Ota Facebook yritystili käyttöön – näin se tehdään! 

Face­boo­kin mukaan sovel­luk­sen käyt­tä­jis­tä ⅔ kai­kis­sa kyse­lyyn osal­lis­tu­neis­sa mais­sa sanoo käy­vän­sä pai­kal­li­sen yri­tyk­sen Face­book-sivuil­la vähin­tään ker­ran vii­kos­sa. Face­book-sivu on kuin yri­tyk­se­si käyn­ti­kort­ti Face­boo­kis­sa – se edus­taa sinua lähes jokai­sel­le suo­ma­lai­sel­le. Face­book-mark­ki­noin­ti on suu­rim­mal­le osal­le yri­tyk­sis­tä jo tut­tua kau­raa, mikä on luo­nut sovel­luk­seen tiu­kan kil­pai­lun: jot­ta Face­boo­kis­sa saa naut­tia näky­vyy­des­tä, on panos­tet­ta­va aktii­vi­suu­teen sekä mak­sul­li­seen mark­ki­noin­tiin. Jot­ta mark­ki­noin­ti sujuu, kan­nat­taa Face­book yri­tys­ti­li ava­ta heti! Kuin­ka sel­lai­nen sit­ten ava­taan ja mitä hyö­tyä sii­tä käy­tän­nös­sä on?

Facebook yritystili helpottaa yrityssivun hallinnointia ja tehostaa markkinointia

Hen­ki­lö­koh­tai­sel­la Face­book-tilil­lä kom­men­toit esi­mer­kik­si jul­kai­sua Mat­ti Mei­kä­läi­se­nä, kun taas Face­book yri­tys­ti­li mah­dol­lis­taa esiin­ty­mi­sen yri­tyk­sen nimel­lä – yri­tys saa help­poa näky­vyyt­tä! Kun kom­men­toit yri­tys­ti­li­si nimis­sä kau­nis­ta mai­se­ma­ku­vaa tai jaat suu­ren ryh­män jul­kai­sun kom­ment­ti­kent­tään omaan tuot­tee­see­si tai pal­ve­luusi liit­ty­vän vin­kin, bon­gaa joku poten­ti­aa­li­nen asia­kas taa­tus­ti sinut kom­men­tis­ta, kiin­nos­tuu ja klik­kaa tut­ki­maan yrityssivuasi.

Face­book yri­tys­ti­li hel­pot­taa myös yri­tys­si­vun hal­lin­noin­tia: se ei ole hen­ki­lö­koh­tai­nen, eli yri­tys­si­vua voi yllä­pi­tää useam­pi­kin hen­ki­lö, mikä taas jakaa sivuun koh­dis­tu­vaa työ­kuor­maa. Poi­ke­ten hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta tilis­tä yri­tys­si­vul­la ei voi olla kave­rei­ta – seu­raa­jia ja tyk­kää­jiä kylläkin.

Face­book yri­tys­ti­li tar­jo­aa yri­tyk­sel­le tie­ten­kin myös sel­lai­sia mark­ki­noin­ti­työ­ka­lu­ja, joi­ta hen­ki­lö­koh­tai­sel­ta tilil­tä ei löy­dy. Jos aiot mark­ki­noi­da yri­tys­si­vua­si kuten on toi­vot­ta­vaa, kan­nat­taa Face­book-yri­tys­ti­li ehdot­to­mas­ti perustaa.

Tsek­kaa ja tyk­kää: Kublan Face­book yritystili!

Ensin Facebook yritystili, vasta sen jälkeen sisältö

Jot­ta pää­set teke­mään ensim­mäi­sen jul­kai­susi yri­tys­si­vul­le, on sinun avat­ta­va Face­book yri­tys­ti­li. Face­book-yri­tys­ti­li syn­tyy kui­ten­kin var­sin vik­ke­läs­ti! Kun Face­book yri­tys­ti­li on saa­nut alkun­sa ja yri­tys­si­vu on täy­den­net­ty tar­vit­ta­val­la infor­maa­tiol­la, pää­set sisäl­lön kimp­puun. Lai­te­taan hom­ma käyn­tiin näin:

1. Luo yrityssivu henkilökohtaisella tilillä

Nyt kuvioi­hin astuu hen­ki­lö­koh­tai­nen Face­book-tili! Jos sel­lais­ta ei ole, kan­nat­taa sel­lai­nen yri­tys­si­vua var­ten teh­dä. Kun luot yri­tys­si­vun hen­ki­lö­koh­tai­sen tilin kaut­ta, tulee sinus­ta auto­maat­ti­ses­ti sivun yllä­pi­tä­jä. Yllä­pi­tä­jä­nä sinul­la on kaik­ki tar­vit­ta­vat käyt­tö­oi­keu­det yri­tys­si­vun hal­lin­taan: voit lisä­tä tai pois­taa mui­ta käyt­tä­jiä, luo­da päi­vi­tyk­siä sekä tar­kas­tel­la kävi­jä­tie­to­ja ja tilastoja.

2. Aseta yrityssivullesi sopiva kategoria

Kate­go­rioi­ta on tasan kak­si: yri­tys tai brän­di ja yhtei­sö tai jul­ki­suu­den hahmo.

Mikä­li yri­tys­si­vusi edus­taa yri­tys­tä tai brän­diä, sopii kate­go­riak­si ensim­mäi­nen. Oli­pa kysees­sä sit­ten pik­ku­rui­nen tai suu­ren suu­ri yri­tys, kivi­jal­ka­lii­ke taik­ka verk­ko­kaup­pa, valit­se tämä.

Jos kyse on esi­mer­kik­si yhdis­tyk­ses­tä, valit­se kate­go­riak­si jäl­kim­mäi­nen. Saman kate­go­rian alle osu­vat myös jul­ki­suu­den hen­ki­löt muusi­kois­ta urheilijoihin.

3. Nimeä, valitse luokka ja täydennä tiedot

Jat­ka yri­tys­si­vun nimeä­mi­sel­lä. Tämän jäl­keen valit­se sivun luok­ka, eli miten sivun aihe raja­taan. Luok­ka on syy­tä raja­ta tar­kas­ti, sil­lä Face­book tar­jo­aa yri­tys­si­vun käyt­töön eri­lai­sia toi­min­to­ja sen mukaan, kuin­ka sivun aihe on rajattu.

Täy­den­nä loput­kin tie­dot, kuten käyt­tä­jä­ni­mi, osoi­te, puhe­lin­nu­me­ro, aukio­loa­jat, kan­si­ku­va ja pro­fii­li­ku­va. Yri­tyk­sen logo sopii mai­nios­ti pro­fii­li­ku­vak­si. Tar­kis­ta, että logo mah­tuu pro­fii­li­ku­van suo­si­tel­tui­hin raa­mei­hin: 170 pik­se­liä x 170 pikseliä.

Mitä hel­pom­min yri­tys­si­vul­ta löy­tyy tar­vit­ta­va infor­maa­tio, sitä hel­pom­min saat sitä kaut­ta asiak­kai­ta. Käy­tit­pä mitä tahan­sa kana­vaa, älä jätä tär­kei­tä tie­to­ja uupu­maan profiilista.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Facebook yritystili CHECK – katso seuraavaksi kolme vinkkiä kiinnostavan yrityssivun sisältöön

Onko mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo sinul­le tut­tu? Sisäl­tö kan­nat­taa laa­tia aina suun­ni­tel­man poh­jal­ta, jot­ta tär­keät ajan­koh­dat pysy­vät muis­tis­sa ja jul­kai­sut ovat koh­de­ryh­mäl­le ajankohtaisia.

1. Näytä tapahtumia kulissien takaa

Kiil­lo­te­tun jul­ki­suus­ku­van sijaan asiak­kaat halua­vat näh­dä aidon, samais­tut­ta­van ja ren­non kuvan yri­tyk­ses­tä. Kukaan ei pidä lii­an tiuk­ka­pi­poi­ses­ta vies­tin­näs­tä! Hiot­tu­jen jul­kai­su­jen lisäk­si anna kat­so­jien kur­kis­taa kulis­sien taa sin­ne, min­ne he eivät yleen­sä pää­se. Voit näyt­tää heil­le esi­mer­kik­si mes­su­päi­vän tapah­tu­mia, tuo­te­ku­vaus­ten kul­kua tai työ­po­ru­kan vir­kis­tys­päi­vän meininkiä.

2. Kerro, millaisia ihmisiä yrityksessä työskentelee

Ker­ro ja mikä vie­lä parem­pi, näy­tä. Kat­so­jat halua­vat näh­dä, mil­lais­ten ihmis­ten kans­sa ovat teke­mi­sis­sä. Esit­te­le itse­si ja mah­dol­li­set työ­ka­ve­ri­si: voit jul­kais­ta myös haus­kaa sisäl­töä esi­mer­kik­si sii­tä, mil­tä näyt­tä­vät työ­po­ru­kan suo­sik­ki­lou­naat tai mit­kä ovat kun­kin lemp­pa­ri­tuot­teet yri­tyk­sen valikoimasta.

3. Tuo ilmi, että katsojien mielipiteellä on väliä

Ihmi­set halua­vat vai­kut­taa. Kysy, osal­lis­ta – pyri vuo­ro­vai­ku­tuk­seen. Mikä­li olet lan­see­raa­mas­sa uut­ta tuo­tet­ta vail­la nimeä, voit heit­tää pal­lon asiak­kail­le­si. Anna kat­so­jien ehdot­taa uuden tuot­teen nimeä jul­kai­sun kom­ment­ti­kent­tään ja samal­la anna heil­le mah­dol­li­suus osal­lis­tua esi­mer­kik­si arvon­taan. Hauskaa!

Muis­ta kui­ten­kin, että kaik­ki Face­boo­kin yri­tys­si­vul­la teke­mä­si jul­kai­sut eivät näy kai­kil­le seu­raa­jil­le­si. Seu­raa­vak­si onkin siis syy­tä pereh­tyä Face­book-mark­ki­noin­tiin! Mitä se maksaa?

Kubla tuntee Facebookin kuin omat taskunsa

Haluat­ko, että Face­book yri­tys­ti­li sekä -yri­tys­si­vu huo­kuu ammat­ti­lai­sen käsia­laa? Kun kaik­ki on teh­ty alus­ta alkaen oikein, pää­set suo­raan kivo­jen jut­tu­jen äärel­le: jaka­maan yri­tyk­se­si tari­naa teks­tein, kuvin ja videoin. Kubla tun­tee Face­boo­kin kuin omat tas­kun­sa – älä siis epä­röi pyy­tää apua ammattilaiselta!

Ota yhteyt­tä!
Facebook yrityssivu Kublan malliin
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

 • Instagram yritystili
 • Yri­tys­ti­li
 • Ins­ta­gram ei ole vain maa­il­man­laa­jui­ses­ti rakas­tet­tu sovel­lus, vaan suo­ma­lai­sis­ta perä­ti 1.2 mil­joo­naa käyt­tää IG:tä! Se,… Jat­ka lukemista
 • Moderointi yrityksen facebookissa
 • Mode­roin­ti yri­tyk­sen Facebookissa
 • Mode­roin­nil­la tar­koi­te­taan kes­kus­te­lun ja kom­men­toin­nin val­vo­mis­ta inter­ne­tin eri alus­toil­la. Face­book on maa­il­man suo­si­tuin sosi­aa­li­sen median… Jat­ka lukemista
 • Yrityksen facebook sivu
 • Yri­tyk­sen Face­book sivu
 • Tähän kysy­myk­seen tör­mää nyky­ään vie­lä yllät­tä­vän usein. Sii­hen voi­si vas­ta­ta vas­ta­ky­sy­myk­sel­lä: onko teil­lä asiak­kai­ta? Yri­tyk­sen… Jat­ka lukemista

  Tutustu myös palveluihimme! 

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Tuloksellista tekemistä

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

  Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

  040 657 5516
  asiakaspalvelu@kubla.fi

  Kubla Oy
  Ilmalankatu 2 A
  (MTV:n päärakennus)
  00240 Helsinki

  Kubla Marketing Inc.
  31 NE 17th St
  Miami Florida 33132

  Kaikki yhteystiedot >

  Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

  Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

  © Markkinointitoimisto Kubla Oy