Järjestä Facebook kilpailut oikein – Kubla on laatinut avuksesi neljän vinkin muistilistan 

Face­book tur­su­aa kil­pai­lu­ja toi­nen tois­taan upeam­mil­la pal­kin­noil­la. Toi­ses­ta voit voit­taa iPho­nen, seu­raa­vas­ta elä­mys­mat­kan ja kol­man­nes­ta ilmai­sen din­ne­rin luk­sus­ra­vin­to­las­sa. Face­book kil­pai­lut toi­mi­vat myös sel­lai­sil­la pal­kin­noil­la, joil­la on koh­de­ryh­män sil­mis­sä suu­ri arvo. Mil­lai­nen pal­kin­to saa ihmi­set osal­lis­tu­maan? Mitä asioi­ta pitää huo­mioi­da? Jär­jes­tä Face­book kil­pai­lut oikein – Kubla on laa­ti­nut avuk­se­si nel­jän vin­kin muis­ti­lis­tan, joten kan­nat­taa jat­kaa lukemista.

Facebook kilpailut iskevät etenkin kilpailuhenkisiin

Kil­pai­lu­hen­ki­syys on sisään­ra­ken­net­tu omi­nai­suus, johon vai­kut­taa per­soo­na – kaik­ki eivät kil­pai­lus­ta syty, kun taas osa ihmi­sis­tä tah­too päi­hit­tää kai­kes­sa kaik­ki. Mik­si ihmi­nen halu­aa kil­pail­la? Kyse on sekä per­soo­nas­ta että halus­ta täyt­tää sosi­aa­li­set odotukset.

Kil­pai­lu­hen­ki­set ihmi­set saat­ta­vat osal­lis­tua kil­pai­luun sil­loin­kin kun pal­kin­to­na on ämpä­ri. Ihan vaan sik­si, että tah­to­vat voit­taa. Vaik­ka Face­book kil­pai­lut iske­vät­kin eten­kin jou­kon kil­pai­lu­hen­ki­siin ja täl­löin ämpä­ri pal­kin­to­na saat­taa toi­mia, kan­nat­taa miet­tiä oikeas­ti hyvä pal­kin­to, joka iskee myös nii­hin ihmi­siin, jois­sa kil­pai­le­mi­nen ei tavan­omai­ses­ti aiheu­ta sen suu­rem­pia tun­te­muk­sia. Täs­tä onkin hyvä jat­kaa nel­jään vink­kiin, kuin­ka Face­book kil­pai­lut saa­daan onnistumaan:

1. Aseta kohderyhmää kiinnostava palkinto

Jos ihan tot­ta puhu­taan, ei pal­kin­non kan­na­ta olla se ämpä­ri. Toki se voi olla se, jos ämpä­rit lin­kit­ty­vät vah­vas­ti yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­taan. Pal­kin­toa vali­tes­sa on syy­tä pysäh­tyä het­kek­si miet­ti­mään sitä, mis­tä koh­de­ryh­mä on kiin­nos­tu­nut ja mitä yri­tys oikeas­taan myy. Pal­kin­non arvoa tär­keäm­pää on pal­kin­non kiin­nos­ta­vuus koh­de­ryh­män sil­mis­sä – luon­non­kos­me­tiik­kaan kes­kit­ty­neen yri­tyk­sen Face­book-sivu saa takuu­var­mas­ti parem­paa sitou­tu­mis­ta kun pal­kin­to­na on suo­ma­lai­se­na käsi­työ­nä teh­ty palas­ham­poo sen sijaan, että voit­ta­ja sai­si muo­vi­tö­nöön paka­tun markettishampoon.

Face­book kil­pai­lut toi­mi­vat par­hai­ten, kun pal­kin­to on koh­de­ryh­mää sil­mäl­lä pitäen mie­tit­ty. Hyvä pal­kin­to voi olla esi­mer­kik­si tuo­te­pa­ket­ti, lah­ja­kort­ti tai mak­su­ton pal­ve­lu. Face­book kil­pai­lut voi raken­taa myös tee­man tai juh­la­päi­vän ympä­ril­le: ystä­vän­päi­vä­nä kau­neus­hoi­to­la voi tar­jo­ta kil­pai­lun pal­kin­nok­si hem­mot­te­lu­hoi­dot kah­del­le tai kan­sain­vä­li­sen kier­rä­tys­päi­vän kun­niak­si kier­rä­tys­ma­te­ri­aa­lis­ta val­mis­tet­tu lauk­ku voi olla kisan palkinto.

Kun kil­pai­lun pal­kin­to on esi­mer­kik­si tuo­te yri­tyk­sen vali­koi­mas­ta, tuo kil­pai­lu samal­la esiin yri­tyk­sen vali­koi­maa – joka ker­ta osal­lis­tu­jan tyk­käys tai kom­ment­ti nos­taa jul­kai­sun esil­le hänen ystä­vil­leen. Sana levi­ää ja sitä kan­nat­taa levit­tää oman yri­tyk­sen tuot­tees­ta ämpä­rin sijaan.

2. Tee osallistumisesta helppoa

Jos haluat ihmi­sen teke­vän jotain, tee sii­tä help­poa. Tämä pätee kaik­keen. Tyk­kää, kom­men­toi, jaa, tee sitä ja tee tätä… lii­ka on lii­kaa! Ihmi­set elä­vät jat­ku­van kii­reen kes­kel­lä ja selaa­vat somea sel­lai­nen vauh­ti pääl­lä, ettei aikaa moi­sel­le jää. Face­book kil­pai­lut kan­nat­taa­kin jär­jes­tää siten, että osal­lis­tu­mis­ta var­ten pyy­de­tään teke­mään vain yhtä tai mak­si­mis­saan kah­ta asi­aa: tyk­kää ja kom­men­toi on var­sin yleinen.

3. Älä sorru yleiseen sääntörikkeeseen

Mer­kit­se kave­ri tai jaa jul­kai­su, jot­ta voit osal­lis­tua arvon­taan. Yksi ylei­sim­mis­tä sään­tö­rik­keis­tä, olkaa hyvä. Face­book kil­pai­lut tulee suun­ni­tel­la niin, että ehdot eivät riko Face­boo­kin aset­ta­mia sään­tö­jä. Mai­ni­tun sään­tö­rik­keen voi kier­tää kysy­myk­sel­lä: kenen kans­sa jakai­sit pal­kin­non? Kysyä saa, vel­voit­taa ei. On myös sal­lit­tua suo­rit­taa kil­pai­lu esi­mer­kik­si jul­kai­suun kom­men­toi­nei­den kes­ken. Tämä toteu­tus­ta­pa on myös Face­boo­kin suo­sik­ki: kom­men­tit lisää­vät vuo­ro­vai­ku­tus­ta, jota Face­boo­kin algo­rit­mi suosii.

Oikeaop­pi­set Face­book kil­pai­lut mai­nit­se­vat myös arvon­nan jär­jes­tä­jän, osal­lis­tu­mi­sa­jan, pal­kin­non arvon sekä tie­ten­kin sen, kuin­ka voi osal­lis­tua ja miten saa tie­don, jos voit­to osuu koh­dal­le. Olet myös taa­tus­ti tör­män­nyt teks­tiin Face­book ei ole osal­li­se­na arvon­nas­sa – ja kyl­lä, se on lisät­tä­vä vii­meis­tään­kin kap­pa­leen lop­puun. Tämä teks­ti vapaut­taa Face­boo­kin vas­tuus­ta eli ilmoit­taa ihmi­sil­le, ettei Face­book spon­so­roi, suo­sit­te­le tai hal­lin­noi kilpailua.

4. Kuva pysäyttää, teksti tukee

Face­book kil­pai­lut kan­nat­taa miet­tiä kuvaa tai video­ta ja teks­tiä myö­ten tar­kas­ti. Mil­lai­nen visu­aa­li­nen sisäl­tö saa kii­rei­sen selai­li­jan sil­mät nau­liin­tu­maan juu­ri kysei­seen jul­kai­suun? Hel­pos­ti voi­si kuvi­tel­la, että arvo­kas pal­kin­to saa kom­ment­ti­ken­tät täy­teen, mut­ta yhdis­tet­ty­nä vai­kea­lu­kui­seen teks­tiin ja huo­no­laa­tui­seen kuvaan ei näin vält­tä­mät­tä käy.

Jul­kai­sun kuvan tai videon teh­tä­vä on kiin­nit­tää huo­mio. Tämän jäl­keen teks­tin vas­tuul­la on mie­len­kiin­non yllä­pi­tä­mi­nen sii­hen asti, että ihmi­nen tekee halu­tun asian – eli kil­pai­lu­ti­lan­tees­sa jät­tää esi­mer­kik­si sen tyk­käyk­sen tai kom­men­tin. Kubla suo­sit­te­lee ehdot­to­mas­ti sitä, että pal­kin­to näkyy kuvas­sa edus­ta­va­na tai videos­sa help­po­käyt­töi­se­nä. Mikä­li itse pal­kin­to ei ole fyy­si­nen, kuvat­ta­va asia, voi­daan kuvan tai videon avul­la välit­tää poten­ti­aa­li­sel­le asiak­kaal­le mie­li­ku­vaa sii­tä fii­lik­ses­tä, jon­ka pal­kin­non voit­ta­mi­nen tuo – jos pal­kin­to­na on esi­mer­kik­si lah­ja­kort­ti hem­mot­te­lu­hoi­toon, voi kuva tai video vies­tit­tää ren­toa, kii­ree­tön­tä tun­nel­maa ja stres­si­tön­tä het­keä hek­ti­sen arjen keskelle.

Facebook kilpailut osana näkyvyysjahtia

Face­book kil­pai­lut tuo­vat oikein teh­ty­nä näky­vyyt­tä, parem­paa vuo­ro­vai­ku­tus­ta sekä poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta pör­rää­mään yri­tyk­sen Face­book-sivu­jen ympä­ril­le. Sel­lai­nen kan­nat­taa siis kokeil­la jär­jes­tää! Pidä mie­les­sä tämä nel­jän vin­kin muis­ti­lis­ta, ja pyy­dä tar­vit­taes­sa Kubla avuk­se­si yri­tyk­se­si suun­ni­tel­mal­li­sen Face­book-mark­ki­noin­nin toteut­ta­mi­seen. Ota yhteys täältä!

Facebook kilpailut
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.
  • Lorem ipsum dolor sit amet.

Katso mitä Kublan asiakkailla on sanottavaa 

Jos joku kysyy mul­ta Kublas­ta niin mä voin kyl­lä ihan läm­pi­mäs­ti suositella.”

- Camil­la Aho, Camil­la Aho Oy

Kyl­lä voin suo­si­tel­la Kublaa. Ne puhuu maan­lä­hei­ses­ti ja on oikeas­ti asiak­kaan apuna.”

- Mar­ko Lind­qvist, Perk­ko Oy

Me ollaan saa­tu pal­jon uusia lii­de­jä ja rek­ry­jä ja näky­vyyt­tä rele­van­teis­sa koh­de­ryh­mis­sä. Kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti läh­teä kokei­le­maan Kublaa.”

- Mik­ko Laak­ko­nen, Cloud2

Saman aihepiirin artikkeleita 

Tutustu myös palveluihimme! 

Kublan kanssa syntyy tulosta - takaamme sen!

Täysi tyytyväisyystakuu

Tyypillinen asiakkaamme saa hyviä tuloksia ja viihtyy kanssamme pitkään. Takaamme tulokset myös sinun yrityksellesi. Kaupan päälle pistämme vielä 500€ omista rahoistamme markkinointibudjettiisi. Miltä kuulostaa?

Ota yhteyttä

Ensimmäinen ja tärkein askel, ota yhteyttä!

  • Olemme yhteydessä sinuun seuraavan arkipäivän aikana
  • Kartoitetaan voisimmeko olla avuksi
  • Tarvittaessa voimme sopia etätapaamisen
  • Joka tapauksessa saat mukaasi pari ammattilaisen vinkkiä digimainontaasi

029 3700 290
asiakaspalvelu@kubla.fi

Kubla Oy
Ilmalankatu 2 A
(MTV:n päärakennus)
00240 Helsinki

Kubla Marketing Inc.
31 NE 17th St
Miami Florida 33132

Kaikki yhteystiedot >

Digimarkkinointivinkit sähköpostiisi!

Tilaamalla uutis­kirjeen annat meille luvan käsitellä tietojasi tieto­suoja­selosteemme mukaisesti. Voit perua luvan koska tahansa. Emme ikinä jaa tietojasi kolmansille osapuolille.

© Markkinointitoimisto Kubla Oy