Mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man poh­ja eli mark­ki­noin­nin vuo­si­kel­lo on tär­keä osa jokai­sen yri­tyk­sen mark­ki­noin­nin suun­nit­te­lua. Mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man poh­ja hel­pot­taa mark­ki­noin­nin bud­je­toin­tia ja yleis­tä suun­nit­te­lua seu­raa­vak­si toteu­tet­ta­vis­ta toi­men­pi­teis­tä. Ilman hyvää suun­nit­te­lua on vai­kea saa­da jat­ku­vas­ti kehit­ty­viä tulok­sia. Tär­kein­tä on laa­tia suun­ni­tel­man ensim­mäi­nen ver­sio vaik­ka nopeas­ti­kin jot­ta on joku ohje­nuo­ra jota seu­ra­ta ja muut­taa tar­peen tul­len vuo­den kuluessa.

Mitä markkinointisuunnitelman pitäisi sisältää

Mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man poh­ja on hyvä laa­tia vähin­tään kvar­taa­li­ta­sol­le. Eli on hyvä jakaa vuo­sit­tai­nen mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti osiin ja mie­luus­ti jopa kuu­kausiin ja käyt­tää bud­jet­tia tasai­ses­ti digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin kana­vis­sa. Mark­ki­noin­nin opti­moin­ti on jat­ku­vaa jopa päi­vit­täis­tä työ­tä ja ilman jat­ku­vaa mark­ki­noin­tia mark­ki­noi­jan on vai­kea kehit­tää tasai­ses­ti mark­ki­noin­tia. Jaa siis vuo­si­bud­jet­ti­si kuu­kausiin ja nou­da­ta bud­jet­tia että voit kehit­tää mark­ki­noin­tia­si kuukausittain. 

Mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man poh­jas­sa pitäi­si olla aina­kin nämä asiat:

 • Mark­ki­noin­nin budjetti
 • Alus­ta­vas­ti käy­tet­tä­vät kana­vat
 • Kam­pan­joi­ta­vat tuot­teet, pal­ve­lut, tai tapahtumat
 • Seu­ran­ta­pis­teet eli ajan­koh­dat jol­loin tar­kis­te­taan miten mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man poh­ja on toiminut
 • Käy­tet­tä­vä rapor­toin­nin ohjel­mis­to (esi­mer­kik­si Data Stu­dio tai Swydo)
 • Plan B (mikä­li suun­ni­tel­lut kana­vat tai kump­pa­nit eivät toi­mi­ta halut­tu­ja tuloksia)

Jo näil­lä kuu­del­la asial­la var­mis­tat ettei mark­ki­noin­ti unoh­du samoi­hin uomiin­sa ja seu­raat­te jat­ku­vas­ti tulos­ten kehit­ty­mis­tä. On syy­tä vaih­taa kump­pa­nia tai käy­tet­ty­jä kana­via mikä­li tulok­set eivät tyy­dy­tä yri­tyk­sen tavoitteita.

Voiko markkinointisuunnitelman pohjan tehdä itse?

Mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man poh­ja on hyvin­kin mah­dol­lis­ta teh­dä itse ja tär­kein­tä on pitää suun­ni­tel­ma niin yksin­ker­tai­se­na että kaik­ki mark­ki­noin­nin tii­mis­sän­ne tie­dos­ta­vat ste­pit joi­ta on sovit­tu teh­tä­väk­si. Tär­kein on doku­men­toi­da alus­ta­va suun­ni­tel­ma ja seu­ra­ta sitä kuu­kausit­tain. Toi­si­naan suun­ni­tel­lut kana­vat eivät toi­mi halu­tul­la taval­la ja vain seu­raa­mal­la jat­ku­vas­ti kuu­kausi­ra­port­te­ja voit teh­dä ajois­sa muu­tok­set suun­ni­tel­miin. Näin var­mis­tat ettei mark­ki­noin­nin bud­jet­ti­si kulu vää­riin kana­viin ja mai­nos­muo­toi­hin. On siis suo­ta­vaa teh­dä mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man poh­ja yksin­ker­tai­sek­si ja seu­ra­ta sitä kuu­kausit­tain. Näin olet jo 95% edel­lä mui­ta pk-yri­tyk­siä joil­la ei ole mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man pohjaa.

Kuu­los­taa­ko suun­ni­tel­man teke­mi­nen hankalalta?

Lataa itsellesi Kublan markkinoinnin vuosisuunnitelman pohja ja nopeuta työtäsi! 

Markkinointisuunnitelman pohja ja tavoitteiden seuranta

Tavoit­teet on tär­ke­ää aset­taa mai­non­nal­le ja tämän jäl­keen seu­ra­ta kuu­kausi­ra­por­tis­ta tulos­ten jat­ku­vaa kehit­ty­mis­tä. Kaik­ki kana­vat eivät vält­tä­mät­tä toi­mi jokai­sel­le pal­ve­lul­le tai yri­tyk­sel­le ja sil­loin on hyvä vaih­taa mah­dol­li­sim­man nopeas­ti kana­vaa. Tulok­set eivät siis jat­ku­vas­ti “kehi­ty” kos­ka on tär­ke­ää ensin tes­ta­ta kana­via ja opti­moi­da esi­mer­kik­si koh­de­ryh­miä sekä mai­nok­sia joi­ta asiak­kail­le näy­te­tään. Vas­ta usei­den A/B tes­tien jäl­keen voi­daan vetää joh­to­pää­tök­siä sii­tä mitä asiak­kaat ovat yri­tyk­sen­ne koti­si­vuil­la teh­neet ja mah­dol­li­ses­ti lopet­taa vali­tus­sa kana­vas­sa mai­nos­ta­mi­nen tai sit­ten lisä­tä panos­tuk­sia mikä­li tulok­set ovat tasa­pai­nos­sa tavoit­tei­den kanssa.

Mark­ki­noin­nis­sa on tär­ke­ää seu­ra­ta esi­mer­kik­si näi­tä asioi­ta kuukausittain:

 • Käy­tet­ty media­bud­jet­ti per kanava
 • Tavoi­te­tut poten­ti­aa­li­set asiak­kaat per kanava
 • Koti­si­vuil­le saa­dut asiak­kaat per kanava
 • Yhtey­de­no­tot per kanava
 • Uutis­kir­jeen tilaukset/esitteen latauk­set yms tavoit­teet jot­ka on Google Ana­ly­tic­sis­san­ne määritelty

Mitä kana­via mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man poh­jaan kan­nat­taa vali­ta?
Suo­si­tuim­mat digi­mark­ki­noin­nin kana­vat ovat tänä päi­vä­nä Suo­mes­sa ja myös muis­sa mais­sa globaalisti:

 • Google (Ads/AdWords, You­Tu­be, Google Display Network/bannerimainonta, Gmail)
 • Face­book
 • Ins­ta­gram
 • Lin­ke­dIn
 • Ohjel­mal­li­nen ostaminen

Lisäk­si suo­sit­tu­ja ovat jat­ku­vas­ti myös yri­tys­ten käyt­tä­mät uutis­kir­jeet, jat­ku­va sisäl­lön­tuo­tan­to (blo­git, videot) ja affi­lia­te-mark­ki­noin­ti eli suo­sit­te­li­ja­ver­kos­to­jen käyt­tä­mi­nen lii­ken­teen tavoit­te­lus­sa yri­tyk­sen koti­si­vuil­le. Vali­koi­ma siis on laa­ja ja voi­daan jakaa kana­vat nii­hin jot­ka yri­tyk­sen on “help­po” ulkois­taa ja ostaa kump­pa­nil­ta sekä lisäk­si nii­hin kana­viin jot­ka on “vai­kea” tai todel­la kal­lis­ta ulkoistaa.

Helposti ulkoistettavat kanavat:

 • Hakusa­na­mai­non­ta
 • Some-mai­non­ta
 • Ohjel­mal­li­nen ostaminen

Vaikeasti ulkoistettavat kanavat/palvelut:

 • Uutis­kir­jeet
 • Sisäl­lön­tuo­tan­to
 • Video­tuo­tan­to
 • Affi­lia­te-mark­ki­noin­ti

Markkinointisuunnitelman pohja - kuinka saan sen tehtyä?

Tär­kein­tä on teh­dä suun­ni­tel­ma jos­sa on yllä mai­ni­tut osa-alu­eet. Suun­ni­tel­man ei tar­vit­se olla täy­del­li­nen alus­sa. Mikä­li kui­ten­kin haluat apu­ja mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man poh­jan teke­mi­seen ja tulos­ten jat­ku­vaan kehit­tä­mi­seen ja seu­ran­taan niin ota yhteyt­tä nyt! Kublan tii­mil­lä on vuo­sien koke­mus sato­jen yri­tys­ten aut­ta­mi­ses­ta mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­man poh­jan laa­ti­mi­ses­ta. Täy­tä yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke ja kysy lisää nyt!

Markkinointisuunnitelman pohja
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi