LinkedIn-mainonta.

LinkedIn-mainonta

Lin­ke­dIn jat­kaa hui­maa kas­vu­aan ja oon muut­ta­nut vuo­sien var­rel­la muo­to­aan – enää se ei ole pel­käs­tään rek­ry­toin­tiin kes­kit­ty­nyt media, vaan tar­jo­aa enem­män sisäl­tö­jä ja kes­kus­te­lua. Lin­ke­dIn-mai­non­ta on teho­kas­ta eten­kin B2B-myyn­nis­sä ja rek­ry­toin­neis­sa, sil­lä tar­kal­la koh­den­nuk­sel­la saam­me halut­tu­jen alo­jen päät­tä­jät tavoi­tet­tua. Lin­ke­dIn on myös sisäl­löl­tään Face­boo­kia vaka­vam­paa ja enem­män lii­ke­toi­min­ta­kes­keis­tä.

Lin­ke­dIn-mai­non­ta­tyy­pit

  1. Näyt­tö­mai­non­ta, jol­la tavoi­te­taan suo­raan halu­tut koh­de­ryh­mät.
  2. Spon­so­roi­dut tila­päi­vi­tyk­set, joi­den avul­la nos­te­taan yri­tys­pro­fii­lien päi­vi­tys­ten näky­vyyt­tä. Spon­so­roi­dut tila­päi­vi­tyk­set toi­mi­vat eten­kin B2B-sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­sa.
  3. InMai­lit, jot­ka koh­den­ne­taan suo­raan koh­de­ryh­män yksi­tyis­vies­tei­hin. Etu­na suo­ra lähes­ty­mi­nen, mut­ta tämä mai­nos­muo­to on näyt­tö­mai­non­taa ja spon­so­roi­tu­ja tila­päi­vi­tyk­siä kal­liim­paa.

Lin­ke­dI­niä ei siis tule unoh­taa sosi­aa­li­sen median kana­va­va­lin­nois­ta! Vaik­ka klik­ki­hin­nat ovat­kin usein Face­boo­kia kal­liim­pia, ovat Lin­ke­dI­nis­tä tul­leet lii­dit tar­kem­min koh­den­net­tu­ja. Koh­den­nus­mah­dol­li­suuk­sia on niin toi­mia­lan, yri­tyk­sen, tit­te­lin ja työ­ko­ke­muk­sen mukaan.

Tutus­tu sosi­aa­li­sen median pal­ve­lui­him­me:
Sosi­aa­li­sen median yllä­pi­to
Some-mark­ki­noin­ti
Face­book-mai­non­ta
Ins­ta­gram-mai­non­ta
You­tu­be-mai­non­ta

Sulje