Yrittäjä ja somettaja! Onhan sinulla jo käytössäsi markkinoinnin vuosikello? 

Vuo­si­kel­lo on erin­omai­nen tapa pitää pak­ka kasas­sa. Kel­lo­ta! Mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo kul­kee myös nimel­lä mark­ki­noin­nin vuo­si­ka­len­te­ri tai -suunnitelma.

Yksin­ker­tai­suu­des­saan kyse on siis mark­ki­noin­nin tär­keäs­tä työ­ka­lus­ta, joka aut­taa ajan tasal­la pysy­mi­ses­sä, enna­koin­nis­sa sekä tule­vai­suu­den suun­nit­te­lus­sa. Mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo kuu­luu jokai­sen vakio­ka­lus­toon – kel­lot­ta­mi­nen ei kos­ke vain yrit­tä­jiä, vaan myös kai­ken­lai­sia somet­ta­jia ja sosi­aa­li­sen median käyt­tä­jiä, jot­ka halua­vat muis­taa tär­kei­den juh­la­py­hien lisäk­si ajan­koh­tai­set tee­mat, sekä pitää tilin­sä sisäl­lön yhte­näi­se­nä vuo­de­na­jas­ta tai yllät­tä­väs­tä elä­män kään­tees­tä riippumatta.

Markkinoinnin vuosikello on suunnitelmallinen tie tuloksiin

On muis­tet­ta­va, että mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo on vain suun­ni­tel­ma. Se antaa suun­taa ja luo poh­jaa tule­val­le, mut­ta on ehdot­to­man joustava.

Mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo on hyö­dyl­li­nen eten­kin, kun:

 • haluat sel­keyt­tää mark­ki­noin­nin budjetointia
 • mie­tit, mitä voit teh­dä itse ja mihin tar­vit­set ulkois­tet­tua markkinointiapua
 • sinul­la on seu­raa­jia, jot­ka odot­ta­vat sinun tart­tu­van pin­nal­la ole­viin aiheisiin
 • haluat kehit­tää tii­miä­si yhtei­sen, sel­keän vision avulla

Markkinoinnin vuosikellon laatiminen ei ole rakettitiedettä

Mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo ei vaa­di val­mis­tuak­seen kym­me­niä työ­tun­te­ja, vaan saat yri­tyk­sel­le­si sekä koh­de­ryh­mäl­le­si tär­keät päi­vä­mää­rät ja aiheet ylös huo­mat­ta­vas­ti nopeam­min. Tär­kein työ­ka­lu suun­ni­tel­man laa­ti­mi­seen on help­po­käyt­töi­nen alus­ta, jol­la mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lon luo­mi­nen sujuu mah­dol­li­sim­man käte­väs­ti. Olem­me havain­neet hyväk­si vuo­si­kel­lo­työ­ka­lun nimel­tä Cloqqa, joka tar­jo­aa usei­ta eri poh­ja­mal­le­ja sekä ilmai­sen kokei­lu­jak­son. Laa­du­kas alus­ta hel­pot­taa huo­mat­ta­vas­ti sisäl­lön suun­nit­te­le­mis­ta ja pois­taa näin ollen yhden yli­mää­räi­sen stres­sin aiheen.

Kuk­ka­kaup­pi­aal­le tär­keä tee­ma on esi­mer­kik­si val­mis­tu­jai­set, kun taas lem­mik­kie­läin­kaup­pias ei val­mis­tu­jai­sis­ta niin­kään hyö­dy. On siis alkuun mie­tit­tä­vä ne tee­mat ja ajan­koh­dat, jot­ka ovat juu­ri sinun lii­ke­toi­min­nal­le­si osuvia.

Mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo voi pitää sisäl­lään esi­mer­kik­si simp­pe­lin mai­nin­nan tähän tapaan:

9.12. Annan nimi­päi­vä – yri­tyk­sen nimi on Anna Design: tee pos­taus Ins­ta­gra­miin ja Face­boo­kiin sii­tä, mis­tä yri­tyk­sen nimi on saa­nut alkun­sa ja toi­vo­ta nimi­päi­vä­on­nit­te­lut kai­kil­le Anna-nimisille.

18.3. kan­sain­vä­li­nen kier­rä­tys­päi­vä – tee pos­taus Ins­ta­gra­miin ja Face­boo­kiin sii­tä, kuin­ka tuo­te on val­mis­tet­tu kier­rä­te­tyis­tä muo­vi­pul­lois­ta ja ilmoi­ta alekoodista.

Markkinoinnin vuosikello: 5 vinkkiä markkinoinnin tehostamiseen

Kaik­ki­han halua­vat tehos­taa yri­tyk­sen­sä mark­ki­noin­tia – ota vin­kit tal­teen alta!

1. Mieti tavoitteesi.

Ei ole jär­ke­vää suun­na­ta koh­ti tule­vai­suut­ta ihan pel­käs­tään go with the flow -mei­nin­gil­lä. Kun ase­tat tavoit­teet, on sinul­la jotain mitä koh­ti men­nä. Ilman tavoit­tei­ta ali­suo­riu­tu­mi­nen on toden­nä­köis­tä, mut­ta kun tavoit­te­let jota­kin, pää­set hel­pom­min tulok­siin ja myös yli­tät nämä tavoit­teet teh­den suun­ni­tel­tua parem­paa tulosta!

2. Laadi markkinoinnin vuosikello.

Olet nyt oppi­nut, kuin­ka mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo luo­daan – ryh­dy siis toi­meen heti. Mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo hel­pot­taa jäsen­te­le­mään ideoi­ta ja sen avul­la saat yhte­näi­sen suun­ni­tel­man, jon­ka tuel­la et unoh­da asiak­kail­le­si tär­kei­tä tapah­tu­mia, jot­ka voi­vat tuo­da yri­tyk­sel­le­si hyvää myyn­tiä. Mikä­li koko­nai­sen vuo­den suun­nit­te­lu tun­tuu haas­ta­val­ta, voit laa­tia mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lon myös esi­mer­kik­si kah­des­sa osas­sa. Käy­tä apu­na­si Cloqqa-vuo­si­kel­lo­työ­ka­lua, jon­ka avul­la mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo on help­po laatia.

3. Tuota kiinnostava sisältö.

Ideat on lai­tet­ta­va käy­tän­töön! Kun olet ideoi­nut mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lon sisäl­lön, on aika tuot­taa se. Mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo myös sääs­tää aikaa, kun et vahin­gos­sa­kaan tuh­laa sitä sisäl­töön, jon­ka huo­maat myö­hem­min ole­van vähäarvoista.

4. Ota mallia muilta.

Pyö­rää ei aina tar­vit­se kek­siä uudes­taan. Inter­net on pul­lol­laan haus­ko­ja ideoi­ta, jois­ta voit hyvin ottaa ins­pi­raa­tio­ta ja mal­lia omaan teke­mi­seen. Mitä tekee menes­ty­vä kil­pai­li­ja­si? Ver­tai­le kil­pai­li­ja­si mark­ki­noin­ti­kik­ko­ja omaa­si ja poi­mi ideoi­ta, joi­ta voit muo­ka­ta sopi­maan oman yri­tyk­se­si imagoon.

5. Keskity olennaiseen.

Mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lon laa­ti­mi­nen ei vie mon­taa tun­tia ja par­hail­laan se tuo sinul­le usei­ta tun­te­ja takai­sin, kun voit kes­kit­tyä olen­nai­seen. Kun sinul­la on mark­ki­noin­nin varal­le suun­ni­tel­ma, sääs­tyt tur­han­päi­väi­sel­tä stressiltä.

Etkö tie­dä, mis­tä aloit­taa? Kubla aut­taa sinua niin mark­ki­noin­nin alku­met­reil­lä kuin myös puo­les­sa välis­sä mat­kaa – ota yhteyt­tä niin suun­ni­tel­laan yhdes­sä, mikä on paras tapa tehos­taa yri­tyk­se­si markkinointia.

Vuosikello eli markkinoinnin vuosikalenteri
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy