Hakukoneoptimointi eli SEO 

Pal­ve­lut \ Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti eli seo
Mitä etsiä uudessa digimarkkinoinnin kumppanissa?

Mistä on kyse? 

Kon­kreet­tis­ta apua ilmai­sen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den paran­ta­mi­seen Kublan SEO-works­­ho­­pin avulla.

Hakukoneoptimointi eli seo 

Miksi valita kumppaniksi Kubla? 

Ilmaista hakukonenäkyvyyttä 

Saat kon­kreet­ti­set ohjeet ja toi­men­pi­de-ehdo­tuk­set sii­tä, miten sivus­ton ilmais­ta haku­ko­ne­nä­ky­vyyt­tä voi­daan paran­taa nyt ja jatkossa.

Helposti ymmärrettävät opit 

Osal­lis­tut asia­kas­läh­töi­seen ja kus­tan­nus­te­hok­kaa­seen works­ho­piin, jos­sa seo-asiat käy­dään yhdes­sä läpi. Lisäk­si autam­me vie­lä works­ho­pin jälkeenkin.

Tarkka tilannekuva ja suunnitelma 

Sel­keä ymmär­rys, mil­lai­nen sivus­to­si haku­ko­ne­nä­ky­vyys täl­lä het­kel­lä on ja miten se kehit­tyy suo­si­tus­tem­me myötä.

Rakettistartti hakukoneoptimointiin 

Haku­ko­neop­ti­moin­ti­työ on help­po saa­da käyn­tiin works­ho­pin avulla.

Autam­me sinua sivus­to­si ilmai­sen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den paran­ta­mi­ses­sa sel­kein kei­noin. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja varaa workshop!

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Löytyykö sivustosi Googlen ensimmäiseltä sivulta? 

Jos ei vielä löydy, ota yhteyttä Kublaan! 

Olem­me aut­ta­neet luke­mat­to­mia yri­tyk­sis­sä saa­vut­ta­maan digi­mark­ki­noin­ti­ta­voit­teen­sa. Mikä­li haluat kes­kus­tel­la lisää pal­ve­lus­ta, jätä nume­ro­si niin soit­te­lem­me sulle!

Näin palvelemme 

Yhteinen workshop

SEO-pro­jek­tim­me alkaa yhtei­ses­tä puo­len päi­vän mit­tai­ses­ta works­ho­pis­ta, joka on juu­ri sinun tar­pei­sii­si rää­tä­löi­ty. Käym­me sivus­ton läpi sisäl­löl­li­sis­tä ja tek­ni­sis­tä läh­tö­koh­dis­ta ja saat hyvän kat­sauk­sen sii­tä, mil­lai­nen näky­vyy­te­si haku­ko­neis­sa täl­lä het­kel­lä on. Teem­me täs­sä yhtey­des­sä kevyen avain­sa­na­tut­ki­muk­sen ja kilpailija-analyysin.

Tämän jäl­keen saat sel­keän ohjeis­tuk­sen ja to do -lis­tan, mitä sivus­tol­la pitäi­si muut­taa, jot­ta sen haku­ko­ne­nä­ky­vyys para­ni­si. Tämän poh­jal­ta sivus­to­si yllä­pi­tä­jä voi teh­dä muu­tok­set sivus­tol­le. Tar­vit­taes­sa etsim­me kump­pa­nin toteut­ta­maan muu­tok­set sivul­le, eli et mis­sään tapauk­ses­sa jää yksin toteu­tuk­sen suh­teen. Ohjeet ovat niin kon­kreet­ti­set, että ne on help­po vie­dä käytäntöön.

Tulosten seuranta

Seu­raam­me haku­ko­ne­si­joi­tus­ten kehit­ty­mis­tä suo­sit­te­le­miem­me muu­tos­ten teke­mi­sen jäl­keen ja rapor­toim­me niis­tä sinul­le. Halu­tes­sa­si teem­me perus­teel­li­sem­man avain­sa­na­tut­ki­muk­sen, jota voi­daan hyö­dyn­tää sisäl­lön­tuo­tan­nos­sa sekä hakusanamainonnassa.

Yri­tyk­sem­me koti­si­vu­jen kävi­jä­mää­rä nousi muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa yli 80 %.”
Hen­ri Hiek­ka­mies, Limusiinit.com
Pää­sim­me nopeas­ti vauh­tiin haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa ilman pit­kiä sitou­muk­sia ja mal­til­li­sel­la kus­tan­nuk­sel­la. Pal­ve­lua oli help­poa tes­ta­ta ja tämän jäl­keen jat­koim­me­kin yhteistyötä.” 
Taa­vi Kuo­ri­kos­ki, Pri­va­te Padel Oy

Lue aiheeseen liittyviä blogiartikkeleita 

 • SEO
 • SEO - Mitä se tarkoittaa?
 • SEO (Search Engi­ne Opti­miza­tion) tar­koit­taa haku­ko­neop­ti­moin­tia ja sen avul­la han­kin­taan lisää verk­ko­si­vu­kä­vi­jöi­tä haku­ko­neis­ta. Kat­so haku­ko­neop­ti­moin­nin… Jat­ka lukemista
 • Hakukoneoptimointi digitaalisessa markkinoinnissa tuo helposti enemmän ilmaista liikennettä nettisivuillesi.
 • Lii­ken­net­tä nettisivuille
 • Ana­lyyt­ti­sen näkö­kul­man otta­mi­nen digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin työ­ka­lui­hin ja nii­den hyö­dyn­tä­mi­seen voi hel­pos­ti gene­roi­da huo­mat­ta­vas­ti enem­män ilmais­ta… Jat­ka lukemista
 • hakukoneoptimoint hinta
 • Haku­ko­neop­ti­moin­nin hinta
 • Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti hin­ta mää­räy­tyy pal­jol­ti opti­moin­tiin käy­te­tys­tä ajas­ta ja ammat­ti­tai­dos­ta joka opti­moin­tia teke­väl­lä tahol­la löy­tyy. Par­haat… Jat­ka lukemista

  Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa

  "Jos joku kysyy multa Kublasta niin mä voin kyllä ihan lämpimästi suositella."

  - Camilla Aho, Camilla Aho Oy

  "Kyllä voin suositella Kublaa. Ne puhuu maanläheisesti ja on oikeasti asiakkaan apuna."

  - Marko Lindqvist, Perkko Oy

  "Me ollaan saatu paljon uusia liidejä ja rekryjä ja näkyvyyttä relevanteissa kohderyhmissä. Kannattaa ehdottomasti lähteä kokeilemaan Kublaa."

  - Mikko Laakkonen, Cloud2

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Täysi tyytyväisyystakuu

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

  Digimarkkinointi yhteistyön aloitus

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

  029 3700 290
  asiakaspalvelu@kubla.fi

  Kubla Oy
  Ilmalankatu 2 A
  (MTV:n päärakennus)
  00240 Helsinki

  Kubla Marketing Inc.
  31 NE 17th St
  Miami Florida 33132

  Kaikki yhteystiedot >

  Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

  Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

  © Markkinointitoimisto Kubla Oy