Hakukoneoptimointi eli SEO 

Pal­ve­lut \ Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti eli seo
Google Display Networkin sanasto tietoosi!

Mistä on kyse? 

Kuu­kausit­tai­nen haku­ko­ne­op­ti­moin­ti ilmai­sen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den paran­ta­mi­seen Kublan SEO-pal­­ve­­lun avulla.

Hakukoneoptimointi eli seo 

Miksi valita kumppaniksi Kubla? 

Ilmaista hakukonenäkyvyyttä 

Toteu­tam­me kuu­kausit­tain kon­kreet­ti­sia toi­mia sivus­ton haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den parantamiseksi.

Helposti ymmärrettävät opit 

Ymmär­räm­me, että aina et ehdi mukaan haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa. Mei­dän avul­lam­me voit olla var­ma, että kuu­kausit­tai­set toi­met tule­vat teh­dyk­si ja voit teh­dä pääl­le ekstraa, jos ehdit.

Tarkka tilannekuva ja suunnitelma 

Sel­keä ymmär­rys, mil­lai­nen sivus­to­si haku­ko­ne­nä­ky­vyys täl­lä het­kel­lä on ja miten se kehit­tyy teh­ty­jen toi­men­pi­tei­den myötä.

Rakettistartti hakukoneoptimointiin 

Käyn­nis­täm­me jat­ku­van haku­ko­neop­ti­moin­nin ensin works­ho­pil­la, jos­sa käym­me läpi opti­moi­ta­vat hakusa­nat ja toi­men­pi­teet. Tämän jäl­keen jat­kam­me kuu­kausit­tai­sel­la teke­mi­sel­lä ja tulos­ten raportoinnilla.

Autam­me sinua sivus­to­si ilmai­sen haku­ko­ne­nä­ky­vyy­den paran­ta­mi­ses­sa sel­kein kei­noin. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja varaa startti-workshop!

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Löytyykö sivustosi Googlen ensimmäiseltä sivulta? 

Jos ei vielä löydy, ota yhteyttä Kublaan! 

Olem­me aut­ta­neet luke­mat­to­mia yri­tyk­sis­sä saa­vut­ta­maan digi­mark­ki­noin­ti­ta­voit­teen­sa. Mikä­li haluat kes­kus­tel­la lisää pal­ve­lus­ta, jätä nume­ro­si niin soit­te­lem­me sulle!

Näin palvelemme 

Jatkuva hakukoneoptimointi

Sään­nöl­li­nen haku­ko­ne­op­ti­moin­ti kuu­kausit­tain on erin­omai­nen tapa var­mis­taa, että verk­ko­si­vus­to­si löy­tyy Googles­ta entis­tä parem­min. Sys­te­maat­ti­nen opti­moin­ti­työ aut­taa jat­ku­vas­ti kehit­tä­mään sisäl­tö­jä ja samal­la tark­kai­lem­me sivus­to­si kun­toa: havait­sem­me välit­tö­mäs­ti, jos sivus­to­si näky­vyys on vähentynyt.

Yhteinen workshop

SEO-pro­jek­tim­me alkaa yhtei­ses­tä puo­len päi­vän mit­tai­ses­ta works­ho­pis­ta, joka on juu­ri sinun tar­pei­sii­si rää­tä­löi­ty. Käym­me sivus­ton läpi sisäl­löl­li­sis­tä ja tek­ni­sis­tä läh­tö­koh­dis­ta ja saat hyvän kat­sauk­sen sii­tä, mil­lai­nen näky­vyy­te­si haku­ko­neis­sa täl­lä het­kel­lä on. Teem­me täs­sä yhtey­des­sä kevyen avain­sa­na­tut­ki­muk­sen ja kilpailija-analyysin.

Tämän jäl­keen saat sel­keän ohjeis­tuk­sen ja to do -lis­tan, mitä sivus­tol­la pitäi­si muut­taa, jot­ta sen haku­ko­ne­nä­ky­vyys para­ni­si. Tämän poh­jal­ta sivus­to­si yllä­pi­tä­jä voi teh­dä muu­tok­set sivus­tol­le. Tar­vit­taes­sa etsim­me kump­pa­nin toteut­ta­maan muu­tok­set sivul­le, eli et mis­sään tapauk­ses­sa jää yksin toteu­tuk­sen suh­teen. Ohjeet ovat niin kon­kreet­ti­set, että ne on help­po vie­dä käytäntöön.

Tulosten seuranta

Seu­raam­me haku­ko­ne­si­joi­tus­ten kehit­ty­mis­tä suo­sit­te­le­miem­me muu­tos­ten teke­mi­sen jäl­keen ja rapor­toim­me niis­tä sinul­le. Halu­tes­sa­si teem­me perus­teel­li­sem­man avain­sa­na­tut­ki­muk­sen, jota voi­daan hyö­dyn­tää sisäl­lön­tuo­tan­nos­sa sekä hakusanamainonnassa.

Yri­tyk­sem­me koti­si­vu­jen kävi­jä­mää­rä nousi muu­ta­mas­sa kuu­kau­des­sa yli 80 %.”
Hen­ri Hiek­ka­mies, Limusiinit.com
Pää­sim­me nopeas­ti vauh­tiin haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa ilman pit­kiä sitou­muk­sia ja mal­til­li­sel­la kus­tan­nuk­sel­la. Pal­ve­lua oli help­poa tes­ta­ta ja tämän jäl­keen jat­koim­me­kin yhteistyötä.” 
Taa­vi Kuo­ri­kos­ki, Pri­va­te Padel Oy

Lue aiheeseen liittyviä blogiartikkeleita 

 • SEO
 • SEO - Mitä se tarkoittaa?
 • SEO (Search Engi­ne Opti­miza­tion) tar­koit­taa haku­ko­neop­ti­moin­tia ja sen avul­la han­kin­taan lisää verk­ko­si­vu­kä­vi­jöi­tä haku­ko­neis­ta. Kat­so haku­ko­neop­ti­moin­nin… Jat­ka lukemista
 • Hakukoneoptimointi digitaalisessa markkinoinnissa tuo helposti enemmän ilmaista liikennettä nettisivuillesi.
 • Lii­ken­net­tä nettisivuille
 • Ana­lyyt­ti­sen näkö­kul­man otta­mi­nen digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin työ­ka­lui­hin ja nii­den hyö­dyn­tä­mi­seen voi hel­pos­ti gene­roi­da huo­mat­ta­vas­ti enem­män ilmais­ta… Jat­ka lukemista
 • hakukoneoptimoint hinta
 • Haku­ko­neop­ti­moin­nin hinta
 • Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti hin­ta mää­räy­tyy pal­jol­ti opti­moin­tiin käy­te­tys­tä ajas­ta ja ammat­ti­tai­dos­ta joka opti­moin­tia teke­väl­lä tahol­la löy­tyy. Par­haat… Jat­ka lukemista

  Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa

  "Jos joku kysyy multa Kublasta niin mä voin kyllä ihan lämpimästi suositella."

  - Camilla Aho, Camilla Aho Oy

  "Kyllä voin suositella Kublaa. Ne puhuu maanläheisesti ja on oikeasti asiakkaan apuna."

  - Marko Lindqvist, Perkko Oy

  "Me ollaan saatu paljon uusia liidejä ja rekryjä ja näkyvyyttä relevanteissa kohderyhmissä. Kannattaa ehdottomasti lähteä kokeilemaan Kublaa."

  - Mikko Laakkonen, Cloud2

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Tuloksellista tekemistä

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

  Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

  040 657 5516
  asiakaspalvelu@kubla.fi

  Kubla Oy
  Valimotie 13 A
  00380 Helsinki

  Kubla Marketing Inc.
  31 NE 17th St
  Miami Florida 33132

  Kaikki yhteystiedot >

  Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

  Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

  © Markkinointitoimisto Kubla Oy