Yrittäjä ja somettaja! Onhan sinulla jo käytössäsi markkinoinnin vuosikello? 

Vuo­si­kel­lo on erin­omai­nen tapa pitää pak­ka kasas­sa. Kel­lo­ta! Mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo kul­kee myös nimel­lä mark­ki­noin­nin vuo­si­ka­len­te­ri tai -suunnitelma.

Yksin­ker­tai­suu­des­saan kyse on siis mark­ki­noin­nin tär­keäs­tä työ­ka­lus­ta, joka aut­taa ajan tasal­la pysy­mi­ses­sä, enna­koin­nis­sa sekä tule­vai­suu­den suun­nit­te­lus­sa. Mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo kuu­luu jokai­sen vakio­ka­lus­toon – kel­lot­ta­mi­nen ei kos­ke vain yrit­tä­jiä, vaan myös kai­ken­lai­sia somet­ta­jia ja sosi­aa­li­sen median käyt­tä­jiä, jot­ka halua­vat muis­taa tär­kei­den juh­la­py­hien lisäk­si ajan­koh­tai­set tee­mat, sekä pitää tilin­sä sisäl­lön yhte­näi­se­nä vuo­de­na­jas­ta tai yllät­tä­väs­tä elä­män kään­tees­tä riippumatta.

Markkinoinnin vuosikello on suunnitelmallinen tie tuloksiin

On muis­tet­ta­va, että mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo on vain suun­ni­tel­ma. Se antaa suun­taa ja luo poh­jaa tule­val­le, mut­ta on ehdot­to­man joustava.

Mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo on hyö­dyl­li­nen eten­kin, kun:

 • haluat sel­keyt­tää mark­ki­noin­nin budjetointia
 • mie­tit, mitä voit teh­dä itse ja mihin tar­vit­set ulkois­tet­tua markkinointiapua
 • sinul­la on seu­raa­jia, jot­ka odot­ta­vat sinun tart­tu­van pin­nal­la ole­viin aiheisiin
 • haluat kehit­tää tii­miä­si yhtei­sen, sel­keän vision avulla

Markkinoinnin vuosikellon laatiminen ei ole rakettitiedettä

Mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo ei vaa­di val­mis­tuak­seen kym­me­niä työ­tun­te­ja, vaan saat yri­tyk­sel­le­si sekä koh­de­ryh­mäl­le­si tär­keät päi­vä­mää­rät ja aiheet ylös huo­mat­ta­vas­ti nopeam­min. Tär­kein työ­ka­lu suun­ni­tel­man laa­ti­mi­seen on help­po­käyt­töi­nen alus­ta, jol­la mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lon luo­mi­nen sujuu mah­dol­li­sim­man käte­väs­ti. Olem­me havain­neet hyväk­si vuo­si­kel­lo­työ­ka­lun nimel­tä Cloqqa, joka tar­jo­aa usei­ta eri poh­ja­mal­le­ja sekä ilmai­sen kokei­lu­jak­son. Laa­du­kas alus­ta hel­pot­taa huo­mat­ta­vas­ti sisäl­lön suun­nit­te­le­mis­ta ja pois­taa näin ollen yhden yli­mää­räi­sen stres­sin aiheen.

Kuk­ka­kaup­pi­aal­le tär­keä tee­ma on esi­mer­kik­si val­mis­tu­jai­set, kun taas lem­mik­kie­läin­kaup­pias ei val­mis­tu­jai­sis­ta niin­kään hyö­dy. On siis alkuun mie­tit­tä­vä ne tee­mat ja ajan­koh­dat, jot­ka ovat juu­ri sinun lii­ke­toi­min­nal­le­si osuvia.

Mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo voi pitää sisäl­lään esi­mer­kik­si simp­pe­lin mai­nin­nan tähän tapaan:

9.12. Annan nimi­päi­vä – yri­tyk­sen nimi on Anna Design: tee pos­taus Ins­ta­gra­miin ja Face­boo­kiin sii­tä, mis­tä yri­tyk­sen nimi on saa­nut alkun­sa ja toi­vo­ta nimi­päi­vä­on­nit­te­lut kai­kil­le Anna-nimisille.

18.3. kan­sain­vä­li­nen kier­rä­tys­päi­vä – tee pos­taus Ins­ta­gra­miin ja Face­boo­kiin sii­tä, kuin­ka tuo­te on val­mis­tet­tu kier­rä­te­tyis­tä muo­vi­pul­lois­ta ja ilmoi­ta alekoodista.

Markkinoinnin vuosikello: 5 vinkkiä markkinoinnin tehostamiseen

Kaik­ki­han halua­vat tehos­taa yri­tyk­sen­sä mark­ki­noin­tia – ota vin­kit tal­teen alta!

1. Mieti tavoitteesi.

Ei ole jär­ke­vää suun­na­ta koh­ti tule­vai­suut­ta ihan pel­käs­tään go with the flow -mei­nin­gil­lä. Kun ase­tat tavoit­teet, on sinul­la jotain mitä koh­ti men­nä. Ilman tavoit­tei­ta ali­suo­riu­tu­mi­nen on toden­nä­köis­tä, mut­ta kun tavoit­te­let jota­kin, pää­set hel­pom­min tulok­siin ja myös yli­tät nämä tavoit­teet teh­den suun­ni­tel­tua parem­paa tulosta!

2. Laadi markkinoinnin vuosikello.

Olet nyt oppi­nut, kuin­ka mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo luo­daan – ryh­dy siis toi­meen heti. Mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo hel­pot­taa jäsen­te­le­mään ideoi­ta ja sen avul­la saat yhte­näi­sen suun­ni­tel­man, jon­ka tuel­la et unoh­da asiak­kail­le­si tär­kei­tä tapah­tu­mia, jot­ka voi­vat tuo­da yri­tyk­sel­le­si hyvää myyn­tiä. Mikä­li koko­nai­sen vuo­den suun­nit­te­lu tun­tuu haas­ta­val­ta, voit laa­tia mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lon myös esi­mer­kik­si kah­des­sa osas­sa. Käy­tä apu­na­si Cloqqa-vuo­si­kel­lo­työ­ka­lua, jon­ka avul­la mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo on help­po laatia.

3. Tuota kiinnostava sisältö.

Ideat on lai­tet­ta­va käy­tän­töön! Kun olet ideoi­nut mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lon sisäl­lön, on aika tuot­taa se. Mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo myös sääs­tää aikaa, kun et vahin­gos­sa­kaan tuh­laa sitä sisäl­töön, jon­ka huo­maat myö­hem­min ole­van vähäarvoista.

4. Ota mallia muilta.

Pyö­rää ei aina tar­vit­se kek­siä uudes­taan. Inter­net on pul­lol­laan haus­ko­ja ideoi­ta, jois­ta voit hyvin ottaa ins­pi­raa­tio­ta ja mal­lia omaan teke­mi­seen. Mitä tekee menes­ty­vä kil­pai­li­ja­si? Ver­tai­le kil­pai­li­ja­si mark­ki­noin­ti­kik­ko­ja omaa­si ja poi­mi ideoi­ta, joi­ta voit muo­ka­ta sopi­maan oman yri­tyk­se­si imagoon.

5. Keskity olennaiseen.

Mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lon laa­ti­mi­nen ei vie mon­taa tun­tia ja par­hail­laan se tuo sinul­le usei­ta tun­te­ja takai­sin, kun voit kes­kit­tyä olen­nai­seen. Kun sinul­la on mark­ki­noin­nin varal­le suun­ni­tel­ma, sääs­tyt tur­han­päi­väi­sel­tä stressiltä.

Etkö tie­dä, mis­tä aloit­taa? Kubla aut­taa sinua niin mark­ki­noin­nin alku­met­reil­lä kuin myös puo­les­sa välis­sä mat­kaa – ota yhteyt­tä niin suun­ni­tel­laan yhdes­sä, mikä on paras tapa tehos­taa yri­tyk­se­si markkinointia.

Vuosikello eli markkinoinnin vuosikalenteri
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi