LinkedIn-mainonta.

LinkedInin käyttäjämäärä kasvaa

Lin­ke­dIn jat­kaa hui­maa kas­vu­aan ja on muut­ta­nut vuo­sien var­rel­la muo­to­aan – enää se ei ole pel­käs­tään rek­ry­toin­tiin kes­kit­ty­nyt media, vaan tar­jo­aa enem­män sisäl­tö­jä ja kes­kus­te­lua. Lin­ke­dIn-mai­non­ta on teho­kas­ta rek­ry­toin­tien lisäk­si eten­kin B2B-myyn­nis­sä, sil­lä saam­me tavoi­tet­tua halu­tut yri­tys­päät­tä­jät tar­kal­la koh­den­nuk­sel­la juu­ri oikeil­ta toi­mia­loil­ta. 

Lin­ke­dIn on sisäl­löl­tään Face­boo­kia vaka­vam­paa ja enem­män lii­ke­toi­min­ta­kes­keis­tä. Yri­tyk­sen Lin­ke­dIn-sivul­leen tuot­ta­ma sisäl­töä tavoit­taa myös luki­joi­ta Face­boo­kia parem­min, kos­ka alus­ta ei ole aina­kaan vie­lä lii­an täyn­nä sisäl­tö­jä – nyt onkin hyvä aika hypä­tä mukaan Lin­ke­dI­niin.

Linkedin-mainonnalla tavoitat potentiaalisimmat yrityspäättäjät

Lin­ke­dI­nil­la voit tavoit­taa nopeas­ti poten­ti­aa­li­sim­man koh­de­ryh­män. Kana­van par­hai­siin puo­liin kuu­luu hyvin tar­kat mai­non­nan rajaus­kri­tee­rit ja voit vali­ta koh­de­ryh­mä­si esi­mer­kik­si näis­tä mai­non­nan koh­dis­tuk­sis­ta:

 • Toi­mia­la
 • Maan­tie­teel­li­nen alue
 • Lii­ke­vaih­to
 • Tulos
 • Hen­ki­lö­mää­rä
 • Titteli/työnimike
 • Mat­ka­pu­he­lin­nu­me­ro
 • Säh­kö­pos­tio­soi­te

Voit siis tavoi­tel­la yri­tyk­sel­le­si täy­sin uut­ta koh­de­ryh­mää, tai vaih­toeh­toi­ses­ti mai­nos­taa nykyi­sil­le asiak­kail­le­si. Lin­ke­dIn kehit­tää jat­ku­vas­ti uusia tapo­ja koh­dis­taa mai­non­taa. Tänä päi­vä­nä on mah­dol­lis­ta teh­dä esi­mer­kik­si asia­kas­re­kis­te­ris­tä­si “saman­kal­tai­set” koh­de­ryh­mä ja antaa algo­rit­min etsiä sinul­le par­hai­ta mah­dol­li­sia asiak­kai­ta teko­ä­lyn avus­tuk­sel­la. Koke­mus­tem­me perus­teel­la tämä on erit­täin hyvä tapa löy­tää asiak­kai­ta, jot­ka otta­vat yhteyt­tä yri­tyk­see­si.

Lin­ke­dIn mah­dol­lis­taa myös niin sano­tun muis­tut­ta­van mai­non­nan (remar­ke­ting), jon­ka avul­la voit mai­nos­taa kai­kil­le yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la jo käy­neil­le asiak­kail­le. Täl­lä taval­la koh­dis­tet­tu­na mai­non­ta osuu var­mas­ti niil­le, jot­ka ovat jo tutus­tu­neet yri­tyk­se­si pal­ve­lui­hin koti­si­vuil­lan­ne ja näin ollen ottaa toden­nä­köi­sem­min yhteyt­tä.

Voit siis vali­ta yri­tyk­se­si koh­de­ryh­mäl­le juu­ri par­haan tavan koh­dis­taa mai­non­taa. Tehok­kaim­pia koh­de­ryh­miä ovat ylei­sim­min:

 • Yri­tyk­se­si koti­si­vuil­la käy­neet
 • Asia­kas­re­kis­te­ris­sä­si ole­vat asiak­kaat
  • Hei­dän kal­tai­set asiak­kaat
 • Yri­tyk­se­si kump­pa­nit (jäl­leen­myy­jät, toi­mit­ta­jat, ali­hank­ki­jat yms)
 • Rek­ry­toin­nin näkö­kul­mas­ta myös hyviä koh­de­ryh­miä ovat
  • Työn­te­ki­jä­si
  • Työn­te­ki­jöi­de­si kal­tai­set hen­ki­löt

Lin­ke­dI­nil­la voit siis nos­taa yri­tyk­se­si tun­net­tuut­ta asiak­kai­de­si lisäk­si myös työn­te­ki­jöi­den kes­kuu­des­sa. Tämä aut­taa nos­ta­maan yri­tyk­se­si työ­nan­ta­ja­mie­li­ku­vaa ja hou­kut­te­le­maan uut­ta työ­voi­maa.

Kuinka LinkedIn-mainontaa mitataan?

Mai­non­taa voi­daan mita­ta todel­la tar­kas­ti sosi­aa­li­sen median sisäl­lä ja lisäk­si yri­tyk­se­si oman sivus­ton ana­ly­tii­kas­ta (Google Ana­ly­tics).

 Tär­keim­piä mitat­ta­via asioi­ta Lin­ke­dIn-mai­non­nas­sa ovat:

 • Kuu­kausit­tai­nen mai­nos­bud­jet­ti
 • Mai­nos­ten näyt­tö­ker­rat (impres­siot)
 • Klik­kauk­set yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le
  • Kuin­ka moni näis­tä asiak­kais­ta on otta­nut yhteyt­tä koti­si­vuil­la­si
   • Soit­ta­mal­la sivus­tol­la­si ole­vaan nume­roon
   • Lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia myyn­nil­le­si
   • Lähet­tä­mäl­lä yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen

Alla ole­va raport­ti ker­too mai­non­nan mit­taa­mi­sen tark­kuu­des­ta. Yri­tyk­sen on aina hyvä mää­ri­tel­lä muu­ta­mia tär­keim­piä luku­ja kuu­kausit­tai­seen seu­ran­taan ja näis­tä ehkä tär­keim­piä ovat tavoi­te­tut asiak­kaat ja saa­vu­te­tut yhtey­de­no­tot. Mah­dol­li­suuk­sia on lähes rajat­to­mas­ti ja kaik­kia näi­tä tapo­ja voi­daan käyt­tää mai­non­nan opti­moi­mi­seen parem­pien tulos­ten saa­vut­ta­mi­sek­si.

Esimerkki LinkedIn-raportistamme

LinkedIn-mainonta

LinkedIn-mainoksia voivat olla esimerkiksi

 1. Näyt­tö­mai­non­ta, jol­la tavoi­te­taan suo­raan halu­tut koh­de­ryh­mät.
 2. Spon­so­roi­dut tila­päi­vi­tyk­set, joi­den avul­la nos­te­taan yri­tys­pro­fii­lien päi­vi­tys­ten näky­vyyt­tä. Spon­so­roi­dut tila­päi­vi­tyk­set toi­mi­vat eten­kin B2B-sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­sa.
 3. InMai­lit, jot­ka koh­den­ne­taan suo­raan koh­de­ryh­män yksi­tyis­vies­tei­hin. Etu­na suo­ra lähes­ty­mi­nen, mut­ta tämä mai­nos­muo­to on näyt­tö­mai­non­taa ja spon­so­roi­tu­ja tila­päi­vi­tyk­siä kal­liim­paa.

Voit hyö­dyn­tää mai­nos­ten sisäl­töi­nä mui­hin kana­viin tuot­ta­maa­si teks­ti-, kuva- ja video­ma­te­ri­aa­lia. Suo­sit­te­lem­me eri­tyi­ses­ti panos­ta­maan liik­ku­vaan kuvaan sen saa­man kor­kean huo­mio­ar­von vuok­si.

Lin­ke­dI­niä ei siis tule unoh­taa sosi­aa­li­sen median kana­va­va­lin­nois­ta! Vaik­ka klik­ki­hin­nat ovat­kin usein Face­boo­kia kal­liim­pia, ovat Lin­ke­dI­nis­tä tul­leet lii­dit tar­kem­min koh­den­net­tu­ja. Lisäk­si mai­nos­ten saa­ma näky­vyys pys­ty­tään koh­den­ta­maan tar­kem­min, mikä tukee tun­net­tuu­den kas­vua. Koh­den­nus­mah­dol­li­suuk­sia on niin toi­mia­lan, yri­tyk­sen, tit­te­lin ja työ­ko­ke­muk­sen mukaan.

Esimerkki LinkedIn-mainoksesta

some-markkinointi-2

Miten LinkedIn-mainontaa tehdään?

Lin­ke­dIn-mai­non­taa voi teh­dä kuka vain, mikä­li on aikaa pereh­tyä aihee­seen. Sosi­aa­li­sen median työ­ka­lut kehit­ty­vät jat­ku­vas­ti ja myös mai­non­taa on seu­rat­ta­va ja kehi­tet­tä­vä vähin­tään vii­koit­tain hyvien tulos­ten aikaan­saa­mi­sek­si.

Ensim­mäi­nen vai­he on perus­taa yri­tyk­sel­le Lin­ke­dIn-sivu, tai var­mis­taa nykyi­sen sivun edus­ta­vuus. Tämän jäl­keen yri­tyk­sel­le voi­daan alkaa luo­maan mai­nok­sia ja miet­tiä näi­den mai­nos­ten koh­dis­tuk­sia oikeal­le koh­de­ryh­mäl­le. Mai­nos­ten sisäl­löis­sä voi­daan käyt­tää jo yri­tyk­sel­tä­si löy­ty­viä kuvia ja mai­nos­ten teks­ti­si­säl­löt on tär­ke­ää miet­tiä asia­kas­läh­töi­sik­si. Mikä­li mai­nok­se­si on asiak­kai­ta kiin­nos­ta­va, niin saat mai­non­taa huo­mat­ta­vas­ti edul­li­sem­min. Lin­ke­dIn antaa jokai­sel­le mai­nok­sel­le “laa­tu­pis­teet” ja mikä­li mai­nok­se­si on laa­dit­tu huo­li­mat­to­mas­ti, tai koh­dis­tet­tu vää­räl­le koh­de­ryh­mäl­le, niin kaik­kien mai­nos­te­si hin­nat voi­vat nous­ta huo­mat­ta­vas­ti.

Autam­me jat­ku­vas­ti kym­me­niä yri­tyk­siä pää­se­mään alkuun Lin­ke­dIn-mai­non­nas­sa ja saa­vut­ta­maan hyviä tulok­sia, sekä myyn­tiä sosi­aa­li­sel­la mark­ki­noin­nil­la. Ota yhteyt­tä nyt ja pereh­dy­tään tei­dän tar­pei­siin tar­kem­min!

LinkedIn-mainonta
Sulje