Google Analytics 4: Vinkkejä tehokkaampaan käyttöön Suomalaisille PK-yrityksille 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Google Ana­ly­tics 4: Vink­ke­jä tehok­kaam­paan käyt­töön Suo­ma­lai­sil­le PK-yrityksille

Google Ana­ly­tics 4 (GA4) on tuo­nut muka­naan mer­kit­tä­viä paran­nuk­sia ja uusia omi­nai­suuk­sia, jot­ka aut­ta­vat ymmär­tä­mään parem­min käyt­tä­jien toi­min­taa ver­kos­sa. Täs­sä blo­gis­sa käym­me läpi, kuin­ka pk-yri­tyk­sis­sä voi­daan hyö­dyn­tää GA4:ää mah­dol­li­sim­man tehokkaasti.

GA4:n käyttöliittymä ja raporttien hyödyntäminen

Google Ana­ly­tics 4:n käyt­tö­liit­ty­mä ero­aa aiem­mas­ta ver­sios­ta, Uni­ver­sal Ana­ly­tic­sis­ta, joten ensim­mäi­se­nä aske­lee­na on tutus­tua uuteen käyt­tö­liit­ty­mään. Kes­ki­ty eri­tyi­ses­ti “Reaa­liai­kai­set” ja “Käyt­tä­jä” -raport­tei­hin, jot­ka tar­joa­vat kat­ta­van näky­män sii­tä, mitä sivus­tol­la­si tapah­tuu juu­ri nyt ja kuka sivus­tol­la­si vie­rai­lee. Esi­mer­kik­si, jos huo­maat äkil­li­sen lii­ken­teen kas­vun jos­ta­kin lii­ken­teen­läh­tees­tä, esi­mer­kik­si some­jul­kai­sus­ta, voit rea­goi­da nopeas­ti luo­mal­la lisää vas­taa­via sisältöjä.

Asiakaspolkujen analysointi ja optimointi

GA4 mah­dol­lis­taa tar­kem­man seu­ran­nan sii­tä, miten kävi­jät liik­ku­vat sivus­tol­la­si. Hyö­dyn­nä “Tapahtumat”-näkymää seu­ra­tak­se­si, mit­kä sisäl­tö­ele­men­tit kiin­nos­ta­vat käyt­tä­jiä eni­ten. Jos esi­mer­kik­si tuo­te­ka­te­go­ria­si “ulko­vaat­teet” saa pal­jon näyt­tö­ker­to­ja, mut­ta osto­kon­ver­siot jää­vät vähäi­sik­si, saa­tat tar­vi­ta paran­nuk­sia tuo­te­si­vu­jen infor­maa­tioon tai käyt­tö­ko­ke­muk­seen. Tämä antaa arvo­kas­ta tie­toa sii­tä, mihin osa-aluei­siin kan­nat­taa panostaa.

Tehokas konversioiden seuranta

Kon­ver­siot ovat yksi tär­keim­mis­tä mit­ta­reis­ta kai­kes­sa mark­ki­noin­nis­sa. GA4:ssä voit mää­rit­tää ja seu­ra­ta kon­ver­sioi­ta entis­tä tar­kem­min. Aloi­ta luo­mal­la tär­keim­mil­le toi­min­noil­le, kuten ostok­sil­le, uutis­kir­jeen tilauk­sil­le tai yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen täy­töl­le, omat tapah­tu­man­sa. Näi­den avul­la voit mita­ta, kuin­ka tehok­kaas­ti eri sivut ja kam­pan­jat tuot­ta­vat halut­tu­ja toi­mia ja opti­moi­da nii­tä parem­pien tulos­ten saavuttamiseksi.

Kuu­los­taa­ko suun­ni­tel­man teke­mi­nen hankalalta?

Lataa itsellesi Kublan markkinoinnin vuosisuunnitelman pohja ja nopeuta työtäsi! 

Kohderyhmien luominen ja tavoittaminen

GA4:n koh­de­ryh­mä­työ­ka­lut ovat erit­täin hyö­dyl­li­siä koh­den­net­tu­jen mai­nos­kam­pan­joi­den raken­ta­mi­ses­sa. Voit luo­da koh­de­ryh­miä käyt­tä­jien käyt­täy­ty­mi­sen perus­teel­la ja hyö­dyn­tää tätä tie­toa esi­mer­kik­si Google Ads -kam­pan­jois­sa. Jos ana­lyy­si pal­jas­taa, että tiet­ty ikä­ryh­mä viet­tää eni­ten aikaa tie­tyil­lä sivuil­la, voit koh­den­taa mai­nok­set juu­ri heil­le paran­taak­se­si mai­non­nan tehokkuutta.

Integraatiot ja lisäosat

Google Ana­ly­tics 4 integroi­tuu sau­mat­to­mas­ti moniin mui­hin työ­ka­lui­hin ja alus­toi­hin, kuten Google Ads, Search Con­so­le ja Data Stu­dio, mikä tekee datan hyö­dyn­tä­mi­ses­tä entis­tä moni­puo­li­sem­paa. Esi­mer­kik­si integroi­mal­la GA4:n Google Ads -tilii­si, voit näh­dä suo­raan, miten mak­se­tut kam­pan­jat vai­kut­ta­vat kävi­jä­mää­riin ja muun­nok­siin. Tämän avul­la voit nopeas­ti teh­dä tar­vit­ta­vat vii­lauk­set kam­pan­joi­hin ja koh­den­taa bud­jet­te­ja tehok­kaam­min. Data Stu­dion avul­la voit puo­les­taan luo­da visu­aa­li­ses­ti hou­kut­te­le­via ja hel­pos­ti ymmär­ret­tä­viä raport­te­ja, jot­ka aut­ta­vat koko tii­miä­si seu­raa­maan tulok­sia reaaliaikaisesti.

Google Ana­ly­tics 4 tar­jo­aa suo­ma­lai­sil­le pk-yri­tyk­sil­le mah­dol­li­suu­den syven­tää ymmär­rys­tään asiak­kai­den­sa käyt­täy­ty­mi­ses­tä ver­kos­sa ja tehos­taa mark­ki­noin­ti­aan datan avul­la. Aloit­ta­mal­la GA4:n aktii­vi­sen käy­tön ja hyö­dyn­tä­mäl­lä sen tar­joa­mia ana­lyy­se­ja, voit tehos­taa yri­tyk­se­si mai­non­taa. Jos sinul­la ei kui­ten­kaan ole aikaa ope­tel­la käyt­tä­mään Google Ana­ly­tics 4:ää yri­tyk­se­si mark­ki­noin­nis­sa, ota roh­keas­ti yhteyt­tä mei­hin Kublal­la. Voim­me aut­taa sinua hyö­dyn­tä­mään tätä  ja nos­taa yri­tyk­se­si digi­mark­ki­noin­nin aivan uudel­le tasolle!

Ota yhteyt­tä!
Google Analytics 4 vinkit
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi