark­ki­noin­nin ulkoistamisesta.

Ota yhteyt­tä!
Kuinka Facebook mainontaa kannattaa tehdä?
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy