Ota Facebook yritystili käyttöön – näin se tehdään! 

Face­boo­kin mukaan sovel­luk­sen käyt­tä­jis­tä ⅔ kai­kis­sa kyse­lyyn osal­lis­tu­neis­sa mais­sa sanoo käy­vän­sä pai­kal­li­sen yri­tyk­sen Face­book-sivuil­la vähin­tään ker­ran vii­kos­sa. Face­book-sivu on kuin yri­tyk­se­si käyn­ti­kort­ti Face­boo­kis­sa – se edus­taa sinua lähes jokai­sel­le suo­ma­lai­sel­le. Face­book-mark­ki­noin­ti on suu­rim­mal­le osal­le yri­tyk­sis­tä jo tut­tua kau­raa, mikä on luo­nut sovel­luk­seen tiu­kan kil­pai­lun: jot­ta Face­boo­kis­sa saa naut­tia näky­vyy­des­tä, on panos­tet­ta­va aktii­vi­suu­teen sekä mak­sul­li­seen mark­ki­noin­tiin. Jot­ta mark­ki­noin­ti sujuu, kan­nat­taa Face­book yri­tys­ti­li ava­ta heti! Kuin­ka sel­lai­nen sit­ten ava­taan ja mitä hyö­tyä sii­tä käy­tän­nös­sä on?

Facebook yritystili helpottaa yrityssivun hallinnointia ja tehostaa markkinointia

Hen­ki­lö­koh­tai­sel­la Face­book-tilil­lä kom­men­toit esi­mer­kik­si jul­kai­sua Mat­ti Mei­kä­läi­se­nä, kun taas Face­book yri­tys­ti­li mah­dol­lis­taa esiin­ty­mi­sen yri­tyk­sen nimel­lä – yri­tys saa help­poa näky­vyyt­tä! Kun kom­men­toit yri­tys­ti­li­si nimis­sä kau­nis­ta mai­se­ma­ku­vaa tai jaat suu­ren ryh­män jul­kai­sun kom­ment­ti­kent­tään omaan tuot­tee­see­si tai pal­ve­luusi liit­ty­vän vin­kin, bon­gaa joku poten­ti­aa­li­nen asia­kas taa­tus­ti sinut kom­men­tis­ta, kiin­nos­tuu ja klik­kaa tut­ki­maan yrityssivuasi.

Face­book yri­tys­ti­li hel­pot­taa myös yri­tys­si­vun hal­lin­noin­tia: se ei ole hen­ki­lö­koh­tai­nen, eli yri­tys­si­vua voi yllä­pi­tää useam­pi­kin hen­ki­lö, mikä taas jakaa sivuun koh­dis­tu­vaa työ­kuor­maa. Poi­ke­ten hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta tilis­tä yri­tys­si­vul­la ei voi olla kave­rei­ta – seu­raa­jia ja tyk­kää­jiä kylläkin.

Face­book yri­tys­ti­li tar­jo­aa yri­tyk­sel­le tie­ten­kin myös sel­lai­sia mark­ki­noin­ti­työ­ka­lu­ja, joi­ta hen­ki­lö­koh­tai­sel­ta tilil­tä ei löy­dy. Jos aiot mark­ki­noi­da yri­tys­si­vua­si kuten on toi­vot­ta­vaa, kan­nat­taa Face­book-yri­tys­ti­li ehdot­to­mas­ti perustaa.

Tsek­kaa ja tyk­kää: Kublan Face­book yritystili!

Ensin Facebook yritystili, vasta sen jälkeen sisältö

Jot­ta pää­set teke­mään ensim­mäi­sen jul­kai­susi yri­tys­si­vul­le, on sinun avat­ta­va Face­book yri­tys­ti­li. Face­book-yri­tys­ti­li syn­tyy kui­ten­kin var­sin vik­ke­läs­ti! Kun Face­book yri­tys­ti­li on saa­nut alkun­sa ja yri­tys­si­vu on täy­den­net­ty tar­vit­ta­val­la infor­maa­tiol­la, pää­set sisäl­lön kimp­puun. Lai­te­taan hom­ma käyn­tiin näin:

1. Luo yrityssivu henkilökohtaisella tilillä

Nyt kuvioi­hin astuu hen­ki­lö­koh­tai­nen Face­book-tili! Jos sel­lais­ta ei ole, kan­nat­taa sel­lai­nen yri­tys­si­vua var­ten teh­dä. Kun luot yri­tys­si­vun hen­ki­lö­koh­tai­sen tilin kaut­ta, tulee sinus­ta auto­maat­ti­ses­ti sivun yllä­pi­tä­jä. Yllä­pi­tä­jä­nä sinul­la on kaik­ki tar­vit­ta­vat käyt­tö­oi­keu­det yri­tys­si­vun hal­lin­taan: voit lisä­tä tai pois­taa mui­ta käyt­tä­jiä, luo­da päi­vi­tyk­siä sekä tar­kas­tel­la kävi­jä­tie­to­ja ja tilastoja.

2. Aseta yrityssivullesi sopiva kategoria

Kate­go­rioi­ta on tasan kak­si: yri­tys tai brän­di ja yhtei­sö tai jul­ki­suu­den hahmo.

Mikä­li yri­tys­si­vusi edus­taa yri­tys­tä tai brän­diä, sopii kate­go­riak­si ensim­mäi­nen. Oli­pa kysees­sä sit­ten pik­ku­rui­nen tai suu­ren suu­ri yri­tys, kivi­jal­ka­lii­ke taik­ka verk­ko­kaup­pa, valit­se tämä.

Jos kyse on esi­mer­kik­si yhdis­tyk­ses­tä, valit­se kate­go­riak­si jäl­kim­mäi­nen. Saman kate­go­rian alle osu­vat myös jul­ki­suu­den hen­ki­löt muusi­kois­ta urheilijoihin.

3. Nimeä, valitse luokka ja täydennä tiedot

Jat­ka yri­tys­si­vun nimeä­mi­sel­lä. Tämän jäl­keen valit­se sivun luok­ka, eli miten sivun aihe raja­taan. Luok­ka on syy­tä raja­ta tar­kas­ti, sil­lä Face­book tar­jo­aa yri­tys­si­vun käyt­töön eri­lai­sia toi­min­to­ja sen mukaan, kuin­ka sivun aihe on rajattu.

Täy­den­nä loput­kin tie­dot, kuten käyt­tä­jä­ni­mi, osoi­te, puhe­lin­nu­me­ro, aukio­loa­jat, kan­si­ku­va ja pro­fii­li­ku­va. Yri­tyk­sen logo sopii mai­nios­ti pro­fii­li­ku­vak­si. Tar­kis­ta, että logo mah­tuu pro­fii­li­ku­van suo­si­tel­tui­hin raa­mei­hin: 170 pik­se­liä x 170 pikseliä.

Mitä hel­pom­min yri­tys­si­vul­ta löy­tyy tar­vit­ta­va infor­maa­tio, sitä hel­pom­min saat sitä kaut­ta asiak­kai­ta. Käy­tit­pä mitä tahan­sa kana­vaa, älä jätä tär­kei­tä tie­to­ja uupu­maan profiilista.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Facebook yritystili CHECK – katso seuraavaksi kolme vinkkiä kiinnostavan yrityssivun sisältöön

Onko mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo sinul­le tut­tu? Sisäl­tö kan­nat­taa laa­tia aina suun­ni­tel­man poh­jal­ta, jot­ta tär­keät ajan­koh­dat pysy­vät muis­tis­sa ja jul­kai­sut ovat koh­de­ryh­mäl­le ajankohtaisia.

1. Näytä tapahtumia kulissien takaa

Kiil­lo­te­tun jul­ki­suus­ku­van sijaan asiak­kaat halua­vat näh­dä aidon, samais­tut­ta­van ja ren­non kuvan yri­tyk­ses­tä. Kukaan ei pidä lii­an tiuk­ka­pi­poi­ses­ta vies­tin­näs­tä! Hiot­tu­jen jul­kai­su­jen lisäk­si anna kat­so­jien kur­kis­taa kulis­sien taa sin­ne, min­ne he eivät yleen­sä pää­se. Voit näyt­tää heil­le esi­mer­kik­si mes­su­päi­vän tapah­tu­mia, tuo­te­ku­vaus­ten kul­kua tai työ­po­ru­kan vir­kis­tys­päi­vän meininkiä.

2. Kerro, millaisia ihmisiä yrityksessä työskentelee

Ker­ro ja mikä vie­lä parem­pi, näy­tä. Kat­so­jat halua­vat näh­dä, mil­lais­ten ihmis­ten kans­sa ovat teke­mi­sis­sä. Esit­te­le itse­si ja mah­dol­li­set työ­ka­ve­ri­si: voit jul­kais­ta myös haus­kaa sisäl­töä esi­mer­kik­si sii­tä, mil­tä näyt­tä­vät työ­po­ru­kan suo­sik­ki­lou­naat tai mit­kä ovat kun­kin lemp­pa­ri­tuot­teet yri­tyk­sen valikoimasta.

3. Tuo ilmi, että katsojien mielipiteellä on väliä

Ihmi­set halua­vat vai­kut­taa. Kysy, osal­lis­ta – pyri vuo­ro­vai­ku­tuk­seen. Mikä­li olet lan­see­raa­mas­sa uut­ta tuo­tet­ta vail­la nimeä, voit heit­tää pal­lon asiak­kail­le­si. Anna kat­so­jien ehdot­taa uuden tuot­teen nimeä jul­kai­sun kom­ment­ti­kent­tään ja samal­la anna heil­le mah­dol­li­suus osal­lis­tua esi­mer­kik­si arvon­taan. Hauskaa!

Muis­ta kui­ten­kin, että kaik­ki Face­boo­kin yri­tys­si­vul­la teke­mä­si jul­kai­sut eivät näy kai­kil­le seu­raa­jil­le­si. Seu­raa­vak­si onkin siis syy­tä pereh­tyä Face­book-mark­ki­noin­tiin! Mitä se maksaa?

Kubla tuntee Facebookin kuin omat taskunsa

Haluat­ko, että Face­book yri­tys­ti­li sekä -yri­tys­si­vu huo­kuu ammat­ti­lai­sen käsia­laa? Kun kaik­ki on teh­ty alus­ta alkaen oikein, pää­set suo­raan kivo­jen jut­tu­jen äärel­le: jaka­maan yri­tyk­se­si tari­naa teks­tein, kuvin ja videoin. Kubla tun­tee Face­boo­kin kuin omat tas­kun­sa – älä siis epä­röi pyy­tää apua ammattilaiselta!

Ota yhteyt­tä!
Facebook yrityssivu Kublan malliin
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

 • Instagram yritystili
 • Yri­tys­ti­li
 • Ins­ta­gram ei ole vain maa­il­man­laa­jui­ses­ti rakas­tet­tu sovel­lus, vaan suo­ma­lai­sis­ta perä­ti 1.2 mil­joo­naa käyt­tää IG:tä! Se,… Jat­ka lukemista
 • Moderointi yrityksen facebookissa
 • Mode­roin­ti yri­tyk­sen Facebookissa
 • Mode­roin­nil­la tar­koi­te­taan kes­kus­te­lun ja kom­men­toin­nin val­vo­mis­ta inter­ne­tin eri alus­toil­la. Face­book on maa­il­man suo­si­tuin sosi­aa­li­sen median… Jat­ka lukemista
 • Yrityksen facebook sivu
 • Yri­tyk­sen Face­book sivu
 • Tähän kysy­myk­seen tör­mää nyky­ään vie­lä yllät­tä­vän usein. Sii­hen voi­si vas­ta­ta vas­ta­ky­sy­myk­sel­lä: onko teil­lä asiak­kai­ta? Yri­tyk­sen… Jat­ka lukemista

  Tutustu myös palveluihimme! 

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Tuloksellista tekemistä

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

  B2B-yrityksen digimarkkinointi

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi