Google Ads eli hakusanamainonta 

Google-mai­­non­­ta tavoit­taa ihmi­set sil­loin kun he etsi­vät sitä mitä tar­joat. Kublal­ta saat aktii­vis­ta tilin kehi­tys­tä – ei pel­käs­tään yllä­pi­toa. Media­bud­jet­ti­si on täy­sin skaalattavissa.

Pal­ve­lut \ Google Ads -mainonta
Four heavy duty rollers

Mistä on kyse? 

Tavoi­tat asiak­kaa­si juu­ri sil­loin, kun he etsi­vät tei­dän pal­ve­lui­tan­ne. Mai­non­ta haku­ko­neis­sa on hyvin kus­tan­nus­te­ho­kas­ta, sil­lä mak­sat hakusa­na­mai­non­nas­ta klik­ki­pe­rus­tei­ses­ti. Google-mai­­non­­nal­­la kas­va­te­taan myyn­tiä ja sen tulok­set ovat mitat­ta­via. Voim­me siis las­kea suo­raan kuin­ka pal­jon myyn­tiä Google-mai­­non­­ta yri­tyk­sel­le­si tuottaa. 

Yhteistyö numeroina - Asiakas esittäytyy 

Matchers Oy 

Matc­hers on oman alan­sa suun­nan­näyt­tä­jä, jon­ka teh­tä­vä­nä on lisä­tä asia­kas­yri­tyk­sen myyn­tiä sopi­mal­la puhe­li­mit­se asia­kas­ta­paa­mi­sia. Tavoi­te oli saa­da lisää työn­te­ki­jöi­tä ja yhtey­den­ot­to­ja asiak­kail­ta. Käy­täm­me 2000 € kuu­kausi­bud­je­tin B2B mai­non­taan. Koh­de­ryh­mä on yli 1 Meur lii­ke­vaih­don yritykset.

Bud­jet­ti / kk

2000 € 

Tuot­to / kk

4750 € 

Mitä on hyvä Google-mainonta? 

Avainsanat ovat relevantteja 

Rele­vant­tius tar­koit­taa sitä, että kävi­jä on oikeas­ti googlet­ta­nut tei­dän yri­tyk­sel­le tär­kei­tä avain­sa­no­ja. Et var­mas­ti­kaan esi­mer­kik­si huo­ne­ka­lu­myy­jä­nä halua mak­saa “soh­van puh­dis­tus” - tyyp­pi­sis­tä hauis­ta, vaan mie­luum­min haluat kävi­jän, joka on googlan­nut “uusi
soh­va”.

Mainokset ovat houkuttelevia 

Mai­nos­ten hou­kut­te­le­vuus vai­kut­taa koko tilin kus­tan­nuk­siin. Hou­kut­te­le­van mai­nok­sen tun­to­merk­ki on kor­kea klik­ki­pro­sent­ti. Tähän pääs­tään mm. mai­nos­ver­sioi­den tes­taa­mi­sel­la ja var­mis­ta­mal­la, että avain­sa­nat vas­taa­vat mai­nos­ta. Hyvän klik­ki­pro­sen­tin omaa­vil­la mai­nok­sil­la saat edul­li­sem­paa liikennettä.

Mainonta on kustannustehokasta 

Tähän pääs­tään esi­mer­kik­si suo­si­mal­la edul­li­sia, kui­ten­kin rele­vant­tia lii­ken­net­tä tuo­via avai­sa­no­ja, jot­ta mai­nos­bud­jet­ti toi­si mah­dol­li­sim­man pal­jon liikennettä.

Tulokset ovat mitattavia 

Yri­tys ei tee pel­kil­lä kävi­jä­mää­ril­lä tai klik­ki­pro­sen­teil­lä mitään vaan sil­lä, mitä tulok­sia mai­non­nal­la on saa­tu aikaan. Kun valit­set mei­dät kump­pa­nik­si, pidäm­me sinut ajan­ta­sal­la tulok­sis­ta ja ana­ly­soim­me nii­tä kanssasi.

Pyrimme jatkuvasti myös parantamaan mainonnan tuottavuutta 

Kes­ki­mää­rin asiak­kai­dem­me klik­ki­hin­ta las­kee 30 % vuo­den tar­kas­te­lu­jak­sol­la, mikä tar­koit­taa enem­män kävi­jöi­tä samaan hintaan.

Tämä voi­si tar­koit­taa esi­mer­kik­si seuraavaa:

Google-mainontaa tekevät myös kilpailijasi, joten parhaimmat tulokset saa se, joka tavoittaa… 

Mahdollisimman paljon

Mahdollisimman ostotarpeisia kävijöitä

Mahdollisimman edullisesti

Google Ads -mainonta 

Miksi valita kumppaniksi Kubla? 

Alkuun pienellä budjetilla 

Mai­non­ta saa­daan alkuun pie­nem­mäl­lä­kin bud­je­til­la, jota skaa­la­taan heti kun tulok­sia tulee.

Aito kiinnostus 

Aito kiin­nos­tus lii­ke­toi­min­ta­si kas­vat­ta­mi­seen - teem­me oikeas­ti töi­tä mai­nos­ti­lin kehit­tä­mi­sek­si. Meil­le et mak­sa pel­käs­tä ylläpidosta.

Tiedät missä mennään 

Aktii­vi­nen yhtey­den­pi­to asiak­kai­siim­me ja sel­keä infor­moin­ti kam­pan­joi­den käyn­nis­tä­mi­ses­tä sekä tulok­sis­ta. Yhteis­työm­me on läpinäkyvää.

Riskitöntä yhteistyötä 

Ei pit­kiä vuo­si­so­pi­muk­sia, vaan tulok­set puhu­vat puo­les­taan. Yhteis­työ kans­sam­me on riskitöntä.

Haku­ko­ne­mai­non­ta on monel­le yri­tyk­sel­le se tulok­sel­li­sin digi­mark­ki­noin­nin kana­va. Anna siis osaa­van ammat­ti­lai­sen hoi­taa yri­tyk­se­si haku­ko­ne­mai­non­ta. Ota roh­keas­ti yhteyttä!

Digimarkkinointi kuntoon

Tarvitsetko apua yrityksesi digitaaliseen markkinointiin? 

Ota yhteyttä Kublaan, laitetaan asiat kuntoon! 

Olem­me aut­ta­neet luke­mat­to­mia yri­tyk­sis­sä saa­vut­ta­maan digi­mark­ki­noin­ti­ta­voit­teen­sa. Mikä­li haluat kes­kus­tel­la lisää pal­ve­lus­ta, jätä nume­ro­si niin soit­te­lem­me sulle!

Näin palvelemme 

Aloituspalaveri

Aloi­tam­me yhteis­työn tun­nin aloi­tus­pa­la­ve­ril­la, jot­ta saam­me kerät­tyä oleel­li­set tie­dot lii­ke­toi­min­nas­ta­si, koh­de­ryh­mäs­tä­si ja tavoitteistasi.

Aloi­tus­ta­paa­mi­sen jäl­keen teem­me tar­peel­li­set muu­tok­set tileil­le tai perus­tam­me mai­nos­ti­lin sekä avaam­me pää­syn yhtei­seen pro­jek­tin­hal­lin­ta­työ­ka­luun. Teem­me avain­sa­na-ana­lyy­sin ja tut­kim­me kil­pai­li­joi­den mai­non­taa. Sen poh­jal­ta teem­me ehdo­tuk­set mainoksista.

Huo­mioi, että Kublal­la tilin uudel­leen­ra­ken­ta­mi­nen kuu­luu hin­taan, eikä sii­tä tule eril­lis­tä lisä­ku­lua. Myös­kin Googlen uudel­leen­mark­ki­noin­ti kuu­luu samaan, yhteen aino­aan pakettihintaan.

Jatkuva informaatio

Meil­le eri­tyi­sen tär­ke­ää pitää sinut tilan­teen tasal­la, ja ker­toa mitä tilil­lä ja mai­nok­sis­sa tapah­tuu. Sik­si infor­moim­me aina, kun käyn­nis­täm­me kam­pan­jat tai teem­me suu­rem­pia muu­tok­sia mai­nok­siin. Voit seu­ra­ta pro­jek­tia hel­pos­ti sivus­ta käyt­tä­mät­tä aikaa­si sen enem­pää tai osal­lis­tua aktii­vi­ses­ti mai­non­nan kehittämiseen.

Mai­non­nan teke­mi­nen on kans­sam­me täy­sin läpi­nä­ky­vää ja saat meil­tä aina hen­ki­lö­koh­tais­ta pal­ve­lua. Puo­len vuo­den kulues­sa yhteis­työn aloit­ta­mi­ses­ta ymmär­rät var­mas­ti haku­ko­ne­mai­non­taa sekä yli­pää­tään digi­mark­ki­noin­tia paremmin.

Raportointi ja mainostilin kehittäminen

Käym­me haku­ko­ne­mai­non­nan tuot­ta­mat tulok­set kuu­kausit­tain läpi sel­ko­kie­li­ses­ti, ja ehdo­tam­me nii­den poh­jal­ta aktii­vi­ses­ti muu­tok­sia mai­non­taan, jot­ta kus­tan­nus­te­hok­kuus para­ni­si enti­ses­tään. Mai­non­nan jat­ku­va tes­taa­mi­nen ja opti­moin­ti on meil­le päi­vän­sel­vää eikä täs­tä­kään muo­dos­tu mitään lisäkustannusta.

Teke­mäm­me mai­non­nan tavoit­tee­na on tuo­da tulok­sia ja sik­si haluam­me var­mis­taa sen, että näin myös tapahtuu.

Saim­me 48 yhtey­den­ot­toa ensim­mäi­sen kuu­kau­den aikana.“
Sep­po Lindroos, Medi­dent Oy
Edel­lis­tä kump­pa­nia parem­pi pal­ve­lualt­tius, tapaa­mi­sia kuu­kausit­tain, raport­tien ymmär­ret­tä­vää läpi­käyn­tiä, hyvää huo­leh­ti­mis­ta meis­tä ja tulok­set­kin ovat parantuneet.” 
Vil­le Horn­borg, Nordcom Oy

Lue aiheeseen liittyviä blogiartikkeleita 

 • Googlen reaaliaikainen raportti - hyödyllinen apu yrityksellesi
 • Google Ads hakusa­na­mai­non­nan suunnittelu
 • Sii­nä mis­sä ennen jaet­tiin ovel­ta ovel­le leh­ti­mai­nok­sia parem­man näky­vyy­den peräs­sä ja päh­käil­tiin, luki­ko nii­tä leh­ti­siä… Jat­ka lukemista
 • Kublan Google-tiimi
 • Mis­tä Google Ads -mai­non­nan hin­ta muodostuu?
 • Täs­sä artik­ke­lis­sa puhum­me haku­ko­ne­mai­non­nas­ta Googlen haku­ko­nees­sa. Kysees­sä on siis mak­set­tu mai­non­ta jota hal­lin­noi­daan Google Ads… Jat­ka lukemista
 • Google Ads ostajan opas
 • Google Ads osta­jan opas
 • Google Ads osta­jan opas neu­voo sinul­le mitä asioi­ta pitää ottaa huo­mioon kun läh­det hank­ki­maan yri­tyk­sel­le­si… Jat­ka lukemista

  Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

  Tuloksellista tekemistä

  Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Tuloksellinen tekeminen onkin kaiken tekemisemme keskiössä ja teemme kaikkemme, jotta markkinointinne tulokset paranevat kerta toisensa jälkeen.

  B2B-yrityksen digimarkkinointi

  Ota yhteyttä

  Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi