Hakukoneoptimointi auttaa ohittamaan kilpailijasi Googlessa

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti (SEO, search engi­ne opti­miza­tion) tar­koit­taa yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen näky­vyy­den paran­ta­mis­ta Googlen haku­tu­lok­sis­sa. Hyvin opti­moi­dut koti­si­vut hou­kut­te­le­vat siis lisää yhtey­den­ot­to­ja koti­si­vu­je­si kaut­ta, jol­loin on mah­dol­lis­ta saa­da orgaa­nis­ta kas­vua Googlen avul­la. Mut­ta kan­nat­taa­ko se? Miten haku­ko­ne­op­ti­moin­ti toimii?

Hakukoneoptimointi ja tärkeimmät osa-alueet

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti on tär­ke­ää jokai­sel­le yri­tyk­sel­le. Teh­des­sä­si haku­ko­neop­ti­moin­tia on hyvä muis­taa kol­me tär­kein­tä seikkaa:

 • Muis­ta käyt­tää valit­se­mia­si ”avain­sa­no­ja” tar­peek­si usein
 • Lisää yri­tyk­se­si sivuil­le tar­peek­si sisäl­töä (teks­tiä, kuvia, videoita)
 • Plus­sa­na on hank­kia link­ke­jä yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le muil­ta sivus­toil­ta, mut­ta tämä ei ole välttämätöntä

Hakukoneoptimointi ja avainsanat

Ylei­sin haas­te on sel­vit­tää tär­keim­mät hakusa­nat, eli avain­sa­nat. Sanat joi­ta sisäl­löis­sä tuli­si käyttää.

Asiak­kaa­si etsii useil­la sanoil­la yri­tyk­se­si tar­joa­mia pal­ve­lui­ta Googles­ta. On siis tär­ke­ää käyt­tää mui­ta­kin sano­ja, kuin vain kysei­sen tuotteen/palvelun nimeä. Nämä sanat on mah­dol­lis­ta käyt­tää Googlen omil­la työ­ka­luil­la (keywordplan­ner), sekä esi­mer­kik­si Keyword­too­lia käyttämällä.

Useis­sa tapauk­sis­sa poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si käyt­tä­vät hakui­na esi­mer­kik­si kysy­myk­siä liit­tyen pal­ve­luusi, kuten “miten nos­te­taan näky­vyyt­tä Googles­sa”. Suu­rin osa ei siis etsi vain hakusa­nal­la “haku­ko­ne­op­ti­moin­ti”. Nykyi­sin käy­tös­sä on myös yhä useam­min Google tark­ka haku

Tär­keim­mät hakusa­nat sel­vi­ää avain­sa­na­tut­ki­muk­sel­la, jon­ka avul­la yri­tyk­se­si saa sel­vil­le mil­lä sanoil­la asiak­kaan­ne etsi­vät juu­ri tei­dän tar­joa­mia tuotteita/palveluita. Näin voit­te teh­dä haku­ko­neop­ti­moin­tia käyt­tä­mäl­lä tar­kas­ti valit­tu­ja sano­ja sisäl­löis­sän­ne ja saa­vu­tat­te parem­mat sijoi­tuk­set Googles­sa. Samal­la ohjaat­te lisää asiak­kai­ta veloi­tuk­set­ta kotisivuillenne.

Ota yhteyt­tä!

Onko hakukoneoptimointi jo kunnossa yrityksesi sivuilla?

Haku­ko­ne­op­ti­moin­ti voi­daan jat­ku­vas­ti pitää mie­les­sä sivus­toa kehi­tet­täes­sä, mut­ta Googlea opti­moi­taes­sa on tär­kein­tä var­mis­taa yri­tyk­se­si sivus­ton perus­o­mi­nai­suuk­sien ole­van kunnossa.

Voit tar­kis­taa yri­tyk­se­si google-näky­vyy­den hake­mal­la tar­joa­ma­si pal­ve­lun yleis­ni­mik­keil­lä. Älä siis hae suo­raan yri­tyk­se­si nimel­lä, kos­ka asiak­kaa­si käyt­tä­vät pal­ve­lui­den nimiä. Kaik­ki yri­tyk­set löy­ty­vät omal­la “brän­dil­lään” haettuna.

Mikä­li siis teet kat­to­re­mont­te­ja ja toi­mit­te Tam­pe­reel­la, niin voit teh­dä haun ”kat­to­re­mont­ti Tam­pe­re”. Tär­kein­tä on löy­tyä Googlen etusi­vul­ta, kos­ka vain alle 5% asiak­kais­ta menee toi­sel­le hakusi­vul­le. 95% kai­kis­ta käyt­tä­jis­tä valit­see halua­man­sa toi­mi­jan ensim­mäi­sel­tä Googlen hakusi­vul­ta, tai tekee uuden haun ja tar­kis­taa jäl­leen vain etusi­vun tulok­set. Lokaa­leis­sa hauis­sa, kuten esi­mer­kis­säm­me “kat­to­re­mont­ti Tam­pe­re” Google nos­taa pai­kal­li­sia yri­tyk­siä myös kart­ta­nä­ky­mään. Tämän takia on tär­ke­ää, että yri­tyk­sel­lä­si on myös Google My Busi­ness -tili kun­nos­sa ja ajan­ta­sal­la. Kart­ta­nä­ky­män kaut­ta teh­dään nimit­täin usko­ma­ton mää­rä osto­pää­tök­siä. Pidä siis huo­li, että löy­dyt Googlen ensim­mäi­sel­tä hakusivulta!

Ota yhteyt­tä!

Hakukoneoptimointi ja sen hyödyt

Suu­rin hyö­ty on ilmai­sen lii­ken­teen saa­mi­nen yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le. Mikä­li Googlen haku­ko­ne ymmär­tää hyvin mitä pal­ve­lui­ta yri­tyk­se­si tar­jo­aa, niin tulet näky­mään tär­keim­mis­sä hauis­sa suo­raan Googlen etusi­vul­la. Näin poten­ti­aa­li­set asiak­kaat löy­tä­vät sinun koti­si­vusi ja pal­ve­lusi. Samal­la saat jat­ku­vas­ti lii­ken­net­tä vuo­ro­kau­den ympä­ri sivus­tol­le­si ilman mak­sul­lis­ta mai­non­taa .

Tut­ki­muk­sem­me mukaan suu­rin osa suo­ma­lai­sis­ta koti­si­vuis­ta on opti­moi­mat­ta, joten voim­me läm­pi­mäs­ti suo­si­tel­la koti­si­vu­jen­ne Google opti­moin­tia (haku­ko­ne­op­ti­moin­ti). Näin voit saa­da nopeas­ti­kin kil­pai­li­joi­ta­si parem­mat sijoi­tuk­set Goo­les­sa ja lisää poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta verkkosivuillesi.

On tär­ke­ää kui­ten­kin muis­taa opti­moin­nin ole­van pit­kä­jän­teis­tä työ­tä, mut­ta uusil­la sisäl­löil­lä voit saa­da jo vii­kois­sa hyviä tulok­sia Googles­sa ja nos­taa koti­si­vu­je­si saa­man lii­ken­teen määrää.

Miten hakukoneoptimointi vaikuttaa Google-mainontaan?

Google-mai­non­nas­sa saat hui­mia hyö­ty­jä, mikä­li sivus­tol­lan­ne on huo­mioi­tu haku­ko­ne­op­ti­moin­ti. Saat suo­raan ”alen­nus­ta” jokai­ses­ta google-mai­nok­ses­ta­si, kos­ka haku­ko­neet suo­si­vat hyvin opti­moi­tu­ja sivustoja.

Saat laa­tu­pis­tei­tä sivus­to­si raken­teen ja sisäl­lön perus­teel­la. Google antaa lopul­ta sivus­tol­le­si arvo­sa­nan astei­kol­la 1-10. Mikä­li sivus­to­si laa­tu­pis­teet ovat täy­si kymp­pi, niin saat täy­det alen­nuk­set Google Ads -mainonnasta.

Sivus­to­si jokai­nen eril­li­nen ”väli­leh­ti” saa omat laa­tu­pis­teen­sä. Voit hel­pos­ti seu­ra­ta sivus­to­si laa­tu­pis­tei­den kehit­ty­mis­tä ja alen­nus­ten lisään­ty­mis­tä. On siis mah­dol­lis­ta saa­vut­taa tilan­ne jos­sa mak­sat mai­nok­sis­ta­si 1000 € ja kil­pai­li­ja­si voi jou­tua mak­sa­maan 4000 €.

Alla esimerkki Googlen käyttämästä laskentakaavasta

Saat alen­nuk­sia yri­tyk­se­si sivus­ton laa­tu­pis­tei­den mukai­ses­ti (1-10).

Yri­tys 1 mak­saa 1000 kävi­jäs­tä 500 euroa.
Yri­tys 5 mak­saa 1000 kävi­jäs­tä 5000 euroa.

Hakukoneoptimointi ja laatupisteiden vaikutus Ads hintoihin

Miten hakukoneoptimointia tehdään?

Opti­moin­tia voi teh­dä jokai­nen yri­tys itse ilman mitään koo­daa­mi­seen tar­vit­ta­via tai­to­ja. Suu­rin mer­ki­tys on sivus­ton sisäl­löl­lä ja oikei­den avain­sa­no­jen käyt­tä­mi­sel­lä. Sinun yri­tyk­se­si on siis tär­ke­ää sel­vit­tää mil­lä sanoil­la teil­le poten­ti­aa­li­sim­mat asiak­kaat teke­vät haku­ja täl­lä­kin het­kel­lä Googles­sa. Käyt­tä­mäl­lä näi­tä samo­ja sano­ja yri­tyk­se­si koti­si­vu­jen sisäl­löis­sä tulet­te nouse­maan tei­dän pal­ve­lui­hin liit­ty­vis­sä hauis­sa hakukoneissa.

Tämän lisäk­si on tär­ke­ää pitää huo­li näi­den tär­keim­pien sano­jen löy­ty­mi­ses­tä sivus­ton raken­tees­ta muun muas­sa ”tit­le” ja ”meta desc­rip­tion” koh­dis­sa sivus­to­si hal­lin­ta­pa­nee­lis­ta. Lisäk­si on pal­jon mui­ta­kin sivus­ton tek­ni­seen toteu­tuk­seen liit­ty­viä teki­jöi­tä, jot­ka vai­kut­ta­vat sivus­to­si haku­ko­neop­ti­moin­tiin, mut­ta tär­keim­pä­nä on kui­ten­kin sisäl­tö ja avain­sa­nat. Näin siis jokai­nen yri­tys voi itse vai­kut­taa oman sivus­ton­sa näky­vyy­teen Googlessa.

Mikä­li haluat tar­kem­pia tie­to­ja sivus­to­si kehit­tä­mi­ses­tä, niin autam­me mie­luus­ti sinun yri­tyk­se­si haku­ko­nei­den ensim­mäi­sel­le sivulle.

Miten kannattaa edetä?

 • Tutus­tu Kublan haku­ko­ne­op­ti­moin­ti opas 2020 artikkeliin
 • Var­mis­ta, että sivus­tol­la­si on käy­tös­sä Google Ana­ly­tics ja Google Con­so­le (aiem­min tun­net­tu nimel­lä Google Web­mas­ter Tools).
 • Sel­vi­tä tär­keim­mät avainsanat/hakusanat (esim. Ilmai­nen Googlen työ­ka­lu ”keyword plan­ner” aut­taa sel­vit­tä­mään asi­aa, tai maa­il­man suo­si­tuin mak­sul­li­nen ohjel­mis­to SEM Rush )
 • Var­mis­ta tär­keim­pien sano­jen löy­ty­vän oikeil­ta väli­leh­dil­tä tar­peek­si mones­ti (suo­si­tus ylei­sim­min 7-15 kertaa)
 • Sivus­tol­le­si oli­si hyvä tul­la uut­ta sisäl­töä vii­koit­tain (Google suo­sii tasais­ta sisällöntuotantoa)
 • Kou­lu­ta hen­ki­lös­töl­le­si haku­ko­neop­ti­moin­nin perusteet
 • Seu­raa tulos­ten kehit­ty­mis­tä vähin­tään muu­ta­man kuu­kau­den välein

5 syytä tehdä hakukoneoptimointia

 • Ilmai­nen tapa päi­hit­tää kil­pai­li­ja­si Googlessa.
 • Osa asiak­kais­ta klik­kaa vain ”orgaa­ni­sia tulok­sia” (vält­tää mainoksia).
 • Voit seu­ra­ta kas­va­vaa lii­ken­ne­vir­taa sivus­tol­le­si kuukausittain.
 • Saat alen­nuk­sia google-mainonnasta.
 • Kil­pai­lu kove­nee jat­ku­vas­ti mut­ta vie­lä ei ole myöhäistä.

Käy tilaa­mas­sa etusi­vuil­tam­me veloi­tuk­se­ton raport­ti, joka ker­too sinul­le välit­tö­mäs­ti sivus­to­si haku­ko­neop­ti­moin­nin tilanteen.

Kysy lisää, jos haluat lisää asiak­kai­ta verkkosivuillesi.

Jat­ka tutus­tu­mis­ta aihee­seen blogeistamme:

Ota yhteyt­tä!
hakukoneoptimointi
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi