Markkinointikanavat - miten valitset ne oikeat? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Mark­ki­noin­ti­ka­na­vat – miten valit­set ne oikeat?

Onko taas aika päät­tää, mihin mark­ki­noin­ti­ka­na­viin mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti jae­taan? Tai olet­ko alka­nut epäi­le­mään, että edel­li­set mark­ki­noin­ti­ka­na­vat eivät ehkä ole­kaan nii­tä par­hai­ta? Mark­ki­noin­ti­ka­na­via pomp­sah­te­lee koko ajan lisää, mis­tä tie­tää pitää­kö olla Tik­To­kis­sa tai Snapc­ha­tis­sa vai riit­tää­kö mei­dän fir­mal­le ihan vaan print­ti? Koko­sim­me muu­ta­mia aja­tuk­sia, joi­den kaut­ta pk-yri­tyk­sen on hel­pom­pi poh­tia omia markkinointikanaviaan!

Markkinointikanavat 2020-luvulla

Mark­ki­noin­ti­ka­na­vat voi­daan jakaa digi­taa­li­siin ja ei-digi­taa­li­siin eli ns. perin­tei­siin kana­viin. Digi­taa­lis­ten kana­vien jouk­ko kas­vaa ala­ti, mut­ta suu­rim­pia ja suo­si­tuim­pia digi­taa­li­sia mark­ki­noin­ti­ka­na­via ovat Googlen haku­ko­ne (eli Adword­si­na ennen tun­net­tu Google Ads), display-mai­non­ta (jos­ta aiem­min puhut­tiin usein ban­ne­rei­na), sosi­aa­li­sen median mak­set­tu mark­ki­noin­ti sekä esi­mer­kik­si eri­lai­set affi­lia­te-mark­ki­noin­nin muo­dot, kuten blog­gaa­jayh­teis­työt. Digi­taa­li­siin mark­ki­noin­ti­ka­na­viin las­ke­taan myös haku­ko­ne­op­ti­moin­ti, säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti, ei-mak­set­tu sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti ja tie­ten­kin nettisivut.

Perin­tei­set mark­ki­noin­ti­ka­na­vat ovat esi­mer­kik­si tele­vi­sio, radio, ulko­mai­non­ta ja esi­mer­kik­si elo­ku­va­mai­non­ta sekä eri­lai­set sponsoroinnit.

Mitkä markkinointikanavat sopivat meidän yrityksellemme?

Tähän kysy­myk­seen ei voi vas­ta­ta ilman vas­ta­ky­sy­mys­tä: ket­kä ovat koh­dey­lei­söän­ne? Eri­lai­set ylei­söt käyt­tä­vät nimit­täin mark­ki­noin­ti­ka­na­via eri tavoin. Myös mark­ki­noi­ta­val­la tuot­teel­la tai pal­ve­lul­la on väliä, kun vali­taan mark­ki­noin­ti­ka­na­via. Päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa mai­nos­taa vii­kon ruo­ka­tar­jouk­sia use­aan ottee­seen tv:ssä illan kulues­sa, kos­ka koh­de­ryh­mä eli per­heen ruo­ka­vas­taa­vat ovat sil­loin ruu­dun ääres­sä. TV-mai­non­ta ei taas vält­tä­mät­tä ole oikea mark­ki­noin­ti­ka­na­va vaik­ka­pa ras­kas­me­tal­li­teol­li­suu­den yri­tyk­sel­le, joka yrit­tää tavoit­taa vain tie­tyn teol­li­suu­den alan toi­mi­joi­ta. TV-mai­non­nas­sa meni­si euro­ja huk­kaan ja huo­lel­la, parem­pi valin­ta on esi­mer­kik­si digi­taa­li­set kana­vat, jois­sa vies­ti pys­ty­tään koh­den­ta­maan parem­min juu­ri oikeil­le ihmi­sil­le. Huo­nos­ti valit­tu mai­nos­ka­na­va voi siis tul­la todel­la kalliiksi.

Lai­te­taan­ko yri­tyk­se­si mark­ki­noin­ti kun­toon? Kublan asian­tun­ti­jat aut­ta­vat mie­lel­lään, usei­den vuo­sien kokemuksella!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Näin valitset markkinointikanavat yrityksellesi

Teh­dään nopea har­joi­te, joka aut­taa sinua miet­ti­mään, mit­kä mark­ki­noin­ti­ka­na­vat voi­si­vat sopia yri­tyk­sel­le­si. Kir­joi­ta pape­ril­le yrityksesi 

 • koh­de­ryh­mä
 • mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti
 • mark­ki­noin­nin tavoit­teet (näi­den tulee tie­ten­kin tukea koko lii­ke­toi­min­nan tavoitteita)

Ker­ra­taan sit­ten nopeas­ti eri kana­vien hyviä ja huo­no­ja puo­lia ja voit miet­tiä näi­den kaut­ta, mit­kä mark­ki­noin­ti­ka­na­vat sopi­vat yrityksellesi.

Kun et halua maksaa turhasta: kohdenna viestisi tarkasti digitaalisissa kanavissa

Mei­dän laa­jan koke­muk­sen mukaan juu­ri­kin digi­taa­li­set kana­vat mah­dol­lis­ta­vat par­haat koh­den­nus­ta­vat. Voit koh­den­taa vies­tiä­si esi­mer­kik­si sivus­tol­la­si käy­neil­le ihmi­sil­le tai raken­taa ylei­sön esi­mer­kik­si 24-30 -vuo­tiais­ta mie­his­tä, jot­ka pitä­vät neu­lo­mi­ses­ta. Sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa ylei­sö­jen raken­ta­mi­nen on kai­kis­ta vai­vat­to­min­ta. Näin koh­den­nat mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti­si vain ja ainoas­taan poten­ti­aa­li­sek­si koet­tuun koh­de­ryh­mään, etkä mak­sa tur­his­ta kon­tak­teis­ta. Juu­ri tämän mai­non­nan tark­kuu­den ansios­ta Kubla on eri­kois­tu­nut digi­taa­li­siin kana­viin, näin pys­tym­me tuot­ta­maan asiak­kail­lem­me paras­ta lisäarvoa. 

Jos tuotteesi sopii oikeasti kaikille ja tavoittelet isoja myyntivolyymeja, valitse laaja tavoittavuus

Perin­tei­set kana­vat tavoit­ta­vat yhä hyvin ihmi­siä, TV:n pri­me time eli paras kat­se­luai­ka alkuil­las­ta on yksi par­hais­ta kei­nois­ta tavoit­taa vaik­ka­pa koko Suo­mi. Muis­ta, että mai­nok­se­si ker­tae­si­tys ei vie­lä rii­tä, vaan tar­vi­taan myös mark­ki­noin­nin tois­toa. Sik­si laa­jaan tavoit­ta­vuu­teen tar­vi­taan myös mui­ta kana­via. Toi­sin kuin jos­kus, Hesa­rin etusi­vu ei tänä päi­vä­nä enää tavoi­ta niin monia sil­mä­pa­re­ja, mut­ta toi­mii kyl­lä teho­kei­no­na osa­na muu­ta kam­pan­jaa. Sama kos­kee kaik­kea print­ti­mai­non­taa. Ylei­sin­tä onkin yhdis­tää perin­tei­nen ja digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti mah­dol­li­sim­man suu­ren koh­de­ryh­män saavuttamiseksi.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kun budjetti on pieni, valitse edulliset kanavat

Edul­li­sim­pia mak­set­tu­ja kana­via ovat ehdot­to­mas­ti digi­taa­li­set kana­vat, ete­ne­kin sosi­aa­li­nen media. Tämä joh­tuu kah­des­ta syys­tä: tark­ka koh­den­ta­mi­nen juu­ri oikeal­le koh­de­ryh­mäl­le ei syn­ny­tä hävik­kiä ja osta­mi­sen tapa on tehok­kaam­pi kuin perin­tei­sis­sä kana­vis­sa: mak­sat vain kli­keis­tä tai vaik­ka­pa vain ostoon pää­ty­neis­tä klikeistä.

Edul­lis­ta on myös säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti, orgaa­ni­nen eli ei-mak­set­tu some ja haku­ko­ne­op­ti­moin­ti. Näis­sä kana­vis­sa ei käy­te­tä media­bud­jet­tia lai­sin­kaan, mut­ta työ­tä ja ohjel­mis­to­ku­lu­ja syn­tyy. Nämä niin sano­tut orgaa­ni­set mark­ki­noin­nin kana­vat kas­vat­ta­vat suo­sio­taan koko ajan.

B2B-markkinoinnin parhaat kanavat

Ota B2B-mark­ki­noin­nis­sa avuk­se­si inbound-mark­ki­noin­nin kei­not eli data, CRM-jär­jes­tel­mä ja mark­ki­noin­nin auto­maa­tio eli edis­ty­nyt säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti. Inboun­dia tuet par­hai­ten mak­se­tul­la mark­ki­noin­nil­la eten­kin Lin­ke­dI­nis­sä ja Facebookissa.

Lopuksi

Ota nyt esiin lap­pu, jol­le kir­joi­tut koh­de­ryh­män ja tavoit­teet: löy­sit­kö sopi­via kana­via? Mikä­li et ole aivan var­ma mis­tä mark­ki­noin­ti­ka­na­vas­ta tavoi­tat par­hai­ten koh­de­ryh­mä­si kan­nat­taa kään­tyä Kublan puo­leen, ettei mai­no­seu­rot valu huk­kaan. Ker­rom­me mie­lel­läm­me lisää mark­ki­noin­ti­ka­na­vis­ta ja kes­kus­tel­laan lisää sii­tä, mil­lai­set kana­vat sopi­vat juu­ri tei­dän yri­tyk­sen­ne tarpeisiin!

Ota yhteyt­tä!

Four heavy duty rollers
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

 • GDPR koskee myös B2B-markkinointia
 • Digi­mark­ki­noin­ti - mitä se on?
 • Digi­mark­ki­noi­noin­ti, mitä kaik­kea se pitää­kään sisäl­lään tai miten se mää­ri­tel­lään. Ehkä sitä on hel­poin lähes­tyä… Jat­ka lukemista
 • Omnichannel
 • Jah­taat­ko kor­keam­paa kes­kios­tos­ta? Omnic­han­nel on ratkaisu!
 • Osta­mi­nen on eri­lais­ta kuin ennen. Yksi kana­va ei enää rii­tä, eikä mark­ki­noin­tia voi teh­dä samal­la… Jat­ka lukemista
 • Kilpailija-analyysi
 • Kil­pai­li­ja-ana­lyy­si ja sen mer­ki­tys digimarkkinoinnissa
 • Kil­pai­li­ja-ana­lyy­si (toi­sel­ta nimel­tään “kil­pai­li­ja­tut­ki­mus”) on tär­keä työ­ka­lu digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa ja sen avul­la saat avai­met kil­pai­li­joi­de­si… Jat­ka lukemista

  Tutustu myös palveluihimme! 

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Tuloksellista tekemistä

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

  B2B-yrityksen digimarkkinointi

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi