Markkinointikanavat - miten valitset ne oikeat? 

Mark­ki­noin­tia pk yri­tyk­sel­le \ Mark­ki­noin­ti yri­tyk­sen toi­min­nas­sa \ Mark­ki­noin­ti­ka­na­vat – miten valit­set ne oikeat?

Onko taas aika päät­tää, mihin mark­ki­noin­ti­ka­na­viin mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti jae­taan? Tai olet­ko alka­nut epäi­le­mään, että edel­li­set mark­ki­noin­ti­ka­na­vat eivät ehkä ole­kaan nii­tä par­hai­ta? Mark­ki­noin­ti­ka­na­via pomp­sah­te­lee koko ajan lisää, mis­tä tie­tää pitää­kö olla Tik­To­kis­sa tai Snapc­ha­tis­sa vai riit­tää­kö mei­dän fir­mal­le ihan vaan print­ti? Koko­sim­me muu­ta­mia aja­tuk­sia, joi­den kaut­ta pk-yri­tyk­sen on hel­pom­pi poh­tia omia markkinointikanaviaan!

Markkinointikanavat 2020-luvulla

Mark­ki­noin­ti­ka­na­vat voi­daan jakaa digi­taa­li­siin ja ei-digi­taa­li­siin eli ns. perin­tei­siin kana­viin. Digi­taa­lis­ten kana­vien jouk­ko kas­vaa ala­ti, mut­ta suu­rim­pia ja suo­si­tuim­pia digi­taa­li­sia mark­ki­noin­ti­ka­na­via ovat Googlen haku­ko­ne (eli Adword­si­na ennen tun­net­tu Google Ads), display-mai­non­ta (jos­ta aiem­min puhut­tiin usein ban­ne­rei­na), sosi­aa­li­sen median mak­set­tu mark­ki­noin­ti sekä esi­mer­kik­si eri­lai­set affi­lia­te-mark­ki­noin­nin muo­dot, kuten blog­gaa­jayh­teis­työt. Digi­taa­li­siin mark­ki­noin­ti­ka­na­viin las­ke­taan myös haku­ko­ne­op­ti­moin­ti, säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti, ei-mak­set­tu sosi­aa­li­sen median mark­ki­noin­ti ja tie­ten­kin nettisivut.

Perin­tei­set mark­ki­noin­ti­ka­na­vat ovat esi­mer­kik­si tele­vi­sio, radio, ulko­mai­non­ta ja esi­mer­kik­si elo­ku­va­mai­non­ta sekä eri­lai­set sponsoroinnit.

Mitkä markkinointikanavat sopivat meidän yrityksellemme?

Tähän kysy­myk­seen ei voi vas­ta­ta ilman vas­ta­ky­sy­mys­tä: ket­kä ovat koh­dey­lei­söän­ne? Eri­lai­set ylei­söt käyt­tä­vät nimit­täin mark­ki­noin­ti­ka­na­via eri tavoin. Myös mark­ki­noi­ta­val­la tuot­teel­la tai pal­ve­lul­la on väliä, kun vali­taan mark­ki­noin­ti­ka­na­via. Päi­vit­täis­ta­va­ra­kaup­pa mai­nos­taa vii­kon ruo­ka­tar­jouk­sia use­aan ottee­seen tv:ssä illan kulues­sa, kos­ka koh­de­ryh­mä eli per­heen ruo­ka­vas­taa­vat ovat sil­loin ruu­dun ääres­sä. TV-mai­non­ta ei taas vält­tä­mät­tä ole oikea mark­ki­noin­ti­ka­na­va vaik­ka­pa ras­kas­me­tal­li­teol­li­suu­den yri­tyk­sel­le, joka yrit­tää tavoit­taa vain tie­tyn teol­li­suu­den alan toi­mi­joi­ta. TV-mai­non­nas­sa meni­si euro­ja huk­kaan ja huo­lel­la, parem­pi valin­ta on esi­mer­kik­si digi­taa­li­set kana­vat, jois­sa vies­ti pys­ty­tään koh­den­ta­maan parem­min juu­ri oikeil­le ihmi­sil­le. Huo­nos­ti valit­tu mai­nos­ka­na­va voi siis tul­la todel­la kalliiksi.

Lai­te­taan­ko yri­tyk­se­si mark­ki­noin­ti kun­toon? Kublan asian­tun­ti­jat aut­ta­vat mie­lel­lään, usei­den vuo­sien kokemuksella!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Näin valitset markkinointikanavat yrityksellesi

Teh­dään nopea har­joi­te, joka aut­taa sinua miet­ti­mään, mit­kä mark­ki­noin­ti­ka­na­vat voi­si­vat sopia yri­tyk­sel­le­si. Kir­joi­ta pape­ril­le yrityksesi 

 • koh­de­ryh­mä
 • mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti
 • mark­ki­noin­nin tavoit­teet (näi­den tulee tie­ten­kin tukea koko lii­ke­toi­min­nan tavoitteita)

Ker­ra­taan sit­ten nopeas­ti eri kana­vien hyviä ja huo­no­ja puo­lia ja voit miet­tiä näi­den kaut­ta, mit­kä mark­ki­noin­ti­ka­na­vat sopi­vat yrityksellesi.

Kun et halua maksaa turhasta: kohdenna viestisi tarkasti digitaalisissa kanavissa

Mei­dän laa­jan koke­muk­sen mukaan juu­ri­kin digi­taa­li­set kana­vat mah­dol­lis­ta­vat par­haat koh­den­nus­ta­vat. Voit koh­den­taa vies­tiä­si esi­mer­kik­si sivus­tol­la­si käy­neil­le ihmi­sil­le tai raken­taa ylei­sön esi­mer­kik­si 24-30 -vuo­tiais­ta mie­his­tä, jot­ka pitä­vät neu­lo­mi­ses­ta. Sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa ylei­sö­jen raken­ta­mi­nen on kai­kis­ta vai­vat­to­min­ta. Näin koh­den­nat mark­ki­noin­ti­bud­jet­ti­si vain ja ainoas­taan poten­ti­aa­li­sek­si koet­tuun koh­de­ryh­mään, etkä mak­sa tur­his­ta kon­tak­teis­ta. Juu­ri tämän mai­non­nan tark­kuu­den ansios­ta Kubla on eri­kois­tu­nut digi­taa­li­siin kana­viin, näin pys­tym­me tuot­ta­maan asiak­kail­lem­me paras­ta lisäarvoa. 

Jos tuotteesi sopii oikeasti kaikille ja tavoittelet isoja myyntivolyymeja, valitse laaja tavoittavuus

Perin­tei­set kana­vat tavoit­ta­vat yhä hyvin ihmi­siä, TV:n pri­me time eli paras kat­se­luai­ka alkuil­las­ta on yksi par­hais­ta kei­nois­ta tavoit­taa vaik­ka­pa koko Suo­mi. Muis­ta, että mai­nok­se­si ker­tae­si­tys ei vie­lä rii­tä, vaan tar­vi­taan myös mark­ki­noin­nin tois­toa. Sik­si laa­jaan tavoit­ta­vuu­teen tar­vi­taan myös mui­ta kana­via. Toi­sin kuin jos­kus, Hesa­rin etusi­vu ei tänä päi­vä­nä enää tavoi­ta niin monia sil­mä­pa­re­ja, mut­ta toi­mii kyl­lä teho­kei­no­na osa­na muu­ta kam­pan­jaa. Sama kos­kee kaik­kea print­ti­mai­non­taa. Ylei­sin­tä onkin yhdis­tää perin­tei­nen ja digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti mah­dol­li­sim­man suu­ren koh­de­ryh­män saavuttamiseksi.

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kun budjetti on pieni, valitse edulliset kanavat

Edul­li­sim­pia mak­set­tu­ja kana­via ovat ehdot­to­mas­ti digi­taa­li­set kana­vat, ete­ne­kin sosi­aa­li­nen media. Tämä joh­tuu kah­des­ta syys­tä: tark­ka koh­den­ta­mi­nen juu­ri oikeal­le koh­de­ryh­mäl­le ei syn­ny­tä hävik­kiä ja osta­mi­sen tapa on tehok­kaam­pi kuin perin­tei­sis­sä kana­vis­sa: mak­sat vain kli­keis­tä tai vaik­ka­pa vain ostoon pää­ty­neis­tä klikeistä.

Edul­lis­ta on myös säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti, orgaa­ni­nen eli ei-mak­set­tu some ja haku­ko­ne­op­ti­moin­ti. Näis­sä kana­vis­sa ei käy­te­tä media­bud­jet­tia lai­sin­kaan, mut­ta työ­tä ja ohjel­mis­to­ku­lu­ja syn­tyy. Nämä niin sano­tut orgaa­ni­set mark­ki­noin­nin kana­vat kas­vat­ta­vat suo­sio­taan koko ajan.

B2B-markkinoinnin parhaat kanavat

Ota B2B-mark­ki­noin­nis­sa avuk­se­si inbound-mark­ki­noin­nin kei­not eli data, CRM-jär­jes­tel­mä ja mark­ki­noin­nin auto­maa­tio eli edis­ty­nyt säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti. Inboun­dia tuet par­hai­ten mak­se­tul­la mark­ki­noin­nil­la eten­kin Lin­ke­dI­nis­sä ja Facebookissa.

Lopuksi

Ota nyt esiin lap­pu, jol­le kir­joi­tut koh­de­ryh­män ja tavoit­teet: löy­sit­kö sopi­via kana­via? Mikä­li et ole aivan var­ma mis­tä mark­ki­noin­ti­ka­na­vas­ta tavoi­tat par­hai­ten koh­de­ryh­mä­si kan­nat­taa kään­tyä Kublan puo­leen, ettei mai­no­seu­rot valu huk­kaan. Ker­rom­me mie­lel­läm­me lisää mark­ki­noin­ti­ka­na­vis­ta ja kes­kus­tel­laan lisää sii­tä, mil­lai­set kana­vat sopi­vat juu­ri tei­dän yri­tyk­sen­ne tarpeisiin!

Ota yhteyt­tä!

Four heavy duty rollers
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

 • GDPR koskee myös B2B-markkinointia
 • Digi­mark­ki­noin­ti - mitä se on?
 • Digi­mark­ki­noi­noin­ti, mitä kaik­kea se pitää­kään sisäl­lään tai miten se mää­ri­tel­lään. Ehkä sitä on hel­poin lähes­tyä… Jat­ka lukemista
 • Omnichannel
 • Jah­taat­ko kor­keam­paa kes­kios­tos­ta? Omnic­han­nel on ratkaisu!
 • Osta­mi­nen on eri­lais­ta kuin ennen. Yksi kana­va ei enää rii­tä, eikä mark­ki­noin­tia voi teh­dä samal­la… Jat­ka lukemista
 • Kilpailija-analyysi
 • Kil­pai­li­ja-ana­lyy­si ja sen mer­ki­tys digimarkkinoinnissa
 • Kil­pai­li­ja-ana­lyy­si (toi­sel­ta nimel­tään “kil­pai­li­ja­tut­ki­mus”) on tär­keä työ­ka­lu digi­taa­li­ses­sa mark­ki­noin­nis­sa ja sen avul­la saat avai­met kil­pai­li­joi­de­si… Jat­ka lukemista

  Tutustu myös palveluihimme! 

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Tuloksellista tekemistä

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

  Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

  040 657 5516
  asiakaspalvelu@kubla.fi

  Kubla Oy
  Ilmalankatu 2 A
  (MTV:n päärakennus)
  00240 Helsinki

  Kubla Marketing Inc.
  31 NE 17th St
  Miami Florida 33132

  Kaikki yhteystiedot >

  Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

  Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

  © Markkinointitoimisto Kubla Oy