Markkinoinnin vuosikello yrityksen markkinoinnin tukena 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo \ Mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo yri­tyk­sen mark­ki­noin­nin tukena

Mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo on yri­tyk­sen mark­ki­noin­nis­sa yksi tär­keim­piä teki­jöi­tä. Kuin­ka muu­ten yri­tyk­se­si voi­si tie­tää mark­ki­noin­nin aika­tau­lus­ta ja tavoit­teis­ta? Mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo aut­taa val­mis­te­le­maan mark­ki­noin­nin toi­men­pi­tei­tä hyvis­sä ajoin ja näin väl­tät tur­han kii­reen ja epätietoisuuden. 

Pidä huo­li, että yri­tyk­se­si hen­ki­lös­tö tie­tää mitä mark­ki­noin­nis­sa suun­ni­tel­laan ja näin he voi­vat osal­lis­tua mark­ki­noin­nin tuke­mi­seen. Pidä myös myyn­ti lähel­lä mark­ki­noin­nin toi­men­pi­tei­tä ja kerää myy­jil­tä­si jat­ku­vas­ti uut­ta tie­toa asiak­kai­den raja­pin­nas­ta. Näin voit kehit­tää pal­ve­lua­si jat­ku­vas­ti ja saa­da parem­pia tuloksia.

Tarvitaanko markkinoinnin vuosikelloa?

Mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo on äärim­mäi­sen tär­keä työ­ka­lu mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lus­sa. Älä tee mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lon suun­nit­te­lus­ta ja yllä­pi­dos­ta lii­an vai­ke­aa vaan var­mis­ta, että mark­ki­noin­tia suun­ni­tel­laan sopi­van väl­jäs­ti ja että yri­tyk­se­si pys­tyy toteut­ta­maan vuo­si­kel­lon mukai­set toi­men­pi­teet ajal­laan ja aika­tau­lu ei “laa­haa peräs­sä”. Mikä­li mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lon mää­rit­te­le­mäs­tä aika­tau­lus­ta jous­te­taan niin tulet huo­maa­maan suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä lop­pu­vuo­des­ta ettei aika­tau­lua ole juu­ri­kaan nou­da­tet­tu ja sekä suun­ni­tel­ma että mark­ki­noin­nin bud­jet­ti on valu­nut huk­kaan. Pidä siis itse­si ja mark­ki­noin­tiin liit­ty­vät hen­ki­löt ajan­ta­sal­la yri­tyk­se­si suun­ni­tel­mis­ta. Näin var­mis­tat parem­mat tulok­set ja jat­ku­van mark­ki­noin­nin tes­taa­mi­sen ja opti­moin­nin ja mikä tär­keim­pä­nä - toi­mi­mat­to­mien panos­tus­ten lopettamisen.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Miten markkinoinnin vuosikello tehdään?

Mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo eli mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man poh­ja on tär­ke­ää laa­tia vähin­tään kvar­taa­li­ta­sol­la. Eli suun­nit­te­le toi­men­pi­tei­tä kol­men kuu­kau­den välein tai vähin­tään nykyis­ten toi­men­pi­tei­den tar­kas­te­lua kol­men kuu­kau­den välein. Näin pysyt kar­tal­la teh­ty­jen toi­men­pi­tei­den toi­mi­vuu­des­ta ja voit rea­goi­da mikä­li yri­tyk­se­si aset­ta­mat tavoit­teet eivät toteu­du. Toki on hyvä muis­taa mark­ki­noin­nin toi­men­pi­tei­den tar­kas­te­lua vähin­tään kuu­kausit­tain ja mie­luus­ti vii­koit­tain tai jopa päi­vä­ta­sol­la. Tar­kas­te­lu­jak­sot riip­pu­vat mark­ki­noin­nin panos­tus­ten suu­ruu­des­ta ja kuin­ka suu­re­na koet mark­ki­noin­nin pon­nis­te­lui­den ole­van yri­tyk­se­si koko­nais­bud­je­tis­ta. Mikä­li panos­tuk­set ovat yri­tyk­se­si koko huo­mioi­den huo­mat­ta­vat niin mark­ki­noin­nin tulok­sia on hyvä tar­kas­tel­la jopa päi­vä­ta­sol­la ja teh­dä tar­vit­ta­via optimointeja.

Kai­kis­ta hel­poin ja kus­tan­nus­te­hok­kain tapa teh­dä laa­du­kas mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo on vali­ta vuo­si­kel­lon luo­mi­seen tar­koi­tet­tu Cloqqa-työ­ka­lu, jol­la luot käte­väs­ti oman vuo­si­kel­lon val­mii­den, eri tar­pei­den mukaan suun­ni­tel­tu­jen mal­li­poh­jien poh­jal­ta. Tämän työ­ka­lun perus­toi­min­to­jen käyt­tö on täy­sin ilmaista.

Tarvitsenko kumppania markkinoinnin vuosikellon tekemiseen?

Mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo voi­daan siis teh­dä hyvin­kin sisäi­ses­ti. Mikä­li yri­tyk­sel­lä­si on mark­ki­noin­nis­sa kump­pa­ni niin on suo­si­tel­ta­vaa kysyä kump­pa­nil­ta myös suo­si­tuk­sia mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­loon tai pitää yhtei­nen works­hop vuo­si­kel­lon suun­ni­te­lua var­ten. Pidä siis mark­ki­noin­nin kump­pa­ni­si lähel­lä oman yri­tyk­se­si suun­ni­tel­mia ja miet­ti­kää yhdes­sä miten mark­ki­noin­nis­ta saa­daan tänä­kin vuon­na mah­dol­li­sim­man suu­ri ja eten­kin jat­ku­vas­ti kehit­ty­vä tulos aikai­sek­si. Mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­los­sa yksi tär­keim­piä tavoit­tei­ta onkin jat­ku­va mark­ki­noin­nin kehit­tä­mi­nen. Älä siis tyy­dy vain mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lon laa­ti­mi­seen vaan muis­ta myös nou­dat­taa teke­mää­si suun­ni­tel­maa ja opti­moi­da kana­via sekä mai­nok­sia tar­vit­ta­van usein.

Paljonko markkinoinnin vuosikellon laatiminen maksaa?

Mikä­li ostat mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lon kump­pa­nil­ta­si niin ylei­nen koke­muk­sem­me on hin­ta­ta­son sijoit­tu­van 500 - 1500 euron väli­maas­toon. Toki myös­kään ylä­ra­jaa vuo­si­kel­lon laa­ti­mi­sel­la ei ole mut­ta ylei­ses­ti on tär­ke­ää laa­tia suun­ni­tel­ma ja päi­vit­tää sitä ajan saa­tos­sa. Älä siis pyri saa­maan täy­del­lis­tä suun­ni­tel­maa ker­ral­la vaan kes­ki­ty suun­taa anta­vaan suun­ni­tel­maan jota voi­daan tar­vit­taes­sa muut­taa ajan kuluessa. 

Sinul­la ei kui­ten­kaan tar­vit­se olla tätä ton­nia, jot­ta voit suun­ni­tel­la hyvän mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lon hel­pos­ti. Cloqqa-työ­ka­lun perus­pa­ket­ti on ilmai­nen ja sil­lä pää­set lois­ta­vas­ti ete­ne­mään! Me Kublal­la olem­me kokeil­leet myös mui­ta vuo­si­kel­lon laa­ti­mi­seen tar­koi­tet­tu­ja työ­ka­lu­ja, mut­ta kul­ta­mi­ta­lin täs­sä kil­pai­lus­sa vie ehdot­to­mas­ti Cloqqa.

Ota yhteyt­tä!
markkinoinnin vuosikello
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy