LinkedIn-mainonta.

LinkedIn-mainonta

Lin­ke­dIn jat­kaa hui­maa kas­vu­aan ja on muut­ta­nut vuo­sien var­rel­la muo­to­aan – enää se ei ole pel­käs­tään rek­ry­toin­tiin kes­kit­ty­nyt media, vaan tar­jo­aa enem­män sisäl­tö­jä ja kes­kus­te­lua. Lin­ke­dIn-mai­non­ta on teho­kas­ta rek­ry­toin­tien lisäk­si eten­kin B2B-myyn­nis­sä, sil­lä saam­me tavoi­tet­tua halu­tut yri­tys­päät­tä­jät tar­kal­la koh­den­nuk­sel­la juu­ri oikeil­ta toi­mia­loil­ta. Lin­ke­dIn on sisäl­löl­tään Face­boo­kia vaka­vam­paa ja enem­män lii­ke­toi­min­ta­kes­keis­tä. Yri­tyk­sen Lin­ke­dIn-sivul­leen tuot­ta­ma sisäl­töä tavoit­taa myös luki­joi­ta Face­boo­kia parem­min, kos­ka alus­ta ei ole aina­kaan vie­lä lii­an täyn­nä sisäl­tö­jä – nyt onkin hyvä aika hypä­tä mukaan Lin­ke­dI­niin!

Lin­ke­dIn-mai­non­ta­tyy­pit

  1. Näyt­tö­mai­non­ta, jol­la tavoi­te­taan suo­raan halu­tut koh­de­ryh­mät.
  2. Spon­so­roi­dut tila­päi­vi­tyk­set, joi­den avul­la nos­te­taan yri­tys­pro­fii­lien päi­vi­tys­ten näky­vyyt­tä. Spon­so­roi­dut tila­päi­vi­tyk­set toi­mi­vat eten­kin B2B-sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­sa.
  3. InMai­lit, jot­ka koh­den­ne­taan suo­raan koh­de­ryh­män yksi­tyis­vies­tei­hin. Etu­na suo­ra lähes­ty­mi­nen, mut­ta tämä mai­nos­muo­to on näyt­tö­mai­non­taa ja spon­so­roi­tu­ja tila­päi­vi­tyk­siä kal­liim­paa.

 Voit hyö­dyn­tää sisäl­töi­nä mui­hin kana­viin tuot­ta­maa­si teks­ti-, kuva- ja video­ma­te­ri­aa­lia. Suo­sit­te­lem­me eri­tyi­ses­ti panos­ta­maan liik­ku­vaan kuvaan sen saa­man kor­kean huo­mio­ar­von vuok­si.

Lin­ke­dI­niä ei siis tule unoh­taa sosi­aa­li­sen median kana­va­va­lin­nois­ta! Vaik­ka klik­ki­hin­nat ovat­kin usein Face­boo­kia kal­liim­pia, ovat Lin­ke­dI­nis­tä tul­leet lii­dit tar­kem­min koh­den­net­tu­ja. Lisäk­si mai­nos­ten saa­ma näky­vyys pys­ty­tään koh­den­ta­maan tar­kem­min, mikä tukee tun­net­tuu­den kas­vua. Koh­den­nus­mah­dol­li­suuk­sia on niin toi­mia­lan, yri­tyk­sen, tit­te­lin ja työ­ko­ke­muk­sen mukaan.

Tutus­tu sosi­aa­li­sen median pal­ve­lui­him­me:
Sosi­aa­li­sen median yllä­pi­to
Some-mark­ki­noin­ti
Face­book-mai­non­ta
Ins­ta­gram-mai­non­ta
You­tu­be-mai­non­ta

Sulje