Facebook orgaaninen näkyvyys ei tuonut bisnestä 

Some mark­ki­noin­ti \ Some orgaa­ni­set kei­not \ Face­book mark­ki­noin­ti \ Face­book orgaa­ni­nen näky­vyys ei tuo­nut bisnestä

Jokai­sel­la yrit­tä­jäl­lä on tari­na. Toi­sen tari­na alkaa kivik­koi­ses­ta ties­tä, kun taas toi­nen aloit­taa tai­pa­leen­sa tasai­sem­mal­ta maal­ta. Monien yrit­tä­jien tari­nat koh­ta­vat kui­ten­kin vii­meis­tään­kin sii­nä vai­hees­sa, kun Face­book orgaa­ni­nen näky­vyys ei tuo­nut­kaan bis­nes­tä – hel­pos­ti aja­tel­laan, että kym­me­niä, ellei sato­ja tyk­käyk­siä kerän­nyt Face­book-pos­taus kau­niis­ta kuk­ka­sis­ta tekee tai­ko­ja lii­ke­toi­min­nal­le sil­lä perus­teel­la, että tyk­käyk­set kas­vat­ta­vat orgaa­nis­ta eli ilmais­ta näky­vyyt­tä. Tot­ta­han se on: tyk­käyk­set, kom­men­tit ja jaot ovat polt­toai­net­ta orgaa­ni­sen näky­vyy­den kas­vul­le, mut­ta eivät mis­sään nimes­sä takaa kon­ver­toi­tu­mis­ta kaupaksi. 

Pelk­kä Face­book orgaa­ni­nen näky­vyys on kui­ten­kin har­voin ohi­tus­kais­ta menes­tyk­seen, sil­lä tar­kas­ti koh­den­net­tu mak­set­tu mai­non­ta tavoit­taa parem­min osta­vat asiak­kaat. Lop­pu­jen lopuk­si ainoas­taan mak­sa­vil­la asiak­kail­la on bis­nek­sen kan­nal­ta mer­ki­tys­tä, eikä niin­kään Face­boo­kis­sa kuk­kas­ten kuvia ihas­te­le­vil­la ihmi­sil­lä, joil­ta ei yri­tyk­sen toi­min­taan kui­ten­kaan heru latin latia.

Kubla ker­too seu­raa­vak­si esi­mer­kin taval­li­ses­ta yrit­tä­jäs­tä, joka pai­nii aloit­ta­vil­le yrit­tä­jil­le tut­tu­jen kysy­mys­ten äärel­lä: mitä teh­dä, kun Face­book orgaa­ni­nen näky­vyys ei tuo bisnestä?

Tykkäykset tärkeimpänä tavoitteena

Tari­na alkaa tui­ki taval­li­ses­ta Mai­jas­ta, joka on vuo­sia läh­te­nyt töi­hin aina ennen kukon­lau­lua ja palan­nut siel­tä vas­ta illan hämär­täes­sä. Vaik­ka hän on tähän men­nes­sä viet­tä­nyt pari­sen­kym­men­tä vuot­ta toi­mis­to­tuo­liin sulau­tu­nee­na, ovat aja­tuk­set olleet Exce­lin sijaan kor­va­puus­teis­sa, hil­lo­mun­keis­sa ja mar­ja­lei­vok­sis­sa – lei­po­mo on ollut Mai­jan unel­ma, jon­ka hän on vih­doin päät­tä­nyt toteut­taa. Hyvin nopeas­ti pul­lan­tuok­sui­sen lei­po­mon perus­tet­tu­aan vaih­tuu ruusui­nen kuva puo­tiin jonot­ta­vis­ta asiak­kais­ta todel­li­suu­teen, jos­sa lei­po­mon ovi käy ainoas­taan ker­ran päivässä. 

Google kui­ten­kin ker­too Mai­jal­le salai­suu­den, jon­ka avul­la ihmi­siä oli mah­dol­lis­ta tavoit­taa sijoit­ta­mat­ta mai­non­taan euroa­kaan. Face­book orgaa­ni­nen näky­vyys tar­koit­taa täy­sin ilmai­sek­si saa­vu­tet­tu­ja sil­mä­pa­re­ja – se jos jokin kuu­los­taa Mai­jan kor­vaan mah­ta­val­ta! Ren­tout­ta­vat met­sä­len­kit vaih­tu­vat saman tien pape­ri­la­puil­le laa­dit­tui­hin suun­ni­tel­miin, joi­den tavoit­tee­na on kalas­tel­la Face­boo­kis­sa tyk­käyk­siä tuhan­sien edes­tä. Kun Mai­jan lei­po­mon Face­book-sivu täyt­tyy tyk­kää­jis­tä, tulee kaup­paa ovis­ta ja ikku­nois­ta! Vai het­ki­nen… tulee­ko sittenkään?

Mai­ja käyt­tää kai­ken vapaa-aikan­sa sisäl­tö­jen luo­mi­seen. Jos hyvä ystä­vä kysyy kah­vil­le, valit­see tome­ra yrit­tä­jä mie­luum­min illan­vie­ton Face­boo­kin kans­sa. Kun tytär toi­voo pää­se­vän­sä leik­ki­puis­toon, läh­tee Face­book sin­ne mukaan. Yhdes­sä kei­nu­taan tyt­tä­ren sekä luu­rin kans­sa. Tyk­käyk­siä alkaa sate­le­maan, eikä Mai­ja mal­ta odot­taa nousu­kii­toon sin­kou­tu­vaa myyntiä.

Facebook orgaaninen näkyvyys nousuun arvonnalla

Tyk­käys­sa­tees­ta innos­tu­nee­na päät­tää Mai­ja jär­jes­tää myös arvon­nan. Google ker­too, että Face­book orgaa­ni­nen näky­vyys on mah­dol­lis­ta saa­da hui­ke­aan kas­vuun arvon­nal­la – täy­del­lis­tä! Mai­ja arve­lee, että käy­tän­nöl­li­nen pal­kin­to hou­kut­te­lee pai­kal­le sato­ja sil­mä­pa­re­ja, jon­ka vuok­si pal­kin­nok­si vali­koi­tuu S-ryh­män lah­ja­kort­ti. Kaik­ki tar­vit­se­vat maka­ro­nia, jogurt­tia sekä banaa­ne­ja, joten valin­ta on ilmiselvä. 

Aivan kuten Mai­ja ennus­ti, kerää arvon­ta­jul­kai­su hur­jan suo­sion. Tyk­käyk­siä ja kom­ment­te­ja tulee Oulus­ta asti! Mah­ta­vaa, nyt siel­lä­kin tie­de­tään Mai­jan ikio­mas­ta lei­po­mos­ta. Vie­lä kui­ten­kin puut­tu­vat ne todel­li­set, mak­sa­vat asiak­kaat, jot­ka tule­vat sin­nik­kään yrit­tä­jän lei­po­moon läm­pi­män pul­lan tuok­sun peräs­sä. Totuus kui­ten­kin on se, että har­va näis­tä oulu­lai­sis­ta S-ryh­män lah­ja­kor­tin halua­vis­ta taval­li­sis­ta ihmi­sis­tä aikoo kos­kaan istah­taa juu­ri tämän hel­sin­ki­läi­sen puo­din penkkiin. 

Face­book orgaa­ni­nen näky­vyys on hui­puis­saan. Mai­jan Face­book-pos­tauk­siin sate­lee tyk­käyk­siä ja kom­ment­te­ja, jois­ta kui­ten­kaan yksi­kään ei tuo taloon tuot­toa. Hie­not kuvat her­kul­li­sis­ta lei­vok­sis­ta teke­vät vai­ku­tuk­sen, mut­ta suu­rin osa tyk­kää­jis­tä tai­taa kui­ten­kin olla vää­rää koh­de­ryh­mää. Vaik­ka keto­gee­nis­tä ruo­ka­va­lio­ta nou­dat­ta­va ken­kä­kaup­pias ei aio jalal­la­kaan astua Mai­jan hii­la­rei­den täyt­tä­mään pul­la­puo­tiin, saat­taa hän hyvin­kin kom­men­toi­da lei­po­mon Face­book-pos­tauk­seen ihan vaan oman nimen­sä esil­le tuo­mi­sek­si. Tyk­kää­jis­tä puut­tu­vat ne todel­li­set herk­kusuut, jot­ka naut­ti­vat kes­ki­päi­vän tee­ku­pil­li­ses­ta kor­va­puus­tin kera. Siel­tä puut­tu­vat ne koh­de­ryh­mään kuu­lu­vat asiak­kaat, jot­ka ovat val­mii­ta käyt­tä­mään sen muu­ta­man euron iha­naan herkkuhetkeen. 

Eten­kin tyk­kää­jien koos­tues­sa koh­de­ryh­mään kuu­lu­mat­to­mis­ta hen­ki­löis­tä ei niil­le kan­na­ta antaa sen suu­rem­paa pai­noar­voa. Mitä ihmet­tä tekee yrit­tä­jä pel­kil­lä tyk­käyk­sil­lä, mikä­li kaup­paa ei synny?

Facebook orgaaninen näkyvyys ei automaattisesti konvertoidu kaupaksi

Vaik­ka Face­book-pos­tauk­set kerää­vät kun­ni­aa tyk­käyk­sil­lä, ei kaup­paa syn­ny. Mikä­li asia­kas­kun­ta ei kas­va muu­ta­maa vakio­asia­kas­ta parem­mak­si, on Mai­jan lei­po­mo uhan alla men­nä nurin. Totuus kui­ten­kin on se, ettei suu­rin osa Mai­jan Face­book-sivul­la pör­rää­vis­tä ihmi­sis­tä pää­dy mak­sa­vik­si asiak­kaik­si. Toi­sin sanoen Face­book orgaa­ni­nen näky­vyys ei auto­maat­ti­ses­ti kon­ver­toi­du kaupaksi.

Pul­lien vai­vaa­mi­nen on ollut Mai­jal­le aina unel­ma, jos­ta hän ei halun­nut luo­pua. Digi­mark­ki­noin­ti vei mehut, eikä tyk­käyk­set Face­boo­kis­sa kos­kaan kään­tä­neet lei­po­mon lii­ke­toi­min­taa sik­si her­kul­li­sek­si voi­sil­mä­pul­lak­si, jon­ka asiak­kaat oli­si­vat halun­neet ostaa. Vii­mei­se­nä oljen­kor­te­na Mai­ja soit­taa nume­roon 029 3700 290 pyy­tääk­seen vink­ke­jä asian­sa osaa­val­ta ammat­ti­lai­sel­ta – mei­dän puo­leen oli­si kui­ten­kin voi­nut kään­tyä jo aikai­sem­min­kin. Kubla ker­too alla muu­ta­man vin­kin, jot­ka Mai­jan lisäk­si on jokai­sen yrit­tä­jän syy­tä huo­mioi­da somettaessaan. 

Kiin­nos­taa­ko Face­book-mai­non­nan aloit­ta­mi­nen tai haluat­ko saa­da tehot irti nykyi­ses­tä some-tekemisestä?

Lue tarkemmin Facebook-mainonnan palvelustamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Vinkit Maijalle Kubla kertoo, mitä olisi voitu tehdä toisin

Kos­ka Mai­jan tari­na voi­si olla kenen tahan­sa teis­tä tari­na, on Kubla päät­tä­nyt teh­dä sii­tä esi­mer­kin täs­sä blo­gi­kir­joi­tuk­ses­saan ja antaa seu­raa­vak­si kol­me vink­kiä, jois­ta hyö­tyy jos­sain vai­hees­sa takuul­la jokai­nen. Mikä­li digi­mark­ki­noin­ti tun­tuu han­ka­lal­ta, kan­nat­taa mei­hin olla yhteydessä!

1. Kohderyhmän määrittäminen

Koh­de­ryh­män mää­rit­tä­mi­nen on tär­ke­ää jo heti ensias­ke­leil­la. Kun tie­de­tään, kei­tä asiak­kaat ovat, on hel­pom­pi tuot­taa juu­ri hei­tä kiin­nos­ta­vaa sisäl­töä. Tuo­tet­ta tai pal­ve­lua ei kan­na­ta yrit­tää myy­dä kai­kil­le, sil­lä sil­loin mitä toden­nä­köi­sem­min ei onnis­tu myy­mään kenellekään. 

Sii­nä mis­sä Face­book-mai­nok­sen koh­den­ta­mi­nen on monil­le tut­tu jut­tu, ei vält­tä­mät­tä taval­li­sen jul­kai­sun koh­den­nus­mah­dol­li­suut­ta osa­ta hyö­dyn­tää. Jul­kai­su­ja voi koh­dis­taa esi­mer­kik­si iän, suku­puo­len tai sijain­nin mukaan. Tämä ei kui­ten­kaan auto­maat­ti­ses­ti ole kan­nat­ta­vaa, vaan toi­mii eten­kin esi­mer­kik­si sel­kei­den asia­kas­ryh­mien kohdalla. 

2. Palkinnon valitseminen

Kuten Mai­ja arve­li, kerää S-ryh­män lah­ja­kort­ti taa­tus­ti huo­mio­ta. Ylei­ses­ti tun­ne­tut, kaik­kien halua­mat pal­kin­not saa­vat kui­ten­kin innos­tu­maan myös koh­de­ryh­mään kuu­lu­mat­to­mat hen­ki­löt, joi­ta yri­tyk­sen tar­joa­ma tuo­te tai pal­ve­lu ei todel­li­suu­des­sa kiin­nos­ta. Täl­lai­sia pal­kin­to­ja voi­vat olla esi­mer­kik­si suo­ma­lais­ten halua­mat ämpä­rit, iPho­ne tai vaik­ka­pa matkalahjakortti.

Parem­pi rat­kai­su usein on tuo­te tai pal­ve­lu yri­tyk­sen omas­ta vali­koi­mas­ta. Mai­jan tapauk­ses­sa esi­mer­kik­si vapaa­va­lin­tai­nen lei­von­nai­nen tai ilmai­set pul­la­kaf­fet oli­si­vat voi­neet saa­da aikaan kaup­paa myös tule­vai­suu­des­sa. S-ryh­män lah­ja­kor­tin arpo­mi­nen ei saa ketään mais­ta­maan Mai­jan lei­von­nais­ta ja ihas­tu­maan sii­hen niin, että myyn­tiä tuli­si jatkossakin. 

3. Maksetun mainonnan hyödyntäminen

Face­book orgaa­ni­nen näky­vyys voi tuo­da asiak­kaan tai muu­ta­man­kin, mut­ta mones­ti mak­se­tul­la mai­non­nal­la pors­ku­tel­laan ohi. Kun mai­nos on oikeal­le koh­de­ryh­mäl­le koh­den­net­tu, herät­tää mie­len­kiin­non sisäl­löl­lään ja ohjaa poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan esi­mer­kik­si yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­le, kerää se usein parem­pia lii­de­jä eli yri­tyk­sen tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta kiin­nos­tu­nei­ta henkilöitä.

Mak­set­tua mai­non­taa on mah­dol­lis­ta koh­den­taa esi­mer­kik­si iän, suku­puo­len, sijain­nin, kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den tai poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan käyt­tä­män lait­teen mukaan. Pie­nel­lä­kin bud­je­til­la pää­see alkuun, kun mai­non­nan tekee alus­ta alkaen huolellisesti. 

Kun Facebook orgaaninen näkyvyys ei tuo bisnestä, ota avuksesi Kubla!

Vaik­ka Mai­jan yri­tyk­sen Face­book-sivu oli täyn­nä elä­mää, oli lei­po­mos­sa toi­vot­to­man hil­jais­ta päi­väs­tä toi­seen. Kuka tahan­sa voi kalas­tel­la tyk­käyk­siä ja kom­ment­te­ja, mut­ta kau­pan syn­ty­mi­nen vaa­tii usein enem­män. Kun digi­mark­ki­noin­ti ei tuo­ta toi­vot­tua tulos­ta, boos­taa Kubla yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­nan huip­puun­sa! Kubla on digi­mark­ki­noin­nin tehok­kain kump­pa­ni, joka tie­tää nik­sit vaik­ka­pa vil­la­suk­kien myy­mi­seen kuto­mis­ta rakas­ta­val­le isoäidille. 

Ota yhteyt­tä!
Facebook orgaaninen näkyvyys
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy