Mainostatko videoilla? YouTube Analytics on sinulle tärkein työkalu 

You­Tu­be on kas­va­va kana­va, jon­ka maa­il­man­laa­jui­ses­ti yli mil­jar­di käyt­tä­jää kat­soo mai­nos­tet­tu­ja videoi­ta jat­ku­val­la syö­töl­lä – mai­nok­sia You­Tu­bes­sa ei pää­se kar­kuun enää ollen­kaan. Videoi­den kulu­tus on nousus­sa, eikä mikään täl­lä het­kel­lä voi estää You­Tu­ben menes­tys­tä. Näis­tä syis­tä mai­nok­set kan­nat­taa­kin ohja­ta You­Tu­been, mikä­li mai­nos­ta­mi­seen sovel­tu­vaa video­ma­te­ri­aa­lia on käy­tet­tä­vis­sä ja koh­de­ryh­mä löy­tyy kysei­ses­tä sovel­luk­ses­ta. Jos videoi­ta ei ennes­tään löy­dy, kan­nat­taa nii­den kasaa­mi­nen ulkois­taa ammat­ti­lai­sel­le ja kyl­lä, You­Tu­bes­ta löy­tyy sekä 15-vuo­tias Olli että 50-vuo­tis­syn­ty­mä­päi­vi­ään juh­li­va Pirk­ko. Ota siis sekä You­Tu­be että You­Tu­be Ana­ly­tics hal­tuun, ensim­mäi­set aske­leet ote­taan nyt!

YouTube Analytics mittarina – kaksi hyvää syytä mitata

Tulos­ten mit­taa­mi­nen on tär­ke­ää. You­Tu­be Ana­ly­tics on eten­kin videoil­la mai­nos­ta­van mark­ki­noi­jan must have, mut­ta tämän lisäk­si ana­ly­tii­kas­ta hyö­ty­vät muun muas­sa tubet­ta­jat. You­Tu­be Ana­ly­tics kan­nat­taa ottaa hal­tuun myös sil­loin, kun jul­kai­set sisäl­töä esi­mer­kik­si yri­tyk­se­si You­Tu­be-kana­val­le ilman tar­koi­tus­ta mark­ki­noi­da sitä. Kai­paat­ko kui­ten­kin lisää näyt­tö­ker­to­ja? Kubla mark­ki­noi kana­va­si kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti kaik­kien tietoon!

1. Ymmärrät yleisöäsi

Jot­ta saat pidet­tyä ylei­sö­si ja kas­va­tet­tua sitä, täy­tyy sisäl­lön kiin­nos­taa hei­tä. Kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä on yllät­tä­vän han­ka­la tai­koa, jos ylei­sös­tä ei ole mitään ymmär­rys­tä. You­Tu­be Ana­ly­tics sil­mäi­lee kat­so­jien käyt­täy­ty­mis­tä tar­kas­ti ja sen poh­jal­ta saa­tua dataa kan­nat­taa hyö­dyn­tää videoi­den aihei­ta miettiessä.

San­nan kana­val­la toi­mi­nut video ei vält­tä­mät­tä saa lain­kaan innos­tus­ta Matin kat­so­jien kes­kuu­des­sa. Mil­lai­nen pik­ku kuva saa eni­ten klik­kauk­sia? Mil­lai­nen otsi­koin­ti herät­tää kat­so­jien kiin­nos­tuk­sen? Mikä aihe saa kom­ment­ti­ken­täs­sä aikaan kes­kus­te­lua? You­Tu­be Ana­ly­tics vas­taa näi­hin ja moniin mui­hin kysy­myk­siin, jot­ta voit kas­vat­taa lii­ke­toi­min­taa­si mah­dol­li­sim­man tehok­kaas­ti You­Tu­ben avulla.

2. Osaat tuottaa parempaa sisältöä

Kun ymmär­rät ylei­söä­si ja tie­dät sen, mil­lai­nen sisäl­tö hei­tä kiin­nos­taa, osaat myös tuot­taa kat­so­jien sil­mis­sä parem­paa sisäl­töä. On tie­ten­kin sano­mat­ta­kin sel­vää, ettei kaik­kia voi eikä pidä­kään miel­lyt­tää, mut­ta myyn­tiä tai lii­ke­toi­min­nan kas­vua havi­tel­les­sa on syy­tä lait­taa koh­de­ryh­mä etusi­jal­le. You­Tu­be Ana­ly­tics pitää sinut ajan tasal­la sii­tä, mikä video on toi­mi­nut ja mikä ei. Mis­tä voi­sit sen muu­ten tietää?

Haluat­ko mai­nos­taa yri­tys­tä­si Googles­sa tai saa­da tehot irti nykyi­ses­tä Google-tekemisestä?

Lue tarkemmin Google-mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Mitä YouTube Analytics tekee käytännössä? Viisi esimerkkiä

You­Tu­be Ana­ly­tics ker­too kat­so­jan perus­tie­to­jen, kuten iän, suku­puo­len ja sijain­nin lisäk­si pal­jon muu­ta­kin. Video­mai­nos­ta­jan tär­kein työ­ka­lu ana­ly­soi kat­so­jan käyt­täy­ty­mis­tä erit­täin laa­jas­ti: mis­tä hän on löy­tä­nyt video­si, kuin­ka pit­kään hän on kat­so­nut video­ta­si ja onko hän esi­mer­kik­si näh­nyt video­si pik­ku kuvan vilah­ta­van You­Tu­bes­sa, mut­ta jät­tä­nyt klik­kaa­mat­ta? Kun saat vas­tauk­sia näi­hin kysy­myk­siin, pys­tyt paran­ta­maan sisäl­töä­si sekä kas­vat­ta­maan kana­vaa­si tai tuot­tee­si myyntiä.

You­Tu­be Ana­ly­tics on mit­ta­rei­den mes­ta­ri. Se mit­taa ja ana­ly­soi rop­pa­kau­pal­la tie­toa, jon­ka ole­mas­sao­los­ta et vält­tä­mät­tä edes tien­nyt. Kubla käy seu­raa­vak­si läpi syi­tä, mik­si You­Tu­be Ana­ly­tics ja sen ker­to­man datan hyö­dyn­tä­mi­nen lii­ke­toi­min­nan kas­vat­ta­mi­ses­sa kan­nat­taa ottaa osak­si rutiinia.

1. YouTube Analytics mittaa katselukertoja

You­Tu­be Ana­ly­tics mit­taa video­koh­tais­ten kat­se­lu­ker­to­jen lisäk­si sitä, mikä on kaik­kien kana­val­la­si jul­kais­tu­jen videoi­den yhteen­las­ket­tu kat­se­lu­ker­to­jen mää­rä. Kat­se­lu­ker­rat ovat merk­ki sisäl­lön laa­dus­ta ja sii­tä, kuin­ka hyvin ne iske­vät koh­de­ryh­mään – kiin­ni­tä siis eri­tyis­tä huo­mio­ta run­saas­ti kat­se­lu­ker­to­ja sisäl­tä­viin videoi­hin ja myös nii­hin, jot­ka ovat pär­jän­neet huo­nom­min. Näin tie­dät, mil­lai­nen sisäl­tö kat­so­jia­si kiin­nos­taa ja mil­lai­nen taas ei.

2. YouTube Analytics mittaa katseluaikaa

Kiin­nos­taa­ko video­si sisäl­tö kat­so­jia? Sen ker­too osit­tain kat­se­luai­ka. On tie­ten­kin huo­mioi­ta­va, että video saat­taa jää­dä kes­ken videos­ta riip­pu­mat­to­mis­ta syis­tä, mut­ta myös täl­löin sisäl­lön laa­dus­ta ker­too se, palaa­ko kat­so­ja kat­so­maan videon lop­puun parem­mal­la ajal­la? You­Tu­be Ana­ly­tics ker­too sinul­le kiin­nos­ta­vaa tie­toa kat­so­jien käyttäytymisestä!

Onko sil­lä sit­ten mitään väliä, jos video­ta luu­ku­te­taan ainoas­taan puo­li­vä­liin? Kyl­lä on. You­Tu­be suo­sii haku­tu­los­ten kär­jes­sä sekä suo­si­tel­luis­sa videois­sa sel­lai­sia pät­kiä, joi­ta kat­so­jat ovat kat­so­neet pit­kään. Jos saat kat­so­jan siis kat­so­maan video­si lop­puun asti, näkyy se mitä luul­ta­vim­min suu­rem­mal­le jou­kol­le jat­kos­sa­kin. Täs­tä syys­tä esi­mer­kik­si monet tubet­ta­jat saat­ta­vat sanoa videon alus­sa, että jotain hyvin mie­len­kiin­tois­ta pal­jas­te­taan videon lopussa.

3. YouTube Analytics paljastaa katsojan sitoutumisen

Haluat kat­so­jan sitou­tu­van. Käy­tän­nös­sä sitou­tu­mis­ta on muun muassa:

 • kana­van tilaaminen
 • videon jaka­mi­nen
 • kom­men­tin kirjoittaminen
 • tyk­käyk­sen tai ei-tyk­käyk­sen jättäminen
 • videon lisää­mi­nen soittolistaan
 • videon ele­men­tin klikkaaminen

Google Ana­ly­tics pal­jas­taa sinul­le kat­so­jan sitou­tu­mi­sen videoo­si. Saa­tat esi­mer­kik­si huo­ma­ta ana­ly­tii­kan avul­la sen, ettei vii­mei­sin video pää­ty­nyt kenen­kään soit­to­lis­taan, kun taas aiem­mat ovat sin­ne tien­sä löy­tä­neet. Täl­löin pys­tyt etsi­mään vas­tauk­sen kysy­myk­seen mik­si. Vas­taus saat­taa löy­tyä kat­se­lua­jan ana­ly­tii­kas­ta – eikö videon sisäl­tö kiin­nos­ta­nut katsojia?

4. YouTube Analytics kertoo, mistä katsoja on löytänyt videosi

Kat­so­ja voi pää­tyä video­si pariin monel­la eri tapaa: You­Tu­ben sisäl­lä muun muas­sa haus­ta, soit­to­lis­tan kaut­ta, suo­si­tel­luis­ta videois­ta tai You­Tu­ben ulko­puo­lel­ta esi­mer­kik­si verk­ko­si­vuil­ta tai Face­boo­kis­ta. You­Tu­be Ana­ly­tics ker­too, mis­tä kat­so­ja on löy­tä­nyt video­si. Kun tie­dät rei­tin, osaat pudo­tel­la rei­tin var­rel­le video­si luok­se joh­ta­via lei­vän­mu­ru­ja. Tämän lisäk­si pää­set kär­ryil­le sii­tä, mis­sä video­si vilah­te­lee ja mit­kä koh­taa­mis­pis­teet ovat rei­tin heik­ko­ja lenkkejä.

5. YouTube Analytics kertoo, mitä laitetta katsoja käyttää

Mobii­li­lai­te on ehdot­to­mas­ti lai­te, jol­ta You­Tu­be-videoi­ta kat­so­taan eni­ten eten­kin las­ten, nuor­ten ja nuor­ten aikuis­ten kes­kuu­des­sa. Mikä­li koh­de­ryh­mä­si osuu hive­nen van­hem­paan kan­saan, näkyy datas­sa vah­vas­ti mitä luul­ta­vim­min myös perin­tei­nen pöytäkone.

Mitä väliä kat­so­jan käyt­tä­mäl­lä lait­teel­la on? Mobii­li­lait­tei­den käyt­tä­jät arvos­ta­vat useim­mi­ten lyhyem­piä videoi­ta tai jos pituut­ta löy­tyy, tuli­si myös teks­ti­tyk­sen olla läs­nä. Pöy­tä­ko­net­ta tai äly­te­le­vi­sio­ta käyt­tä­vät sen sijaan voi­vat kokea pidem­mät videot ja soit­to­lis­tat kiinnostavina.

Ota siis asiak­se­si tes­ta­ta video myös pie­nem­mäl­lä ruu­dul­la. Et taa­tus­ti halua, että kat­so­jat siir­ty­vät seu­raa­vaan videoon esi­mer­kik­si lii­an pie­nel­lä fon­til­la kir­joi­tet­tu­jen teks­tien vuoksi.

Tuliko YouTube Analytics tutuksi? Vielä riittää tutkittavaa!

You­Tu­be Ana­ly­tics on käy­tän­nöl­li­nen työ­ka­lu. Sii­tä hyö­ty­vät niin mark­ki­noi­jat kuin taval­li­set tal­laa­jat­kin, jot­ka halua­vat näh­dä pin­taa syvem­mäl­le ja hyö­dyn­tää saa­maan­sa tie­toa kana­van­sa tai lii­ke­toi­min­tan­sa kas­vat­ta­mi­ses­sa. Haluat­ko kuul­la digi­mark­ki­noin­ti­toi­mis­to Kubla suo­si­tuk­set sii­tä, miten aloit­taa You­tu­be-mai­non­ta? Tai haluat­ko lisää apu­ja You­tu­be-kana­va­si ana­ly­tii­kan ymmär­tä­mi­seen? Ota yhteyttä!

Ota yhteyt­tä!
youtube analytics
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi