Orgaaninen kasvu yrityksen Google-hakutuloksissa 

Haku­ko­ne­mark­ki­noin­ti \ Haku­ko­neen orgaa­ni­set kei­not \ Orgaa­ni­nen kas­vu yri­tyk­sen Google-hakutuloksissa

Orgaa­ni­nen kas­vu yri­tyk­sen Google-haku­tu­lok­sis­sa tar­koit­taa lyhyes­ti sitä, että tulet saa­maan lisää yhtey­den­ot­to­ja Googles­ta ilmai­sek­si, kuu­kausit­tain tai jopa päi­vit­täin. Pidem­min seli­tet­ty­nä orgaa­ni­nen kas­vu tar­koit­taa sitä että yri­tyk­se­si tulee ole­maan toi­mia­laa­si liit­ty­vis­sä hauis­sa mah­dol­li­sim­man kor­keal­la Googlen haku­tu­lok­sis­sa. Täs­tä joh­tuen tulet saa­maan lisää kävi­jöi­tä yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le jat­ku­vas­ti. Ja lopul­ta mitä enem­män saat poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta yri­tyk­se­si sivus­tol­le niin sitä enem­män tulet saa­maan yhtey­den­ot­to­ja ja kaup­po­ja ja lopul­ta lii­ke­vaih­toa yri­tyk­sel­le­si. Eli orgaa­ni­nen kas­vu on erit­täin tär­keä tuki yri­tyk­sen digi­taa­li­sel­le markkinoinnille.

Orgaaninen kasvu - mitä se tarkoittaa?

Orgaa­ni­nen kas­vu tar­koit­taa siis yri­tyk­sen koti­si­vun kehit­tä­mis­tä niin että saat­te enem­män uusia poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta Googles­ta. Orgaa­nis­ta kas­vua voi­daan tavoi­tel­la lähin­nä sisäl­lön­tuo­tan­nol­la eli mitä enem­män sisäl­töä yri­tyk­se­si sivus­tol­la on niin sitä enem­män tulet saa­maan lisää asiak­kai­ta Googlen orgaa­nis­ten haku­tu­los­ten perus­teel­la. Eli enem­män sisäl­töä - parem­pi sijoi­tus Googles­sa. Tätä voi­daan myös kut­sua Googlen haku­ko­neop­ti­moin­nik­si, mut­ta kyse on sil­ti orgaa­ni­ses­ta kas­vus­ta vaik­ka nimi­ke onkin eri­lai­nen ja hyvin käy­tet­ty liit­tyen digi­mark­ki­noin­nin yhteen tär­keim­mis­tä tavoista.

Miksi orgaaninen kasvu on hyvä asia yritykselle?

Orgaa­ni­nen kas­vu on hyvä asia yri­tyk­sel­le kos­ka asiak­kai­ta voi­daan haa­lia useil­la eri tavoil­la ja näis­tä 99% on mak­sul­li­sia jol­lain taval­la mut­ta orgaa­ni­nen kas­vu voi­daan saa­vut­taa jopa ilmai­sek­si. Tämä tar­koit­taa sitä että esi­mer­kik­si yri­tyk­se­si laa­ti­mat esit­teet voi­daan esi­mer­kik­si lisä­tä suo­raan teks­ti­nä yri­tyk­se­si verk­ko­si­vuil­le. Tämä on pel­kis­tet­ty esi­merk­ki mut­ta voit siis lisä­tä yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le jo kaik­kea jo ole­mas­sa ole­vaa sisäl­töä ja näin tulet saa­maan lisää orgaa­nis­ta kasvua.

Haluat­ko aloit­taa digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin tai tehos­taa nykyis­tä teke­mis­tä? Autam­me mielellämme!

Lue tarkemmin digitaalisen mainonnan palveluistamme ja ota rohkeasti yhteyttä.

Digimarkkinoinnissa voidaan käyttää asiakkaiden hankintaan esimerkiksi näitä kanavia:

 • Google Ads-mai­non­ta → maksullista
 • Google You­Tu­be-mai­non­ta → maksullista
 • Google Display Network-ban­ne­ri­mai­non­ta → maksullista
 • Google Gmail-mai­non­ta → maksullista
 • Face­book-mai­non­ta → maksullista
 • Ins­ta­gram-mai­non­ta → maksullista
 • Lin­ke­dIn-mai­non­ta → maksullista
 • Twit­ter-mai­non­ta → maksullista

Käy­tän­nös­sä orgaa­ni­nen kas­vu voi­daan koit­taa saa­da tapah­tu­maan myös sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa, mut­ta ainoas­taan Lin­ke­dI­nis­sa voi­daan tavoit­taa täl­lä het­kel­lä pal­jon väkeä orgaa­ni­sel­la sisäl­lön­tuo­tan­nol­la. Mut­ta kuin­ka moni näis­tä tavoi­te­tuis­ta hen­ki­löis­tä kos­kaan ottaa yhteyt­tä? Ylei­ses­ti ani­har­va, mikä­li et ole free­lancer joka myy pal­ve­lui­taan muu­ta­mal­la sadal­la eurol­la ja voi kon­tak­toi­da asiak­kai­taan kol­me päi­vää ja tulok­se­na yksi kaup­pa. Suu­rim­mal­la osal­la ei tähän ole varaa ja suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti käyt­tä­mään aikaa orgaa­ni­sen kas­vun var­mis­ta­mi­seen Googlessa. 

Tämä ei tar­koi­ta sitä ettei­kö aktii­vi­suus myös sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa oli­si hyväk­si - se on jopa vält­tä­mä­tön­tä. Mut­ta asia­kas tulee lopul­ta luul­ta­vas­ti etsi­mään pal­ve­lui­ta­si Googles­ta ja myös siel­tä sinun on löy­dyt­tä­vä mie­luus­ti sekä Google Ads/AdWords-mai­non­nal­la ja lisäk­si myös orgaa­ni­sil­la tulok­sil­la. Tämän jäl­keen tulet var­mas­ti saa­maan asiak­kaan myös osit­tain sosi­aa­li­sen median avulla.

Orgaaninen kasvu vs Googlen maksullinen hakusanamainonta

Orgaa­ni­nen kas­vu ja Googlen mak­sul­li­nen hakusa­na­mai­non­ta ovat kum­mat­kin tär­kei­tä ja toi­si­aan tuke­via vaih­toeh­to­ja. Ero­ja on usei­ta mut­ta ehkä tär­keim­piä ero­ja on esi­mer­kik­si se että orgaa­ni­nen kas­vu vaa­tii vält­tä­mät­tä myös yri­tyk­sen oman hen­ki­lös­tön ajan­käyt­töä kos­ka digi­mark­ki­noin­tiin pereh­ty­neet kump­pa­nit eivät ole tie­toi­sia mitä yri­tyk­se­si sisäl­lä tapah­tuu. Yri­tyk­se­si oman hen­ki­lös­tön aikaa siis tar­vi­taan vält­tä­mät­tä orgaa­ni­sen kas­vun saavuttamiseksi.

Googlen mak­sul­li­nen hakusa­na­mai­non­ta taas voi­daan hel­pos­ti­kin ulkois­taa ja saat nopeas­ti tulok­sia kump­pa­ni­si avul­la. Myös Kublan tii­mi tekee Googlen ser­ti­fioi­tu­na part­ne­ri­na Googlen hakusa­na­mai­non­taa. Voit siis saa­da mak­sul­li­sel­la hakusa­na­mai­non­nal­la tulok­sia jopa muu­ta­mis­sa päi­vis­sä mai­non­nan aloit­ta­mi­ses­ta kun taas orgaa­ni­nen kas­vu vaa­tii kuu­kausia aikaa ja ylei­sim­min sato­ja käy­tet­ty­jä työ­tun­te­ja mikä­li halu­taan mer­kit­tä­viä tulok­sia aikaiseksi.

Miten saan orgaanista kasvua lisää?

Kuten edel­lä on mai­nit­tu niin orgaa­ni­nen kas­vu vaa­tii uut­ta sisäl­töä yri­tyk­se­si koti­si­vuil­le ja samal­la on hyvä var­mis­tua että käy­tät­te var­mas­ti avain­sa­no­ja joi­ta asiak­kaan­ne käyt­tä­vät teh­des­sään haku­ja toi­mia­laan­ne liit­tyen Googles­ta. Tämän voit var­mis­taa avain­sa­na­tut­ki­muk­sel­la. Mikä­li haluat että yri­tyk­se­si orgaa­ni­nen kas­vu kehit­tyy vauh­dil­la ja saat uusia asiak­kai­ta niin ota Kublan asian­tun­te­vaan tii­miin yhteyt­tä ala ole­val­la lomak­keel­la nyt!

Ota yhteyt­tä!
Orgaaninen kasvu Googlessa
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.
 • Lorem ipsum dolor sit amet.

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Tuloksellista tekemistä

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

B2B-yrityksen digimarkkinointi

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

 • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
 • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
 • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
 • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi