Hakukoneoptimointi auttaa ohittamaan kilpailijasi Googlessa

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti (SEO, search engi­ne opti­miza­tion) tar­koit­taa yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen näky­vyy­den paran­ta­mis­ta Googlen haku­tu­lok­sis­sa. Hyvin opti­moi­dut koti­si­vut hou­kut­te­le­vat siis lisää yhtey­den­ot­to­ja koti­si­vu­je­si kaut­ta, jol­loin on mah­dol­lis­ta saa­da orgaa­nis­ta kas­vua Googlen avul­la. Mut­ta kan­nat­taa­ko se? Miten haku­ko­ne­op­ti­moin­ti toimii?

Hakukoneoptimointi ja tärkeimmät osa-alueet

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on tär­ke­ää jokai­sel­le yri­tyk­sel­le. Teh­des­sä­si haku­ko­neop­ti­moin­tia on hyvä muis­taa kol­me tär­kein­tä seikkaa:

 • Muis­ta käyt­tää valit­se­mia­si ”avain­sa­no­ja” tar­peek­si usein
 • Lisää yri­tyk­se­si sivuil­le tar­peek­si sisäl­töä (teks­tiä, kuvia, videoita)
 • Plus­sa­na on hank­kia link­ke­jä yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le muil­ta sivus­toil­ta, mut­ta tämä ei ole välttämätöntä

Hakukoneoptimointi ja avainsanat

Ylei­sin haas­te on sel­vit­tää tär­keim­mät hakusa­nat, eli avain­sa­nat. Sanat joi­ta sisäl­löis­sä tuli­si käyttää.

Asiak­kaa­si etsii useil­la sanoil­la yri­tyk­se­si tar­joa­mia pal­ve­lui­ta Googles­ta. On siis tär­ke­ää käyt­tää mui­ta­kin sano­ja, kuin vain kysei­sen tuotteen/palvelun nimeä. Nämä sanat on mah­dol­lis­ta käyt­tää Googlen omil­la työ­ka­luil­la (keywordplan­ner), sekä esi­mer­kik­si Keyword­too­lia käyttämällä.

Useis­sa tapauk­sis­sa poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si käyt­tä­vät hakui­na esi­mer­kik­si kysy­myk­siä liit­tyen pal­ve­luusi, kuten “miten nos­te­taan näky­vyyt­tä Googles­sa”. Suu­rin osa ei siis etsi vain hakusa­nal­la “haku­ko­ne­op­ti­moin­ti”. Nykyi­sin käy­tös­sä on myös yhä useam­min Google tark­ka haku

Tär­keim­mät hakusa­nat sel­vi­ää avain­sa­na­tut­ki­muk­sel­la, jon­ka avul­la yri­tyk­se­si saa sel­vil­le mil­lä sanoil­la asiak­kaan­ne etsi­vät juu­ri tei­dän tar­joa­mia tuotteita/palveluita. Näin voit­te teh­dä haku­ko­neop­ti­moin­tia käyt­tä­mäl­lä tar­kas­ti valit­tu­ja sano­ja sisäl­löis­sän­ne ja saa­vu­tat­te parem­mat sijoi­tuk­set Googles­sa. Samal­la ohjaat­te lisää asiak­kai­ta veloi­tuk­set­ta kotisivuillenne.

Ota yhteyt­tä!

Onko hakukoneoptimointi jo kunnossa yrityksesi sivuilla?

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti voi­daan jat­ku­vas­ti pitää mie­les­sä sivus­toa kehi­tet­täes­sä, mut­ta Googlea opti­moi­taes­sa on tär­kein­tä var­mis­taa yri­tyk­se­si sivus­ton perus­o­mi­nai­suuk­sien ole­van kunnossa.

Voit tar­kis­taa yri­tyk­se­si google-näky­vyy­den hake­mal­la tar­joa­ma­si pal­ve­lun yleis­ni­mik­keil­lä. Älä siis hae suo­raan yri­tyk­se­si nimel­lä, kos­ka asiak­kaa­si käyt­tä­vät pal­ve­lui­den nimiä. Kaik­ki yri­tyk­set löy­ty­vät omal­la “brän­dil­lään” haettuna.

Mikä­li siis teet kat­to­re­mont­te­ja ja toi­mit­te Tam­pe­reel­la, niin voit teh­dä haun ”kat­to­re­mont­ti Tam­pe­re”. Tär­kein­tä on löy­tyä Googlen etusi­vul­ta, kos­ka vain alle 5% asiak­kais­ta menee toi­sel­le hakusi­vul­le. 95% kai­kis­ta käyt­tä­jis­tä valit­see halua­man­sa toi­mi­jan ensim­mäi­sel­tä Googlen hakusi­vul­ta, tai tekee uuden haun ja tar­kis­taa jäl­leen vain etusi­vun tulok­set. Lokaa­leis­sa hauis­sa, kuten esi­mer­kis­säm­me “kat­to­re­mont­ti Tam­pe­re” Google nos­taa pai­kal­li­sia yri­tyk­siä myös kart­ta­nä­ky­mään. Tämän takia on tär­ke­ää, että yri­tyk­sel­lä­si on myös Google My Busi­ness -tili kun­nos­sa ja ajan­ta­sal­la. Kart­ta­nä­ky­män kaut­ta teh­dään nimit­täin usko­ma­ton mää­rä osto­pää­tök­siä. Pidä siis huo­li, että löy­dyt Googlen ensim­mäi­sel­tä hakusivulta!

Ota yhteyt­tä!

Hakukoneoptimointi ja sen hyödyt

Suu­rin hyö­ty on ilmai­sen lii­ken­teen saa­mi­nen yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le. Mikä­li Googlen haku­ko­ne ymmär­tää hyvin mitä pal­ve­lui­ta yri­tyk­se­si tar­jo­aa, niin tulet näky­mään tär­keim­mis­sä hauis­sa suo­raan Googlen etusi­vul­la. Näin poten­ti­aa­li­set asiak­kaat löy­tä­vät sinun koti­si­vusi ja pal­ve­lusi. Samal­la saat jat­ku­vas­ti lii­ken­net­tä vuo­ro­kau­den ympä­ri sivus­tol­le­si ilman mak­sul­lis­ta mai­non­taa .

Tut­ki­muk­sem­me mukaan suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta koti­si­vuis­ta on opti­moi­mat­ta, joten voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la koti­si­vu­jen­ne Google opti­moin­tia (haku­ko­ne­op­ti­moin­ti). Näin voit saa­da nopeas­ti­kin kil­pai­li­joi­ta­si parem­mat sijoi­tuk­set Goo­les­sa ja lisää poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta verkkosivuillesi.

On tär­ke­ää kui­ten­kin muis­taa opti­moin­nin ole­van pit­kä­jän­teis­tä työ­tä, mut­ta uusil­la sisäl­löil­lä voit saa­da jo vii­kois­sa hyviä tulok­sia Googles­sa ja nos­taa koti­si­vu­je­si saa­man lii­ken­teen määrää.

Miten hakukoneoptimointi vaikuttaa Google-mainontaan?

Google-mai­non­nas­sa saat hui­mia hyö­ty­jä, mikä­li sivus­tol­lan­ne on huo­mioi­tu haku­ko­ne­op­ti­moin­ti. Saat suo­raan ”alen­nus­ta” jokai­ses­ta google-mai­nok­ses­ta­si, kos­ka haku­ko­neet suo­si­vat hyvin opti­moi­tu­ja sivustoja.

Saat laa­tu­pis­tei­tä sivus­to­si raken­teen ja sisäl­lön perus­teel­la. Google antaa lopul­ta sivus­tol­le­si arvo­sa­nan astei­kol­la 1-10. Mikä­li sivus­to­si laa­tu­pis­teet ovat täy­si kymp­pi, niin saat täy­det alen­nuk­set Google Ads -mainonnasta.

Sivus­to­si jokai­nen eril­li­nen ”väli­leh­ti” saa omat laa­tu­pis­teen­sä. Voit hel­pos­ti seu­ra­ta sivus­to­si laa­tu­pis­tei­den kehit­ty­mis­tä ja alen­nus­ten lisään­ty­mis­tä. On siis mah­dol­lis­ta saa­vut­taa tilan­ne jos­sa mak­sat mai­nok­sis­ta­si 1000 € ja kil­pai­li­ja­si voi jou­tua mak­sa­maan 4000 €.

Alla esimerkki Googlen käyttämästä laskentakaavasta

Saat alen­nuk­sia yri­tyk­se­si sivus­ton laa­tu­pis­tei­den mukai­ses­ti (1-10).

Yri­tys 1 mak­saa 1000 kävi­jäs­tä 500 euroa.
Yri­tys 5 mak­saa 1000 kävi­jäs­tä 5000 euroa.

Hakukoneoptimointi ja laatupisteiden vaikutus Ads hintoihin

Miten hakukoneoptimointia tehdään?

Opti­moin­tia voi teh­dä jokai­nen yri­tys itse ilman mitään koo­daa­mi­seen tar­vit­ta­via tai­to­ja. Suu­rin mer­ki­tys on sivus­ton sisäl­löl­lä ja oikei­den avain­sa­no­jen käyt­tä­mi­sel­lä. Sinun yri­tyk­se­si on siis tär­ke­ää sel­vit­tää mil­lä sanoil­la teil­le poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaat teke­vät haku­ja täl­lä­kin het­kel­lä Googles­sa. Käyt­tä­mäl­lä näi­tä samo­ja sano­ja yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen sisäl­löis­sä tulet­te nouse­maan tei­dän pal­ve­lui­hin liit­ty­vis­sä hauis­sa hakukoneissa.

Tämän lisäk­si on tär­ke­ää pitää huo­li näi­den tär­keim­pien sano­jen löy­ty­mi­ses­tä sivus­ton raken­tees­ta muun muas­sa ”tit­le” ja ”meta desc­rip­tion” koh­dis­sa sivus­to­si hal­lin­ta­pa­nee­lis­ta. Lisäk­si on pal­jon mui­ta­kin sivus­ton tek­ni­seen toteu­tuk­seen liit­ty­viä teki­jöi­tä, jot­ka vai­kut­ta­vat sivus­to­si haku­ko­neop­ti­moin­tiin, mut­ta tär­keim­pä­nä on kui­ten­kin sisäl­tö ja avain­sa­nat. Näin siis jokai­nen yri­tys voi itse vai­kut­taa oman sivus­ton­sa näky­vyy­teen Googlessa.

Mikä­li haluat tar­kem­pia tie­to­ja sivus­to­si kehit­tä­mi­ses­tä, niin autam­me mie­luus­ti sinun yri­tyk­se­si haku­ko­nei­den ensim­mäi­sel­le sivulle.

Miten kannattaa edetä?

 • Tutus­tu Kublan haku­ko­ne­op­ti­moin­ti opas 2020 artikkeliin
 • Var­mis­ta, että sivus­tol­la­si on käy­tös­sä Google Ana­ly­tics ja Google Con­so­le (aiem­min tun­net­tu nimel­lä Google Web­mas­ter Tools).
 • Sel­vi­tä tär­keim­mät avainsanat/hakusanat (esim. Ilmai­nen Googlen työ­ka­lu ”keyword plan­ner” aut­taa sel­vit­tä­mään asi­aa, tai maa­il­man suo­si­tuin mak­sul­li­nen ohjel­mis­to SEM Rush )
 • Var­mis­ta tär­keim­pien sano­jen löy­ty­vän oikeil­ta väli­leh­dil­tä tar­peek­si mones­ti (suo­si­tus ylei­sim­min 7-15 kertaa)
 • Sivus­tol­le­si oli­si hyvä tul­la uut­ta sisäl­töä vii­koit­tain (Google suo­sii tasais­ta sisällöntuotantoa)
 • Kou­lu­ta hen­ki­lös­töl­le­si haku­ko­neop­ti­moin­nin perusteet
 • Seu­raa tulos­ten kehit­ty­mis­tä vähin­tään muu­ta­man kuu­kau­den välein

5 syytä tehdä hakukoneoptimointia

 • Ilmai­nen tapa päi­hit­tää kil­pai­li­ja­si Googlessa.
 • Osa asiak­kais­ta klik­kaa vain ”orgaa­ni­sia tulok­sia” (vält­tää mainoksia).
 • Voit seu­ra­ta kas­va­vaa lii­ken­ne­vir­taa sivus­tol­le­si kuukausittain.
 • Saat alen­nuk­sia google-mainonnasta.
 • Kil­pai­lu kove­nee jat­ku­vas­ti mut­ta vie­lä ei ole myöhäistä.

Käy tilaa­mas­sa etusi­vuil­tam­me veloi­tuk­se­ton raport­ti, joka ker­too sinul­le välit­tö­mäs­ti sivus­to­si haku­ko­neop­ti­moin­nin tilanteen.

Kysy lisää, jos haluat lisää asiak­kai­ta verkkosivuillesi.

Jat­ka tutus­tu­mis­ta aihee­seen blogeistamme:

Ota yhteyt­tä!
Kubla digimarkkinointi Helsinki
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

Digimarkkinointitoimisto Kubla Helsinki

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

040 657 5516
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Valimotie 13 A
00380 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy